en en

Rozhodnutie NBS - zúčtovanie platieb s ČR

R O Z H O D N U T I E

Národnej banky Slovenska zo dňa 20. septembra 1995

k ukončeniu vzájomného zúčtovania platieb

medzi Slovenskou republikou a Českou republikou

formou clearingového platobného styku

V súlade s § 2 bod písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a v súvislosti s ukončením

platnosti Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou

republikou dňom 30.septembra 1995 Národná banka Slovenska vydáva toto

rozhodnutie:

I.

Postup bánk a pobočiek zahraničných bánk so sídlom na území Slovenskej

republiky (ďalej len „banky“) vo vzťahu k Bankovému

zúčtovaciemu centru Slovenska, a.s. (ďalej len „zúčtovacie

centrum“):

1. v účtovnom dni zúčtovacieho centra 28. septembra 1995 banky

odovzdajú poslednýkrát do zúčtovacieho centra dáta určené na zúčtovanie

v Českej republike;

2. v účtovnom dni zúčtovacieho centra 29. septembra 1995 zúčtovacie

centrum zúčtuje len dáta prijaté z Českej republiky;

3. platby smerované na neexistujúci účet príjemcu v Českej republike

budú po 30. septembri 1995 vrátené spôsobom, ktorý banka dohodne s

korešpondenčnou bankou.

II.

Dňom ukončenia platnosti Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a

Českou republikou končí aj platnosť konštantných symbolov používaných

pri platbách do Českej republiky, preto počnúc dňom 1. októbra 1995

musia byť platby do Českej republiky označené symbolmi devízovej

štatistiky. Banky pri realizácii platobných príkazov overujú správnosť

použitých symbolov.

III.

Banky oprávnené vykonávať platby do zahraničia vykonávajú platobný styk

do Českej republiky po 30. septembri 1995 štandardným zahraničným

platobným stykom. O spôsobe a obchodných podmienkach vykonávania

platieb do Českej republiky po 30. septembri 1995, ako aj o ukončení

vzájomného zúčtovania s Českou republikou formou clearingového

platobného styku, banky informujú svoju klientelu.

IV.

Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na platobný styk a zúčtovanie medzi

bankami uskutočňované na území Slovenskej

republiky1).

V.

Dňom 30. septembra 1995 sa zrušuje:

1. rozhodnutie viceguvernéra Národnej banky Slovenska č. 23 zo dňa

3.2.1993 k vykonávaniu platobného styku navzájom medzi bankami so

sídlom v SR a so sídlom v ČR (po menovej odluke);

2. rozhodnutie viceguvernéra Národnej banky Slovenska č. 32 k

platobnému vysporiadaniu vzájomných pohľadávok a záväzkov, ktoré

vznikli pred 8. februárom 1993 medzi právnickými osobami a fyzickými

osobami – podnikateľmi, ktorí majú trvalý pobyt alebo sídlo v Českej

republike (ďalej len „ČR“) a medzi právnickými alebo

fyzickými osobami – podnikateľmi (ďalej len „subjekty“),

ktoré majú sídlo v Slovenskej republike (ďalej len „SR“).

VI.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 20. septembrom 1995.

Vladimír Masár, v.r.

guvernér

1) Vyhláška Národnej banky Slovenska č.275/1994 Z.z. o zásadách

platobného styku medzi bankami