en en

Dodatok k podmienkam

Dodatok č. 1

zo dňa………………..1997,

k Podmienkam Národnej banky Slovenska z 12. júla 1996 pre vedenie

účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na

týchto účtoch


Národná banka Slovenska po schválení v Direktóriu Národnej banky

Slovenska dňa 27. januára 1997 vydáva dodatok č. 1 k Podmienkam Národnej

banky Slovenska z 12. júla 1996 pre vedenie účtov klientov, vykonávanie

korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch (čiastka

17/1996 Vestníka Národnej banky Slovenska).

Čl. I


Podmienky Národnej banky Slovenska z 12. júla 1996 pre vedenie účtov

klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto

účtoch sa menia a dopĺňajú takto: V bode 35 sa na konci pripájajú tieto

vety: „Na účtoch štátneho rozpočtu tieto vykonateľné príkazy pobočka

zúčtuje len v prípade dostatočného peňažného krytia na súhrnnom príjmovom

a výdavkovom evidenčnom účte štátneho rozpočtu (ďalej len

„účet“). Pobočka nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikla

klientovi z dôvodu nezúčtovania vykonateľných príkazov pre nedostatok

peňažných prostriedkov na tomto účte.“

Čl. II


Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku

Národnej banky Slovenska a odovzdaním klientovi.

Vladimír M a s á r v. r. guvernér