en en

1996

Vestník NBS čiastka 1/1996 uverejnený dňa 19. januára 1996

Časť normatívna

Podmienky Národnej banky Slovenska zo dňa 14. 12. 1995 o uskutočňovaní operácií na voľnom trhu s cennými papiermi

Časť oznamovacia

Oznámenie Národnej banky Slovenska o výške diskontnej sadzby

Vestník NBS čiastka 4/1996 uverejnený dňa 27. februára 1996

Časť normatívna

7. Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo dňa 21. decembra 1995, ktorým sa zrušuje Pracovný predpis Národnej banky Slovenska o tvorbe povinných minimálnych rezerv z 28. decembra 1993 a Podmienky Národnej banky Slovenska o tvorbe povinných minimálnych rezerv z 28. decembra 1993

Opatrenie č. 1 Národnej banky Slovenska zo dňa 21. decembra 1995, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov

Vestník NBS čiastka 7/1996 uverejnený dňa 25. marca 1996

Časť normatívna

Opatrenie č. 2 Národnej banky Slovenska zo dňa 18. marca 1996, ktorým sa ustanovujú podmienky pre obchodovanie s peňažnými prostriedkami v cudzej mene vykonávané bankami na vnútornom devízovom trhu

Vestník NBS čiastka 11/1996 uverejnený dňa 21. júna 1996

Časť normatívna

Opatrenie č. 3 Národnej banky Slovenska zo dňa 27. mája 1996, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie na založenie banky a žiadosti o povolenie na výkon bankových činností a minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky

Opatrenie č. 4 Národnej banky Slovenska zo dňa 27. mája 1996, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie na založenie pobočky zahraničnej banky a žiadosti o povolenie na výkon bankových činností pre pobočku zahraničnej banky a minimálna výška trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou

Opatrenie č. 5 Národnej banky Slovenska zo dňa 27. mája 1996, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 16 ods. 1 zákona o bankách

Opatrenie č. 6 Národnej banky Slovenska zo dňa 27. mája 1996, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na nadobudnutie akcií alebo podielových účastí na právnickej osobe, ktorá nie je bankou a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu

Opatrenie č. 7 Národnej banky Slovenska zo dňa 27. mája 1996, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o zriadenie zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie a podmienky na jeho prevádzku

Vestník NBS čiastka 12/1996 uverejnený dňa 12. júla 1996

Časť normatívna

Opatrenie č. 8 Národnej banky Slovenska zo dňa 24. júna 1996, ktorým sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami Vestník č. 14 Opatrenie č.9 Národnej banky Slovenska zo dňa 18. júla 1996, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov

Vestník NBS čiastka 14/1996 uverejnený dňa 24. júla 1996

Časť normatívna

Opatrenie č. 9 Národnej banky Slovenska zo dňa 18. júla 1996, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov

Vestník NBS čiastka 15/1996 uverejnený dňa 1. augusta 1996

Časť normatívna

Opatrenie č. 10 Národnej banky Slovenska zo dňa 11. júla 1996, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí

Vestník NBS čiastka 17/1996 uverejnený dňa 16. septembra 1996

Časť oznamovacia

Podmienky Národnej banky Slovenska z 12. júla 1996 pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch

Prílohy 17/96 Podmienok NBS pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch

Vestník NBS čiastka 19/1996 uverejnený dňa 4. októbra 1996

Časť normatívna

Opatrenie č. 11 Národnej banky Slovenska zo dňa 22. augusta 1996, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v podmienkach Národnej banky Slovenska

Vestník NBS čiastka 22/1996 uverejnený dňa 13. novembra 1996

Časť normatívna

Opatrenie č.12 Národnej banky Slovenska zo dňa 22. augusta 1996, ktorým sa ustanovuje spôsob vedenia registra bankových úverov a záruk a rozsah oznamovania údajov zapísaných v registri bankových úverov a záruk

Opatrenie č.13 Národnej banky Slovenska zo dňa 24. októbra 1996 o devízovej pozícii bánk na menové účely

Opatrenie č.14 Národnej banky Slovenska zo dňa 24. októbra 1996, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov, v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č.9

Vestník NBS čiastka 24/1996 uverejnený dňa 28. novembra 1996

Časť normatívna

Opatrenie č. 15 Národnej banky Slovenska zo dňa 22. novembra 1996, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Vestník NBS čiastka 25/1996 uverejnený dňa 18. decembra 1996

Časť normatívna

Opatrenie č. 16 Národnej banky Slovenska zo dňa 22. novembra 1996, ktorým sa dopĺňa Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 1995 č. 9, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky

Vestník NBS čiastka 28/1996 uverejnený dňa 28. decembra 1996

Časť normatívna

Opatrenie č. 17 Národnej banky Slovenska zo dňa 16. decembra 1996, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 13 o devízovej pozícii bánk na menové účely