en en

Opatrenie NBS č. 1/1996

O P A T R E N I E č.  1

Národnej banky Slovenska

zo dňa 21. decembra 1995,

ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov

Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v

znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z.

ustanovuje:§ 1

Vymedzenie minimálnej výšky likvidných prostriedkov

/1/ Minimálna výška likvidných prostriedkov

a) bánk1/ a pobočiek zahraničných

bánk2/ je 1. 9 % zo záväzkov splatných na

požiadanie voči všetkým osobám s výnimkou bánk, pobočiek zahraničných

bánk a stavebných sporiteľní3/ /ďalej len

„banky“/, 2. 3 % z terminovaných záväzkov voči všetkým

osobám s výnimkou bánk,

b) stavebných sporiteľní je 1 % zo záväzkov splatných na požiadanie a

z terminovaných záväzkov voči všetkým osobám s výnimkou bánk.

/2/ Záväzkami podľa odseku 1 sa na potreby tohto opatrenia rozumejú

záväzky v slovenských korunách, aj záväzky znejúce na cudziu menu.§ 2
Povinné minimálne rezervy

/1/ Likvidné prostriedky podľa § 1 ods. 1 sú banky povinné mať uložené na

účtoch peňažných rezerv vedených v Národnej banke Slovenska v slovenských

korunách ako povinné minimálne rezervy.4/

/2/ Povinné minimálne rezervy sa neúročia.1/ § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákonaNárodnej rady Slovenskej republiky č.58/1996 Z.z.2/ § 1 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb v znení zákona Národnej radySlovenskej republiky č. 58/1996 Z.z.3/ § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. ostavebnom sporení4/ § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. oNárodnej banke Slovenska.§ 3

/1/ Banka, ktorá nezačala vykonávať bankovú činnosť na základe povolenia

pôsobiť ako banka udeleného pred 1. marcom 1996 alebo banka, ktorej bolo

udelené povolenie na založenie banky po 1. marci

19965/, je povinná tvoriť povinné minimálne

rezervy prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom

nadobudlo právoplatnosť povolenie na výkon bankových

činností.6/

/2/ Banka, ktorá vznikla zlúčením, splynutím, rozdelením bánk alebo

odkúpením banky inou bankou, tvorí povinné minimálne rezervy dňom

zlúčenia, splynutia, rozdelenia alebo odkúpenia.

/3/ Banka, v ktorej Národná banka Slovenska zaviedla nútenú

správu7/, netvorí povinné minimálne rezervy.§ 4
Spôsob výpočtu povinných minimálnych rezerv

/1/ Pri výpočte stanovených povinných minimálnych rezerv sa vychádza z

priemerného stavu záväzkov za 3 dekádne obdobia, uvádzaných v príslušnom

výkaze bankovej štatistiky V (NBS) 6-36 Dekádny prehľad aktív a pasív

(ďalej len „výkaz“). Pre výpočet povinných minimálnych rezerv

na mesiac N sa použijú dekádne výkazy k 20. a poslednému dňu mesiaca N-2

a k 10. dňu mesiaca N-1.8/5/ § 4 a 5 zákona č. 21/1992 Zb. v znení zákona Národnej radySlovenskej republiky č. 58/1996 Z.z.6/ § 4a a § 5a zákona č. 21/1992 Zb. v znení zákona Národnej radySlovenskej republiky č. 58/1996Z.z.7/ § 27 a nasl. zákona č. 21/1992 Zb. v znení zákona Národnej radySlovenskej republiky č. 58/1996Z.z.8/ Napr. výpočet stanovených povinných minimálnych rezerv na mesiacdecember sa vykoná z priemerného stavu údajov dekádneho výkazu k 20.októbru, 31. októbru, 10. novembru.

/2/ Základňa pre výpočet stanovených povinných minimálnych rezerv z

výkazu je

a/ percento podľa § 1 ods. 1 zo záväzkov splatných na požiadanie, a

to z riadku

č. 63 – neterminované vklady ústredných orgánov Slovenskej

republiky,

č. 70 – neterminované vklady miestnych orgánov,

č. 75 – vklady klientov celkom, znížené o sumy uvedené

v riadku č. 77 – terminované vklady podnikateľskej

sféry

v riadku č. 79 – terminované vklady obyvateľstva

v riadku č. 81 – terminované vklady ostatné,

č. 96 – devízové neterminované vklady.

( R. 63 + r.70 + r.75 – r.77 – r.79 – r.81 + r.96 )

b/ percento podľa § 1 ods. 1 z terminovaných záväzkov, a to z riadku

č. 64 – terminované vklady ústredných orgánov Slovenskej

republiky,

č. 71 – terminované vklady miestnych orgánov,

č. 77 – terminované vklady podnikateľskej sféry,

č. 79 – terminované vklady obyvateľstva,

č. 81 – ostatné terminované vklady,

č. 85 – emitované zmenky,

č. 86 – emitované cenné papiere,

č. 97 – devízové terminované vklady,

( R. 64 + r.71 + r.77 + r.79 + r. 81 + r.85 + r.86 +

r.97).

/3/ Ak banka nepredloží niektorý z výkazov za jedno dekádne obdobie

uvedené v odseku 1 druhá veta, základňou pre výpočet povinných

minimálnych rezerv je priemer údajov z dvoch predložených výkazov podľa

odseku 1 zvýšený o 20%. Ak banka nepredloží výkazy za dve dekádne

obdobia, základňou pre výpočet povinných minimálnych rezerv sú údaje z

predloženého výkazu zvýšené o 40 %.

/4/ Ak banka nepredloží niektorý z výkazov z dôvodu zrušenia povinnosti

jeho predloženia za príslušné dekádne obdobie, alebo výkaz nie je k

dispozícii z dôvodu zmeny termínu na jeho predloženie, základňa pre

výpočet povinných minimálnych rezerv sa nezvyšuje.

/5/ Výška povinných minimálych rezerv na príslušný mesiac sa vypočítava

vopred osobitne pre každú banku. Stanovené povinné minimálne rezervy

banky odsúhlasujú s Národnou bankou Slovenska pred začatím príslušného

mesiaca, ktorého sa povinné minimálne rezervy týkajú.§ 5
Spôsob hodnotenia povinných minimálnych rezerv

/1/ Dodržanie mesačne stanovených povinných minimálnych rezerv sa

vyhodnocuje dvakrát mesačne, a to

a/ za obdobie od 1. dňa mesiaca do 15. dňa mesiaca vrátane,

b/ za obdobie od 16. dňa mesiaca do posledného dňa mesiaca vrátane,

(ďalej len „hodnotené obdobie“).

/2/ Základom pre hodnotenie je priemer denných korunových zostatkov

príslušnej banky za hodnotené obdobie na účtoch peňažných rezerv v

Národnej banke Slovenska. /3/ Povinné minimálne rezervy sú splnené, ak

priemer jednotlivých denných zostatkov na účtoch peňažných rezerv banky v

Národnej banke Slovenska za hodnotené obdobie v mesiaci (ďalej len

„skutočný priemerný stav povinných minimálnych rezerv“)

dosiahne aspoň výšku povinných minimálnych rezerv stanovených na

príslušný mesiac.§ 6
Neplnenie a sankcie za neplnenie povinných minimálnychrezerv

/1/ K neplneniu stanovenej výšky povinných minimálnych rezerv dochádza

vtedy, ak skutočný priemerný stav povinných minimálnych rezerv banky za

hodnotené obdobie je nižší ako stanovená výška povinných minimálnych

rezerv.

/2/ Rozdiel medzi stanoveným a skutočným priemerom za hodnotené obdobie

zaťaží Národná banka Slovenska úrokom vo výške trojnásobku diskontnej

úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej na začiatku hodnoteného

obdobia, kedy došlo k neplneniu stanovenej výšky povinných minimálnych

rezerv. Úrok sa zúčtuje do 15 dní po ukončení hodnoteného obdobia

inkasným príkazom Národnej banky Slovenska na ťarchu účtu príslušnej

banky. Pokiaľ banka nešpecifikuje príslušný účet do 5 dní po ukončení

obdobia, v ktorom povinné minimálne rezervy nesplnila, splatenie úrokov

vykoná Národná banka Slovenska na ťarchu účtu platobného styku banky v

Bankovom zúčtovacom centre Slovenska, a.s.§ 7

Zrušuje sa opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej zo 17. septembra 1992

publikované v čiastke 97/1992Zb.§ 8

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 1996.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér

Vydávajúci odbor: Odbor bankových obchodov

Vypracoval: Ing. Jozef Jankovics, tel.: 513 2752