en en

Opatrenie NBS č. 10/1996

O P A T R E N I E č.  10

Národnej banky Slovenska zo dňa 11. júla 1996,

ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci

súhlas

na zriadenie pobočky v zahraničí

Národná banka Slovenska podľa § 10 ods. 4 zákona č. 21/1992 Zb. o

bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.

z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:§ 1

Účel opatrenia

Účelom tohto opatrenia je ustanoviť náležitosti žiadosti banky o

predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí.§ 2

Náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v

zahraničí

Žiadosť banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí

obsahuje najmä

a) dôvody zriadenia pobočky v zahraničí s rozborom podmienok, v ktorých

bude pôsobiť,

b) bankové činnosti podľa § 1 ods. 1 a 3 zákona, ktoré bude vykonávať

spolu s časovým predpokladom začatia výkonu jednotlivých činností a ich

rozsah,

c) oznámenie miesta pôsobenia pobočky v zahraničí,

d) predpokladané náklady na realizáciu zámeru zriadiť pobočku v

zahraničí,

e) obchodný plán pobočky v zahraničí na prvé tri roky jej činnosti,

ktorého štruktúra je zhodná so štruktúrou súvahy v členení ustanovenom

pre banky Ministerstvom financií Slovenskej republiky a so štruktúrou

výkazu ziskov a strát v členení ustanovenom pre banky Ministerstvom

financií Slovenskej republiky1/,1/ Opatrenie Ministerstva financií SR č. 143 zo dňa 14. novembra1994, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiekúčtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej, určený nazverejnenie (vyhlásené pod č. 347/1994 Z.z.).

f) informácie o organizácii pobočky v zahraničí

1.organizačná štruktúra pobočky,

2.činnosti organizačných zložiek pobočky, počet pracovníkov, rozdelenie

kompetencií medzi vedúcich pracovníkov pobočky,

3.organizácia a riadenie informačného systému pobočky, ďalej metodické,

technické a programové prostriedky používané v informačnom systéme

pobočky,

4.organizácia obchodu s devízovými hodnotami,

5.organizácia rozhodovacieho procesu pri poskytovaní úverov,

6.organizácia riadenia likvidity,

7.budovy, v ktorých sa budú uskutočňovať bankové činnosti,

g) údaje o najmenej troch vedúcich pracovníkoch pobočky v zahraničí,

ktorí zodpovedajú za riadenie, funkcie, do ktorých sú navrhovaní, ich

životopisy, doklady o odbornej spôsobilosti na navrhovanú funkciu,

absolvovanie odborných výcvikov a stáží v oblasti riadenia, v ktorej sa

s nimi uvažuje, prehľad doteraz vykonávaných činností v bankách alebo

iných finančných inštitúciách s uvedením dĺžky praxe vo vedúcej funkcii

a počte riadených osôb v porovnaní s rozhodovacou a riadiacou

právomocou a kompetenciou na navrhovanú funkciu, pracovné

posudky2/ od posledného zamestnávateľa, výpisy

z registra trestov, a ak nejde o občana Slovenskej republiky aj iné

obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti,

h) organizáciu a ciele vnútorného kontrolného systému, ako aj spôsob

zabezpečenia ich objektívneho fungovania, údaje o navrhovanom vedúcom

útvaru vnútornej kontroly, jeho životopis, doklady o odbornej

spôsobilosti na navrhovanú funkciu, výpis z registra trestov, a ak

nejde o občana Slovenskej republiky aj iné obdobné potvrdenie o

občianskej bezúhonnosti, funkcie v orgánoch iných obchodných

spoločností3/, mená a priezviská blízkych

osôb4/, ktoré sú zamestnané v iných bankách a

finančných inštitúciách,2/ § 60 ods.1 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v zneníneskorších predpisov.3/ Napríklad § 56 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkv znení neskorších predpisov, zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v zneníneskorších predpisov, zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov vznení neskorších predpisov, zákon č. 229/1992 Zb. o komoditných burzáchv znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z.,zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičnýchfondoch v znení neskorších predpisov.4/ § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zneníneskorších predpisov.

ch) informáciu o právnej úprave ochrany alebo poistenia vkladov v

štáte, v ktorom chce banka zriadiť pobočku, vrátane toho, či táto

pobočka bude povinná zúčastniť sa na ochrane alebo poistení vkladov

fyzických osôb v tomto štáte bez ohľadu na systém ochrany vkladov v

Slovenskej republike5/.Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 3

/1/ Všetky doklady sa predkladajú v jednom vyhotovení. Doklady

predkladané ako kópie musia byť úradne overené. Národná banka Slovenska

môže v odôvodnených prípadoch upustiť od predloženia alebo úradného

overenia niektorých dokladov vyžadovaných podľa § 2.

/2/ Súčasťou žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky

v zahraničí je aj písomné vyhlásenie štatutárnych predstaviteľov banky o

tom, že údaje uvedené v žiadosti sú aktuálne, úplné a pravdivé.§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov

Slovenskej republiky.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér

5/ § 4 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.