en en

Opatrenie NBS č. 11/1996

O P A T R E N I E č.  11

Národnej banky Slovenska zo dňa 22. augusta 1996,

ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho

tajomstva a služobného tajomstva v

podmienkach Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska podľa § 4 ods. 1 zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva,

služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a

doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov po dohode s

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ustanovuje:§ 1

Účel opatrenia

Účelom tohto opatrenia je vydať zoznamy skutočností tvoriacich predmet

štátneho tajomstva a služobného tajomstva v podmienkach Národnej banky

Slovenska.§ 2

Štátne tajomstvo

Skutočnosti tvoriace predmet štátneho tajomstva v podmienkach Národnej

banky Slovenska sú

a) prehľad o osobitných zásobách peňažných prostriedkov pripravených

na brannú pohotovosť štátu a ich rozmiestnenie,

b) ochrana objektov osobitnej dôležitosti, vrátane vstupných kódov a

hesiel,

c) vojnový rozpočtový výhľad, návrh rozpočtu a súhrnné údaje o plnení

rozpočtu Slovenskej informačnej služby, Ministerstva vnútra

Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky a

Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,

d) informácie o dovoze a vývoze vojenskej techniky alebo iných

strategických materiálov, technológií a zariadení,

e) príprava vykonávania zásadných menových opatrení nad rámec

fluktuačného pásma,

f) umiestnenie, preprava a spôsob zabezpečenia celkových štátnych

zásob drahých kovov umiestnených na území Slovenskej republiky a

peňažných prostriedkov v cudzej mene v hotovostnej forme,

g) informácie o stave, rozsahu a spôsobe deblokácie špeciálnych

vládnych úverov,

h) režimové opatrenia na ochranu štátneho tajomstva, vrátane systému

technického zabezpečenia,

ch) systém a opatrenia hospodárskej mobilizácie a jej pripravenosť,

vojnová organizácia Národnej banky Slovenska a dislokácia ústredia

Národnej banky Slovenska za brannej pohotovosti štátu,

i) súhrnný krízový plán Národnej banky Slovenska a ústredia na

obdobie brannej pohotovosti štátu,

j) medzinárodné rokovania a ich príprava, vrátane rokovaní o

zmluvných dokumentoch, ak to ich povaha vyžaduje,

k) schválené medzinárodné zmluvy a protokoly, ak sa na tom zmluvné

strany dohodli.§ 3

Služobné tajomstvo

Skutočnosti tvoriace predmet služobného tajomstva v podmienkach

Národnej banky Slovenska sú

a) údaje o osobitnom režime úschovy a minimálnom limite peňažných

prostriedkov v slovenskej mene,

b) príkazy k zásielkam peňažných prostriedkov v slovenskej mene,

ktoré obsahujú termíny prenosu /s výnimkou šifrovaných príkazov,

zásielok poštou, zásielok dopravnými prostriedkami banky v sídle

prikazujúceho alebo odosielajúceho miesta, samotných zásielok mincí/

a kniha dispozícií,

c) ochrana peňazí, platidiel a hodnôt pred ich falšovaním a

zneužitím, údaje o špeciálnych ochranách, ktorých detekcia je možná

len technickými prostriedkami Národnej banky Slovenska,

d) úverový plán vrátane údajov o jeho plnení a rozpise pre odbor 07,

e) stav a spôsob zabezpečenia ochrany guvernéra,

f) krízový plán pobočky a účelovej organizačnej jednotky na obdobie

brannej pohotovosti štátu,

g) systém a opatrenia hospodárskej mobilizácie a jej pripravenosť,

vojnová organizácia a dislokácie pobočky a účelovej organizačnej

jednotky na obdobie brannej pohotovosti štátu,

h) údaje týkajúce sa menovitých zoznamov a charakteristík objektov

osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov,

ch) súvaha odboru 07 Národnej banky Slovenska, rozpisy zostatkov

analytických účtov, stavy úverov, vkladov a štátneho rozpočtu,

týkajúceho sa odboru 07, hlavné ukazovatele Národnej banky Slovenska

vedené na odbore 07,

i) dokumentácia súvisiaca s činnosťou poľných orgánov Národnej banky

Slovenska za brannej pohotovosti štátu,

j) korešpondencia so zahraničím, správy a údaje týkajúce sa

príslušných medzinárodných rokovaní, obsahujúce utajované skutočnosti

chránené podľa príslušných medzivládnych dohôd a medzibankových

dohovorov,

k) teritoriálne správy o inkasách a platbách za dodávku špeciálu,

l) projektová dokumentácia zložiek komplexného ochranného systému

Národnej banky Slovenska v rozsahu Pokynu guvernéra Národnej banky

Slovenska o ochrane osôb a majetku č. 0232/1994,

m) predpisy na zaisťovanie bezpečnosti pokladničnej prevádzky,

úschovy a presunov slovenských peňazí a iných hodnôt,

n) stav a spôsob stráženia,

o) režimové opatrenia týkajúce sa ochrany objektov a majetku Národnej

banky Slovenska,

p) výstupy z ústredí elektrických zabezpečovacích systémov,

r) osobitné režimové opatrenia pre použitie a manipuláciu s kľúčmi od

uschovacích miest,

s) komplexná projektová dokumentácia novovybudovaných objektov

ústredia a expozitúr Národnej banky Slovenska, vrátane projektovej

dokumentácie uschovacích miest /prísne strážená zóna/, údaje o

rozmeroch a úložnej kapacite uschovacích miest a vybavovaní

uschovacích miest,

t) režimové opatrenia objektov uzatvorené s príslušným orgánom

policajného zboru Slovenskej republiky,

u) dokumentácia špeciálnych prepravných vozidiel a osobitné režimové

opatrenia pri používaní týchto vozidiel,

v) časť príprav vykonávania zásadných menových opatrení v prípade

situácie nebezpečia a stavu ohrozenia Slovenskej republiky.§ 4

Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov

Slovenskej republiky.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér