en en

Opatrenie NBS č. 12/1996

O P A T R E N I E č.  12

Národnej banky Slovenska zo dňa 22. augusta 1996,

ktorým sa ustanovuje spôsob vedenia registra bankových úverov a

záruk

a rozsah oznamovania údajov zapísaných

v registri bankových úverov a záruk

Národná banka Slovenska podľa § 20a ods. 4 zákona č. 21/1992 Zb. o

bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996

Z.z. ustanovuje:Prvá časť

Úvodné ustanovenia

§ 1

Účel opatrenia

Účelom tohto opatrenia je ustanoviť spôsob vedenia registra bankových

úverov a záruk (ďalej len „register“) o poskytnutých úveroch

a zárukách podnikateľským subjektom a o iných prijatých záväzkoch v

slovenskej alebo cudzej mene, ktorých výška je najmenej 3 000 000 Sk (v

cudzej mene sa výška určuje prepočtom kurzom stred vyhláseným Národnou

bankou Slovenska, ktorý bol platný v deň poskytnutia úveru) a rozsah

oznamovania údajov zapísaných v registri.§ 2

Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto opatrenia sa rozumie

a) podnikateľským subjektom fyzická

osoba-podnikateľ1) alebo právnická

osoba1),

b) klientom podnikateľský subjekt, ktorý žiada o poskytnutie úveru

alebo záruky,

c) identifikáciou klienta identifikačné číslo, rodné číslo alebo iný

identifikačný znak, ktorým sú klienti vzájomne rozlíšení,

d) typom zmluvy úverová zmluva, zmluva o konzorciálnom úvere, záručná

zmluva a pod.,

e) typom zabezpečenia najmä zabezpečenie nehnuteľnou vecou, hnuteľnou

vecou, peňažnými prostriedkami, cennými papiermi a pod.,

f) ohodnotením disciplíny klienta bankou zaradenie klienta do

kategórie podľa závažnosti rizika strát v súlade s opatrením č. 3

Národnej banky Slovenska zo dňa 3. marca 1995 o pravidlách hodnotenia

pohľadávok a podsúvahových záväzkov bánk podľa rizík v nich

obsiahnutých a pre tvorbu zdrojov na krytie týchto rizík,

g) kódom stavu úveru zmluva o budúcej úverovej zmluve, platná úverová

zmluva, z ktorej neboli čerpané peňažné prostriedky, platná úverová

zmluva, z ktorej sú čerpané peňažné prostriedky, splatenie

poskytnutého úveru a pod.,

h) zoznamom vlastníkov zoznam obsahujúci prehľad fyzických osôb –

podnikateľov1) alebo právnických osôb1), ktoré vlastnia viac ako 10 %

akcií alebo iných podielových účastí.1) § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.§ 3

Register

/1/ Národná banka Slovenska vedie register2).

/2/ Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné predkladať Národnej

banke Slovenska údaje podľa § 4 ods. 1 na zápis do registra a zodpovedajú

za ich správnosť.

/3/ Národná banka Slovenska zodpovedá za spracovanie a poskytovanie

informácií.Druhá časť

Rozsah údajov zapisovaných do registra

a oznamovaných z registra
§ 4

Údaje zapisované do registra

/1/ Do registra sa zapisujú tieto údaje

a) o právnickej osobe1), ktorá úver, záruku,

iný záväzok prijala

1. obchodné meno,

2. právna forma,

3. sídlo,

4. identifikačné číslo,

5. prevažujúce odvetvie podnikania,

6. ohodnotenie disciplíny klienta bankou,

7. zoznam vlastníkov;

b) o fyzickej osobe – podnikateľovi1), ktorá

úver, záruku, iný záväzok prijala

1. priezvisko, meno a titul,

2. právna forma,

3. bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska,

4. identifikačné číslo, ak bolo pridelené alebo rodné číslo,

5. prevažujúce odvetvie podnikania,

6. ohodnotenie disciplíny klienta bankou;

c) o úveroch, zárukách a iných prijatých záväzkoch

1. kód banky alebo pobočky zahraničnej banky,

2. číslo zmluvy,

3. typ zmluvy,2) § 36 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. oNárodnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskejrepubliky č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení adopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch vznení neskorších predpisov.

4. odvetvie, do ktorého bol úver, záruka, iný prijatý záväzok

poskytnutý,

5. dátum nadobudnutia platnosti zmluvy,

6. typ zabezpečenia,

7. hodnota zabezpečenia,

8. dátum splatnosti úveru, záruky, iného prijatého záväzku,

9. výška poskytnutého úveru, záruky, iného prijatého záväzku,

10. mena, v ktorej bol úver, záruka, iný prijatý záväzok poskytnutý,

11. aktuálny stav zostatku úveru, záruky, iného prijatého záväzku,

12. dostatok istiny nesplatenej v lehote,

13. zostatok úrokov nesplatených v lehote,

14. dátum poslednej aktualizácie údajov,

15. kód stavu úveru.

/2/ Banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytne klientovi na

požiadanie informáciu o údajoch zaslaných o ňom do registra.§ 5

Údaje oznamované z registra

/1/ Všetky údaje oznamované z registra podľa odseku 2 slúžia výlučne pre

vnútornú potrebu banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorá si ich

vyžiadala.

/2/ Z registra sa oznamujú bankám a pobočkám zahraničných bánk tieto

údaje

a) identifikácia klienta,

b) celkové zaťaženie dlžníka,

c) celková hodnota zabezpečení,

d) celkový počet registrovaných úverov poskytnutých dlžníkovi,

e) celkový počet omeškaných splátok,

f) celková hodnota omeškaných splátok.

/3/ Štruktúru oznamovaných údajov nie je možné modifikovať.

/4/ Banky a pobočky zahraničných bánk uhrádzajú za poskytnutú informáciu

z registra cenu podľa sadzobníka cien Národnej banky Slovenska.

/5/ Bankový dohľad Národnej banky Slovenska využíva údaje z registra

potrebné pri vykonávaní kontroly na mieste a pri spracúvaní analýz bánk

alebo bankového sektoru.Tretia časť

Spôsob ukladania údajov v registri
§ 6

Spôsob uchovávania a ochrana zapisovaných a oznamovaných údajov

/1/ Údaje podľa § 4 ods. 1 sa ukladajú v osobitnej databáze Národnej

banky Slovenska, ktorá je chránená a nie je prístupná zo siete bankám a

pobočkám zahraničných bánk.

/2/ Údaje podľa § 5 ods. 2 sa ukladajú v osobitnej databáze Národnej

banky Slovenska, ktorá je chránená a prístupná zo siete bankám a pobočkám

zahraničných bánk na ich požiadanie po schválení a overení prístupových

práv bankovým dohľadom Národnej banky Slovenska

/3/ Údaje podľa § 4 ods. 1 a § 5 ods. 2 uložené v osobitnej databáze

Národnej banky Slovenska sú prístupné bankovému dohľadu Národnej banky

Slovenska, ktorý ich využíva pre svoje potreby.Štvrtá časť

Aktualizácia a archivácia údajov
§ 7

Aktualizácia údajov

/1/ Všetky údaje registra sa aktualizujú raz za mesiac formou hlásení.

/2/ Banka a pobočka zahraničnej banky vypracuje k poslednému dňu každého

mesiaca hlásenia o nových poskytnutých úveroch, zárukách a iných

prijatých záväzkoch podľa § 1 a zmenách už zapísaných údajov v registri a

doručí ich bankovému dohľadu Národnej banky Slovenska najneskôr do

pätnásteho dňa nasledujúceho mesiaca.

/3/ Hlásenia obsahujú údaje za vykazovaný mesiac a zostavujú sa podľa

vzorov oznámených bankovým dohľadom Národnej banky Slovenska.

/4/ Bankový dohľad Národnej banky Slovenska je oprávnený meniť vzor

hlásenia. Zmenu vzoru hlásenia oznámi písomne bankám a pobočkám

zahraničných bánk.

/5/ Hlásenia sa odovzdávajú do registra prostredníctvom siete alebo na

magnetických nosičoch dát. /6/ Správnosť hlásenia potvrdí banka a pobočka

zahraničnej banky písomne. Potvrdenie musí byť podpísané dvomi osobami

oprávnenými konať v mene banky a pobočky zahraničnej banky a zodpovednými

za riadenie banky ako celku.§ 8

Archivácia údajov

/1/ Informácie o klientoch podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) sa uschovávajú

v osobitnej databáze bankového dohľadu Národnej banky Slovenska po dobu

piatich rokov nasledujúcich po splatení, prípadne odpísaní jeho

posledného úveru.

/2/ Informácie o poskytnutom úvere podľa § 4 ods. 1 písm. c) sa

uschovávajú v osobitnej databáze bankového dohľadu Národnej banky

Slovenska po dobu piatich rokov nasledujúcich po splatení úveru, prípadne

jeho odpísaní.Piata časť

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 9

/1/ Banka a pobočka zahraničnej banky vypracuje na účel prvého naplnenia

registra hlásenia o dosiaľ platných úveroch, zárukách a iných prijatých

záväzkoch podľa § 1 poskytnutých pred nadobudnutím účinnosti tohto

opatrenia.

/2/ Banka a pobočka zahraničnej banky doručí tieto hlásenia bankovému

dohľadu Národnej banky Slovenska najneskôr do šesťdesiatich dní od

nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia.§ 10

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 1. decembra 1996.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér