en en

Opatrenie NBS č. 13/1996

O P A T R E N I E č.  13

Národnej banky Slovenska z dňa 24. októbra 1996

o devízovej pozícii bánk na menové účely

Národná banka Slovenska podľa §19 zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a podľa § 15

zákona č.21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 58/1996 Z.z. ustanovuje:§ 1

Predmet opatrenia

Predmetom tohto opatrenia je zavedenie devízovej pozície

bánk1) na menové účely ustanovením minimálneho

pomeru devízových aktív k devízovým pasívam.§ 2

Vymedzenie pojmov

/1/ Devízové aktíva na účely tohto opatrenia sú súvahové aktíva bánk voči

nerezidentom v cudzej mene.

/2/ Devízové pasíva na účely tohto opatrenia sú súvahové pasíva bánk voči

rezidentom a nerezidentom v cudzej mene a súvahové pasíva bánk voči

nerezidentom – bankám v slovenských korunách.

/3/ Koeficient devízovej pozície bánk na menové účely je pomer devízových

aktív k devízovým pasívam.§ 3

/1/ Devízové aktíva podľa §2 ods. 1 sú zostatky na účtoch zodpovedajúcich

riadku 35, stĺpec 2, vo výkaze V (NBS) 6-36, Dekádny prehľad o aktívach a

pasívach.

/2/ Devízové pasíva podľa §2 ods. 2 sú zostatky na účtoch zodpovedajúcich

riadku 54, stĺpec 2 a zostatky na účtoch zodpovedajúcich riadku 90,

stĺpec 3, znížené o zostatky na účtoch zodpovedajúcich riadkom 93 a 94,

stĺpec 3, vo výkaze V (NBS) 6-36, Dekádny prehľad o aktívach a pasívach.§ 4

Záväzné koeficienty devízovej pozície bánk na menové účely

Záväzný koeficient devízovej pozície bánk na menové účely je

a) od 31. decembra 1996 vrátane, najmenej 0,65,

b) od 31. marca 1997 vrátane, najmenej 0,70,

c) od 30. júna 1997 vrátane, najmenej 0,80.1) §1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskoršíchpredpisov.§ 5

Výpočet koeficientu devízovej pozície bánk na menové účely

Pri výpočte koeficientu devízovej pozície bánk na menové účely sa

vychádza z priemerného stavu devízových aktív a devízových pasív za tri

dekádne obdobia. Pre výpočet za mesiac N sa použijú dekádne údaje k 20. a

poslednému dňu mesiaca N a k 10. dňu mesiaca N+1.§ 6

Neplnenie záväzných koeficientov devízovej pozície bánk na menové

účely

/1/ Objem neplnenia záväzného koeficientu sa vypočíta vynásobením

rozdielu medzi záväzným a skutočným koeficientom (pokiaľ je skutočný

koeficient nižší ako záväzný) priemerným zostatkom devízových pasív.

/2/ Pri nedodržaní záväzného koeficientu devízovej pozície bánk na menové

účely v mesiaci N sa zvyšuje minimálna výška likvidných prostriedkov na

účtoch peňažných rezerv vedených v Národnej banke Slovenska v slovenských

korunách2) počas mesiaca N+2 o 9 % z objemu

neplnenia záväzného koeficientu.§ 7

Týmto opatrením nie je dotknutý postup podľa opatrenia Národnej banky

Slovenska z 31. januára 1994 č. 5 o regulácii menových pozícií bánk.§ 8 Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho

vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér