en en

Opatrenie NBS č. 14/1996

O P A T R E N I E č.  14

Národnej banky Slovenska zo dňa 24 . októbra 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska

z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných

prostriedkov, v znení opatrenia Národnej banky Slovenska

z 18. júla 1996 č. 9

Národná banka Slovenska podľa §15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v

znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z.

ustanovuje:Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa

ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov, v znení opatrenia

Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) bánk, pobočiek zahraničných bánk a stavebných sporiteľní je i

objem finančných prostriedkov ustanovený opatrením Národnej banky

Slovenska3a).“

2. V § 4 ods. 2 písm. a) sa slová „podľa § 1 ods. 1“ nahrádzajú

slovami „podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b)“.

3. V § 4 ods. 2 písm. b) sa slová „podľa § 1 ods. 1“ nahrádzajú

slovami „podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b)“.

4. § 4 ods. 2 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie: „c) objem

finančných prostriedkov podľa § 1 ods. 1 písm. c).“.Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho

vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér

3a) Napríklad opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996č. 13 o devízovej pozícii bánk na menové účely.