en en

Opatrenie NBS č. 15/1996

O P A T R E N I E č  15

Národnej banky Slovenska zo dňa 22. novembra 1996,

ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami

zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Národná banka Slovenska podľa § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o

bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.58/1996

Z.z. ustanovuje:§1

/1/ Banky1) a pobočky zahraničných

bánk2) zostavujú a Národnej banke Slovenska

predkladajú tieto výkazy:

Označenie výkazuNázov výkazu
Bil /NBS/ 1-12Mesačná bilancia aktív a pasív
Bil /NBS/ 2-12Mesačný výkaz ziskov a strát
V /NBS/ 1-12Výkaz o hotovostnom peňažnom obehu
V /NBS/ 3-12Mesačný výkaz o úveroch
V /NBS/ 4-55Hlásenie o stave úverov a vkladov bánk
V /NBS/ 5-12Mesačný výkaz o vkladoch
V /NBS/ 6-36Dekádny prehľad o aktívach a pasívach
V /NBS/ 7-12Mesačný výkaz o stave úverov v členení podľa úrokových sadzieb
V /NBS/ 8-12Mesačný výkaz o cenných papieroch v majetku bánk
V /NBS/ 9-12Mesačný výkaz o čerpaní úverov v členení podľa úrokových sadzieb
V /NBS/ 10-12Hlásenie o úrokových sadzbách za vklady a úvery
V /NBS/ 11-12Mesačný výkaz o objeme vkladov a výške priemerných úrokových mier
V /NBS/ 12-12Mesačný výkaz o úverových a vkladových medzibankových obchodoch
V /NBS/ 13-04Štvrťročný výkaz o úrokových nákladoch a výnosoch
V /NBS/ 15-12Mesačný výkaz o inkasách a platbách na účtoch nerezidentov vslovenských korunách
V /NBS/ 17-36Evidencia nákupov a predajov na medzibankovom devízovom trhu
Dev /NBS/ 11-12Mesačný výkaz o devízovej pozícii
Dev /NBS/ 12-12Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v konvertibilnýchmenách
Dev /NBS/ 14-04Štvrťročný výkaz o devízových inkasách a platbách podľa územnéhočlenenia v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 19-12Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v členení podľa mien
Dev /NBS/ 20-98Denný výkaz o devízovej pozícii
Dev /NBS/ 21-52Hlásenie o nákupe a predaji konvertibilných mien
Dev /NBS/ 22-12Mesačný výkaz o nákupe a predaji peňažných prostriedkov v hotovosti ašekov v CZK a HUF
Dev /NBS/ 31-04Štvrťročný výkaz o devízových úveroch poskytnutých klientom podľaekonomických sektorov v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 41-04Štvrťročný výkaz o devízových vkladoch klientov podľa ekonomickýchsektorov v konvertibilných menách
E /NBS/ 1-04Prehľad o rozvoji peňažného sektora v SR
FORM 1363 /E/FORM 1: Popis jednotlivých štátnych, štátom garantovaných agarantovaných dlhov voči zahraničiu
FORM 1364 /E/FORM 1A: Rozvrh čerpania a platieb istín a úrokov pre jednotlivéštátne, štátom garantované a garantované dlhy voči zahraničiu
FORM 1365 /E/FORM 2: Individuálne zahraničné záväzky štátu a štátom garantovanésúkromné záväzky – aktuálny stav a transakcie uskutočnené v priebehuvykazovaného obdobia
FORM 1366 /E/FORM 3: Opravy vo výkazoch FORM 1 a 2
FORM 1388 /E/FORM 4: Negarantované dlhy voči zahraničiu

/2/ Vzory výkazov podľa odseku 1 sú prílohou tohoto opatrenia.1) § 1 ods.1 zákona č.21/1992 Zb. o bankách, v znení zákonaNárodnej rady Slovenskej republiky č.58/1996 Z.z.2) § 1 ods.5 zákona č.21/1992 Zb. o bankách, v znení zákonaNárodnej rady Slovenskej republiky č.58/1996 Z.z.§ 2

/1/ Banky a pobočky zahraničných bánk predkladajú výkazy ustanovené v § 1

ods. 1. Národnej banke Slovenska týmto spôsobom:

P r e d k l a d a n i e v ý k a z u

Označenie výkazu  Periodicita Termín          Forma
Bil /NBS/ 1-12   mesačne   do 20. kalendárneho dňa  automatizovane
nasledujúceho mesiaca   a písomne v 2 exemp.
Bil /NBS/ 2 -12  mesačne   do 25. kalendárneho dňa  automatizovane
nasledujúceho mesiaca   a písomne v 2 exemp.
V /NBS/ 1-12    mesačne   do 13. kalendárneho dňa  písomne
nasledujúceho mesiaca
V /NBS/ 3-12    mesačne   do 20. kalendárneho dňa  automatizovane
nasledujúceho mesiaca   a písomne
V /NBS/ 4-55    2 krát   prvý pracovný deň po   faxom
týždenne  vykazovanom období
do 11oohod
V /NBS/ 5-12    mesačne   do 20. kalendárneho dňa  automatizovane
nasledujúceho mesiaca   a písomne
V /NBS/ 6-36    dekádne   do 5.,15.a 25 kalendárneho automatizovane
dňa v mesiaci do 11oohod. a písomne
+ príloha len za 3. dekádu
do 5. kalendárneho dňa
V /NBS/ 7-12    mesačne   do 20. kalendárneho dňa  automatizovane
nasledujúceho mesiaca   a písomne
V /NBS/ 8-12    mesačne   do 20. kalendárneho dňa  automatizovane
nasledujúceho mesiaca   a písomne
V /NBS/ 9-12    mesačne   do 15. kalendárneho dňa  automatizovane
nasledujúceho mesiaca   a písomne
V /NBS/ 10-12   mesačne   do 25. dňa predchádz.   automatizovane
a pri zmene mesiaca ku dňu stavu    a písomne
úrok. sadzby
V /NBS/ 11-12   mesačne   do 20. kalendárneho dňa  automatizovane
nasledujúceho mesiaca   a písomne
V /NBS/ 12-12   mesačne   do 20. kalendárneho dňa  automatizovane
nasledujúceho mesiaca   a písomne
V /NBS/ 13-04   štvrťročne do 25. kalendárneho dňa  automatizovane
nasledujúceho mesiaca   a písomne
V /NBS/ 15-12   mesačne   do 20. kalendárneho dňa  automatizovane
nasledujúceho mesiaca   a písomne
V /NBS/ 17-36   dekádne   do 5.,15. a 25. kalendár. automatizovane
dňa v mesiaci
Dev /NBS/ 11-12  mesačne   do 20. kalendárneho dňa  automatizovane
nasledujúceho mesiaca   a písomne
Dev /NBS/ 12-12  mesačne   do 20. kalendárneho dňa  automatizovane
nasledujúceho mesiaca   a písomne
Dev/NBS/ 14-04   štvrťročne do 20. kalendárneho dňa  automatizovane
nasledujúceho mesiaca   a písomne
po ukončení štvrťroka
Dev/NBS/ 19-12   mesačne   do 20. kalendárneho dňa  automatizovane
nasledujúceho mesiaca   a písomne
Dev /NBS/ 20-98  denne    do 11:00 h. nasledujúceho automatizovane
pracovného dňa       /faxom/
Dev/NBS/ 21-52   týždenne  každý posledný pracovný  písomne
deň v týždni do 11:00hod. /faxom/
mesačne   nasledujúci pracovný    písomne
deň po skončení mesiaca  /faxom/
do 11:00hod.
Dev /NBS/ 22-12  mesačne   do 10. kalendárneho dňa  písomne
nasledujúceho mesiaca
Dev /NBS/ 31-04  štvrťročne do 20. kalendárneho dňa  automatizovane
nasledujúceho mesiaca   a písomne
po ukončení štvrťroka
Dev /NBS/ 41-04  štvrťročne do 20. kalendárneho dňa  automatizovane
nasledujúceho mesiaca   a písomne
po ukončení štvrťroka
E /NBS/ 1-04    štvrťročne do 5. pracovného dňa    písomne
nasledujúceho mesiaca
po ukončení štvrťroka
FORM 1363 /E/   štvrťročne do 15. kalendárneho dňa  písomne
nasledujúceho mesiaca
po ukončení štvrťroka,
v ktorom záväzok vznikol
FORM 1364 /E/   štvrťročne v prípadoch stanovených  písomne
metodikou Svetovej banky
do 15. kalendárneho dňa
nasledujúceho mesiaca
po ukončení štvrťroka
FORM 1365 /E/   ročne    do 15. marca nasledujúceho písomne
roka
FORM 1366 /E/   štvrťročne v prípade opráv ročných  písomne
údajov do 15. marca,
v prípade opráv štvrťročných
údajov do 15. kalendárneho
dňa po ukončení štvrťroka
FORM 1388 /E/   ročne    do 15. marca        písomne
nasledujúceho roka

/2/ Formou predkladania výkazov automatizovane sa rozumie predkladanie

výkazov na diskete, pri predkladaní výkazov v písomnej forme je potrebné

predložiť originály výkazov a pri viacerých exemplároch je potrebné

predložiť originál a kópiu výkazu.

/3/ Výkazy predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk organizačným

útvarom Národnej banky Slovenska tak ako sú uvedené na jednotlivých

výkazoch. Výkaz V/NBS/1-12 predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk

pobočkám Národnej banky Slovenska podľa odseku 4. Výkazy V/NBS/3- 12 a

V/NBS/5-12 predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk pobočkám

Národnej banky Slovenska podľa odseku 4 a súhrnne ústrediu Národnej banky

Slovenska. Výkazy Svetovej banky predkladajú banky a pobočky zahraničných

bánk odboru štatistiky Národnej banky Slovenska.

/4/ Podľa územného a správneho usporiadania Slovenskej

republiky3) je pobočka Národnej banky Slovenska v

Bratislave príslušná pre Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky

kraj a Nitriansky kraj, pobočka Národnej banky Slovenska v Banskej

Bystrici pre Žilinsky kraj a Banskobystrický kraj a pobočka Národnej

banky Slovenska v Košiciach pre Prešovský kraj a Košický kraj.3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.221/1996 Z.z. oúzemnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.§3

/1/ Banky a pobočky zahraničných bánk pôsobiace v Slovenskej republike

predkladajú Národnej banke Slovenska výkazy podľa § 2 v týchto

variantoch:

a) výkazy banky za Slovenskú republiku, t.j. súhrnne za centrálu a

pobočky v Slovenskej republike,

b) výkazy za centrálu a pobočky banky v Slovenskej republike pobočkám

Národnej banky Slovenska podľa § 2 ods. 4,

c) výkazy banky ako akciovej spoločnosti alebo štátneho peňažného

ústavu celkom /vrátane pobočiek banky v zahraničí/,

d) výkazy pobočiek zahraničných bánk, ktoré pôsobia v Slovenskej

republike.

/2/ Jednotlivé výkazy predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk vo

variantoch podľa odseku 1 takto /uplatnené varianty sú označené

„x“/:

Označenie výkazu   V a r i a n t  p r e d l o ž e n i a  v ý k a z u
a/       b/     c/      d/
Bil /NBS/ 1-12    x              x       x
Bil /NBS/ 2-12    x              x       x
V /NBS/ 1-12             x            x
V /NBS/ 3-12     x        x            x
V /NBS/ 4-55     x                     x
V /NBS/ 5-12     x        x            x
V /NBS/ 6-36     x                     x
V /NBS/ 7-12     x                     x
V /NBS/ 8-12     x                     x
V /NBS/ 9-12     x                     x
V /NBS/ 10-12    x                     x
V /NBS/ 11-12    x                     x
V /NBS/ 12-12    x                     x
V /NBS/ 13-04    x                     x
V /NBS/ 15-12    x                     x
V /NBS/ 17-36    x              x       x
Dev /NBS/ 11-12   x                     x
Dev /NBS/ 12-12   x                     x
Dev /NBS/ 14-04   x                     x
Dev /NBS/ 19-12   x                     x
Dev /NBS/ 20-98   x                     x
Dev /NBS/ 21-52   x                     x
Dev /NBS/ 22-12                 x       x
Dev /NBS/ 31-04 x x
Dev /NBS/ 41-04 x x
E /NBS/ 1-04 x x

/3/ Výkazy FORM 1363/E/,1364/E/,1365/E/,1366/E/,1388/E/ predkladajú banky

podľa metodiky stanovenej Svetovou bankou.§4

Banky a pobočky zahraničných bánk predložia Národnej banke Slovenska do

31.3.1997 výkazy Bil /NBS/ 1-12, V /NBS/ 3-12, V /NBS/ 5-12, Dev /NBS/

11-12, Dev /NBS/ 31-04 a Dev /NBS/ 41-04 podľa § 3 ods.1 písm.a/ a d/

zostavené k 1.1.1997 v metodike roku 1997.§5

/1/ Na účely zostavovania výkazov podľa § 1 sa rozumie

a) rezidentom

1. právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,

2. zahraničná osoba4), ktorá má podnik

alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej

republiky a ktorá je zapísaná v obchodnom registri,

3. fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území

Slovenskej republiky5),

b) nerezidentom iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá nie je uvedená

v písmene a).

/2/ Účty vkladov a úverov sa členia na účty rezidentov a nerezidentov

takto

a) medzibankové vlastné vklady podľa charakteru subjektu, u ktorého je

vkladový účet otvorený,

b) medzibankové cudzie vklady podľa charakteru vkladateľa,

c) vklady klientov podľa charakteru vkladateľa,

d) poskytnuté úvery podľa charakteru príjemcu úveru (dlžníka),

e) prijaté úvery podľa charakteru veriteľa,

f) účty vlastných pobočiek v zahraničí sa uvádzajú pod nerezidentami.

/3/ Cenné papiere, peňažné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, zlato a

ostatné pohľadávky a záväzky sa zaraďujú pod rezidentov a nerezidentov

takto

a) cenné papiere v majetku bánk podľa ich emitenta,

b) vlastné cenné papiere emitované bankou podľa charakteru veriteľa,

c) hodnoty na inkaso podľa miesta platenia,

d) peňažné prostriedky v cudzej mene v hotovosti pod nerezidenta,

e) zlato pod nerezidenta a cudziu menu,

f) ostatné pohľadávky a záväzky podľa charakteru dlžníka a veriteľa.

/4/ Pohľadávky a záväzky účtované v účtových skupinách 91 až 97 sa

zaraďujú pod rezidentov a nerezidentov podľa charakteru

a) príkazcu, ak ide o vydanú záruku,

b) garanta, ak ide o prijatú záruku,

c) dlžníka, ak ide o prísľub na poskytnutie úveru,

d) veriteľa, ak ide o prísľub na prijatie úveru,

e) korešpondenta alebo klienta pri ostatných pohľadávkach a

záväzkoch.4) § 21 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.5) Zákon č.135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov. ZákonNárodnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincovna území Slovenskej republiky.

/5/ Charakterom osoby (dlžník, veriteľ, vkladateľ, garant…) sa rozumie

členenie na rezidenta a nerezidenta.§6

Národná banka Slovenska môže na základe zmeny všeobecne záväzného

predpisu v nevyhnutných prípadoch vykonať zmeny vo výkazoch, ktoré sú

prílohou tohoto opatrenia.§7

Týmto opatrením nie je dotknutá povinnosť bánk a pobočiek zahraničných

bánk predkladať Národnej banke Slovenska iné výkazy, alebo podklady

podľa osobitných predpisov .§8

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska č.8 zo dňa 24. novembra

1995, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami

zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.§9

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1997.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér

Vydávajúci odbor: Odbor štatistiky6) Zákon č.21/1992 Zb.o bankách v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnejbanke Slovenska v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej radySlovenskej republiky č. 202/1995 Zb. Devízový zákon a zákon, ktorým samení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov.Vzory výkazov predkladaných bankami a pobočkami zahraničných bánk

Národnej banke Slovenska – len vo vestníku NBS