en en

Opatrenie NBS č. 16/1996

O P A T R E N I E č.  16

Národnej banky Slovenska zo dňa 22. novembra 1996,

ktorým sa dopĺňa Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 1995

č. 9, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie

Slovenskej republiky

Národná banka Slovenska podľa § 29 písm. b) zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení

neskorších predpisov ustanovuje:Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 1995 č. 9, ktorým sa

ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej

republiky sa dopĺňa takto:

V prílohe Platobné tituly sa v skupine 6 na konci dopĺňa nový platobný

titul tohto znenia:

„695 NEŠPECIFIKOVANÉ POLOŽKY PLATOBNÝCH TITULOV SKUPÍN 1 AŽ 6 –

nezaraditeľné inkasá zo zahraničia, ktoré vykazujú znaky platobných

titulov skupín 1 až 6.“.Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1997.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér