en en

Opatrenie NBS č. 17/1996

O P A T R E N I E č.  17

Národnej banky Slovenska zo dňa 16. decembra 1996,

ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra

1996

č. 13 o devízovej pozícii bánk na menové účely

Národná banka Slovenska podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a podľa §15 zákona

č.21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 58/1996 Z.z. ustanovuje:Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo dňa 24. októbra 1996 č.13 o

devízovej pozícii bánk na menové účely sa mení takto:

V § 3 ods. 2 sa slová „riadku 90, stĺpec 3, znížené o zostatky na

účtoch zodpovedajúcich riadkom 93 a 94, stĺpec 3″ nahrádzajú slovami

„riadku 82, stĺpec 3, znížené o zostatky na účtoch zodpovedajúcich

riadkom 85 a 86, stĺpec 3″.Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1997.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér