en en

Opatrenie NBS č. 2/1996

O P A T R E N I E č.  2

Národnej banky Slovenska

zo dňa 18. marca 1996,

ktorým sa ustanovujú podmienky pre obchodovanie s peňažnými prostriedkami

v cudzej mene vykonávané bankami na vnútornom devízovom trhu

Národná banka Slovenska podľa § 29 písm. c) zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska a

podľa § 13 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995

Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších

predpisov ustanovuje:§ 1

Úvodné ustanovenia

/1/ Toto opatrenie ustanovuje podmienky pre obchodovanie s peňažnými

prostriedkami v cudzej mene na vnútornom devízovom trhu.

/2/ Toto opatrenie sa vzťahuje na banku so sídlom v tuzemsku alebo

pobočku zahraničnej banky, ktoré sú v rozsahu povolenia na výkon

bankových činností1) oprávnené vykonávať obchod s

devízovými hodnotami2) (ďalej len

„banka“).§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto opatrenia sa rozumie

a) vnútorným devízovým trhom medzibankový devízový trh a obchodovanie s

peňažnými prostriedkami v cudzej mene uskutočňované medzi klientmi bánk a

bankami,

b) medzibankovým devízovým trhom obchodovanie s peňažnými prostriedkami v

cudzej mene uskutočnené medzi Národnou bankou Slovenska a bankou alebo

bankami navzájom (ďalej len „účastníci medzibankového devízového

trhu“),

c) klientom banky právnická osoba alebo fyzická osoba.1) § 4a a § 5a zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákonaNárodnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z..
2) § 2 písm. o bod 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.202/1996 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákonSlovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneníneskorších predpisov.
§3

Medzibankový devízový trh

/1/ Účastníci medzibankového devízového trhu obchodujú s peňažnými

prostriedkami v cudzej mene na pohotovom aj termínovom trhu za dohodnuté

výmenné kurzy, s výnimkou uvedenou v odseku 2.

/2/ Národná banka Slovenska na medzibankovom devízovom trhu uskutočňuje

obchody s ostatnými účastníkmi medzibankového devízového trhu vo

vybraných cudzích menách v rámci devízového fixingu výmenného kurzu

slovenskej koruny k cudzím menám. Na devízovom fixingu uskutočňuje

Národná banka Slovenska len pohotové devízové obchody. Svoje požiadavky

na nákup, prípadne predaj vybraných cudzích mien voči slovenskej korune

môžu odovzdávať do Národnej banky Slovenska iba účastníci medzibankového

devízového trhu. Požiadavky sú pre Národnú banku Slovenska a ostatných

účastníkov medzibankového devízového trhu záväzné. Národná banka

Slovenska vykonáva obchody v rámci devízového fixingu s kurzovým rozpätím

a jeho výšku oznamuje bankám.

/3/ Národná banka Slovenska určuje spôsob odovzdávania požiadaviek na

devízový fixing Národnej banky Slovenska, okruh vybraných cudzích mien, s

ktorými bude obchodovať v rámci denného devízového fixingu, formu predaja

alebo nákupu a minimálne množstvá cudzích mien.

/4/ Národná banka Slovenska písomne a s dostatočným časovým predstihom

oznamuje bankám zmeny údajov uvedených v odseku 3.

/5/ Národná banka Slovenska môže odmietnuť požiadavku banky na nákup

alebo predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene, ak banka nedodržuje

limity pre nezabezpečené devízové pozície3)

prípadne, ak banka nepredkladá podklady pre kontrolu nezabezpečených

devízových pozícií v predpísanom čase a rozsahu.

/6/ Národná banka Slovenska na medzibankovom devízovom trhu nevykonáva

operácie s peňažnými prostriedkami v cudzej mene v hotovosti.3) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/1994 z 31. januára 1994o regulácii menových pozícií bánk, oznámené pod č. 30/1994 Z.z..§ 4

Obchodovanie bánk s klientmi

Banky pri poskytovaní peňažných služieb4)

klientom obchodujú za dohodnuté výmenné kurzy cudzích mien k slovenskej

korune a uzatvárajú pohotové alebo termínované devízové obchody.§ 5

Výmenné kurzy

/1/ Kurzy peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhlasované Národnou

bankou Slovenska5) sú oficiálne platné výmenné

kurzy peňažných prostriedkov v cudzej mene v nasledujúci pracovný deň po

ich vyhlásení.§ 6

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:

Opatrenie Štátnej banky československej z 24. augusta 1992, ktorým sa

ustanovujú podmienky pre obchod s devízovými prostriedkami vykonávaný

bankami na vnútornom devízovom trhu, registrované v čiastke 88/1992 Zb.§ 7

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér

4) § 2 písm. n) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.202/1995 Z.z..
5) § 28 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992Zb. o Národnej banke Slovenska.