en en

Opatrenie NBS č. 3/1996

O P A T R E N I E č.  3

Národnej banky Slovenska

zo dňa 27. mája 1996,

ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie na založenie banky

a žiadosti o povolenie na výkon bankových činností a minimálna výška

peňažného vkladu do základného imania banky

Národná banka Slovenska podľa § 4 ods. 1 a § 4a ods. 1 zákona č.

21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 58/1996 Z. z. ( ďalej len „zákon“ ) ustanovuje:§ 1

Účel opatrenia

Účelom tohto opatrenia je ustanoviť náležitosti žiadosti o povolenie na

založenie banky a žiadosti o povolenie na výkon bankových činností a

minimálnu výšku peňažného vkladu do základného imania banky v záujme

objektívneho posúdenia žiadosti podľa § 4 ods. 3 a 4a ods. 2 zákona.§ 2

Náležitosti žiadosti o povolenie na založenie banky

Žiadosť o povolenie na založenie banky obsahuje najmä

a) dôvody vzniku banky s rozborom podmienok, v ktorých bude pôsobiť,

b) bankové činnosti podľa § 1 ods. 1 a 3 zákona, ktoré sú predmetom

žiadosti spolu s časovým predpokladom začatia výkonu jednotlivých

činností a ich rozsahom,

c) údaje o zakladateľoch banky, ak sú fyzickými osobami

1. meno a priezvisko,

2. dátum a miesto narodenia,

3. národnosť a štátna príslušnosť,

4. adresa trvalého pobytu,

5. pracovný životopis s popisom vykonávaných činností,

6. výpis z registra trestov, a ak nejde o občana Slovenskej

republiky aj iné obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti,

7. prehľad o majetkovej a finančnej situácii zakladateľov,

8. doklad o pôvode peňažných prostriedkov vkladaných do banky,

9. prehľad bánk, v ktorých majú zakladatelia vedené účty s

uvedením názvu a bankového spojenia,

10. mená a priezviská blízkych osôb1),

ktoré sú v čase podania žiadosti zamestnané v bankách alebo

finančných inštitúciách,

11. angažovanosť v obchodných spoločnostiach alebo v

družstvách, v ktorých majú zakladatelia viac ako 10% základného

imania alebo sú zastúpení v ich štatutárnych orgánoch alebo vo

vedení alebo celým svojím majetkom ručia za záväzky obchodnej

spoločnosti,1)§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskoršíchpredpisov.

d) údaje o zakladateľoch banky, ak sú právnickými osobami

1. výpis z obchodného registra a notárom overená zakladateľská

zmluva alebo zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva

alebo stanovy družstva s uvedením miesta a dátumu založenia

spoločnosti, zoznam činností, ktoré vykonávajú, výpisy z

obchodného registra právnických osôb, ktorých podiel na

základnom imaní zakladateľa prevyšuje 10% alebo ktoré celým

svojím majetkom ručia za záväzky zakladateľa, zoznam fyzických

osôb, ktorých podiel na základnom imaní zakladateľa prevyšuje

10% alebo ktoré celým svojím majetkom ručia za záväzky

zakladateľa,

2. pri akciovej spoločnosti časový priebeh ceny akcií za

posledné tri roky,

3. súvaha a výkaz ziskov a strát, správy audítorov, dozornej

rady, správy o hospodárení predkladané valnému zhromaždeniu za

posledné tri roky,

4. informácie, ktorými sa preukáže pôvod, rozsah a zloženie

peňažného vkladu a vecného majetku vkladaného do zakladanej

banky, predložené doklady musia jednoznačne preukazovať s

5. základné údaje o obchodných spoločnostiach alebo družstvách,

na ktorých sa zakladatelia podieľajú svojím majetkom vo výške

viac ako 10% základného imania týchto spoločností alebo za

ktoré ručia celým svojím majetkom,

e) údaje o výške a zložení základného imania zakladanej banky, pričom

základné imanie nemôže byť tvorené z finančných prostriedkov

získaných úverom alebo pôžičkou* osobitne je potrebné uviesť

predpokladanú výšku nákladov vynaložených na založenie banky,

f) zakladateľská zmluva alebo zakladateľská

listina2), súčasťou ktorej je aj návrh stanov

banky3),

g) obchodný plán banky na prvé tri roky jej činnosti, ktorého

štruktúra je zhodná so štruktúrou súvahy v členení ustanovenom pre

banky Ministerstvom financií Slovenskej republiky a so štruktúrou

výkazu ziskov a strát v členení ustanovenom pre banky Ministerstvom

financií Slovenskej republiky4),

h) stratégiu rozvoja jednotlivých bankových činností premietnutú v

súvahe a vo výkaze ziskov a strát a obsahujúcu zámery banky2) § 162 ods.2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.3) § 173 a 174 Obchodného zákonníka a § 9 ods.1 zákona č. 21/1992Zb. v znení neskorších predpisov.4) Opatrenie Ministerstva financií SR č. 143 zo dňa 14. novembra1994, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiekúčtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej, určený nazverejnenie (vyhlásené pod č. 347/1994 Z.z.).

1. pri poskytovaní úverov a získavaní vkladov z hľadiska

vkladateľov, odvetví ekonomiky, územia, druhu a rozsahu vkladov a

úverov,

2. na získanie finančných prostriedkov od bánk a iných finančných

inštitúcií a spôsob ich vyrovnania,

3. pri obchodovaní s tuzemskými a zahraničnými cennými papiermi,

účasť banky na vydávaní cenných papierov a poskytovaní súvisiacich

služieb,

4. vo vykonávaní tuzemského a zahraničného platobného styku a

zúčtovania a rozvíjaní ďalších prevádzkových služieb,

5. pri obchodovaní s devízovými hodnotami,

6. pri poskytovaní záruk,

7. na obmedzenie rizikovej úverovej angažovanosti aktív alebo pasív

voči klientovi alebo ekonomicky prepojenej skupine klientov,

i) informácie o organizácii banky, ktoré obsahujú údaje o

1. štruktúre banky a jej ústredia,

2. činnosti organizačných zložiek banky, počte pracovníkov,

rozdelení kompetencií medzi vedúcich pracovníkov zakladanej

banky,

3. pobočkách v Slovenskej republike a zastúpeniach a pobočkách

v zahraničí, ich počte, začlenení do organizačnej štruktúry

banky a spôsobe ich riadenia a kontroly,

4. organizácii a riadení informačného systému banky, uchovávaní

a prenose dát, ochrane dát a informácií, metodických,

technických a programových prostriedkoch používaných v

informačnom systéme banky,

5. organizácii obchodu s devízovými hodnotami,

6. organizácii rozhodovacieho procesu pri poskytovaní úverov v

banke,

7. organizácii riadenia likvidity banky,

8. budovách, ktoré sú vo vlastníctve alebo v prenájme

zakladateľa a v ktorých sa budú uskutočňovať bankové činnosti,

j) údaje o navrhovaných členoch predstavenstva v rozsahu písmena c)

body 1 až 10,

k) údaje o navrhovaných členoch dozornej rady v rozsahu písmena c)

body 1 až 10,

l) údaje o najmenej troch navrhovaných vedúcich pracovníkoch banky,

ktorí zodpovedajú za jej riadenie s minimálne trojročnou praxou

podobnej vedúcej funkcii v banke, funkcie, do ktorých sú navrhovaní,

ich životopisy, doklady o odbornej spôsobilosti na navrhovanú

funkciu, absolvovanie odborných výcvikov a stáží v oblasti riadenia,

v ktorej sa s nimi uvažuje, prehľad doteraz vykonávaných činností v

bankách alebo iných finančných inštitúciách s uvedením dĺžky praxe vo

vedúcej funkcii a počte riadených osôb v porovnaní s rozhodovacou a

riadiacou právomocou a kompetenciou na navrhovanú funkciu, pracovný

posudok5) od posledného zamestnávateľa,5) § 60 ods.1 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v zneníneskorších predpisov.

výpis z registra trestov, a ak nejde o občana Slovenskej republiky aj

iné obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti,

m) organizáciu a ciele vnútorného kontrolného systému, ktorý sa

skladá z vnútornej kontroly a vnútorného auditu, ako aj spôsob

zabezpečenia ich objektívneho fungovania, údaje o navrhovanom vedúcom

útvaru vnútornej kontroly, jeho životopis, doklady o odbornej

spôsobilosti na navrhovanú funkciu, výpis z registra trestov

Slovenskej republiky, a ak nejde o občana Slovenskej republiky aj iné

obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti, funkcie v orgánoch

iných obchodných spoločností6, mená a

priezviská blízkych osôb1, ktoré sú

zamestnané v iných bankách a finančných inštitúciách,

n) návrh programu aktivity banky proti legalizácii príjmov z trestnej

činnosti7.§ 3

Náležitosti žiadosti o povolenie na výkon bankových činností

/1/ Žiadosť o povolenie na výkon bankových činností obsahuje najmä

a) bankové činnosti podľa § 1 ods. 1 a 3 zákona, povolenie ktorých je

predmetom žiadosti,

b) doklady, na základe ktorých je možné primerane posúdiť

pripravenosť banky na začatie výkonu bankových činností v oblasti

materiálno – technickej, organizačnej a personálnej, a to sú

1. výpis z obchodného registra, ktorý nie je starší ako dva

mesiace,

2. notárska zápisnica z ustanovujúceho valného zhromaždenia

spolu so stanovami akciovej spoločnosti,

3. potvrdenie vystavené bankou o uložení minimálneho peňažného

vkladu do základného imania banky,

4. doklad o vlastníctve budovy alebo nájomná zmluva o budove, v

ktorej bude mať banka sídlo,

5. zmeny skutočností uvedených v žiadosti o povolenie na

založenie banky,

6. zmluva o ochranných bezpečnostných službách,

7. stručný popis informačného systému,6) Napríklad § 56 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkv znení neskorších predpisov, zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v zneníneskorších predpisov, zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov vznení neskorších predpisov, zákon č. 229/1992 Zb. o komoditných burzáchv znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.,zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičnýchfondoch v znení neskorších predpisov.7) § 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994Z.z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmäorganizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalšíchzákonov v znení neskorších predpisov.

8. oznámenie o pridelení kódov a o zaradení banky do prevodníka

identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk ako neaktívneho

účastníka medzibankového platobného styku,

9. zmluva s Bankovým zúčtovacím centrom Slovenska, a.s. o vedení

účtov platobného styku a o odovzdávaní údajov medzibankového

platobného styku, oznámenie o úspešnom ukončení testovacej

prevádzky v medzibankovom platobnom styku,

10. obchodné podmienky, ktoré zahŕňajú aj sadzobník odmien za

bankové produkty,

11. prehľad realizovaného vzdelávania a odbornej prípravy

pracovníkov podľa jednotlivých oddelení,

12. rokovací poriadok predstavenstva,

13. podpisové vzory osôb oprávnených konať v mene banky,

14. platné vnútorné pracovné predpisy a pokyny upravujúce bankové

činnosti v slovenskom jazyku,

15. zoznam a vzory tlačív používaných v styku s klientmi v

slovenskom jazyku,

16. právoplatné povolenie na obchodovanie s cennými papiermi,

17. politika banky v riadení likvidity a

pozícií8,

18. politika banky v oblasti refinancovania a povinných minimálnych

rezerv9,

19. platné vnútorné predpisy a pokyny zabezpečujúce vypracovanie a

predkladanie výkazov, podkladov a informácií Národnej banke

Slovenska,

20. počiatočnú súvahu,

21. spôsob vedenia registra bankových úverov a záruk a rozsah

oznamovania údajov zapísaných v registri10.

/2/ Žiadosť o povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov

obsahuje okrem dokladov uvedených v odseku 1 aj

a) všeobecné podmienky poskytovania hypotekárnych a komunálnych

úverov podľa § 36ch zákona ,

b) spôsob vedenia registra hypoték podľa § 36i zákona,

c) spôsob oddeleného vedenia analytickej evidencie v systéme

účtovníctva podľa § 36k zákona,

d) osoby navrhované bankou na funkciu hypotekárneho správcu a

jeho zástupcu, ako aj informácie o nich v rozsahu § 2 písm. c)

body 1 až 6 a bod 10,8) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4 z 31. januára 1994 opravidlách likvidity bánk v znení Opatrenia č. 4 Národnej bankySlovenska z 21. apríla 1995, Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5 z31. januára 1994 o regulácii menových pozícií bánk.9) § 20 a 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992Zb. o Národnej banke Slovenska.10) Opatrenie č.12 Národnej banky Slovenska zo dňa 22. augusta1996, ktorým sa ustanovuje spôsob vedenia registra bankových úverov azáruk a rozsah oznamovania údajov zapísaných v registri bankovýchúverov a záruk

e) systém oceňovania nehnuteľností.

/3/ Pre banku, ktorá žiada o povolenie na výkon bankových činností

podľa § 45c ods. 3 zákona, platí primerane odsek1.

/4/ Pre banku, ktorá žiada o rozšírenie povolenia na výkon bankových

činností podľa § 6 ods. 2 zákona, platia primerane odseky 1 a 2.§ 4

Minimálna výška peňažného vkladu do základného imania

/1/ Minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky, ktorá je

podmienkou pre udelenie povolenia na založenie banky je 500 000 000.- Sk

alebo čiastka zodpovedajúca tejto sume vo voľne zameniteľnej cudzej mene.

/2/ Ak je predmetom žiadosti o povolenie na založenie banky aj

vykonávanie hypotekárnych obchodov / § 2 písm. b) /, minimálna výška

peňažného vkladu do základného imania banky, ktorá je podmienkou pre

udelenie povolenia na založenie takejto banky, je 1 000 000 000,- Sk

alebo čiastka zodpovedajúca tejto sume vo voľne zameniteľnej cudzej mene.Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 5

/l/ Všetky doklady zásadného významu sa predkladajú v dvoch

vyhotoveniach, pričom k dokladom v cudzom jazyku je potrebné priložiť ich

úradne overený preklad do slovenského jazyka. Doklady predkladané ako

kópie musia byť úradne overené. Národná banka Slovenska môže v

odôvodnených prípadoch upustiť od predloženia alebo úradného overenia

niektorých dokladov vyžadovaných podľa § 2 a 3 tohto opatrenia.

/2/ Súčasťou žiadosti o povolenie na založenie banky je splnomocnenie pre

osoby poverené zastupovaním zakladateľov banky o povolenie na založenie

banky a písomné vyhlásenie zakladateľov banky o povolenie na založenie

banky, že predložené doklady a údaje sú aktuálne, úplné a pravdivé.

/3/ Súčasťou žiadosti o povolenie na výkon bankových činností je

splnomocnenie pre osoby poverené zastupovaním banky v konaní o žiadosti o

povolenie na výkon bankových činností a písomné vyhlásenie štatutárnych

predstaviteľov banky, že predložené doklady a údaje sú aktuálne, úplné a

pravdivé.

/4/ Banka je povinná do 6 mesiacov od účinnosti tohto opatrenia zvýšiť

výšku peňažného vkladu do základného imania podľa § 4 ods. 1.§ 6

Týmto opatrením sa zrušuje § 1, 2 a 5 Opatrenia Štátnej banky česko-

slovenskej zo dňa 15. februára 1992, ktorým sa ustanovujú náležitosti

žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka, ako aj minimálna výška

základného imania, ktoré je podmienkou pre udelenie povolenia a

náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka pobočke

zahraničnej banky, ako aj minimálna výška poskytnutého kapitálu, ktorá

je podmienkou pre udelenie povolenia (registrované v čiastke 29/1992

Zb.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1 zo dňa 17.

decembra 1993 (oznámenie NBS č. 26/1994 Z. z.).§ 7

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov

Slovenskej republiky.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér