en en

Opatrenie NBS č. 4/1996

O P A T R E N I E č.  4

Národnej banky Slovenska

zo dňa 27. mája 1996,

ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie na založenie

pobočky zahraničnej banky a žiadosti o povolenie na výkon bankových

činností pre pobočku zahraničnej banky a minimálna výška trvale

poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou jej pobočke na

území Slovenskej republiky

Národná banka Slovenska podľa § 5 ods. 4 a § 5a ods. 1 zákona č.

21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 58/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:§ 1

Účel opatrenia

Účelom tohto opatrenia je ustanoviť náležitosti žiadosti o povolenie na

založenie pobočky zahraničnej banky a žiadosti o povolenie na výkon

bankových činností pre pobočku zahraničnej banky a minimálnu výšku

trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou jej

pobočke na území Slovenskej republiky v záujme objektívneho posúdenia

žiadosti podľa § 5 ods. 3 a 5a ods. 2 zákona.§ 2

Náležitosti žiadosti o povolenie na založenie pobočky zahraničnej

banky

Žiadosť o povolenie na založenie pobočky zahraničnej banky obsahuje najmä

a) dôvody založenia pobočky zahraničnej banky (ďalej len

„pobočka“) s rozborom podmienok, v ktorých bude pôsobiť,

b) bankové činnosti podľa § 1 ods. 1 a 3 zákona, ktoré sú predmetom

žiadosti, spolu s predpokladaným návrhom začatia jednotlivých činností

a ich rozsah,

c) rozhodnutie štatutárneho orgánu zakladajúcej zahraničnej banky o

zámere založiť pobočku v Slovenskej republike a vyhlásenie štatutárneho

orgánu zakladajúcej zahraničnej banky o poskytnutí finančných

prostriedkov jej pobočke podľa § 4,

d) písomné vyhlásenie príslušného orgánu zakladajúcej zahraničnej

banky, že bude predkladať Národnej banke Slovenska výročnú správu

zakladajúcej zahraničnej banky a polročný aktuálny prepočet kapitálovej

primeranosti zakladajúcej zahraničnej banky overený orgánom bankového

dohľadu v krajine sídla zakladajúcej zahraničnej banky,

e) ak je v krajine sídla zakladajúcej zahraničnej banky potrebný

písomný súhlas príslušného orgánu na založenie pobočky zakladajúcej

banky v zahraničí, overenú kópiu uvedeného dokladu,

f) informácia o hodnotení zakladajúcej zahraničnej banky vypracovaná

orgánom bankového dohľadu v krajine sídla zakladajúcej banky,

g) písomné vyhlásenie orgánu bankového dohľadu v krajine sídla

zakladajúcej zahraničnej banky o

1. poskytovaní včasných informácií Národnej banke Slovenska o ním

uložených opatreniach voči zakladajúcej zahraničnej banke,

2. spolupráci s Národnou bankou Slovenska pri výkone dohľadu na

mieste v pobočke podľa § 25 ods. 3 zákona,

3. ochote včas písomne informovať Národnú banku Slovenska o zmenách

v kapitálovej primeranosti a likvidite zakladajúcej zahraničnej

banky a o iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať negatívny vplyv

na schopnosť zakladajúcej zahraničnej banky a jej pobočky v

Slovenskej republike plniť svoje záväzky* v pravidlách obozretného

podnikania bánk a o ďalších podmienkach, ktoré môžu výrazným

spôsobom ovplyvniť činnosť zakladajúcej zahraničnej banky a jej

pobočky v Slovenskej republike* vo vymedzení pojmu a zabezpečení

bankového tajomstva v krajine sídla zakladajúcej zahraničnej banky

vo vzťahu k činnosti pobočiek banky v zahraničí* v poistení vkladov

v krajine sídla zakladajúcej zahraničnej banky,

h) údaje o zakladajúcej zahraničnej banke

1. úradne overená zakladajúca listina a úradne overený aktuálny

výpis, ktoré musia obsahovať názov (obchodné meno) zakladajúcej

zahraničnej banky a jej právnu formu, adresu, miesto a dátum

založenia; činnosti, ktorými sa zaoberá; ďalej prehľad fyzických a

právnických osôb, ktorých podiel na základom imaní zakladajúcej

zahraničnej banky presahuje 10%,

2. úradne overené stanovy zakladajúcej zahraničnej banky,

3. pri akciových spoločnostiach časový priebeh ceny akcií

zakladajúcej zahraničnej banky minimálne za posledné tri roky

vrátane súčasnej ceny akcií,

4. informácie o výsledkoch hospodárenia zakladajúcej zahraničnej

banky za posledné tri roky vrátane správ audítorov, dozorných rád a

správ o hospodárení predkladaných valnému zhromaždeniu;

i) obchodný plán pobočky na prvé tri roky jej činnosti, ktorého

štruktúra je zhodná so štruktúrou súvahy v členení ustanovenom pre

banky Ministerstvom financií Slovenskej republiky a so štruktúrou

výkazu ziskov a strát v členení ustanovenom pre banky Ministerstvom

financií Slovenskej republiky1),

j) stratégiu rozvoja jednotlivých bankových činností obsahujúcu zámery

pobočky

1. pri poskytovaní úverov a získavaní vkladov z hľadiska

vkladateľov, odvetví ekonomiky, územia, druhu a rozsahu vkladov a

úverov,

2. na získanie finančných prostriedkov od bánk a iných finančných

inštitúcií a spôsob ich vyrovnania,

3. pri obchodovaní s tuzemskými a zahraničnými cennými papiermi,

účasť pobočky na vydávaní cenných papierov a poskytovaní s tým

spojených služieb,1) Opatrenie Ministerstva financií SR č. 143 zo dňa 14. novembra1994, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiekúčtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej, určený nazverejnenie (vyhlásené pod č. 347/1994 Z.z.).

4. vo vykonávaní tuzemského alebo zahraničného platobného styku a

zúčtovania a rozvíjaní ďalších prevádzkových služieb,

5. pri obchodovaní s devízovými hodnotami,

6. pri poskytovaní záruk,

k) informácie o organizácii pobočky, ktoré obsahujú údaje o

1. postavení pobočky v rozhodovacom procese vo vzťahu k ústrediu

zakladajúcej zahraničnej banky pri vykonávaní jednotlivých

bankových operácií,

2. vnútornej a vonkajšej organizácii pobočky,

3. činnosti organizačných zložiek pobočky, počte zamestnancov,

rozdelení kompetencií medzi vedúcich pracovníkov,

4. organizácii a riadení informačného systému, vytváraní,

spracovaní, uchovávaní, prenose a osobitne o ochrane dát a

informácií pred poškodením, zneužitím, zničením, vyzradením,

stratou alebo odcudzením; ďalej o metodických, technických a

programových prostriedkoch používaných v informačnom systéme,

5. organizácii obchodu s devízovými hodnotami,

6. organizácii rozhodovacieho procesu pri poskytovaní úverov,

7. budove, v ktorej sa budú uskutočňovať bankové činnosti a o

nájomnom vzťahu k nej,

l) údaje o najmenej troch navrhovaných vedúcich pracovníkoch pobočky,

ktorí zodpovedajú za jej riadenie s minimálne trojročnou praxou v

podobnej vedúcej funkcii v banke, funkcie, do ktorých sú navrhovaní,

ich životopisy, doklady o odbornej spôsobilosti na navrhované pracovné

zaradenie, výpis z registra trestov, a ak nejde o občana Slovenskej

republiky aj iné obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti, funkcie

v orgánoch iných obchodných spoločností2),

označenie blízkych osôb3), ktoré sú zamestnané

v iných bankách a finančných inštitúciách v Slovenskej republike,

absolvovanie odborných výcvikov a stáží v oblasti riadenia, v ktorej sa

s nimi uvažuje, prehľad doteraz vykonávaných činností v bankách a

finančných inštitúciách s uvedením dĺžky praxe vo vedúcej funkcii a

počte riadených osôb v porovnaní s rozhodovacou a riadiacou právomocou

a kompetenciou na navrhované zaradenie, pracovný

posudok4) od posledného zamestnávateľa ak sa na

neho vzťahoval Zákonník práce,

m) organizáciu a ciele vnútorného kontrolného systému, ako aj spôsob

zabezpečenia ich objektívneho fungovania, pričom útvar vnútornej

kontroly je priamo podriadený útvaru vnútornej kontroly ústredia2) Napríklad § 56 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkv znení neskorších predpisov, zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v zneníneskorších predpisov, zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných paperov vznení neskorších predpisov, zákon č. 229/1992 Zb. o komoditných burzáchv znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.,zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičnýchfondoch v znení neskorších predpisov.3) § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zneníneskorších predpisov.4) § 60 ods. 1 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v zneníneskorších predpisov.

zakladajúcej zahraničnej banky, údaje o navrhovanom vedúcom útvaru

vnútornej kontroly, jeho životopis, doklady o odbornej spôsobilosti na

vedúcu funkciu, výpis z registra trestov, a ak nejde o občana

Slovenskej republiky aj iné obdobné potvrdenie o občianskej

bezúhonnosti, funkcie v orgánoch iných obchodných

spoločností2), mená a priezviská blízkych

osôb3),

n) návrh programu vlastnej aktivity pobočky proti legalizácii príjmov z

trestnej činnosti5),

o) právne predpisy platné v krajine sídla zakladajúcej zahraničnej

banky, ktoré upravujú postavenie a pôsobnosť orgánu bankového dohľadu,

systém ochrany vkladov, ktorého je zakladajúca zahraničná banka

účastníkom, vrátane presnej adresy inštitúcie poskytujúcej náhradu za

vklady a pravidlá obozretného podnikania vo vzťahu k pobočke.§ 3
Náležitosti žiadosti o povolenie na výkon bankovýchčinností

/1/ Žiadosť o povolenie na výkon bankových činností obsahuje najmä

a) činnosti podľa § 1 ods. 1 a 3 zákona, povolenie ktorých je predmetom

žiadosti,

b) doklady, na základe ktorých je možné primerane posúdiť pripravenosť

pobočky na začatie výkonu bankových činností v oblasti materiálno –

technickej, organizačnej a personálnej, a to sú

1. výpis z obchodného registra, ktorý nie je starší ako dva

mesiace,

2. doklad o nájomnom vzťahu k budove, v ktorej sa budú uskutočňovať

bankové činnosti,

3. zmeny skutočností uvedených v žiadosti o povolenie na založenie

pobočky,

4. zmluva o ochranných bezpečnostných službách,

5. stručný popis informačného systému,

6. oznámenie o pridelení kódov a o zaradení pobočky do prevodníka

identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk ako neaktívneho

účastníka medzibankového platobného styku,

7. zmluva s Bankovým zúčtovacím centrom Slovenska, a. s. o vedení

účtov platobného styku a o odovzdávaní údajov medzibankového

platobného styku, oznámenie o úspešnom ukončení testovacej

prevádzky v medzibankovom platobnom styku,

8. obchodné podmienky, ktoré zahŕňajú aj sadzobník odmien za

bankové produkty,5) § 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmäorganizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalšíchzákonov v znení neskorších predpisov.

9. prehľad realizovaného vzdelávania a odbornej prípravy pracovníkov

podľa jednotlivých oddelení,

10. podpisové vzory osôb oprávnených konať v mene pobočky,

11. vnútorné pracovné predpisy a pokyny upravujúce bankové činnosti v

slovenskom jazyku,

12. zoznam a vzory tlačív používaných v styku s klientmi v slovenskom

jazyku,

13. právoplatné povolenie na obchodovanie s cennými papiermi,

14. politika pobočky v oblasti refinancovania a povinných minimálnych

rezerv6),

15. vnútorné platné predpisy a pokyny zabezpečujúce vypracovanie a

predkladanie výkazov, podkladov a vysvetlení Národnej banke

Slovenska,

16. počiatočná súvaha,

17. spôsob vedenia údajov, ktoré je potrebné oznamovať do registra

bankových úverov a záruk7),

18. spôsob informovania o podmienkach ochrany vkladov fyzických osôb

v prevádzkových priestoroch pobočky a o poskytovaní náhrad za

nedostupné vklady vrátane presnej adresy inštitúcie poskytujúcej

náhrady za nedostupné vklady, ak ide o pobočku, ktorá bude prijímať

vklady od fyzických osôb a nie je zúčastnená na ochrane vkladov v

Slovenskej republike8).

/2/ Pre pobočku, ktorá žiada o povolenie na výkon bankových činností

podľa § 45c ods. 3 zákona, platí primerane odsek 1.

/3/ Pre pobočku, ktorá žiada o rozšírenie povolenia na výkon bankových

činností podľa § 6 ods. 2 zákona, platí primerane odsek 1.§ 4

Minimálna výška trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou

bankou jej pobočke na území Slovenskej republiky

Minimálna čistá účtovná hodnota trvale poskytnutých finančných

prostriedkov zakladajúcou zahraničnou bankou jej pobočke na území

Slovenskej republiky, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia na

založenie pobočky, je 500 000 000.- Sk alebo čiastka zodpovedajúca tejto

sume vo voľne zameniteľnej cudzej mene.6) § 20 a 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992Zb. o Národnej banke Slovenska.7) Opatrenie Národnej banky Slovenska č.12 zo dňa 22. augusta 1996,ktorým sa ustanovuje spôsob vedenia registra bankových úverov a záruk arozsah oznamovania údajov zapísaných v registri bankových úverov azáruk.8) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.118/1996 Z. z. oochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 5

/l/ Všetky doklady zásadného významu sa predkladajú v dvoch

vyhotoveniach, pričom k dokladom v cudzom jazyku je potrebné priložiť ich

úradne overený preklad do slovenského jazyka. Doklady predkladané ako

kópie musia byť úradne overené. Národná banka Slovenska môže v

odôvodnených prípadoch upustiť od predloženia alebo úradného overenia

niektorých dokladov vyžadovaných podľa § 2 a 3 tohto opatrenia.

/2/ Žiadosť o povolenie na založenie pobočky predkladá zakladajúca

zahraničná banka. Súčasťou žiadosti o povolenie na založenie pobočky je

splnomocnenie pre osobu poverenú zastupovaním zakladajúcej zahraničnej

banky o povolenie na založenie pobočky a písomné vyhlásenie zakladajúcej

zahraničnej banky o povolenie na založenie pobočky, že predložené doklady

a údaje sú aktuálne, úplné a pravdivé.

/3/ Žiadosť o povolenie na výkon bankových činností predkladá zakladajúca

zahraničná banka prostredníctvom pobočky. Súčasťou žiadosti o povolenie

na výkon bankových činností je splnomocnenie pre osobu poverenú

zastupovaním pobočky v konaní o žiadosti o povolenie na výkon bankových

činností a písomné vyhlásenie dvoch riadiacich pracovníkov pobočky, že

predložené údaje sú aktuálne, úplné a pravdivé.§ 6

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej zo

dňa 15. februára 1992, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o

udelenie povolenia pôsobiť ako banka, ako aj minimálna výška základného

imania, ktoré je podmienkou pre udelenie povolenia a náležitosti

žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka pobočke zahraničnej

banky, ako aj minimálna výška poskytnutého kapitálu, ktorá je

podmienkou pre udelenie povolenia (registrované v čiastke 29/1992 Zb.)

v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1 zo dňa 17. decembra

1993 (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 26/1994 Z. z.).§ 7

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov

Slovenskej republiky.


Vladimír Masár, v.r.
guvernér