en en

Opatrenie NBS č. 5/1996

O P A T R E N I E č.  5

Národnej banky Slovenska zo dňa 27. mája 1996,

ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas

a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 16 ods. 1

zákona o bankách

Národná banka Slovenska podľa § 16 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. o

bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.

z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:§ 1

Účel opatrenia

Účelom tohto opatrenia je ustanoviť náležitosti žiadosti o

predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska (ďalej len

„súhlas“) ako aj podmienky na udelenie súhlasu na vznik alebo

zvýšenie majetkového podielu zahraničnej

osoby1) na základnom imaní už založenej banky

presahujúceho 3 % tohto imania, na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie

banky, na zvýšenie alebo na zníženie základného imania banky, ak nejde

o zníženie z dôvodu straty, na vznik alebo zvýšenie podielovej účasti v

rozsahu väčšom ako 15 % základného imania banky vykonané v jednej alebo

v niekoľkých operáciách akejkoľvek jednej osoby alebo viacerých osôb

konajúcich v zhode a na predaj banky, pobočky zahraničnej banky alebo

ich časti.2)§ 2

Náležitosti žiadosti o súhlas na nadobudnutie majetkového podielu alebo

podielovej účasti na základnom imaní banky

/1/ Žiadosť o súhlas podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona na vznik alebo

zvýšenie majetkového podielu zahraničnej osoby na základnom imaní

založenej banky presahujúceho 3 % tohto imania a žiadosť o súhlas podľa §

16 ods. 1 písm. c) zákona na vznik alebo zvýšenie podielovej účasti v

rozsahu väčšom ako 15 % základného imania banky vykonané v jednej alebo

niekoľkých operáciách akejkoľvek jednej osoby alebo viacerých osôb

konajúcich v zhode obsahuje najmä

a) ak ide o fyzickú osobu, ktorá žiada o súhlas

1. meno a priezvisko,

2. dátum a miesto narodenia,

3. národnosť a štátna príslušnosť,

4. adresa trvalého pobytu,

5. hodnoverný doklad, ktorým sa preukáže pôvod finančných

prostriedkov vkladaných do banky,

6. mená a priezviská blízkych osôb3),

ktoré sú v čase podania žiadosti zamestnané v bankách alebo

finančných inštitúciách,1 Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.2 § 476 a nasl. Obchodného zákonníka.3 § 116 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.

7. obchodné meno, právna forma a sídlo právnických osôb, na ktorých

sa fyzická osoba podieľa svojím majetkom vo výške aspoň 10 % ich

základného imania alebo je členom ich štatutárneho orgánu alebo

pracuje vo funkcii, do ktorej bola vymenovaná štatutárnym orgánom,

8. výpis z registra trestov* ak nejde o občana Slovenskej republiky

iné obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti,

b) ak ide o právnickú osobu, ktorá žiada o súhlas

1. obchodné meno a právna forma,

2. identifikačné číslo,

3. sídlo,

4. dátum vzniku,

5. výpis z obchodného registra alebo iný obdobný doklad

preukazujúci vznik právnickej osoby (nie starší ako dva

mesiace),

6. predmet podnikania,

7. súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné tri roky,

8. posledné známe hospodárske výsledky bežného roka nie staršie

ako tri mesiace,

9. audítorská správa za posledné účtovné obdobie,

10. hodnoverný doklad, ktorým sa preukáže pôvod, rozsah a

zloženie peňažného a vecného majetku vkladaného do banky,

11. obchodné meno, právna forma a sídlo iných právnických osôb,

na ktorých sa právnická osoba podieľa svojím majetkom vo výške

aspoň 10 % ich základného imania.

/2/ Žiadosť okrem náležitostí uvedených v odseku 1 ďalej obsahuje

a) obchodné meno a sídlo banky, ktorej majetkový podiel alebo podielovú

účasť chce žiadateľ nadobudnúť,

b) prehľad o akciách alebo o hlasovacích právach, ktoré chce žiadateľ

nadobudnúť v členení

1. počet,

2. menovitá hodnota,

3. celková hodnota ( násobok počtu a menovitej hodnoty),

4. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,

5. druh, forma a podoba,

c) prehľad o akciách banky uvedenej v písmene a), ktoré žiadateľ

vlastní alebo o hlasovacích právach, ktoré žiadateľ má v banke v čase

podania žiadosti v členení

1. počet,

2. menovitá hodnota,

3. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,

4. druh, forma a podoba,

d) prehľad o akciách iných bánk na území Slovenskej republiky, ktoré sú

vo vlastníctve žiadateľa v čase podania žiadosti v členení

1. obchodné meno a sídlo inej banky,

2. počet,

3. menovitá hodnota,

4. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,

5. druh, forma a podoba.§ 3

Náležitosti žiadosti banky o súhlas na zlúčenie, splynutie alebo

rozdelenie banky

/1/ Žiadosť o súhlas podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona na zlúčenie,

splynutie alebo rozdelenie banky predkladá banka vo forme projektu, ktorý

obsahuje najmä

a) ekonomické odôvodnenie zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia banky,

b) dátum, ku ktorému má dôjsť k zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu

banky,

c) predmet podnikania právnickej osoby alebo právnických osôb (ďalej

len „právny nástupca“) po zlúčení, splynutí alebo rozdelení

banky,

d) obchodný plán na prvé tri roky činnosti, v rovnakej štruktúre ako je

štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát v skrátenom rozsahu určená pre

banky Ministerstvom financií Slovenskej

republiky,4)

e) organizačná štruktúra právneho nástupcu,

f) údaje o členoch predstavenstva a dozornej rady právneho nástupcu,

g) údaje o vedúcich pracovníkoch právneho nástupcu, ktorých vymenuje

štatutárny orgán,

h) organizáciu vnútorného kontrolného systému právneho nástupcu.

/2/ Pri zlúčení alebo splynutí banky projekt okrem údajov uvedených v

odseku 1 obsahuje

a) ak právnická osoba, s ktorou sa má banka zlúčiť, alebo s ktorou má

splynúť, je iná banka, aktuálne údaje o stave tejto banky,

b) ak právnická osoba, s ktorou sa má banka zlúčiť alebo splynúť nie je

bankou aj údaje o tejto právnickej osobe v rozsahu uvedenom v § 2 ods.

1 písm. b) body 1 až 11 tohto opatrenia ako aj údaje o jej akcionároch,

alebo o spoločníkoch, jej stanovy a organizačnú štruktúru.

/3/ Pri rozdelení banky projekt okrem údajov uvedených v odseku 1

obsahuje aj spôsob rozdelenia

a) základného imania banky,

b) hmotného a nehmotného majetku banky,

c) ostatných aktív a pasív banky.4 Opatrenie Ministerstva financií SR č. 143 zo 14. novembra 1994,ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiekúčtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej, určený nazverejnenie (vyhlásené pod č. 347/1994 Z. z.).§ 4

Náležitosti žiadosti banky o súhlas na zvýšenie alebo zníženie jej

základného imania

/1/ Žiadosť banky o súhlas podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona na zvýšenie

jej základného imania obsahuje najmä

a) údaje o základnom imaní ku dňu podania žiadosti

1. výška,

2. peňažné a nepeňažné vklady,

3. zoznam akcionárov a ich štruktúra vyjadrená v percentách,

b) dôvody, na základe ktorých má dôjsť k zvýšeniu základného imania,

c) spôsob zvyšovania základného imania,

d) podmienky emisie akcií

1. druh a práva s nimi spojené,

2. forma a podoba,

3. počet kusov,

4. menovitá hodnota,

5. celková hodnota emisie,

6. emisný kurz,

7. spôsob splatenia,

8. termíny upisovania,

9. miesto upisovania,

10. prednostné právo upisovania,

11. upisovací pomer.

/2/ Žiadosť banky o súhlas podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona na zníženie

jej základného imania obsahuje najmä

a) údaje o základnom imaní a ostatných zložkách vlastného imania ku dňu

podania žiadosti

1. výška,

2. peňažné a nepeňažné vklady,

3. zoznam akcionárov a ich štruktúra vyjadrená v percentách,

b) ekonomické odôvodnenie potreby zníženia základného imania a jeho

dopad na majetok banky,

c) spôsob znižovania základného imania banky a jeho nová štruktúra.§ 5

Náležitosti žiadosti banky o súhlas na predaj banky, pobočky zahraničnej

banky alebo ich časti

/1/ Žiadosť banky alebo zahraničnej banky, o ktorú ide o súhlas podľa §

16 ods. 1 písm. d) zákona na predaj banky, pobočky zahraničnej banky

alebo ich časti obsahuje údaje o banke alebo pobočke zahraničnej banky,

ktorá alebo časť ktorej má byť predmetom predaja, najmä

a) obchodné meno a sídlo banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorá

alebo časť ktorej má byť predaná,

b) obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorá má banku, pobočku

zahraničnej banky alebo ich časť kúpiť,

c) ekonomické odôvodnenie potreby predaja,

d) vymedzenie hmotného a nehmotného investičného majetku, tvoriaceho

predmet predaja,

e) uvedenie ostatných aktív a pasív, tvoriacich predmet predaja,

f) návrh zmluvy o predaji.

/2/ Ak právnická osoba, ktorá má kúpiť banku, pobočku zahraničnej banky

alebo ich časti nie je bankou, žiadosť obsahuje aj údaje o tejto

právnickej osobe v rozsahu uvedenom v § 2 ods.1 písm. b) body 1 až 11

tohto opatrenia ako aj údaj o tom, či právnická osoba podala alebo podá

žiadosť Národnej banke Slovenska o povolenie na založenie banky alebo na

výkon bankových činností.5)§ 6

Podmienky na udelenie súhlasu

/1/ Rozdelením banky a znížením základného imania banky podľa § 16 ods. 1

písm. b) zákona nemožno znížiť výšku základného imania banky pod hodnotu

ustanovenú osobitnými predpismi.6)

/2/ Právnická osoba, s ktorou sa banka zlúči, môže vykonávať bankové

činnosti len na základe povolenia Národnej banky

Slovenska.5)

/3/ Právnická osoba, ktorá vznikne splynutím bánk alebo splynutím banky a

inej právnickej osoby, môže vykonávať bankové činnosti len na základe

povolenia Národnej banky Slovenska.5)

/4/ Právnické osoby, ktoré vzniknú rozdelením banky, môžu vykonávať

bankové činnosti len na základe povolenia Národnej banky

Slovenska.5)5 § 4 a § 4a zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákonaNárodnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.6 Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3 zo dňa 27. mája 1996,ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie na založeniebanky a žiadosti o povolenie na výkon bankových činností a minimálnavýška peňažného vkladu do základného imania banky (vyhlásené pod č…./1996 Z. z.).
Opatrenie č. 2 Národnej banky Slovenska zo dňa 31. januára 1994 okapitálovej primeranosti bánk (vyhlásené pod č. 27/1994 Z. z.) v zneníopatrenia č. 10 Národnej banky Slovenska zo dňa 24. novembra 1995(vyhlásené pod č. 298/1995 Z. z.).

/5/ Právnická osoba, ktorá kúpi banku, pobočku zahraničnej banky alebo

ich časť, môže vykonávať bankové činnosti len na základe povolenia

Národnej banky Slovenska.5)

/6/ Účastníci konania7) môžu uskutočniť zmenu

podľa § 16 ods. 1 zákona len v súlade s podmienkami uvedenými v

rozhodnutí Národnej banky Slovenska o žiadosti o udelenie súhlasu.Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 7

/1/ Ak žiadosť podáva banka alebo iná právnická osoba, žiadosť musí byť

podpísaná dvoma členmi štatutárneho orgánu. Žiadosť sa podáva Národnej

banke Slovenska pred uskutočnením predpokladanej zmeny uvedenej v § 2 až

5 tohto opatrenia (§ 40 l ods. 2 zákona).

/2/ Žiadosť a jej prílohy sa podávajú v dvoch vyhotoveniach v slovenskom

jazyku alebo spolu s úradným prekladom do slovenského jazyka. Ak sa

prílohy predkladajú ako kópie, musia byť úradne overené.

/3/ Ak podáva žiadosť splnomocnená osoba, musí doložiť k žiadosti písomné

splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa. Ak zastupuje

právnickú osobu, splnomocnenie musí byť podpísané dvoma členmi jej

štatutárneho orgánu.

/4/ Národná banka Slovenska môže v odôvodnených prípadoch upustiť od

požadovania niektorých náležitostí uvedených v § 2 až 5 a v § 7 ods. 2

tohto opatrenia.§ 8

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1996.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér

7 § 40a zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnejrady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.