en en

Opatrenie NBS č. 6/1996

O P A T R E N I E č. 6

Národnej banky Slovenska zo dňa 27. mája 1996,

ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci

súhlas

na nadobudnutie akcií alebo podielových účastí na právnickej osobe,

ktorá

nie je bankou a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu

Národná banka Slovenska podľa § 17 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. o

bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.

z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:§ 1

Účel opatrenia

Účelom tohto opatrenia je ustanoviť náležitosti žiadosti banky o

predchádzajúci súhlas (ďalej len „súhlas“) na nadobudnutie

akcií alebo podielových účastí na právnickej osobe, ktorá nie je bankou

podľa § 1 ods. 1 zákona (ďalej len „právnická osoba“) a

podmienky na udelenie súhlasu.§ 2

Náležitosti žiadosti o udelenie súhlasu na nadobudnutie akcií

alebo podielových účastí na právnickej osobe

/1/ Žiadosť o súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona na nadobudnutie

akcií alebo podielových účastí, ktoré vo svojom úhrne sú viac ako 10 %

základného imania právnickej osoby a žiadosť o súhlas podľa § 17 ods. 1

písm. b) zákona na nakupovanie akcií alebo nadobúdanie podielových účastí

na právnických osobách v celkovom rozsahu prevyšujúcom 25 % kapitálu a

rezerv banky obsahuje najmä

a) prehľad o akciách alebo podielovej účasti, ktoré chce banka

nadobudnúť na právnickej osobe v členení

1. počet akcií,

2. menovitá hodnota akcie,

3. celková hodnota akcií (násobok počtu a menovitej hodnoty),

4. hodnota podielovej účasti,

5. podiel na základnom imaní právnickej osoby vyjadrený v

percentách,

6. cena obstarania akcií alebo podielovej účasti.

b) prehľad o všetkých akciách a podielových účastiach banky na

právnických osobách, ktoré banka vlastní ku dňu podania žiadosti

(okrem akcií a iných podielových účastí podľa § 17 ods. 2 zákona) v

tomto rozsahu

1. obchodné meno právnickej osoby, jej právna forma a sídlo,

2. výška základného imania právnickej osoby,

3. účasť banky na základnom imaní právnickej osoby v čase podania

žiadosti v absolútnom a percentuálnom vyjadrení,

4. čistá účtovná hodnota (cena obstarania upravená o opravnú položku)

bankou vlastnených akcií a podielových účastí na právnických osobách,

ktoré nie sú bankami podľa zákona, v čase podania žiadosti,

c) výška kapitálu a rezerv banky zistená na základe posledného

aktuálneho stavu pred podaním žiadosti podľa osobitného

predpisu,1)

d) v percentách vyjadrený podiel súčtu čistých účtovných hodnôt akcií

a podielových účastí banky podľa písmena b) bod 4., zvýšeného o

hodnotu podľa písmena a) bod 6., ku kapitálu a rezervám banky podľa

písmena c),

e) ekonomické odôvodnenie potreby nadobudnutia akcií alebo podielovej

účasti,

f) vzťah medzi bankou a právnickou osobou z hľadiska navzájom

poskytnutých služieb (napr. úvery) a ich podmienok.

/2/ Ak banka chce nadobudnúť akcie alebo podielovú účasť na založenej

právnickej osobe, žiadosť okrem údajov podľa odseku 1 obsahuje údaje o

právnickej osobe, najmä

a) výpis z obchodného registra alebo iný obdobný doklad preukazujúci

jej vznik, nie starší ako dva mesiace,

b) súvahu a výkaz ziskov a strát za posledné tri roky činnosti,

c) posledné známe hospodárske výsledky bežného roka, nie staršie ako

tri mesiace,

d) obchodné meno, právna forma a sídlo iných právnických osôb, na

ktorých sa právnická osoba podieľa svojím majetkom, ak tento

predstavuje viac ako 10 % ich základného imania, e) mená a priezviská

vedúcich pracovníkov menovaných štatutárnym orgánom a ich príbuzenské

vzťahy s členmi štatutárneho orgánu banky.

/3/ Ak banka chce nadobudnúť akcie alebo podielovú účasť na

novozakladanej právnickej osobe, žiadosť okrem údajov podľa odseku 1

obsahuje aj údaje o právnickej osobe, najmä

a) obchodné meno, právnu formu a sídlo,

b) predpokladaný termín jej vzniku,

c) výšku základného imania,

d) predmet podnikania,

e) obchodný plán na prvé tri roky činnosti, v rovnakej štruktúre ako

je štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát v skrátenom rozsahu

určená pre podnikateľské subjekty Ministerstvom financií Slovenskej

republiky,2)1 Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2 z 31. januára 1994 okapitálovej primeranosti bánk (vyhlásené pod č. 27/1994 Z. z.) v zneníopatrenia Národnej banky Slovenska č. 10 z 24. novembra 1995 (vyhlásenépod č. 298/1995 Z.z.).2 Opatrenie Federálneho ministerstva financií z 29. decembra 1992č. V/1- 31 388/1992, ktorým sa ustanovuje usporiadanie súvahy a výkazuziskov a strát a ich obsahové vymedzenie pre podnikateľov (vyhlásenépod č. 56/1994 Z. z.) v znení opatrenia Ministerstva financiíSlovenskej republiky zo 7. novembra 1994 č. 65/502/1994, ktorým sa menía dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 29. decembra1992 č. V/1-31 388/1992 (vyhlásené pod č. 335/1994 Z. z.).

f) zoznam iných fyzických a právnických osôb, ktorých podiel na

základnom imaní právnickej osoby bude predstavovať viac ako 5 %,

g) mená a priezviská navrhovaných členov štatutárneho orgánu, a

dozorného orgánu a mená a priezviská vedúcich pracovníkov menovaných

štatutárnym orgánom, údaje o ich odbornej spôsobilosti a príbuzenské

vzťahy s členmi štatutárneho orgánu banky.§ 3
Podmienky na udelenie súhlasu

/1/ Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o súhlas na nadobudnutie

akcií alebo podielových účastí na právnickej osobe po posúdení

rozhodujúcich okolností, najmä

a) finančnej situácie, kapitálovej vybavenosti, likvidity a kvality

aktív banky,

b) úverovej angažovanosti banky voči právnickej osobe,

c) dĺžky výkonu bankových činností,

d) predmetu podnikania právnickej osoby,

e) vzťahu banky a právnickej osoby, predovšetkým z hľadiska kontroly.

/2/ Národná banka Slovenska udelí súhlas na nadobudnutie akcií alebo

podielových účastí na právnickej osobe pri posúdení ukazovateľov

obozretného podnikania banky.Všeobecné a záverečné ustanovenia
§ 4

/1/ Žiadosť a jej prílohy podľa § 2 tohto opatrenia sa podávajú Národnej

banke Slovenska v slovenskom jazyku. Ak sú prílohy predkladané ako kópie,

musia byť úradne overené.

/2/ Žiadosť podpisujú dvaja členovia štatutárneho orgánu banky.

/3/ Banka podá žiadosť pred zamýšľaným nadobudnutím akcií alebo

podielovej účasti s ohľadom na zákonné lehoty pre vybavenie žiadosti (§

40 l ods. 2 zákona).

/4/ Súhlas na nadobudnutie akcií alebo podielových účastí Národná banka

Slovenska vydá v konaní podľa § 40 a nasl. zákona formou rozhodnutia, v

ktorom uvedie lehotu na nadobudnutie akcií alebo podielovej účasti.

/5/ V rozhodnutí o žiadosti, ktorým Národná banka Slovenska udelí súhlas,

sa uvedie

a) celková hodnota akcií, ktoré banka môže nadobudnúť, ich počet a

menovitá hodnota alebo hodnota podielovej účasti a súčasne podiel

týchto akcií alebo podielovej účasti na základnom imaní právnickej

osoby vyjadrený v percentách, ak ide o súhlas podľa § 17 ods. 1 písm.

a) zákona,

b) súhlas na nákup akcií alebo podielovej účasti, nadobudnutím

ktorých dôjde k prekročeniu 25% kapitálu a rezerv banky, ak ide o

súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona.

/6/ Banka môže uskutočniť zmenu podľa § 17 ods. 1 zákona len v súlade s

podmienkami uvedenými v rozhodnutí Národnej banky Slovenska o žiadosti o

udelenie súhlasu.

/7/ Národná banka Slovenska môže v odôvodnených prípadoch upustiť od

požadovania niektorých náležitostí a príloh uvedených v § 2 a § 4 ods. 1

tohto opatrenia.

/8/ Kapitálom a rezervami banky sa pre potreby tohto opatrenia rozumie

kapitál ustanovený osobitným predpisom.1§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť vyhlásením v Zbierke zákonov

Slovenskej republiky.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér