en en

Opatrenie NBS č. 7/1996

O P A T R E N I E č.  7

Národnej banky Slovenska zo dňa 27. mája 1996,

ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o zriadenie zastúpenia

zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie

a podmienky na jeho prevádzku

Národná banka Slovenska podľa § 39a ods. 6 zákona č. 21/1992 Zb. o

bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.

z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:§ 1

Účel opatrenia

Účelom tohto opatrenia je ustanoviť náležitosti žiadosti o zriadenie

zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej

inštitúcie (ďalej len „zastúpenie“) a podmienky na jeho

prevádzku.§ 2

Náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia

/1/ Žiadosť o registráciu zastúpenia predkladá Národnej banke Slovenska

zahraničná banka alebo obdobná zahraničná finančná inštitúcia, ktorá

zastúpenie zriaďuje (ďalej len „zahraničná banka“).

/2/ Žiadosť o registráciu zastúpenia musí obsahovať najmä

a) obchodné meno a sídlo zahraničnej banky,

b) spôsob a miesto úradnej registrácie zahraničnej banky (označenie

registrového súdu v krajine jej sídla, zaradenie v obchodnom registri

a pod.),

c) predmet činnosti zahraničnej banky ako vyplýva z úradného

povolenia vydaného príslušnou inštitúciou v krajine jej sídla,

d) základný dokument (napr. stanovy), ktorým sa zahraničná banka

riadi a termín prijatia tohto dokumentu príslušným orgánom

zahraničnej banky,

e) mená, priezviská a funkcie štatutárnych zástupcov zahraničnej

banky,

f) príslušný orgán zahraničnej banky, ktorý rozhodol o zriadení

zastúpenia v Slovenskej republike a dátum rozhodnutia,

g) meno, priezvisko, adresu osoby, ktorá bude zastupovať zahraničnú

banku pri zriaďovaní zastúpenia,

h) meno, priezvisko, adresu a pracovný životopis osoby, ktorá je

navrhovaná ako vedúci zastúpenia, jej kontaktnú adresu v Slovenskej

republike, číslo telefónu a číslo faxu, ak sú už v čase podania

žiadosti známe. Ak ide o osobu podľa písmena

g), žiadateľ uvedie len údaje, ktoré sa v písmene g) nevyžadujú,

i) dôvody na zriadenie zastúpenia a predpokladanú dobu jeho trvania,

j) predmet a rozsah činnosti, ktorú bude zastúpenie vykonávať,

k) adresu zastúpenia,

l) číslo telefónu a číslo faxu zastúpenia, ak sú už v čase podania

žiadosti známe; inak ich zastúpenie oznámi po jeho registrácii,

m) predpokladaný počet pracovníkov zastúpenia.

/3/ Prílohou žiadosti o registráciu zastúpenia musí byť najmä

a) výpis z úradnej registrácie zahraničnej banky (výpis z obchodného

alebo obdobného registra),

b) úradne overená kópia povolenia, na základe ktorého bola zahraničná

banka založená a vykonáva svoju činnosť,

c) písomné splnomocnenie pre osobu, ktorá bude zastupovať zahraničnú

banku pri zriadení zastúpenia, s úradne overeným podpisom

splnomocniteľov,

d) výpis z registra trestov osoby, ktorá je navrhovaná za vedúceho

zastúpenia; ak nejde o občana Slovenskej republiky aj potvrdenie o

jeho občianskej bezúhonnosti vydané v krajine sídla zahraničnej

banky,

e) posledná výročná správa zahraničnej banky.§ 3
Podmienky prevádzky zastúpenia

/1/ Zastúpenie v označení svojho sídla a v písomnom styku musí vždy vo

svojom názve uvádzať označenie „zastúpenie“.

/2/ Zastúpenie nepodniká a nezapisuje sa do obchodného registra.

/3/ Zastúpenie nesmie vykonávať žiadne finančné operácie zahraničnej

banky alebo inej právnickej alebo fyzickej osoby prostredníctvom účtov

zastúpenia. Na účtoch zastúpenia môžu byť uložené len finančné

prostriedky poukázané zahraničnou bankou, slúžiace na prevádzku

zastúpenia. Operácie s finančnými prostriedkami na účtoch zastúpenia

nesmú prevyšovať potreby, ktoré vyplývajú z predmetu činnosti zastúpenia.

Pri platbách z devízových účtov zastúpenia tuzemcom musí byť účel platby

označený platobnými titulmi podľa osobitného

predpisu.1)

/4/ Vedúci zastúpenia môže robiť právne úkony za zahraničnú banku len v

pracovnoprávnych záležitostiach ostatných zamestnancov zastúpenia.

Ostatní zamestnanci zastúpenia nesmú robiť právne úkony za zahraničnú

banku. Vedúci a ostatní zamestnanci zastúpenia nesmú za odplatu pre

zastúpenie zastupovať zahraničnú banku pri akýchkoľvek jej bankových

obchodoch alebo iných službách.

/5/ Zastúpenie nesmie mať priestory, ktoré by vzhľadom a zariadením mohli

vzbudzovať dojem, že ide o zahraničnú banku, o jej pobočku alebo o inú

finančnú inštitúciu.1 Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9 zo dňa 24. novembra 1995ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancieSlovenskej republiky.

/6/ Zastúpenie je povinné do 30 dní od jeho registrácie oznámiť Národnej

banke Slovenska, v ktorých bankách alebo pobočkách zahraničných bánk na

území Slovenskej republiky má vedené účty a názvy a čísla týchto účtov.

/7/ Zahraničná banka je povinná vopred oznámiť Národnej banke Slovenska

zmenu vedúceho zastúpenia, zmenu umiestnenia (sídla) a zatvorenie

zastúpenia. Pri zmene vedúceho zastúpenia je povinná predložiť pracovný

životopis a výpis z registra trestov alebo potvrdenie o občianskej

bezúhonnosti nového vedúceho zastúpenia.

/8/ Okrem údajov uvedených v odsekoch 6 a 7 je zastúpenie povinné v

lehote do 30 dní oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu, ktorá

nastala v skutočnostiach tvoriacich podklad pre jeho registráciu.Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 4

/1/ Žiadosť a všetky prílohy uvedené v § 2 tohto opatrenia, okrem

výročnej správy, sa podávajú Národnej banke Slovenska v slovenskom jazyku

alebo spolu s úradným prekladom do slovenského jazyka. Ak sa prílohy

predkladajú ako kópie, musia byť úradne overené.

/2/ Žiadosť zahraničnej banky o registráciu zastúpenia a písomné

splnomocnenie podľa § 2 ods. 3 písm. d) tohto opatrenia podpisujú dvaja

členovia štatutárneho orgánu zahraničnej banky.

/3/ Národná banka Slovenska môže v odôvodnených prípadoch upustiť od

požadovania niektorých náležitostí a príloh uvedených v § 2 ods. 2 a 3 a

§ 4 ods. 1 tohto opatrenia.

/4/ Zastúpenie sa považuje za zrušené dňom právoplatnosti rozhodnutia

Národnej banky Slovenska o zrušení registrácie, vydaného podľa § 39a ods.

7 zákona alebo zrušením registrácie, ak dôjde k zatvoreniu zastúpenia.§ 5

/1/ Zastúpenia registrované alebo evidované podľa doterajších

predpisov2), ktoré spĺňajú podmienky uvedené v §

39a zákona, sa považujú za zastúpenia registrované podľa § 39a zákona.2 § 44 zákona č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej. § 32zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnejbanke Slovenska v znení neskorších predpisov.

/2/ Zastúpenia registrované alebo evidované podľa doterajších predpisov,

2 ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v § 39a zákona, sú povinné do 60 dní

od nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia zosúladiť svoje právne pomery s

ustanovením § 39a zákona3) alebo v tejto lehote

ukončiť svoju činnosť.

/3/ Zastúpenia uvedené v odseku 2 sú povinné do 30 dní od nadobudnutia

účinnosti tohto opatrenia oznámiť Národnej banke Slovenska, v ktorých

bankách alebo pobočkách zahraničných bánk na území Slovenskej republiky

majú vedené účty a názvy a čísla týchto účtov. V takejto lehote sú

povinné oznámiť aj zmenu uvedených skutočností.§ 6

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1996.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér
3 § 45e zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 118/1996Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.