en en

Opatrenie NBS č. 8/1996

O P A T R E N I E  č.  8

Národnej banky Slovenska zo dňa 24. júna 1996,

ktorým sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami

Národná banka Slovenska podľa § 29 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a podľa § 13 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1 Úvodné ustanovenie
/1/ Toto opatrenie ustanovuje pre devízové miesta podmienky nákupu, nákupu a predaja peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu a vykonávania iných obchodov s devízovými prostriedkami. /2/ Toto opatrenie sa vzťahuje na tieto devízové miesta a) banku so sídlom v tuzemsku alebo pobočku zahraničnej banky (ďalej len „banka“), ktoré sú v rozsahu ustanovenom v povolení na výkon bankových činností1/ oprávnené vykonávať obchod s devízovými hodnotami,2/ b) právnickú osobu, ktorej Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo povolenie na prevádzkovanie stávkových hier podľa osobitného zákona3/ a ktorej Národná banka Slovenska udelila devízovú licenciu na vykonávanie iných obchodov s devízovými prostriedkami,4/ c) právnickú alebo fyzickú osobu, ktorej bola podľa osobitného zákona5/ na základe vyjadrenia Národnej banky Slovenska vydaná koncesná listina na zmenárenskú činnosť a ktorej bola vydaná devízová licencia na predaj devízových prostriedkov,6/ 1/ Druhá časť zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z.2/ § 2 písm. o) bod 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.3/ Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.4/ § 2 písm. o) bod 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z.5/ Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z.z.6/ § 2 písm. o) bod 2 a § 6 ods. 2 druhá veta zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z. d) právnickú alebo fyzickú osobu, ktorej bola podľa osobitného zákona5/ na základe vyjadrenia Národnej banky Slovenska vydaná koncesná listina na zmenárenskú činnosť.7/
§ 2 Vymedzenie pojmov
Na účely tohto opatrenia sa rozumie
  • a) devízovými prostriedkami peňažné prostriedky v cudzej mene vo forme bankoviek, štátoviek alebo mincí,b) zmenárenskou činnosťou nákup devízových prostriedkov za slovenskú menu od fyzických osôb,c) predajom devízových prostriedkov predaj cudzej meny za slovenskú menu fyzickým osobám; predajom devízových prostriedkov sa rozumie aj spätný nákup slovenskej meny od cudzozemcov,
8/
  •  ktorí nadobudli slovenskú menu predajom devízových prostriedkov a vlastnia o tomto predaji odpočet,d) zmenárenskými službami zmenárenská činnosť a predaj devízových prostriedkov,e) iným obchodom s devízovými prostriedkami zámena cudzej meny za inú cudziu menu, ktorá je hracou menou
9/
  •  iba za účelom výmeny za hracie žetóny
10/
  •  v hracej mene a zámena výhier
11/
  •  v cudzej mene za inú menu pri prevádzkovaní stávkových hier v kasíne povolených podľa osobitného zákona.
3/
DRUHÁ ČASŤ
DEVÍZOVÁ LICENCIA
 
§ 3
/1/ Zmenárenské služby alebo iné obchody s devízovými prostriedkami môžu vykonávať len devízové miesta v rozsahu ustanovenom v povolení na výkon bankových činností alebo v koncesnej listine na zmenárenskú činnosť alebo v devízovej licencii. 7/ § 2 písm. o) bod 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z.8/ § 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z.9/ § 33 zákona č. 194/1990 Zb.10/ § 35 zákona č. 194/1990 Zb.11/ § 3 zákona č. 194/1990 Zb. /2/ Devízovú licenciu na predaj devízových prostriedkov udeľuje Národná banka Slovenska právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom na základe ich písomnej žiadosti. /3/ Devízovú licenciu na iné obchody s devízovými prostriedkami udeľuje Národná banka Slovenska tuzemcom – právnickým osobám na základe ich písomnej žiadosti. /4/ Devízovú licenciu na zmenárenskú činnosť nahrádza koncesná listina vydaná na základe vyjadrenia Národnej banky Slovenska. Národná banka Slovenska pred vyjadrením k udeleniu koncesnej listiny na zmenárenskú činnosť podľa osobitného zákona5/ posúdi vhodnosť prevádzkarne a zabezpečenie výkonu zmenárenskej činnosti na potrebnej odbornej úrovni.
§ 4
Žiadosť o udelenie devízovej licencie na predaj devízových prostriedkov
/1/ Žiadosť právnickej osoby o udelenie devízovej licencie na predaj devízových prostriedkov za slovenskú menu obsahuje
  a) obchodné meno, sídlo, IČO,b) meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,c) odôvodnenie žiadosti,d) adresy prevádzkarní, v ktorých vykonáva zmenárenskú činnosť a v ktorých uvažuje vykonávať aj predaj devízových prostriedkov,e) výpis z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace alebo jeho overenú kópiu alebo doklad preukazujúci vznik právnickej osoby, ak sa táto právnická osoba do obchodného registra nezapisuje,f) overenú kópiu platnej koncesnej listiny na vykonávanie zmenárenskej činnosti,g) údaje o nákupe devízových prostriedkov v slovenskej mene za posledné tri mesiace pred podaním žiadosti.
/2/ Žiadosť fyzickej osoby – podnikateľa o udelenie devízovej licencie na predaj devízových prostriedkov za slovenskú menu obsahuje
  • a) meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu podnikateľa,
  • b) obchodné meno, sídlo, IČO,
  • c) odôvodnenie žiadosti,
  • d) adresy prevádzkarní, v ktorých vykonáva zmenárenskú činnosť a v ktorých uvažuje vykonávať aj predaj devízových prostriedkov,
  • e) overenú kópiu platnej koncesnej listiny na vykonávanie zmenárenskej činnosti,
  f) údaje o nákupe devízových prostriedkov v slovenskej mene za posledné tri mesiace pred podaním žiadosti.
/3/ Žiadateľ preukáže na výzvu Národnej banky Slovenska svojimi účtovnými dokladmi riadne vykonávanie zmenárenskej činnosti v období predchádzajúcom podaniu žiadosti o udelenie devízovej licencie na predaj devízových prostriedkov. /4/ Žiadosť o udelenie devízovej licencie na predaj devízových prostriedkov žiadateľ predkladá pobočke Národnej banky Slovenska príslušnej podľa sídla právnickej osoby alebo miesta trvalého pobytu fyzickej osoby – podnikateľa (ďalej len „príslušná pobočka Národnej banky Slovenska“).
§ 5
Žiadosť o udelenie devízovej licencie na iné obchody s devízovými prostriedkami
/1/ Žiadosť tuzemca – právnickej osoby o udelenie devízovej licencie na iné obchody s devízovými prostriedkami obsahuje
  • a) obchodné meno, sídlo, IČO,b) meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,c) odôvodnenie žiadosti,d) adresy prevádzkarní, ktoré vykonávajú činnosť a v ktorých uvažuje vykonávať aj iné obchody s devízovými prostriedkami,
  • e) výpis z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace, alebo jeho overená kópia alebo doklad preukazujúci vznik právnickej osoby, ak sa táto právnická osoba nezapisuje do obchodného registra,f) overenú kópiu povolenia na prevádzkovanie stávkových hier v kasíne vydaného podľa osobitného zákona
3/
  .
/2/ Žiadosť o udelenie devízovej licencie na iné obchody s devízovými prostriedkami žiadateľ predkladá ústrediu Národnej banky Slovenska.
§ 6
/1/ Devízové miesto uvedené v § 1 ods. 2 písm. d) je povinné bez odkladu oznámiť príslušnej pobočke Národnej banky Slovenska začatie výkonu zmenárenskej činnosti. /2/ Devízové miesto uvedené v § 1 ods. 2 písm. c) je povinné bez odkladu oznámiť príslušnej pobočke Národnej banky Slovenska zmeny údajov uvedených v žiadosti o devízovú licenciu na predaj devízových prostriedkov. /3/ Pobočka Národnej banky Slovenska posúdi skutočnosti oznámené podľa odseku 2 a rozhodne o zmene alebo zastavení devízovej licencie.
§ 7
/1/ Devízové miesto uvedené v § 1 ods. 2 písm. b) je povinné bez odkladu oznámiť ústrediu Národnej banky Slovenska zmeny údajov uvedených v žiadosti o devízovú licenciu na iné obchody s devízovými prostriedkami. /2/ Národná banka Slovenska posúdi skutočnosti oznámené podľa odseku 1 a rozhodne o zmene alebo zastavení devízovej licencie.
TRETIA ČASŤ PODMIENKY NA VYKONÁVANIE ZMENÁRENSKÝCH SLUŽIEB DEVÍZOVÝMI MIESTAMI
§ 8
/1/ Zmenárenské služby je možné vykonávať len v prevádzkových priestoroch bánk (ďalej len „zmenárenské pracovisko“) alebo v prevádzkarňach devízových miest uvedených v § 1 ods. 2 písm. c), ktoré sú uvedené v koncesnej listine a v devízovej licencii na predaj devízových prostriedkov. /2/ Zmenárenskú činnosť možno vykonávať v prevádzkarňach devízových miest uvedených v § 1 ods. 2 písm. d), ktoré sú určené v koncesnej listine. Zmenárenskú činnosť je možné vykonávať aj zmenárenskými automatmi, ktoré prevádzkuje banka. /3/ Pokiaľ devízové miesto uvedené v § 1 ods. 2 písm. c) uvažuje s vykonávaním zmenárenských služieb v ďalších prevádzkarňach je povinné vopred požiadať príslušnú pobočku Národnej banky Slovenska o ich posúdenie za účelom rozšírenia koncesnej listiny na zmenárenskú činnosť alebo zmeny devízovej licencie na predaj devízových prostriedkov. Pokiaľ devízové miesto uvedené v § 1 ods. 2 písm. d) uvažuje s vykonávaním zmenárenskej činnosti v ďalších prevádzkárňach je povinné vopred požiadať príslušnú pobočku Národnej banky Slovenska o ich posúdenie za účelom rozšírenia koncesnej listiny na zmenárenskú činnosť.
§ 9
/1/ Každé zmenárenské pracovisko musí byť označené tak, aby bolo zrejmé, že poskytuje zmenárenské služby. Zmenárenské pracovisko zriadené v určitom mieste ako jediné pracovisko banky, musí byť označené obchodným menom tejto banky. /2/ Prevádzkareň devízového miesta uvedeného v § 1 ods. 2 písm. c) a d) musí byť označená obchodným menom, v ktorom nesmie byť použité slovo „banka“ alebo „sporiteľňa“, jeho preklady alebo slová, v základe ktorých sa tieto slová vyskytujú12/. Prevádzkareň musí byť označená slovom „zmenáreň“. /3/ Na zmenárenskom automate musí byť uvedené obchodné meno, sídlo alebo adresa banky, ktorá tento automat prevádzkuje.
§ 10
/1/ Zmenárenské pracovisko alebo prevádzkareň devízového miesta musí všetky doklady súvisiace s vykonávaním zmenárenských služieb označiť svojimi identifikačnými znakmi. Identifikačnými znakmi sú a) pokladničná pečiatka banky alebo pečiatka podnikateľa obsahujúca obchodný názov, b) podpis alebo šifra pracovníka podľa podpisového vzoru, c) identifikačné číslo (nevzťahuje sa na banky). /2/ Podpisové vzory sú doklady obsahujúce mená, podpisy a šifry pracovníkov, ktorí sú oprávnení vykonávať zmenárenskú činnosť prípadne zmenárenské služby. Podpisové vzory musí schváliť a potvrdiť zodpovedná osoba uvedená v § 11 a musia byť vždy k dispozícii v mieste poskytovania zmenárenských služieb.
§ 11
Za dodržiavanie tohto opatrenia zodpovedá a) osoba, ktorej zodpovednosť za túto oblasť je vymedzená vnútorným predpisom banky, b) ustanovený zodpovedný zástupca13/, ak je podnikateľom právnická osoba, c) podnikateľ – fyzická osoba alebo ním ustanovený zodpovedný zástupca13/. 12/ § 3 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.13/ § 11 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 12
/1/ Devízové miesto, ktoré vykonáva zmenárenskú činnosť prípadne zmenárenské služby používa tieto tlačivá a) odpočet o nákupe alebo predaji devízových prostriedkov (ďalej len „odpočet“), b) valutovú knihu, ktorá obsahuje najmenej dátum, číslo odpočtu, označenie devízových prostriedkov kódom ISO, množstvo nakúpených alebo predaných devízových prostriedkov v členení podľa jednotlivých mien; zapísaný musí byť každý jednotlivý odpočet v súvislom neprerušenom číselnom poradí (nevzťahuje sa na banky), c) zberný účtovný doklad – súpis devízových prostriedkov pri ich predaji za slovenskú menu banke. Zberný účtovný doklad sa použije aj pri vklade devízových prostriedkov na svoj podnikateľský devízový účet vedený v banke podľa § 25 ods. 1, ak sú devízové prostriedky oslobodené od ponukovej povinnosti. Banka zberný účtovný doklad nepoužíva. /2/ Devízové miesto môže namiesto tlačív uvedených v odseku 1 používať ako doklady zostavy spracované výpočtovou technikou, ktoré obsahujú rovnaké náležitosti ako tlačivá uvedené v odseku 1 a ktoré nie je možné dodatočne meniť. /3/ Devízové miesto, ktoré vykonáva predaj devízových prostriedkov je povinné najneskoršie od 1. januára 1997 používať kartotéku platidiel, ktorá obsahuje vyobrazenie a popis platných bankoviek a mincí slovenskej i cudzej meny najmenej v rozsahu obchodovaných platidiel a informácie o vydaní a platnosti týchto platidiel.
§ 13
Nákup alebo predaj devízových prostriedkov vykonávajú devízové miesta na základe dohodnutého nákupného alebo predajného kurzu.
§ 14
Devízové miesto môže za poskytnuté zmenárenské služby účtovať cenu v slovenských korunách, ktorá je stanovená pevnou sadzbou alebo v percentách z kurzovej hodnoty, pričom môže byť stanovená minimálna a maximálna výška tejto ceny. Cenu služby vyjadrí číselne.
§ 15
Devízové miesto uverejní cenu účtovanú za zmenárenské služby spolu s kurzami na jednom mieste, aby bol klient jednoznačne a zreteľne informovaný o ich výške pred uskutočnením zmenárenskej služby.
§ 16
/1/ O nákupe alebo predaji devízových prostriedkov sa vystavuje odpočet, ktorý je označený poradovým číslom a obsahuje
  a) pri nákupe bankoviek a mincí
  • 1. označenie nakupovacej meny kódom ISO, jej množstvo, nákupný kurz,2. hodnotu v Sk,3. cenu služby v Sk,4. sumu na vyplatenie v Sk,5. identifikačné znaky podľa § 10, dátum a miesto vystavenia alebo názov banky, ktorá prevádzkuje zmenárenský automat, číslo transakcie, dátum a miesto vykonania transakcie,6. meno a priezvisko klienta a číslo jeho preukazu totožnosti,
 • b) pri predaji bankoviek a mincí
  • 1. označenie predávanej meny kódom ISO, jej množstvo,predajný kurz,2. hodnotu v Sk,3. cenu služby v Sk,4. sumu na prijatie v Sk,5. identifikačné znaky podľa § 10, dátum a miesto vystavenia,6. meno a priezvisko klienta a číslo jeho cestovného pasu.
/2/ Cudzozemec pri spätnom nákupe devízových prostriedkov za nespotrebovanú slovenskú menu musí predložiť aj nákupný odpočet.
§ 17
/1/ Odpočet sa vystavuje v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie ostáva v evidencii zmenárenského pracoviska alebo prevádzkarne, druhé dostane klient. V prípade ručného spracovania ostáva v evidencii originál odpočtu. /2/ Pri vykonávaní storna sa originál i kópia odpočtu označí slovom „storno“, uvedú sa identifikačné znaky, dátum a miesto vystavenia. Odpočet sa zaradí medzi ostatné odpočty (v bankách medzi ostatné doklady) zoradené v číselnom poradí. /3/ Spätný nákup slovenskej meny je možné vykonať aj na základe potvrdenky z bankomatu, pokiaľ cudzozemec súčasne predloží platobnú kartu, ktorej číslo je zhodné s číslom platobnej karty uvedeným na potvrdenke. Pri vykonávaní spätného nákupu slovenskej meny od cudzozemcov na základe predloženia nákupného odpočtu alebo potvrdenky z bankomatu je devízové miesto povinné tento doklad evidovať a archivovať (§ 19).
§ 18
Tlačivá podľa § 12 ods. 1 sa vedú za každé zmenárenské pracovisko alebo prevádzkareň samostatne. Zápisy vo valutovej knihe musia obsahovať údaje, poskytujúce denný prehľad o všetkých nakúpených alebo predávaných devízových prostriedkoch. Údaje musia byť v súlade s údajmi uvedenými na vystavených odpočtoch. Vyčíslenie súhrnných súm jednotlivých druhov nakúpených alebo predaných devízových prostriedkov a ukazovanie zostatku devízových prostriedkov v pokladnici – uzávierka, sa vykonáva denne.
§ 19
/1/ Tlačivá podľa § 12 ods. 1 používané pri vykonávaní zmenárenskej činnosti prípadne zmenárenských služieb sú účtovnými dokladmi podľa osobitného zákona14/. Všetky údaje na tlačivách vrátane ich opráv sa musia zaznamenať úplne, preukazne a správne a nesmú viesť k neúplnosti, nepreukaznosti, nesprávnosti účtovníctva, prípadne k jeho skresľovaniu.15/ /2/ Doklady podľa odseku 1 sa archivujú päť rokov nasledujúcich po roku, na ktorý sa vzťahujú, z toho tri roky v prevádzkarni devízového miesta. Skartovať sa môžu až po uplynutí tejto doby.
§ 20
/1/ Devízové miesto uvedené v § 1 ods. 2 písm. c) a d) vykazuje Národnej banke Slovenska množstvo devízových prostriedkov nakúpených, predaných a odvedených (§ 26) vo vykazovanom štvrťroku a pokladničnú hotovosť devízových prostriedkov k poslednému dňu vykazovaného štvrťroka, a to za tú ktorú prevádzku a za všetky prevádzkarne súhrnne. /2/ Údaje podľa odseku 1 vykáže devízové miesto v dvoch vyhotoveniach na tlačive uvedenom v prílohe č. 1 tohto opatrenia. Vyplnené tlačivo predkladá príslušnej pobočke Národnej banky Slovenska, najneskoršie do 5 dní po ukončení vykazovaného štvrťroka. Pobočka Národnej banky Slovenska potvrdí príjem tlačiva a jedno potvrdené tlačivo vráti devízovému miestu. 14/ Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve 15/ § 7 a § 35 zákona č. 563/1991 Zb. 15/ § 7 a § 35 zákona č. 563/1991 Zb.
§ 21
Pri predaji devízových prostriedkov tuzemcovi – fyzickej osobe postupuje devízové miesto podľa opatrenia Národnej banky Slovenska.16/
ŠTVRTÁ ČASŤ PODMIENKY NA VYKONÁVANIE INÝCH OBCHODOV S DEVÍZOVÝMI PROSTRIEDKAMI
§ 22
Iné obchody s devízovými prostriedkami vykonávajú devízové miesta uvedené v § 1 ods. 2 písm. b) výmenným pomerom cudzích mien stanoveným na základe kurzu peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhlasovaným Národnou bankou Slovenska, platným ku dňu otvorenia hracieho dňa. Za túto službu nemôže devízové miesto účtovať cenu. Platný kurzový lístok Národnej banky Slovenska musí byť umiestnený na takom mieste, aby bol klient jednoznačne a zreteľne informovaný o výške kurzu ešte pred uskutočnením obchodu.
§ 23
/1/ Devízové miesto vedie o vykonaní iných obchodov samostatnú evidenciu, ktorú na výzvu predkladá Národnej banke Slovenska. /2/ Devízové miesto vystaví o každom vykonaní iného obchodu s devízovými prostriedkami doklad, ktorý označí poradovým číslom a ktorý obsahuje
  • a) označenie zamieňanej meny kódom ISO, jej množstvo, kurz,
  • b) sumu na výplatu,
  c) pečiatku devízového miesta, dátum a miesto vystavenia, podpis pracovníka, ktorý doklad vystavil podľa podpisového vzoru, identifikačné číslo.
/3/ Jedno vyhotovenie dokladu ostáva vždy v evidencii devízového miesta, druhé dostane klient. V prípade ručného spracovania ostáva v evidencii originál dokladu. 16/ Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1995, ktorým sa ustanovuje rozsah kupovaných peňažných prostriedkov v cudzej mene v hotovosti tuzemcom – fyzickou osobou uverejnené pod č. 205/1995 Z.z. /4/ Pri vykonávaní storna originál i kópiu dokladu označí devízové miesto slovom „storno“, uvedie náležitosti podľa odseku 2 písm. c) a zaradí ho medzi ostatné doklady zoradené podľa číselného poradia. /5/ Všetky údaje na dokladoch vrátane ich opráv musia byť zaznamenané úplne, preukazne a správne a nesmú viesť k neúplnosti, nepreukaznosti, nesprávnosti účtovníctva, prípadne k jeho skresľovaniu.15/
§ 24
/1/ Devízové miesto uvedené v § 1 ods. 2 písm. b) predkladá menovému úseku Národnej banky Slovenska štvrťročný prehľad o devízových príjmoch a výdavkoch kasín. /2/ Údaje podľa odseku 1 vykáže devízové miesto v dvoch vyhotoveniach na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 tohto opatrenia. Vyplnené tlačivo predkladá najneskoršie do 20 dní po ukončení vykazovaného štvrťroka. Menový úsek potvrdí príjem tlačiva a jedno potvrdené tlačivo vráti devízovému miestu.
PIATA ČASŤ ODVODY DEVÍZOVÝCH PROSTRIEDKOV
§ 25
/1/ Devízové miesto uvedené v § 1 ods. 2 písm. c) a d) je povinné nakúpené devízové prostriedky predať banke za slovenskú menu podľa osobitného zákona17/, alebo ich môže uložiť na svoj podnikateľský devízový účet, ak sú oslobodené od ponukovej povinnosti (ďalej len „odvod“). Povinnosť predať banke nakúpené devízové prostriedky sa nevzťahuje na tie devízové prostriedky, ktoré môže devízové miesto predať v rozsahu podľa devízovej licencie. Banka vystaví devízovému miestu doklad o uskutočnenom odvode. /2/ Devízové miesto uvedené v § 1 ods. 2 písm. b) je povinné devízové prostriedky získané pri prevádzkovaní stávkových hier v kasíne predať banke za slovenskú menu podľa osobitného zákona,17/ alebo ich môže uložiť na svoj podnikateľský devízový účet, ak sú oslobodené od ponukovej povinnosti. 17/ § 9 ods. 1 zákona č. 202/1995 Z.z.
§ 26
Devízové miesto uvedené v § 1 ods. 2 písm c) a d) pri každom odvode devízových prostriedkov podľa § 25 ods. 1 vypracuje zberný účtovný doklad, ktorý obsahuje súhrnné sumy jednotlivých druhov devízových prostriedkov a časové obdobie, v ktorom devízové prostriedky boli nakúpené.
§ 27
Devízové miesto uvedené v § 1 ods. 2 písm. c) a d ) vykonáva priebežné zápisy o uskutočnených odvodoch nakúpených devízových prostriedkov do valutovej knihy alebo zostáv spracovaných výpočtovou technikou. Zápisy o odvodoch musia súhlasiť s údajmi na zbernom účtovnom doklade a doklade, ktorý vystavila banka podľa § 25 ods. 1.
§ 28
Devízové miesto uvedené v § 1 ods. 2 písm. b) vykazuje odvod devízových prostriedkov podľa § 25 ods. 2 v štvrťročnom prehľade o devízových príjmoch a výdavkoch devízových kasín.
ŠIESTA ČASŤ SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 29
Pri porušení alebo nedodržaní podmienok ustanovených týmto opatrením sa postupuje podľa osobitného zákona.18/18/ Tretia časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z.
§ 30
Devízové miesto uvedené v § 1 ods. 2 písm. b) a c), ktoré vykonávajú predaj devízových prostriedkov, spätný nákup slovenskej meny alebo iné obchody s devízovými prostriedkami na základe devízového povolenia Národnej banky Slovenska vydaného podľa Devízového zákona č. 528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, je povinné najneskoršie do jedného roka od nadobudnutia účinnosti zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov požiadať Národnú banku Slovenska o udelenie devízovej licencie, inak devízové povolenie uplynutím tejto doby zaniká.. Ak bola žiadosť podaná včas, devízové povolenie zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vydaní devízovej licencie.19/
SIEDMA ČASŤ
§ 31 Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa 1. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/1995, ktorým sa ustanovujú podmienky na vykonávanie zmenárenskej činnosti fyzickými a právnickými osobami, uverejnené pod číslom 69/1995 Z.z. 2. Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/1995, ktorým sa ustanovujú podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami inými osobami než bankami, uverejnené pod číslom 70/1995 Z.z.
§ 32 Účinnosť
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Vladimír Masár, v.r. guvernér         
19/ § 43 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/95 Z.z. Príloha č. 1 – len vo vestníku NBS Príloha č. 2 – len vo vestníku NBS