en en

Opatrenie NBS č. 9/1996

O P A T R E N I E č.  9

Národnej banky Slovenska zo dňa 18. júla 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Národnej banky Slovenska

z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje

minimálna výška likvidných prostriedkov

Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č.21/1992 Zb. o bankách v

znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z.

ustanovuje:Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č.1, ktorým sa

ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov sa mení a dopĺňa

takto:

1. V § 1 ods.1 znie:

„/1/ Minimálna výška likvidných prostriedkov a) bánk1/a pobočiek

zahraničných bánk2/ je 9% zo záväzkov splatných na požiadanie a z

termínovaných záväzkov voči všetkým osobám s výnimkou bánk, pobočiek

zahraničných bánk a stavebných sporiteľní (ďalej len

„banky“), b) stavebných sporiteľní je 3% zo záväzkov

splatných na požiadanie a z terminovaných záväzkov voči všetkým osobám

s výnimkou bánk.“

2. V § 2 ods. 2 znie:

„/2/ Povinné minimálne rezervy sa úročia ročnou úrokovou sadzbou

1,5%.“

3. § 2 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„/3/ Základom pre výpočet úrokov je denný korunový zostatok bánk

na účtoch peňažných rezerv v Národnej banke Slovenska maximálne do

výšky stanovených povinných minimálnych rezerv, pričom ako rok je

počítaných 360 dní.

/4/ Úroky budú vyplatené banke druhý pracovný deň po ukončení

hodnoteného obdobia.“Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 1996.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér