en en

Podmienky - operácie na trhu

P O D M I E N K Y

Národnej banky Slovenska zo dňa 14. 12. 1995
o uskutočňovaní operácií na voľnom trhu s cennými papiermi

Národná banka Slovenska uskutočňuje operácie na voľnom trhu s cennými papiermi za týchto podmienok:

Prvá časť
Všeobecné ustanovenie

Článok I.

/1/ Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) podľa § 23 písm. b/ a § 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska vykonáva

a/ predaj cenných papierov so spätným nákupom (ďalej len „REPO obchod“),

b/ predaj cenných papierov so spätným nákupom uskutočňovaný aukčnou formou (ďalej len „REPO tender“),

c/ nákup a predaj cenných papierov do doby splatnosti na sekundárnom trhu (ďalej len „priamy nákup a predaj“),

d/ emisiu pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska (ďalej len „emisia pokladničných poukážok NBS“).

/2/ Predmetom operácií na voľnom trhu sú cenné papiere vydávané a obchodované zaknihovaním na trhu krátkodobých cenných papierov.

/3/ NBS vykonáva operácie na voľnom trhu najmä za účelom intervenčného usmerňovania likvidity bánk pri súčasnom zabezpečovaní základných zámerov menovej politiky.

/4/ NBS uskutočňuje operácie na voľnom trhu prostredníctvom priamych účastníkov trhu krátkodobých cenných papierov resp. vybraného okruhu účastníkov.1)1)Viď Prevádzkový poriadok trhu krátkodobých cenných papierov vydávaných a obchodovaných zaknihovaním.

Druhá časť
REPO obchod

Článok II.

/1/ Pod pojmom REPO obchod sa na účely týchto podmienok rozumie operácia zložená z dvoch samostatných transakcií, z jednej pohotovej (promptnej) a druhej termínovanej.

/2/ Pohotový obchod je prevod cenných papierov za trhovú cenu jednou zmluvnou stranou (ďalej len „predávajúci“ ) druhej zmluvnej strane (ďalej len „kupujúci“).

/3/ Termínovaný obchod je prevod cenných papierov späť od kupujúceho na predávajúceho vo vopred stanovenom termíne a za vopred stanovenú cenu.

/4/ Refinančný REPO obchod je prevod cenných papierov z banky na NBS.

/5/ Obrátený REPO obchod je prevod cenných papierov z NBS na banku.

Článok III.

/1/ Aktuálne REPO sadzby oznamuje NBS systémom REUTERS, pričom pracovníci NBS sú povinní na telefonický dopyt priameho účastníka trhu REPO sadzbu oznámiť.

/2/ Úroková sadzba sa vyjadruje v percentách na dve desatinné miesta a počíta sa na báze ACT/360. 2)2) Báza ACT/360 znamená aktuálny počet dní obchodu pri 360-dňovom kalendárnom roku. Vzorec pre výpočet úrokovej sadzby REPO OBCHODU:
 

 
(c2 – c1) x 360ú = ————————- x 100         c1 x d

kde: ú = úroková sadzba REPO obchodu v percentuálnom vyjadrení        c2 = cena spätného nákupu v Sk        c1 = cena predaja v Sk        d = počet dní trvania REPO obchodu

/3/ REPO obchod sa uskutočňuje na základe rámcovej zmluvy o predaji cenných papierov so spätným nákupom (ďalej len „zmluva“) uzavretej medzi NBS a bankou. Zmluva je uvedená v prílohe č. 1 týchto podmienok.

/4/ Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do konca bežného kalendárneho roka. Ak niektorá zo zmluvných strán zmluvu do 30. 11. bežného roka nevypovie, predlžuje sa jej platnosť automaticky o jeden kalendárny rok.

/5/ REPO obchod môžu uzatvárať iba k tomu poverení pracovníci NBS a pracovníci banky, ktorých podpisové vzory sú uvedené v prílohe č. 1 zmluvy.

/6/ Dohodnuté podmienky REPO obchodu doložia obidve zmluvné strany v deň uzavretia obchodu písomným potvrdením. Záväzný vzor potvrdenia je uvedený v prílohe č. 2 týchto podmienok.

/7/ Banka zasiela v deň predaja Registračnému centru NBS tlačivá „Ponuka predaja“ a “ Ponuka nákupu“. Tlačivá označí nápisom „REPO obchod“. Kupujúci (v deň predaja) a predávajúci (v deň spätného nákupu) je povinný zabezpečiť úhradu na účet druhej zmluvnej strany.

/8/ Minimálna doba, na ktorú sa REPO obchod uzatvára, je jeden deň. Celková doba REPO obchodu od okamihu zaknihovania cenného papiera nesmie presiahnuť dobu splatnosti cenného papiera skrátenú o 2 pracovné dni.

/9/ Na účely týchto podmienok sa pri uskutočňovaní REPO obchodu pod pojmom predávajúci rozumie ten zmluvný partner, ktorý v deň predaja predáva cenné papiere a v deň spätného nákupu ich opätovne nakupuje a pod pojmom kupujúci rozumie ten zmluvný partner, ktorý v deň predaja nakupuje cenné papiere a v deň spätného nákupu ich opätovne predáva.

Tretia časť

REPO tender
Článok IV.

/1/ NBS môže uskutočniť jeden z dvoch druhov REPO tendrov

a) refinančný REPO tender (ďalej len „RRT“), ak je potrebné bankovému sektoru dodať likviditu,

b) obrátený REPO tender (ďalej len „ORT“), ak je potrebné z bankového sektoru stiahnuť prebytočnú likviditu. /2/ NBS môže REPO tender uskutočniť a) americkým spôsobom aukcie, b) holandským spôsobom aukcie,

c) aukciou s pevne stanovenou úrokovou sadzbou,

d) inou formou.

/3/ Aukčným miestom pre REPO tender je odbor bankových obchodov, oddelenie finančného trhu NBS.

/4/ NBS pri vypísaní REPO tendra uverejňuje

a) druh REPO tendra,

b) druhy cenných papierov pre príslušný REPO tender,

c) predajnú cenu cenných papierov,

d) spôsob vykonania aukcie,

e) obdobie trvania REPO obchodu (deň predaja, deň spätného nákupu),

f) termín ukončenia prijímania objednávok,

g) úrokovú sadzbu pri aukcii s pevnou úrokovou sadzbou.

Okrem povinných údajov môže uverejniť aj limitnú úrokovú sadzbu, celkový objem REPO tendra, maximálny počet požiadaviek resp. iné údaje.

/5/ Podmienky REPO tendra aukčné miesto oznámi bankám faxom a telefonicky ihneď po rozhodnutí o jeho uskutočnení, najneskôr dve hodiny pred termínom ukončenia prijímania objednávok.

/6/ REPO tender sa uskutočňuje na základe zmluvy o predaji cenných papierov so spätným nákupom (čl. III ods. 3).

/7/ Na účely týchto podmienok sa pri uskutočňovaní REPO tendra pod pojmom predávajúci rozumie ten zmluvný partner, ktorý v deň predaja predáva cenné papiere a v deň spätného nákupu ich opätovne nakupuje a pod pojmom kupujúci rozumie ten zmluvný partner, ktorý v deň predaja nakupuje cenné papiere a v deň spätného nákupu ich opätovne predáva.

Článok V.

/1/ REPO tendra sa môže banka zúčastniť len na základe prihlášky. Vzory prihlášok sú uvedené v prílohe č. 3 a 4 týchto podmienok.

/2/ Prihlášku predkladá banka aukčnému miestu v deň konania aukcie, najneskoršie do termínu určeného pre prijímanie objednávok. Prihlášku môže banka zaslať faxom alebo doručiť osobne. Prijatie zaslanej prihlášky faxom si musí banka telefonicky overiť.

/3/ Pri americkej resp. holandskej aukcii môže banka, ak nie je v podmienkach pre konkrétny REPO tender stanovené inak, uviesť maximálne 3 požiadavky za rôzne úrokové sadzby. Na krytie jednotlivej požiadavky môže banka v prípade RRT uviesť maximálne 3 rôzne druhy cenných papierov.

/4/ Aukčné miesto po posúdení prihlášky z vecného a formálneho hľadiska a pri RRT po overení, či banka disponuje s uvedenými cennými papiermi, rozhodne o jej prijatí, resp. vyradení z aukcie. Prijaté prihlášky usporiada podľa výšky ponúkanej úrokovej sadzby.

/5/ Pri RRT aukčné miesto zablokuje banke cenné papiere, ktorými kryje svoju požiadavku. Banka musí pri RRT použiť iba tie cenné papiere, ktoré má vo svojom vlastníctve. Do ukončenia aukcie cenné papiere nie sú voľne obchodovateľné.

/6/ Aukčné miesto môže celkom alebo čiastočne odmietnuť objednávku, prípadne zrušiť aukciu, ak zistí v jej priebehu alebo výsledkoch chybu. Aukčné miesto si vyhradzuje právo pre prípadné krátenie poslednej skupiny požiadaviek s tou istou úrokovou sadzbou.

/7/ Pri aukcii s pevne stanovenou úrokovou sadzbou sa požiadavky bánk uspokoja v závislosti na celkovom objeme REPO tendra. Ak požiadavky z hľadiska objemu presiahnu celkový objem REPO tendra, uspokoja sa banky pomerným spôsobom. Časové hľadisko zasielania objednávok nerozhoduje.

/8/ Ak aukčné miesto kráti požiadavku banke, vyberie cenné papiere, ktoré sa použijú na krytie pridelenej pomerne zodpovedajúcej časti.

/9/ V prípade ORT sú, ak nie je stanovené inak, ponúkané cenné papiere usporiadané zostupne podľa predajných cien. Ich prideľovanie prebieha postupne tak, aby k najnižšej ponúkanej úrokovej sadzbe boli ako prvé priradené cenné papiere s najvyššou predajnou cenou.

/10/ Aukčné miesto informuje banky o výsledkoch aukcie faxom a telefonicky ihneď po jej ukončení.

/11/ V deň predaja cenných papierov oznámi aukčné miesto druhovú a objemovú skladbu cenných papierov Registračnému centru NBS a rezervuje ich v prospech kupujúceho. Počas tejto doby nie sú cenné papiere voľne obchodovateľné.

/12/ Kupujúci je povinný uskutočniť prevod finančných prostriedkov vo výške celkovej akceptovanej sumy predaja tak, aby bola v deň predaja na účte predávajúceho.

/13/ V deň spätného nákupu je predávajúci povinný uskutočniť prevod finančných prostriedkov v prospech účtu kupujúceho.

/14/ Cena spätného nákupu pre každý jednotlivý cenný papier sa vypočíta podľa vzorca:

 
    ú x dc2 = c1 x ( 1 + ——————– )          100 x 360

kde: c2 = cena spätného nákupu v Sk        c1 = cena predaja v Sk        ú = úroková sadzba REPO obchodu v percentuálnom vyjadrení        d = počet dní trvania REPO obchodu

Uvedená cena spätného nákupu sa zaokrúhli na celé Sk podľa všeobecne zaužívaných pravidiel zaokrúhľovania. Úroková sadzba vo vzorci musí byť uvedená v % p.a. na dve desatinné miesta. Do počtu dní REPO obchodu sa započítava deň predaja, pričom deň spätného nákupu sa do počtu dní nazapočítava.

/15/ Ak aukčné miesto zistí porušenie týchto podmienok zo strany banky napr. banka nevlastní cenné papiere, ktoré pri RRT ponúka na krytie požiadavky, v zásade uplatní voči nej sankčný postih3) až po úplný zákaz prístupu na aukcie.

Štvrtá časť
Priamy nákup a predaj

Článok VI.

/1/ Aktuálne úrokové sadzby oznamuje NBS systémom REUTERS, pričom pracovníci NBS sú povinní na telefonicky dopyt priameho účastníka trhu úrokovú sadzbu oznámiť.

/2/ Úroková sadzba sa vyjadruje v percentách na dve desatinné miesta a počíta sa na báze ACT/360.4)

/3/ Zmluvné strany zasielajú v deň obchodu Registračnému centru NBS tlačivá „Ponuka predaja“ resp. “ Ponuka nákupu“.

/4/ Kupujúci je povinný uskutočniť prevod finančných prostriedkov vo výške celkovej sumy obchodu tak, aby bola v deň obchodu na účte predávajúceho. /5/ Postupy pri predaji a nákupe upravuje Prevádzkový poriadok trhu krátkodobých cenných papierov vydávaných a obchodovaných zaknihovaním.3)Prevádzkový poriadok trhu krátkodobých cenných papierov vydávaných a obchodovaných zaknihovaním.4) Báza ACT/360 znamená aktuálny počet dní obchodu pri 360-dňovom kalendárnom roku.
Vzorec pre výpočet úrokovej sadzby:

 
    (n – c) x 360ú = —————————- x 100       c x d

kde: ú = úroková sadzba v percentuálnom vyjadrení        n = nominálna hodnota v Sk        c = cena obchodu v Sk        d = počet dní do splatnosti

Piata časť
Emisia pokladničných poukážok NBS

Článok VII.

/1/ Z dôvodu zníženia nadbytočnej likvidity NBS emituje pokladničné poukážky NBS.

/2/ NBS vydáva pokladničné poukážky ako krátkodobé, nekupónové a dematerializované cenné papiere.

/3/ Primárny predaj pokladničných poukážok NBS sa uskutočňuje formoua) aukcie pre všetky banky,b) aukcie pre vybrané banky,c) priamym predajom.

/4/ Pokladničné poukážky NBS sú vydávané, registrované a obchodované prostredníctvom trhu krátkodobých cenných papierov.

/5/ Vypísanie emisie pokladničných poukážok NBS vrátane emisných podmienok oznamuje NBS faxom a telefonicky všetkým účastníkom podľa vybraného spôsobu predaja.

/6/ Postup pri predaji pokladničných poukážok NBS upravuje Prevádzkový poriadok trhu krátkodobých cenných papierov vydávaných a obchodovaných zaknihovaním.

Šiesta časť
Záverečné ustanovenia

Článok VIII.
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

/1/ Podmienky Národnej banky Slovenska o spôsobe uskutočňovania predaja cenných papierov so spätným nákupom z 10. decembra 1993.

/2/ Podmienky Národnej banky Slovenska o spôsobe uskutočňovania priameho nákupu a predaja cenných papierov na sekundárnom trhu z 10. decembra 1993.

Článok IX.
Účinnosť

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska.Vladimír Masár, v.r.
guvernér         
Vydávajúci útvar: Odbor bankových obchodovVypracovali: Ing. Miroslav Janík, tel. 513 2740
                    Ing. Peter Andresič, tel. 513 2738

Príloha č. 1Rámcová zmluva
o predaji cenných papierov so spätným nákupom

uzavretá medzi
Národnou bankou Slovenska
Štúrova 2, Bratislava
IČO: 30844789
zastúpená riaditeľom odboru bankových obchodov
…………………………(titul, meno a priezvisko)

na strane jednej

a
…………………………….. (úplný názov banky)…………………………….. (adresa)…………………………….. (IČO)zastúpená ………………. (funkcia)…………………………….. (titul, meno a priezvisko)

na strane druhej
Zmluvné strany uzatvorili podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a podľa § 13 a nasl. zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov túto zmluvu:

Článok l
Základné ustanovenie

/l/ Obidve zmluvné strany sa zaväzujú uskutočňovať predaj cenných papierov so spätným nákupom uvedených v § 23 písm. b) a v § 27 Zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska (ďalej len „cenné papiere“) spôsobom upraveným touto zmluvou.

/2/ Predajom cenných papierov so spätným nákupom sa rozumejú operácie s cennými papiermi, ktoré sa skladajú z dvoch jednotlivých obchodov, z nich jeden je pohotový (promptný) a druhý termínovaný obchod. Promptným obchodom sa rozumie predaj cenných papierov za trhovú cenu jednou zmluvnou stranou (ďalej len “ predávajúci „) druhej zmluvnej strane (ďalej len “ kupujúci „). Termínovaným obchodom sa rozumie spätný predaj cenných papierov od kupujúceho k predávajúcemu vo vopred stanovenom termíne a za cenu vopred dohodnutú medzi zmluvnými stranami.

/3/ Predmetom predaja so spätným nákupom medzi zmluvnými stranami môžu byť len cenné papiere obchodované na Trhu krátkodobých cenných papierov vydávaných a obchodovaných zaknihovaním (ďalej len “ TKCP „), ktorého správcom je Národná banka Slovenska (ďalej len “ NBS „).Článok 2
Uskutočňovanie predaja so spätným nákupom

/1/ Predaj cenných papierov so spätným nákupom môže vzniknúť na podnet predávajúceho ako aj kupujúceho. V mene zmluvných strán môžu konať len nimi poverené osoby, ktoré sú oprávnené obchodovať na TKCP t.j. tie osoby, ktorých podpisové vzory sa nachádzajú v Registračnom centre TKCP vedenom v NBS.

/2/ Podrobné podmienky jednotlivých predajov cenných papierov so spätným nákupom si zástupcovia zmluvných strán dohodnú v súlade s touto zmluvou, Podmienkami NBS o uskutočňovaní operácií na voľnom trhu s cennými papiermi a Prevádzkovým poriadkom TKCP.

/3/. V deň predaja (promptného obchodu) je kupujúci povinný previesť na účet predávajúceho čiastku rovnajúcu sa celkovej cene predaja.

/4/ V deň spätného nákupu predávajúci prevedie na účet kupujúceho čiastku rovnajúcu sa celkovej cene spätného nákupu.Článok 3
Záverečné ustanovenia

/1/ Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31. decembra 1996. Ak nevypovie niektorá zo zmluvných strán zmluvu do 30. 11. 1996 alebo do 30. 11. nasledujúcich rokov, predlžuje sa platnosť tejto zmluvy automaticky vždy o jeden kalendárny rok.

/2/ Pred uplynutím času na ktorý je táto zmluva uzatvorená možno ukončiť jej platnosť len vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán kedykoľvek alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán v jednomesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. V takomto prípade všetky doposiaľ neukončené predaje so spätným nákupom musia byť vysporiadané spôsobom dohodnutým obidvoma zmluvnými stranami. Ak nedohodnú zmluvné strany inak, musia byť neukončené predaje so spätným nákupom dokončené spôsobom uvedeným v článku 2 podľa podmienok platných ku dňu skončenia platnosti tejto zmluvy.

/3/ Predaje so spätným nákupom uskutočnené medzi zmluvnými stranami pred dňom účinnosti tejto zmluvy a v deň účinnosti tejto zmluvy dosiaľ neukončené, sa považujú za predaje so spätným nákupom uskutočnené podľa tejto zmluvy.

/4/ Spory z tejto zmluvy sa prerokúvajú na úrovni zástupcov oboch zmluvných strán, ktorí zmluvu podpísali, alebo nimi splnomocnených pracovníkov.

/5/ Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami k zmluve s podpismi oboch zmluvných strán.

/6/ Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú “ Podmienky NBS o uskutočňovaní operácií na voľnom trhu s cennými papiermi“ a “ Prevádzkový poriadok TKCP “ ako aj podpisové vzory pracovníkov NBS a banky, ktorí môžu obchody uzatvárať. Prípadné zmeny alebo doplnky v uvedených materiáloch budú zmluvnými stranami považované za odsúhlasené dodatky k tejto zmluve.

/7/ Ostatné vzťahy medzi zmluvnými stranami touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

/8/ Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

/9/ Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch, z ktorých po jednom obdrží každá zo zmluvných strán.

V Bratislave, dňa .............     V ............, dňa ...............
...............................     ...................................
     za NBS                   za ...........

Príloha č. 2Deň predaja :Deň spätného nákupu :Doba (v dňoch) :

Potvrdenie (konfirmácia) o uskutočnenom obchode

Názov cenného papiera :

Emitent :

Kód emisie :

Kód predávajúceho :

Kód kupujúceho :

Nominálna hodnota (v Sk) :

Počet (v ks) :

Cena predaja (za 1 kus v Sk) :

Celková cena predaja (v Sk) :

Cena spätného nákupu (za 1 kus v Sk) :

Celková cena spätného nákupu (v Sk) :

Pečiatka a podpis

Vysvetlivky

V potvrdení (konfirmácii) sa používajú tieto pojmy a ich vymedzenia :

Deň predaja je deň, kedy sa uskutoční prevod peňazí od kupujúceho k predávajúcemu.

Cena predaja je trhová cena cenného papiera v deň predaja, za ktorú sa uskutoční prevod cenného papiera od predávajúceho ku kupujúcemu.

Celková cena predaja je suma, ktorú uhradí v deň predaja kupujúci predávajúcemu.

Deň spätného nákupu je deň, kedy sa uskutoční úhrada peňazí od predávajúceho ku kupujúcemu.

Cena spätného nákupu je cena cenného papiera vopred dohodnutá medzi kupujúcim a predávajúcim, za ktorú sa uskutoční prevod cenného papiera v deň spätného nákupu.

Celková cena spätného nákupu je suma, ktorú uhradí v deň spätného nákupu predávajúci kupujúcemu.

Príloha č.3 Len vo Vestníku NBS

Príloha č.4 Len vo Vestníku NBS