en en

Príloha č. 1 k podmienkam NBS 1996

Príloha č. 1

Podmienok NBS pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového

platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch

Vzory zmlúv o účte č. 1 až 5

Podpisové vzory osôb splnomocnených disponovať s prostriedkami na účteVzor č. 1
zmluva o príjmovom účte a/alebo výdavkovom účte

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

………………………………………………………………………………………………………………………………

zastúpená…………………………………………………………………………………………………………………

(ďalej len „NBS“)

a

………………………………………………………………………………………………………………………………

názov klienta

………………………………………………………………………………………………………………………………

adresa (sídlo)

………………………………………………………………………………………………………………………………

okres

…………………………., zastúpený

…………………………………………………………………………………..

IČO

………………………………………………………………………………………………………………………………

(ďalej len „klient“)

uzatvárajú podľa § 708 až 715 Obchodného zákonníka

č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov túto

zmluvu o účte

1. NBS zriadi klientovi príjmový účet č. ……………………….x) a

výdavkový účet č………………….

…………………………….. pre bežné výdavky x) v slovenských

korunách, (ďalej len „účet“) ku dňu

……………………………. Klient je oprávnený disponovať s týmto

účtom odo dňa jeho zriadenia.

2. S peňažnými prostriedkami na účtoch sú oprávnené disponovať klientom

splnomocnené osoby, ktoré sú uvedené v podpisových vzoroch predložených

klientom.

3. Vykonávanie platobného styku a zúčtovanie na účte sa riadi Podmienkami

Národnej banky Slovenska pre vedenie účtov klientov, vykonávanie

korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch (ďalej len

„Podmienky NBS“). Podmienky NBS sú neoddeliteľnou súčasťou

tejto zmluvy, vrátane všetkých ich zmien, ktoré NBS odovzdá klientovi.

4. NBS prijíma platby na príjmový účet a na základe príkazu klientom

splnomocnených osôb vykonáva platby z výdavkového účtu. Bez ich príkazov

vykonáva NBS zúčtovanie na ťarchu výdavkového účtu klienta v prípadoch

uvedených v Podmienkach NBS.

5. Príjmový účet môže vykazovať iba kreditný zostatok. Výdavkový účet

môže vykazovať debetný zostatok do výšky určeného limitu.

6. NBS informuje klienta o stave peňažných prostriedkov na účte a o

vykonaní platieb správou o zúčtovaní a to pri každom pohybe na účte x) –

raz mesačne x). NBS zasiela správy o zúčtovaní klientovi poštou x) –

odovzdáva osobe splnomocnenej klientom x).

7. NBS účtuje ceny za vedenie účtu a za položky x) – len za položky x) na

ťarchu príslušného účtu Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej

len „MF SR“). Ceny za ostatné služby v zmysle Sadzobníka cien

Národnej banky Slovenska za služby v platobnom styku a zúčtovaní a za

peňažné služby na pokladničnom úseku (ďalej len „sadzobník“)

NBS účtuje na ťarchu výdavkového účtu klienta. Ceny sa účtujú v rozsahu

určenom platným sadzobníkom.

8. Zostatky účtov sa úročia v rámci zostatku na súhrnnom príjmovom a

výdavkovom evidenčnom účte štátneho rozpočtu. NBS zúčtuje úroky

štvrťročne na príslušný účet MF SR.

9. Ďalšie technické a organizačné podmienky dohodnuté medzi NBS a

klientom tvoria prílohu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

x).

10. Táto zmluva môže byť menená písomnými dodatkami po vzájomnej dohode

oboch zmluvných strán alebo jednostranne NBS, ak to vyplýva zo zmeny

Podmienok NBS.

11. Platnosť tejto zmluvy končí dňom zániku klienta. So zostatkom

zrušeného účtu naloží NBS podľa písomnej dispozície ustanoveného

likvidátora, prípadne nástupcu.

12. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden

dostane klient a druhý NBS.

13. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými

stranami.

V …………………………. dňa …………………….. V

…………………………..dňa ……………………..

………………………………………………………….. ………………………………………………………….

odtlačok pečiatky a podpisy NBS odtlačok

pečiatky a podpis klienta

x) nehodiace sa prečiarknuťVzor č. 2

zmluva o bežnom účte

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

………………………………………………………………………………………………………………………………

zastúpená…………………………………………………………………………………………………………………

(ďalej len „NBS“)

a

………………………………………………………………………………………………………………………………

názov klienta

………………………………………………………………………………………………………………………………

adresa (sídlo)

………………………………………………………………………………………………………………………………

okres

…………………………., zastúpený

…………………………………………………………………………………..

IČO

………………………………………………………………………………………………………………………………

(ďalej len „klient“)

uzatvárajú podľa § 708 až 715 Obchodného zákonníka

č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov túto

zmluvu o účte

1. NBS zriadi klientovi bežný účet v slovenských korunách, č. ú.

……………………………………..

…………………………………………………………

……….(ďalej len „účet“) ku dňu

………………………. Od tohto dňa je klient oprávnený disponovať

s týmto účtom.

2. S peňažnými prostriedkami na účte sú oprávnené disponovať klientom

splnomocnené osoby, ktoré sú uvedené v podpisových vzoroch predložených

klientom.

3. Vykonávanie platobného styku a zúčtovanie na účte sa riadi Podmienkami

Národnej banky Slovenska pre vedenie účtov klientov, vykonávanie

korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch (ďalej len

„Podmienky NBS“). Podmienky NBS sú neoddeliteľnou súčasťou

tejto zmluvy, vrátane všetkých ich zmien, ktoré NBS odovzdá klientovi.

4. NBS vykonáva platby z účtu na základe príkazu klientom splnomocnených

osôb. Bez ich príkazu vykonáva NBS zúčtovanie na ťarchu účtu klienta v

prípadoch uvedených v Podmienkach NBS a na základe klientom povoleného

inkasa.

5. Účet môže vykazovať iba kreditný zostatok.

6. NBS informuje klienta o stave peňažných prostriedkov na účte a o

vykonaní platieb správou o zúčtovaní a to pri každom pohybe na účte x) –

raz mesačne x). NBS zasiela správy o zúčtovaní klientovi poštou x) –

odovzdáva osobe splnomocnenej klientom x).

7. NBS účtuje za služby spojené s vedením účtu a vykonávaním platobného

styku od klienta ceny, v rozsahu určenom platným Sadzobníkom cien za

služby v korunovom platobnom styku a zúčtovaní a za peňažné služby na

pokladničnom úseku a tieto zúčtuje na ťarchu výdavkového účtu x) – účtu

číslo …………………………………..x).

8. NBS úročí x) – neúročí x) zostatky účtov úrokovou sadzbou platnou v

danom období x). NBS zúčtuje klientovi úroky štvrťročne v prospech

príjmového účtu x) – účtu číslo …………………….. x).

9. Ďalšie technické a organizačné podmienky dohodnuté medzi NBS a

klientom tvoria prílohu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

x).

10. Táto zmluva môže byť menená písomnými dodatkami po vzájomnej dohode

oboch zmluvných strán alebo jednostranne NBS, ak to vyplýva zo zmeny

Podmienok NBS.

11. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom jej

podpísania oboma zmluvnými stranami.

12. Táto zmluva môže byť písomne vypovedaná ktoroukoľvek zo zmluvných

strán s účinnosťou k poslednému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po

mesiaci, v ktorom bola výpoveď zaslaná druhej zmluvnej strane. So

zostatkom zrušeného účtu naloží NBS podľa písomnej dispozície klienta,

prípadne ustanoveného likvidátora, alebo nástupcu.

13. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden

dostane klient a druhý NBS.

V …………………………. dňa …………………….. V

…………………………..dňa ……………………..

………………………………………………………….. ………………………………………………………….

odtlačok pečiatky a podpisy NBS odtlačok

pečiatky a podpis klienta

x) nehodiace sa prečiarknuťVzor č. 3

zmluva o výdavkovom účte

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

………………………………………………………………………………………………………………………………

zastúpená…………………………………………………………………………………………………………………

(ďalej len „NBS“)

a

………………………………………………………………………………………………………………………………

názov klienta

………………………………………………………………………………………………………………………………

adresa (sídlo)

………………………………………………………………………………………………………………………………

okres

…………………………., zastúpený

…………………………………………………………………………………..

IČO

………………………………………………………………………………………………………………………………

(ďalej len „klient“)

uzatvárajú podľa § 708 až 715 Obchodného zákonníka

č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov túto

zmluvu o účte

1. NBS zriadi klientovi výdavkový účet v slovenských korunách, č.

ú…………………. …………………………….. (ďalej len

„účet“) ku dňu ………………………….. Klient je

oprávnený disponovať s týmto účtom odo dňa jeho zriadenia.

2. S peňažnými prostriedkami na účtoch sú oprávnené disponovať klientom

splnomocnené osoby, ktoré sú uvedené v podpisových vzoroch predložených

klientom.

3. Vykonávanie platobného styku a zúčtovanie na účte sa riadi Podmienkami

Národnej banky Slovenska pre vedenie účtov klientov, vykonávanie

korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch (ďalej len

„Podmienky NBS“). Podmienky NBS sú neoddeliteľnou súčasťou

tejto zmluvy, vrátane všetkých ich zmien, ktoré NBS odovzdá klientovi.

4. NBS vykoná platby z účtu na základe príkazu klientom splnomocnených

osôb. Bez ich príkazov vykonáva NBS zúčtovanie na ťarchu účtu klienta v

prípadoch uvedených v Podmienkach NBS a na základe klientom povoleného

inkasa.

5. Výdavkový účet môže vykazovať debetný zostatok do výšky určeného

limitu.

6. NBS informuje klienta o stave peňažných prostriedkov na účte a o

vykonaní platieb správou o zúčtovaní, a to pri každom pohybe na účte x) –

raz mesačne x). NBS zasiela správy o zúčtovaní klientovi poštou x) –

odovzdáva osobe splnomocnenej klientom x).

7. NBS účtuje za vedenie účtu a za položky x) – len za položky x) na

ťarchu príslušného účtu Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej

len „MF SR“). Ceny za ostatné služby v zmysle Sadzobníka cien

Národnej banky Slovenska za služby v korunovom platobnom styku a

zúčtovaní a za peňažné služby na pokladničnom úseku (ďalej len

„sadzobník“) NBS účtuje na ťarchu výdavkového účtu klienta.

Ceny sa účtujú v rozsahu určenom platným sadzobníkom.

8. Zostatky účtov sa úročia v rámci zostatku na súhrnnom príjmovom a

výdavkovom evidenčnom účte štátneho rozpočtu. NBS zúčtuje úroky

štvrťročne na príslušný účet MF SR.

9. Ďalšie technické a organizačné podmienky dohodnuté medzi NBS a

klientom tvoria prílohu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

x).

10. Táto zmluva môže byť menená písomnými dodatkami po vzájomnej dohode

oboch zmluvných strán alebo jednostranne NBS, ak to vyplýva zo zmeny

Podmienok NBS.

11. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom jej

podpísania oboma zmluvnými stranami.

12. Táto zmluva môže byť písomne vypovedaná klientom, NBS alebo MF SR. So

zostatkom zrušeného účtu naloží NBS podľa písomnej dispozície

ustanoveného likvidátora, prípadne nástupcu.

13. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden

dostane klient a druhý NBS.

V …………………………. dňa …………………….. V

…………………………..dňa ……………………..

………………………………………………………….. ………………………………………………………….

odtlačok pečiatky a podpisy NBS odtlačok

pečiatky a podpis klienta

x) nehodiace sa prečiarknuťVzor č. 4

zmluva o účtoch pre daňový úrad

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

………………………………………………………………………………………………………………………………

zastúpená…………………………………………………………………………………………………………………

(ďalej len „NBS“)

a

………………………………………………………………………………………………………………………………

názov klienta

………………………………………………………………………………………………………………………………

adresa (sídlo)

………………………………………………………………………………………………………………………………

okres

…………………………., zastúpený

…………………………………………………………………………………..

IČO

………………………………………………………………………………………………………………………………

(ďalej len „klient“)

uzatvárajú podľa § 708 až 715 Obchodného zákonníka

č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov túto

zmluvu o účte

1. NBS zriaďuje účty v slovenských korunách (ďalej len „účty“)

pre Daňový úrad ……………………………….. so základným

číslom účtov ………………………………. ku dňu

………………………………….. na základe žiadosti

Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“)

podľa platného prehľadu účtov vyhotoveného na základe požiadavky MF SR.

Od tohto dňa je klient oprávnený s účtami disponovať. 2. S peňažnými

prostriedkami na účtoch je oprávnený disponovať klient a ním splnomocnené

osoby, ktoré sú uvedené v podpisových vzoroch predložených klientom.

3. Vykonávanie platobného styku a zúčtovanie na účte sa riadi Podmienkami

Národnej banky Slovenska pre vedenie účtov klientov, vykonávanie

korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch (ďalej len

„Podmienky NBS“). Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto

zmluvy, vrátane všetkých ich zmien, ktoré NBS odovzdá klientovi.

4. NBS vykonáva platby z účtu na základe príkazu klientom splnomocnených

osôb. Bez ich príkazov vykonáva NBS zúčtovanie na ťarchu účtu klienta iba

v prípadoch určených v Podmienkach NBS.

5. Účty môžu vykazovať kreditný i debetný zostatok.

6. NBS informuje klienta o stave peňažných prostriedkov na účte a o

vykonaní platieb správou o zúčtovaní, a to pri každom pohybe na účte x) –

raz mesačne x). NBS zasiela správy o zúčtovaní klientovi poštou x) –

odovzdáva osobe splnomocnenej klientom x).

7. NBS účtuje ceny za vedenie účtu a za položky x) – len za položky x) na

ťarchu príslušného účtu MF SR. Ceny za ostatné služby v zmysle Sadzobníka

cien Národnej banky Slovenska za služby v korunovom platobnom styku a

zúčtovaní a za peňažné služby na pokladničnom úseku (ďalej len

„sadzobník“) NBS účtuje na ťarchu výdavkového účtu klienta.

Ceny sa účtujú v rozsahu určenom platným sadzobníkom.

8. Príjmové a výdavkové účty bežného hospodárenia štátu sa úročia v rámci

zostatku na súhrnnom príjmovom a výdavkovom evidenčnom účte štátneho

rozpočtu a účty, na ktorých sa zúčtovávajú príjmy, ktoré nie sú súčasťou

štátneho rozpočtu sa úročia formou dennej kompenzácie príjmov a výdavkov

úrokovou sadzbou platnou v danom období. NBS zúčtuje úroky štvrťročne na

príslušný účet MF SR.

9. Ďalšie technické a organizačné podmienky dojednané medzi NBS a

klientom tvoria prílohu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

x).

10. Táto zmluva môže byť menená písomnými dodatkami po vzájomnej dohode

oboch zmluvných strán alebo jednostranne NBS, ak to vyplýva zo zmeny

Podmienok NBS.

11. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom jej

podpísania oboma zmluvnými stranami.

12. Táto zmluva môže byť písomne vypovedaná NBS alebo MF SR. So zostatkom

zrušeného účtu naloží NBS podľa písomnej dispozície ustanoveného

likvidátora, nástupcu, prípadne MF SR.

13. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden

dostane klient a druhý NBS.

V …………………………. dňa …………………….. V

…………………………..dňa ……………………..

………………………………………………………….. ………………………………………………………….

odtlačok pečiatky a podpisy NBS odtlačok

pečiatky a podpis klienta

x) nehodiace sa prečiarknuťVzor č. 5

zmluva o bežnom účte pre banku

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

………………………………………………………………………………………………………………………………

zastúpená…………………………………………………………………………………………………………………

(ďalej len „NBS“)

a

………………………………………………………………………………………………………………………………

názov klienta

………………………………………………………………………………………………………………………………

adresa (sídlo)

………………………………………………………………………………………………………………………………

okres

…………………………., zastúpený

…………………………………………………………………………………..

IČO

………………………………………………………………………………………………………………………………

(ďalej len „klient“)

uzatvárajú podľa § 708 až 715 Obchodného zákonníka

č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov túto

zmluvu o účte

1. NBS zriadi banke za účelom nákupu a zúčtovania hotovosti bežný účet v

slovenských korunách, č. ú. …………………………………

(ďalej len „účet) ku dňu ……………………………………

Od tohto dňa je banka oprávnená s účtom disponovať .

2. S peňažnými prostriedkami na účte sú oprávnené disponovať osoby

splnomocnené štatutárnym orgánom banky uvedené v podpisových vzoroch

predložených bankou.

3. Vykonávanie platobného styku a zúčtovanie na účte sa riadi Podmienkami

Národnej banky Slovenska pre vedenie účtov klientov, vykonávanie

korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch (ďalej len

„Podmienky NBS“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto

zmluvy.

4. NBS vykonáva zúčtovanie na účte na základe príkazu osôb splnomocnených

bankou. Bez ich príkazov vykonáva NBS zúčtovanie na ťarchu účtu banky v

prípadoch ustanovených Podmienkami NBS.

5. NBS vykonáva príkazy k bezhotovostným platbám a povoľuje čerpanie

hotovosti len do výšky kreditného zostatku účtu. Prípadný debetný

zostatok vzniknutý výberom hotovosti krátkou cestou banka okamžite

vyrovná.

6. NBS vykonáva zúčtovanie na účte banky v tom istom, najneskoršie v

nasledujúcom pracovnom dni po predložení príkazu bankou.

7. NBS informuje banku o stave peňažných prostriedkov na účte a o

vykonaní platieb správou o zúčtovaní pri každom pohybe na účte x) – raz

mesačne x). NBS zasiela správy o zúčtovaní banke poštou x) – odovzdáva

osobe splnomocnenej bankou x).

8. NBS zúčtováva ceny v zmysle Sadzobníka cien Národnej banky Slovenska

za služby v korunovom platobnom styku a zúčtovaní a za peňažné služby na

pokladničnom úseku na ťarchu bežného účtu banky.

9. Kreditný zostatok účtu úročí NBS úrokovou sadzbou platnou v danom

období. Debetný zostatok účtu sa úročí sadzbou rovnajúcou sa trojnásobku

diskontnej sadzby vyhlasovanej NBS. NBS účtuje banke úroky mesačne x) –

štvrťročne x). Pri úročení sa počíta mesiac za 30 dní a rok za 360 dní.

10. Ďalšie technické a organizačné podmienky dojednané medzi NBS a bankou

tvoria prílohu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy x).

11. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a môže byť menená po

vzájomnej dohode oboch zmluvných strán písomnými dodatkami alebo

jednostranne NBS, ak to vyplýva zo zmeny Podmienok NBS.

12. Táto zmluva môže byť písomne vypovedaná ktoroukoľvek zo zmluvných

strán s účinnosťou k poslednému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po

mesiaci, v ktorom bola výpoveď zaslaná druhej zmluvnej strane. So

zostatkom zrušeného účtu naloží NBS podľa písomnej dispozície banky.

13. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden

dostane banka a druhý NBS.

14. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými

stranami.

V …………………………. dňa …………………….. V

…………………………..dňa ……………………..

………………………………………………………….. ………………………………………………………….

odtlačok pečiatky a podpisy NBS odtlačok

pečiatky a podpis klienta

x) nehodiace sa prečiarknuť

Národná banka Slovenska

pobočka ……………………………..Podpisové vzory

osôb splnomocnených disponovať s prostriedkami na účte

Bankové spojenie:/0720
nové Podpisové vzoryvýmena Podpisových vzorov 1)

Majiteľ účtu:

adresa (sídlo): IČO:

Organizačná jednotka: 2)

adresa (sídlo): 2)Vzor pečiatky majiteľa účtu

alebo organizačnej jednotky:

Pozn.

Splnomocnené osoby:             Vlastnoručný podpis:

1. Meno a priezvisko ……………………………………..

Rodné číslo

……………………………………………… …………………………………………………

Č. OP

……………………………………………………..

2. Meno a priezvisko ……………………………………..

Rodné číslo

……………………………………………… …………………………………………………

Č. OP

……………………………………………………..

3. Meno a priezvisko ……………………………………..

Rodné číslo

……………………………………………… …………………………………………………

Č. OP

……………………………………………………..

4. Meno a priezvisko ……………………………………..

Rodné číslo

……………………………………………… …………………………………………………

Č. OP

……………………………………………………..

5. Meno a priezvisko ……………………………………..

Rodné číslo

……………………………………………… …………………………………………………

Č. OP

……………………………………………………..

Spôsob podpisovania dokladov: 1)

vždy jedna splnomocnená osobavždy 2 splnomocnené osoby

Splnomocňujem na disponovanie s prostriedkami na účte osoby uvedené na

titulnej strane a potvrdzujem platnosť uvedených údajov a vlastnoručných

podpisov. Beriem na vedomie, že Národná banka Slovenska nezodpovedá za

škody vzniknuté z neoprávnene vyplnených, či pozmenených dokladov. Pri

akejkoľvek zmene oprávnených osôb, alebo uvedených údajov, je v záujme

klienta vyplniť nové PODPISOVÉ VZORY a predložiť Národnej banke

Slovenska.

________________________________     __________________________________
odtlačok pečiatky a podpis klienta 3)     odtlačok pečiatky a podpis
vedúceho organizačnej jednotky 2)

V …………………………….. dňa

……………….. V

……………………………….. dňa ………………..

………………………………………………….. 4) meno a

priezvisko

…………………………………………………..adresa

bydliska

………………………………………………….. rodné

číslo

…………………………………………………. 4)

___________________________________odtlačok pečiatky a podpis pracovníka banky, ktorý overil

totožnosť prítomného majiteľa účtu 5)

………………………………………………….. 4) meno a

priezvisko

………………………………………………….. adresa

bydliska

…………………………………………………. V

…………………………….. dňa ……………….rodné číslo_______________________________________odtlačok pečiatky a podpis notára, ktorý overil pravosť podpisu

majiteľa účtu 6)

V …………………………….. dňa ……………….

3) U právnickej osoby tu bude uvedený odtlačok pečiatky a podpis

štatutárneho orgánu alebo ním poverenej osoby.

4) Osoba overujúca totožnosť prítomného majiteľa účtu, alebo u právnických

osôb prítomného štatutárneho orgánu tu poznačí ich meno, rodné číslo a

adresu.

5) U právnickej osoby prítomného štatutárneho orgánu.

6) Notár tu svojím podpisom a odtlačkom pečiatky overí pravosť podpisu

majiteľa účtu, alebo štatutárneho orgánu, ktorý sa nepodpíše na Podpisové

vzory pred pracovníkom banky.Príloha č. 2

Podmienok NBS pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového

platobného styku a zúčtovanie na týchto účtochKonštantné symboly

používané v korunovom platobnom styku

Oddiel A

Skladba a uvádzanie konštantných symbolov

1. Konštantný symbol sa skladá

a) z jednomiestnej až trojmiestnej základnej časti vyjadrujúcej charakter

platby (Z),

b) z jednomiestnej premennej časti vyjadrujúcej spôsob platenia, alebo

zúčtovania (X) a má túto schému: ZZZX.

2. Konštantné symboly sú zaradené do 9 tried, ktoré sú členené takto:

0 – platby za tovar a služby

1 – vzťahy k štátnemu rozpočtu a rozpočtom miestnych samospráv

2 – platby za dodávky investičnej povahy

3 – mzdové a ostatné osobné náklady

4 – vzťahy k štátnemu rozpočtu a rozpočtom miestnych samospráv

5 – ostatné finančné platby

6 – prevody medzi účtami toho istého klienta

7 – pokladničné príjmy

8 – platby za dodávky investičnej povahy uskutočnené do konca

minulého roka

9 – vzťahy bánk ku klientele B

3. Premenná časť konštantného symbolu (X)

0 – platby podľa zvláštnych dispozícií bánk

1 – platby na podklade právoplatného a vykonateľného rozhodnutia

príslušného orgánu B

2 – úverovateľné prepravné a úverovateľné platby dodávateľom

3 – vyberanie hotovosti krátkou cestou

4 – prednostné platby

5- opravné zúčtovanie B

6 – dobropisy (vratky) na platby bežného roku

7 – dobropisy (vratky) na platby minulého roku

8 – ostatné bezhotovostné platby

9 – hotovostné platby.

4. Konštantné symboly triedy 0, 2, 3, 5, až 9 vyhlasuje NBS, platiteľ

uvádza konštantný symbol zodpovedajúci charakteru platby a spôsobu

zúčtovania. Prehľad týchto konštantných symbolov je uvedený v oddieli B.

5. Konštantné symboly triedy 1 a 4 vyhlasuje Ministerstvo financií

Slovenskej republiky.

6. Konštantné symboly označené „B“ a konštantné symboly triedy

9 používajú len banky, konštantné symboly označené „BS“

používajú len banky a príslušný orgán pošty. Takto označené konštantné

symboly nesmú klienti používať.Oddiel B

Prehľad konštantných symbolov triedy 0, 2, 3, 5 až 9.

Trieda 0 – platby za tovar a služby

00X – platby za tovar (okrem platieb pod symbolmi 10X, 80X)

10X – platby za poľnohospodárske výrobky

30X – platby za služby (okrem platieb pod symbolom 40X)

40X – platby za prepravné 80X – platby za dodávky podľa osobitných

predpisov (napr. rozvoj vedy a techniky).

Trieda 2 – platby za dodávky investičnej povahy

02X – platby za dodávky investičnej povahy

72X – príspevky na združenú výstavbu.

Trieda 3 – mzdové a ostatné osobné náklady

03X – prostriedky na mzdy

13X – zrážky z miezd

93X – dávky sociálneho zabezpečenia (dôchodky, poistenie, podpory v

nezamestnanosti).

Trieda 5 – ostatné finančné platby

051 – platby na podklade právoplatného a vykonateľného rozhodnutia

príslušného orgánu B

05X – penále, poplatky z omeškania a iné majetkové sankcie, náhrady

škôd (okrem platieb pod symbolom 051)

1051 – platby z titulu nedodržania podmienok vinkulácie B

205X – nákup cenných papierov (akcie, dlhopisy, zmenky)

305X – predaj cenných papierov

405X – vyplácanie výnosov z cenných papierov

15X – hospodársko-operatívne výdavky

25X – platby v Sk určené na úhrady do zahraničia

35X – platby určené na výplaty v hotovosti prostredníctvom pôšt

459 – hotovostné výplaty z účtov poľnohospodárskych družstiev

55X – finančné platby ostatné

1559 – výplaty z vkladov obyvateľstva BS

255X – úhrady poistných plnení poisťovňami

355X – platby poistného poisťovniam

555X – vrátená rýchla platba

175X – zvláštne príspevky zúčtované na investičné účty stavebných

bytových družstiev

85X – prechodne poskytnuté pôžičky

959 – dotácie poštám B

1959 – dotácie bankám BS.

Trieda 6 – prevody medzi účtami toho istého klienta

06X – prevody prostriedkov na mzdy a ostatné osobné náklady

16X – splátky úverov a pôžičiek

126X – prevody vlastných členských podielov stavebných bytových

družstiev

96X – ostatné prevody.

Trieda 7 – pokladničné príjmy

07X – tržby za predaný tovar a poskytnuté stravovanie

17X – tržby za poskytnuté služby (okrem platieb pod symbolom 178)

178 – platba šekom za predaný tovar a poskytnuté služby B

279 – vklady na účty poľnohospodárskych družstiev

379 – ostatné príjmy

1379 – vklady obyvateľstva (vrátane depozitných a vkladových

certifikátov a vkladových listov) BS

479 – vrátené mzdy

579 – vrátené hotovosti na nákup

1979 – odvody pôšt B

2979 – odvody bánk BS.

Trieda 8 – platby za dodávky investičnej povahy uskutočnené do konca

predchádzajúceho roka

08X – platby za dodávky investičnej povahy

78X – príspevky na združenú výstavbu.

Trieda 9 – vzťahy bánk ku klientele B

098 – automatické prevody zostatkov

1098 – prevody zostatkov zrušených účtov

209X – nákup cenných papierov

309X – predaj cenných papierov

409X – vyplácanie výnosov z cenných papierov

198 – regulácia zostatkov účtov

298 – ostatné prevody

398 – poskytnuté úvery

498 – splátky úverov a pôžičiek

598 – zúčtovanie úrokov

269X – devízové operácie nákup

369X – devízové operácie predaj

898 – zúčtovanie cien za peňažné služby

189X – zúčtovanie náhrad skutočných výdavkov účtovaných inou bankou.

Klienti odboru 07 NBS používajú pri platbách prevádzkového charakteru

konštantný symbol 55X, ak ide o bezhotovostné platby, konštantný symbol

39 pri výberoch hotovosti na pokladnici NBS, konštantný symbol 33 pri

výberoch hotovosti krátkou cestou v NBS a konštantný symbol 379 pri

skladaní hotovosti na pokladnici NBS, a to bez ohľadu na účel platby.

Rozpočtové organizácie (vrátane preddavkových) a príspevkové organizácie

v pôsobnosti odboru 07 NBS uvádzajú na platobných príkazoch pri platbách

investičného charakteru konštantné symboly triedy 2 v rozsahu uvedenom v

prehľade konštantných symbolov.Príloha č. 3

Podmienok NBS pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového

platobného styku a zúčtovanie na týchto účtochZoznam znakov rezervy a znakov účelu čerpania

1. Pri rezervovaní peňažných prostriedkov podľa Podmienok NBS uvádza

klient na žiadosti o rezervovanie príslušný znak rezervy a znak účelu

čerpania.

2. Znak rezervy je jednomiestny údaj 3 – účelové prostriedky zo štátneho

rozpočtu 9 – ostatné prostriedky

3. Znak účelu čerpania (alebo konštantný symbol) musí byť vždy vyplnený.

Ak sa konštantný symbol týka platieb za tovar, musí klient vyplniť 000.

Znak účelu čerpania

0 – vlastné mzdy

2 – platby za prevádzkové dodávky

3 – platby za investičné dodávky

6 – platby za bankové úroky, ceny a peňažné služby, sankcie

7 – platby do štátneho rozpočtu

8 – splátky úverov

9 – platby do zahraničia, nákup devízPríloha č. 4

Podmienok NBS pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového

platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch

Vyberanie hotovosti krátkou cestou

Vzory zmlúv o vyberaní hotovosti krátkou cestou

Podpisové vzory zmlúv o vyberaní hotovosti krátkou cestou

Vzory kalendárov výberov hotovostiVyberanie hotovosti krátkou cestou

1. Klient môže požiadať banku, poštu, prípadne pobočku NBS, v ktorej nemá

vedený účet (ďalej len „banka“), aby mohol pravidelne vyberať

peňažné prostriedky zo svojho účtu vedeného v NBS prostredníctvom

pokladničných šekov NBS (ďalej len „šeky“) v dohodnutej výške a

termínoch. Zoznam bánk, v ktorých môže klient vyberať hotovosť krátkou

cestou, mu oznámi pracovník pobočky. Klient môže dohodnúť vyberanie

hotovosti krátkou cestou i pre svoje pracovisko bez právnej subjektivity.

2. Predpokladom vyberania hotovosti krátkou cestou je uzavretie zmluvy o

vyberaní hotovosti krátkou cestou medzi klientom, NBS a bankou, ktorá

bude vykonávať výplaty v hotovosti.

3. Tlačivo zmluvy o vyberaní hotovosti krátkou cestou (ďalej len

„zmluva“) a tlačivo podpisových vzorov dostane klient v pobočke

NBS, ktorá vedie jeho účet. Zmluvu a podpisové vzory podpísané oprávnenou

osobou odovzdáva klient pobočke NBS, ktorá vedie jeho účet. Táto potvrdí,

že podpisové vzory predložené klientom sú podpísané oprávnenou osobou a

zašle ich banke v mieste výberu hotovosti. Po potvrdení zmluvy a

podpisových vzorov si banka jedno vyhotovenie týchto dokumentov založí,

druhé odovzdá klientovi a tretie zašle späť pobočke NBS.

4. Termíny a výšku súm pre vyberanie peňažných prostriedkov na mzdy,

prípadne na iné účely a najvyššiu sumu, ktorú možno denne vyberať (denný

limit) uvedie klient (s výnimkou klienta-banky) v kalendári výberov

hotovosti, ktorý dostane v pobočke NBS, ktorá vedie jeho účet. Po

vyplnení predpísaných náležitostí ho predloží pobočke NBS, ktorá si jedno

vyhotovenie založí, druhé zašle banke v mieste výberu hotovosti a tretie

odovzdá klientovi.

5. Klient – banka oznámi termín a výšku sumy pre vyberanie hotovosti

krátkou cestou banke v mieste výberu hotovosti minimálne 4 pracovné dni

pred plánovaným prevzatím hotovosti v pokladnici vyplácajúceho miesta.

6. Ak dôjde k zmene osôb uvedených v podpisových vzoroch, alebo k zmene

ich podpisu, predloží klient pobočke NBS, ktorá vedie jeho účet, nové

podpisové vzory, ktorá ich potvrdí. Ďalej sa postupuje ako v bode 3. O

zmene výšky denného limitu, výšky súm a termínu vyberania hotovosti musí

klient písomne upovedomiť pobočku najneskôr 4 pracovné dni pred

plánovaným výberom, resp. zmenou termínu výberu a to formou zmeny

kalendára výberov hotovosti. Ďalej sa postupuje ako v bode 4.

7. Pri jednorazovej zmene klient vopred a to najneskôr 4 pracovné dni

pred plánovaným výberom, resp. zmenou termínu výberu požiada pobočku NBS

o príslušnú zmenu formou listu, ktorá po potvrdení tejto zmeny odtlačkom

obdĺžnikovej pečiatky a podpismi poverených pracovníkov zašle doporučene

jedno vyhotovenie banke v mieste výberu hotovosti a druhé vyhotovenie si

založí.

8. O nevyčerpané sumy denného limitu, alebo limitu k určeným termínom sa

sumy hotovosti pri nasledujúcom výbere nezvyšujú. V kalendári výberov

hotovosti treba uviesť dátum plánovaného prevzatia hotovosti v pokladnici

vyplácajúceho miesta.

9. Sumy vyplatené bankou, zúčtuje NBS na ťarchu účtu klienta uvedeného v

podpisových vzoroch.

10. Klient je povinný zabezpečiť, aby výbery hotovosti uskutočnené

krátkou cestou boli kryté dostatočnou výškou voľných peňažných

prostriedkov na jeho účte. 11. Ak klient nezabezpečí dostatok peňažných

prostriedkov na krytie uskutočneného výberu hotovosti krátkou cestou,

pracovník pobočky NBS ho po druhom porušení upozorní, že v prípade

ďalšieho porušenia možno zmluvu o výbere hotovosti krátkou cestou, okrem

zmluvy uzatvorenej s klientom – bankou, vypovedať.

12. Prípadný debetný zostatok na účte vzniknutý výberom hotovosti krátkou

cestou úročí pobočka NBS klientovi platnou sankčnou úrokovou sadzbou.

13. Za vyberanie hotovosti krátkou cestou banka účtuje klientovi cenu

podľa svojho sadzobníka.Vzor č. 1

zmluva o vyberaní hotovosti krátkou cestou pre klienta NBS (nebankový

subjekt)

Národná banka Slovenska

………………………………………………………………………………………………………………………………zastúpená

………………………………………………………………………………………………………………..

(ďalej len „NBS“)

a

………………………………………………………………………………………………………………………………názov

banky, (prípadne inej inštitúcie, ktorá je miestom výberu

hotovosti)zastúpená

………………………………………………………………………………………………………………..

(ďalej len „banka“)

a

………………………………………………………………………………………………………………………………názov

klienta………………………………………………………………………………

IČO ………………………………………adresa (sídlo)zastúpený

…………………………………………………………………………………

(ďalej len „klient“)

uzatvárajú podľa čl. XII. ods. 1 Všeobecných obchodných podmienok,

ktorými sa ustanovujú zásady vedenia účtov klientov v bankách a

vykonávanie platobného styku na týchto účtoch

túto

zmluvu o vyberaní hotovosti krátkou cestou

1. Klient/organizačný útvar klienta x)

…………………………………………………………………………………….

……………………………………….. je oprávnený vyberať

hotovosť v …………………………………………………

…………………………………………………………………………………

(ďalej len „banka“) prostredníctvom pokladničných šekov NBS

(ďalej len „šek“) vo výške a v termínoch uvedených na tlačive

Kalendár výberov (ďalej len „vyberanie hotovosti krátkou

cestou“). Klient/organizačný útvar klientax) sa pri vyberaní

hotovosti krátkou cestou riadi Podmienkami NBS pre vedenie účtov

klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto

účtoch.

x) nehodiace sa prečiarknuť

2. Šeky podpisujú za klienta/organizačný útvar klienta x) osoby

splnomocnené klientom v podpisových vzoroch, priložených k tejto zmluve a

opatria ich odtlačkom pečiatky podľa podpisových vzorov.

3. Šeky budú vystavované na ťarchu účtu klienta č.

…………………………………………………….

4. Banka vykonáva výplatu hotovosti po overení totožnosti predložiteľa

šeku a podpisu (podpisov) uvedeného na šeku bez overovania krytia výplaty

na účte. Suma uvedená na šeku nesmie presiahnuť výšku uvedenú v kalendári

výberov hotovosti. Vyplatenú sumu NBS zúčtuje na ťarchu účtu uvedeného v

bode 3.

5. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom jej

podpísania všetkými zmluvnými stranami.

6. Túto zmluvu možno meniť po vzájomnej dohode všetkých zmluvných strán

písomnými dodatkami.

7. Túto zmluvu možno písomne vypovedať ktoroukoľvek zo zmluvných strán s

účinnosťou k poslednému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po

mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená ostatným zmluvným stranám.

8. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, po jednom pre každú zo

zmluvných strán.

9. Za služby spojené s vyberaním hotovosti krátkou cestou banka účtuje

klientovi cenu podľa svojho sadzobníka na ťarchu účtu číslo

……………………………………………………………………………………………

V …………………………………………. dňa………….

……………. ………………………………………………

odtlačok pečiatky a podpisy NBS

V …………………………………………. dňa ………….

………….. ………………………………………………..

odtlačok pečiatky a podpis banky

V ………………………………………….. dňa…………..

………….. …………………………………………………

odtlačok pečiatky a podpis klienta

Národná banka Slovenska

Pobočka ………………………………………Podpisové vzory

k zmluve o vyberaní hotovosti krátkou cestou z účtu č.

……………………………………………….

Majiteľ účtu:

……………………………………………………………………………………………………….

Adresa (sídlo): ………………………………………….. IČO:

……………………………………………….

Organizačná jednotka:

………………………………………………………………………………………….

Adresa (sídlo):

……………………………………………………………………………………………………

Hotovosť možno vyberať vo výške a v termínoch určených kalendárom výberov

hotovosti

Osoby oprvnené podpisovať pokladničné šeky   Vlastnoručný podpis:

1. Meno a priezvisko

…………………………………….. Rodné číslo

……………………………………………… …………………………………………………

Č. OP ……………………………………………………..2. Meno

a priezvisko …………………………………….. Rodné číslo

……………………………………………… …………………………………………………

Č. OP ……………………………………………………..3. Meno

a priezvisko …………………………………….. Rodné číslo

……………………………………………… …………………………………………………

Č. OP ……………………………………………………..4. Meno

a priezvisko …………………………………….. Rodné číslo

……………………………………………… …………………………………………………

Č. OP ……………………………………………………..5. Meno

a priezvisko …………………………………….. Rodné číslo

……………………………………………… …………………………………………………

Č. OP ……………………………………………………..

Osoby uvedené v podpisových vzoroch budú pri vyberaní hotovosti krátkou

cestou používať túto pečiatku (odtlačok pečiatky):

Pozn.:

Podpisové vzory sú podpísané oprávnenými osobami a ich podpisy sú pravé.

Tieto podpisové vzory platia od

…………………………………………………………………

………………………………………………. …………………………………………………

dátum a miesto vystavenia odtlačok pečiatky a podpis

klienta

1) Klient znakom x označí správny variant
2) Klient vyplní v prípade, ak s prostriedkami na účte budedisponovať organizačná jednotka bez právnej subjektivity.
Potvrdzujeme, že podpisové vzory predložené klientom sú podpísanéoprávnenou osobou.…………………………………… ………………………………………….dátum a miesto vystavenia odtlačok pečiatky a podpisyNBS

Vzor č. 2

zmluva o vyberaní hotovosti krátkou cestou

pre klienta NBS (banku)

Národná banka Slovenska

………………………………………………………………………………………………………………………………

zastúpená…………………………………………………………………………………………

(ďalej len „NBS“)

a

………………………………………………………………………………………………………………………………

názov banky

zastúpená

………………………………………………………………………………………..

(ďalej len „banka“)

a

………………………………………………………………………………………………………………………………

názov klienta

…………………………………………………………………………………………,

IČO ……………………………

adresa (sídlo)

zastúpený

………………………………………………………………………………

(ďalej len „klient“)

uzatvárajú podľa čl. XII ods. 1 Všeobecných obchodných podmienok, ktorými

sa určujú zásady vedenia účtov klientov v bankách a vykonávanie

platobného styku na týchto účtoch

túto

zmluvu o vyberaní hotovosti krátkou cestou

1. Klient/organizačný útvar klienta x) je oprávnený vyberať hotovosť

v……………………………… (ďalej len „banka“)

prostredníctvom pokladničných šekov NBS (ďalej len „šek“).

Klient je povinný oznámiť termín a výšku požadovanej sumy banke minimálne

4 pracovné dni pred plánovaným prevzatím hotovosti (ďalej len

„vyberanie hotovosti krátkou cestou“). Klient/organizačný útvar

klienta x) sa pri vyberaní hotovosti krátkou cestou riadi Podmienkami NBS

pre vedenie účtov klientov a vykonávanie korunového platobného styku a

zúčtovanie na týchto účtoch.

2. Šeky podpisujú za klienta osoby splnomocnené klientom v podpisových

vzoroch, priložených k tejto zmluve a opatria ich odtlačkom pečiatky

podľa podpisových vzorov.

3. Šeky budú vystavované na ťarchu účtu klienta

č………………………………………………………

4. Banka vykonáva výplatu hotovosti po overení totožnosti predložiteľa

šeku a podpisu (podpisov) uvedeného na šeku bez overovania krytia výplaty

zostatkom na účte. Suma uvedená na šeku nesmie presiahnuť výšku sumy,

ktorú klient vopred oznámil ako požadovanú. Vyplatenú sumu zúčtuje NBS na

ťarchu účtu uvedeného v bode 3.

x) nehodiace sa prečiarknuť

5. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom jej

podpísania všetkými zmluvnými stranami.

6. Túto zmluvu možno meniť po vzájomnej dohode všetkých zmluvných strán

písomnými dodatkami.

7. Túto zmluvu možno písomne vypovedať ktoroukoľvek zo zmluvných strán s

účinnosťou k poslednému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po

mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená ostatným zmluvným stranám.

8. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, po jednom pre každú zo

zmluvných strán.

9. Za služby spojené s vyberaním hotovosti krátkou cestou banka účtuje

klientovi cenu podľa svojho sadzobníka na ťarchu účtu číslo

…………………………………………………………………………………………….

V …………………………………………. dňa…………….

…………. ………………………………………………

odtlačok pečiatky a podpisy NBS

V …………………………………………. dňa …………….

………… ………………………………………………..

odtlačok pečiatky a podpis banky

V …………………………………………..

dňa……………… ………..

………………………………………………..

odtlačok pečiatky a podpis klienta

Národná banka Slovenska

Pobočka ………………………………………Podpisové vzory

k zmluve o vyberaní hotovosti krátkou cestou z účtu č.

……………………………………………….

Majiteľ účtu:

……………………………………………………………………………………………………….

Adresa (sídlo): ………………………………………….. IČO:

……………………………………………….

Organizačná jednotka:

………………………………………………………………………………………….

Adresa (sídlo):

……………………………………………………………………………………………………

Osoby oprvnené podpisovať pokladničné šeky   Vlastnoručný podpis:

1. Meno a priezvisko ……………………………………..

Rodné číslo

……………………………………………… …………………………………………………

Č. OP

……………………………………………………..

2. Meno a priezvisko ……………………………………..

Rodné číslo

……………………………………………… …………………………………………………

Č. OP

……………………………………………………..

3. Meno a priezvisko ……………………………………..

Rodné číslo

……………………………………………… …………………………………………………

Č. OP

……………………………………………………..

4. Meno a priezvisko ……………………………………..

Rodné číslo

……………………………………………… …………………………………………………

Č. OP

……………………………………………………..

5. Meno a priezvisko ……………………………………..

Rodné číslo

……………………………………………… …………………………………………………

Č. OP

……………………………………………………..

Osoby uvedené v podpisových vzoroch budú pri vyberaní hotovosti krátkou

cestou používať túto pečiatku (odtlačok pečiatky):

Pozn.:

Podpisové vzory sú podpísané oprávnenými osobami a ich podpisy sú pravé.

Tieto podpisové vzory platia od

…………………………………………………………………

………………………………………………. …………………………………………………

dátum a miesto vystavenia odtlačok pečiatky a

podpis klienta

Potvrdzujeme, že podpisové vzory predložené klientom sú podpísanéoprávnenou osobou.…………………………………… ………………………………………….dátum a miesto vystavenia odtlačok pečiatky a podpisyNBS

Vzor č. 1

KALENDÁR VÝBEROV HOTOVOSTI

k zmluve o vyberaní hotovosti krátkou cestou z účtu č.:

…………………………………………………

Len vo Vestníku NBS

Vzor č. 2

KALENDÁR VÝBEROV HOTOVOSTI

k zmluve o vyberaní hotovosti krátkou cestou z účtu č.:

………………………………………………

Len vo Vestníku NBS

PLÁN VÝBERU HOTOVOSTI k zmluve o vyberaní hotovosti krátkou cestou z účtu

č.

Len vo Vestníku NBSPríloha č. 5

Podmienok NBS pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového

platobného styku a zúčtovanie na týchto účtochSadzobník cien Národnej banky Slovenska za služby v korunovom

platobnom styku a zúčtovaní a za peňažné služby na pokladničnom

úseku.

Národná banka Slovenska za dole uvedené činnosti v platobnom styku a

zúčtovaní účtuje svojim klientom tieto ceny:I. Základné služby

Položka | Druh činnosti | Cena v Sk

1 | Vedenie účtu mesačne s výnimkou prvého základného prevádzkového účtu,

účtu termínovaných vkladov a účtov, ktorých vedenie prikazujú klientovi

všeobecne záväzné právne predpisy | 30,-

2 | Položka zúčtovaná v správe o zúčtovaní

a) odovzdaná písomnou formou | 2,50

b) odovzdaná na kompatibilnom médiu fyzickým alebo diaľkovým prenosom

| 1,70

3 | Vyhotovenie správy o zúčtovaní na kompatibilnom médiu | 40,-

4 |Vyhotovenie druhého a ďalšieho výtlačku písomnej správy o zúčtovaní za

kus | 1,-

5 |Vykonanie zmeny alebo odvolanie príkazu klienta vrátane trvalého

príkazu evidovaného v NBS | 8,-

6 | Realizácia medzibankového platobného styku príkazom na vstup z tretej

strany | 1000,-

7 | Rezervovanie prostriedkov na účte | 20,-

8 | Zmena údajov v rezervovaní | 15,-

9 | Doručenie avíza | cena vo výške poštovného

10 | Šeková knižka | vo výške nadobúdacej cenyII. Zvláštne služby a mimoriadne práce

11 | Správa a vedenie účtu špeciálnych vládnych úverov | podľa zmluvy s

MF SR

12 | Správa a vedenie účtu konverzie | podľa zmluvy s MF SR

13 | Vyhotovenie dokladu o zúčtovaní (za kus) | 0,30,-

14 | Vyhotovenie zostavy o evidovaných nevykonaných platbáchklienta (za

stranu) | 50,-

15 | Vyhotovenie úrokovej stupnice k základnému účtu klienta | 15,-

16 | Vyhotovenie dokladu za klienta | 20,-

17 | Fotokópia evidovaného dokladu klienta (za kus) | 15,-

18 | Fotokópia archivovaného dokladu klienta (za kus) | 50,-

19 | Potvrdenie o zúčtovaní platby

a) pre súd alebo správny orgán (za kus) | neúčtuje sa

b) na iné účely (za kus) | 10,-

20 | Vystavenie iného dokladu alebo potvrdenia v sadzobníku neuvedeného

napr. potvrdenie o dostatku prostriedkov na účte (za kus) | 50,-III. Peňažné služby na pokladničnom úseku

21 | Výmena poškodených bankoviek a mincí, v prípade, keď túto odmietli

vykonať banky a pošty | náhrada vo výške podľa vyhlášky ŠBČS č. 147/92

Zb., ktorou sa ustanovuje postup pri príjme zákonných peňazí a nakladaní

s nimi a pri poskytovaní náhrad za necelé a poškodené bankovky a mince

22 | Výmena bankoviek úmyselne poškodených farbou z rôznych

bezpečnostných systémov (za kus) | 3,-

23 | Iné peňažné služby na pokladničnom úseku v sadzobníku osobitne

neuvedené (za každých i začatých 15 minút) | 25,-IV. Spoločné a záverečné ustanovenia

24 | Iné osobitné služby a mimoriadne práce vykonávané ručne a v

sadzobníku neuvedené, napr. overenie dokladov a pod. (za každých i

začatých 15 minút). | 25,-

25 Okrem cien určených sadzobníkom môže banka účtovať na ťarchu účtu

klienta náhradu skutočných nákladov a záloh za úkony vykonané na podnet

klienta (napr. fax, telefón a telegram, ďalekopis, poštovné).

26 Pri operáciách vykonávaných prostredníctvom inej banky, účtuje banka

tiež cenu, ktorú za vykonanie služby zaplatila tejto banke podľa jej

sadzobníka cien.

27 Zmeny cien za služby inej banky budú premietnuté do zmien sadzobníka

cien Národnej banky Slovenska.

28 Automaticky sa účtujú ceny uvedené v položke 2.

29 Ceny za služby v platobnom styku sa účtujú paušálnou sumou

a) za vedenie účtov na žiadosť klienta

b) za opakujúce sa osobitné služby a mimoriadne práce poskytované

klientovi (napr. uvedené v bode 3).

30 Za osobitné služby v sadzobníku neuvedené sa určí cena zmluvne.