en en

dodatok k podmienkam

Dodatok č. 1 zo dňa 23. januára 1997,

k Podmienkam Národnej banky Slovenska z 12. júla 1996

pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku

a zúčtovanie na týchto účtoch

Národná banka Slovenska po schválení v Direktóriu Národnej banky

Slovenska dňa 23. januára 1997 vydáva dodatok č. 1 k Podmienkam

Národnej banky Slovenska z 12. júla 1996 pre vedenie účtov klientov,

vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch

(čiastka 17/1996 Vestníka Národnej banky Slovenska).Čl. I

Podmienky Národnej banky Slovenska z 12. júla 1996 pre vedenie účtov

klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na

týchto účtoch sa menia a dopĺňajú takto:

V bode 35 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na účtoch štátneho

rozpočtu tieto vykonateľné príkazy pobočka zúčtuje len v prípade

dostatočného peňažného krytia na súhrnnom príjmovom a výdavkovom

evidenčnom účte štátneho rozpočtu (ďalej len „účet“). Pobočka

nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikla klientovi z dôvodu

nezúčtovania vykonateľných príkazov pre nedostatok peňažných

prostriedkov na tomto účte.“Čl. II

Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku

Národnej banky Slovenska a odovzdaním klientovi.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér