en en

1997

Vestník NBS čiastka 4/1997 uverejnený dňa 26. februára 1997

Časť normatívna

Dodatok č. 1 zo dňa 23. januára 1997, k Podmienkam Národnej banky Slovenska z 12. júla 1996 pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch

Vestník NBS čiastka 6/1997 uverejnený dňa 26. marca 1997

Časť normatívna

Opatrenie č. 1 Národnej banky Slovenska zo dňa 7. februára 1997, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. augusta 1996 č. 12, ktorým sa ustanovuje spôsob vedenia registra bankových úverov a záruk a rozsah oznamovania údajov zapísaných v registri bankových úverov a záruk

Vestník NBS čiastka 8/1997 uverejnený dňa 14. apríla 1997

Časť normatívna

Opatrenie č. 2 Národnej banky Slovenska zo dňa 21. marca 1997, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo dňa 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14

Časť oznamovacia

Úplné znenie opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných opatrením Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9, opatrením Národnej banky Slovenska z 22. októbra 1996 č. 14 a opatrením Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č. 2

Vestník NBS čiastka 11/1997 uverejnený dňa 17. júna 1997

Časť normatívna

Opatrenie č. 3 Národnej banky Slovenska zo 4. júna 1997, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 13 o devízovej pozícii bánk na menové účely v znení opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 1996 č. 17

Opatrenie č. 4 Národnej banky Slovenska zo 4. júna 1997, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. novembra 1996 č.15, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Podmienky Národnej banky Slovenska zo dňa 15. 5. 1997, na vykonávanie obchodov na voľnom trhu s cennými papiermi

Vestník NBS čiastka 14/1997 uverejnený dňa 26. júna 1997

Časť normatívna

Opatrenie č. 5 Národnej banky Slovenska zo 16. mája 1997 o kapitálovej primeranosti bánk

Opatrenie č. 6 Národnej banky Slovenska z 23. júna 1997, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9, opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č. 2

Vestník NBS čiastka 16/1997 uverejnený dňa 21. júla 1997

Časť normatívna

Opatrenie č. 7 Národnej banky Slovenska z 23. júna 1997, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 4 o pravidlách likvidity bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. apríla 1995 č. 4

Vestník NBS čiastka 22/1997 uverejnený dňa 19. septembra 1997

Časť normatívna

Opatrenie č. 8 Národnej banky Slovenska z 27. augusta 1997, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9, opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14, opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č. 2 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 23. júna 1997 č. 6

Vestník NBS čiastka 25/1997 uverejnený dňa 10. novembra 1997

Časť normatívna

Opatrenie č. 9 Národnej banky Slovenska z 10. októbra 1997, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 1995 č. 9, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 22. novembra 1996 č. 16

Vestník NBS čiastka 26/1997 uverejnený dňa 5. decembra 1997

Časť normatívna

Opatrenie č. 10 Národnej banky Slovenska zo dňa 10. októbra 1997, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Vestník NBS čiastka 28/1997 uverejnený dňa 17. decembra 1997

Časť normatívna

Opatrenie č. 11 Národnej banky Slovenska z 28. novembra 1997 o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk

Vestník NBS čiastka 30/1997 uverejnený dňa 23. decembra 1997

Časť normatívna

Podmienky Národnej banky Slovenska zo dňa 29. októbra 1997 na vykonávanie platobného styku v slovenských a českých korunách s Českou republikou pre klientov Národnej banky Slovenska