en en

Opatrenie NBS č. 1/1997

O P A T R E N I E č.  1

Národnej banky Slovenska zo dňa 7. februára 1997,

ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. augusta 1996 č.

12,

ktorým sa ustanovuje spôsob vedenia registra bankových úverov a

záruk

a rozsah oznamovania údajov

zapísaných v registri bankových úverov a záruk

Národná banka Slovenska podľa § 20a ods. 4 zákona č. 21/1992 Zb. o

bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996

Z.z. ustanovuje:Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. augusta 1996 č. 12, ktorým sa

ustanovuje spôsob vedenia registra bankových úverov a záruk a rozsah

oznamovania údajov zapísaných v registri bankových úverov a záruk sa

mení takto:

1. V § 9 ods. 1 sa slová „nadobudnutím účinnosti tohto

opatrenia“ nahrádzajú slovami „1. augustom 1997“.

2. V § 9 ods. 2 sa slová „nadobudnutia účinnosti tohto

opatrenia“ nahrádzajú slovami „1. augusta 1997“.Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho

vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér