en en

Opatrenie NBS č. 10/1997

O P A T R E N I E č.  10
Národnej banky Slovenska zo dňa 10. októbra 1997,
ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami

zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Národná banka Slovenska podľa § 24 ods.2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách

v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.58/1996 Z.z.

ustanovuje:§1

/1/ Banky1/ a pobočky zahraničných bánk2/ zostavujú

a Národnej banke Slovenska predkladajú tieto výkazy:

Označenie výkazuNázov výkazu
Bil /NBS/ 1-12Mesačná bilancia aktív a pasív
Bil /NBS/ 2-12Mesačný výkaz ziskov a strát
V /NBS/ 1-12Výkaz o hotovostnom peňažnom obehu
V /NBS/ 3-12Mesačný výkaz o úveroch
V /NBS/ 4-55Hlásenie o stave úverov a vkladov
V /NBS/ 5-12Mesačný výkaz o vkladoch
V /NBS/ 6-36Dekádny prehľad o aktívach a pasívach
V /NBS/ 7-12Mesačný výkaz o stave úverov v členení podľa priemerných úrokovýchmier
V /NBS/ 8-12Mesačný výkaz o cenných papieroch v majetku bánk
V /NBS/ 9-12Mesačný výkaz o čerpaní úverov v členení podľa priemerných úrokovýchmier
V /NBS/ 10-12Hlásenie o úrokových sadzbách za vklady a úvery
V /NBS/ 11-12Mesačný výkaz o objeme vkladov a výške priemerných úrokových mier
V /NBS/ 12-12Mesačný výkaz o úverových a vkladových medzibankových obchodoch
V /NBS/ 13-04Štvrťročný výkaz o úrokových nákladoch a výnosoch
V /NBS/ 15-12Mesačný výkaz o inkasách a platbách na účtoch nerezidentov vslovenských korunách
V /NBS/ 17-36Evidencia nákupov a predajov na medzibankovom devízovom trhu
Dev /NBS/ 11-12Mesačný výkaz o devízovej pozícii
Dev /NBS/ 12-12Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v konvertibilnýchmenách
Dev /NBS/ 14-04Štvrťročný výkaz o devízových inkasách a platbách podľa územnéhočlenenia v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 19-12Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v členení podľa mien
Dev /NBS/ 20-98Denný výkaz o devízovej pozícii
Dev /NBS/ 21-52Hlásenie o nákupe a predaji konvertibilných mien
Dev /NBS/ 31-04Štvrťročný výkaz o devízových úveroch poskytnutých klientom podľaekonomických sektorov v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 41-04Štvrťročný výkaz o devízových vkladoch klientov podľa ekonomickýchsektorov v konvertibilných menách
E /NBS/ 1-04Prehľad o rozvoji peňažného sektora v SR
FORM 1363 /E/FORM 1: Popis jednotlivých štátnych, štátom garantovaných agarantovaných dlhov voči zahraničiu
FORM 1364 /E/FORM 1A: Rozvrh čerpania a platieb istín a úrokov pre jednotlivéštátne, štátom garantované a garantované dlhy voči zahraničiu
FORM 1365 /E/FORM 2: Individuálne zahraničné záväzky štátu a štátom garantovanésúkromné záväzky – aktuálny stav a transakcie uskutočnené v priebehuvykazovaného obdobia
FORM 1366 /E/FORM 3: Opravy vo výkazoch FORM 1 a 2
FORM 1388 /E/FORM 4: Negarantované dlhy voči zahraničiu

/2/ Vzory výkazov podľa odseku 1 sú prílohou tohoto opatrenia.1/ § 1 ods.1 zákona č.21/1992 Zb. o bankách, v znení zákonaNárodnej rady Slovenskej republiky č.58/1996 Z.z.2/ § 1 ods.5 zákona č.21/1992 Zb. o bankách, v znení zákonaNárodnej rady Slovenskej republiky č.58/1996 Z.z.§ 2

/1/ Banky a pobočky zahraničných bánk predkladajú výkazy ustanovené v § 1

ods.1. Národnej banke Slovenska týmto spôsobom:

P r e d k l a d a n i e v ý k a z u

Označenie výkazuPeriodicitaTermínForma
Bil /NBS/ 1-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane a písomne v 2 exemplároch
Bil /NBS/ 2 -12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane a písomne v 2 exemplároch
V /NBS/ 1-12mesačnedo 13. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacapísomne
V /NBS/ 3-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane a písomne
V /NBS/4-551 krát týždennekaždú stredu do 1600 hod.automatizovane
V /NBS/ 5-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane a písomne
V /NBS/ 6-36dekádnedo 5.,15.a 25. kalendárneho dňa v mesiaci do 1100 hod.automatizovane a písomne
V /NBS/ 7-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane a písomne
V /NBS/ 8-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane a písomne
V /NBS/ 9-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane a písomne
V /NBS/ 10-12mesačne a pri zmene úrok. sadzbydo 25.dňa predchádzajúceho mesiaca ku dňu stavuautomatizovane a písomne
V /NBS/ 11-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane a písomne
V /NBS/ 12-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane a písomne
V /NBS/ 13-04štvrťročnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane a písomne
V /NBS/ 15-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane a písomne
V /NBS/ 17-36dekádnedo 5.,15. a 25. kalendárneho dňa v mesiaciautomatizovane
Dev /NBS/ 11-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane a písomne
Dev /NBS/ 12-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovanea písomne
Dev /NBS/ 14-04štvrťročnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťrokaautomatizovane a písomne
Dev /NBS/ 19-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane a písomne
Dev /NBS/ 20-98dennedo 1100 hod. nasledujúceho pracovného dňaautomatizovane /faxom/
Dev/NBS/ 21-52týždennekaždý posledný pracovný deň v týždni do 1100 hod.písomne /faxom/
mesačnenasledujúci pracovný deň po skončení mesiaca do 1100 hod.písomne /faxom/
Dev /NBS/ 31-04štvrťročnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťrokaautomatizovane a písomne
Dev /NBS/ 41-04štvrťročnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťrokaautomatizovane a písomne
E /NBS/ 1-04štvrťročnedo 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťrokapísomne
FORM 1363 /E/štvrťročnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka,v ktorom záväzok vznikolpísomne
FORM 1364 /E/štvrťročnev prípadoch stanovených metodikou Svetovej banky do 15. kalendárnehodňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťrokapísomne
FORM 1365 /E/ročnedo 15. marca nasledujúceho rokapísomne
FORM 1366 /E/štvrťročnev prípade opráv ročných údajov do 15. marca, v prípade oprávštvrťročných údajov do 15. kalendárneho dňa po ukončení štvrťrokapísomne
FORM 1388 /E/ročnedo 15. marca nasledujúceho rokapísomne

/2/ Formou predkladania výkazov automatizovane sa rozumie predkladanie

výkazov prostredníctvom aplikačného programového systému „STATUS –

Zber, spracovanie a uchovávanie údajov z komerčných bánk“, alebo na

diskete. Pri predkladaní výkazov v písomnej forme je potrebné predložiť

originály výkazov a pri viacerých exemplároch je potrebné predložiť

originál a kópiu výkazu.

/3/ Výkazy predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk organizačným

útvarom Národnej banky Slovenska tak ako sú uvedené na jednotlivých

výkazoch. Výkaz V/NBS/1-12 predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk

pobočkám Národnej banky Slovenska podľa odseku 4. Výkazy V/NBS/3-12 a

V/NBS/5-12 predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk pobočkám

Národnej banky Slovenska podľa odseku 4 a súhrnne ústrediu Národnej banky

Slovenska. Výkazy Svetovej banky predkladajú banky a pobočky zahraničných

bánk odboru štatistiky Národnej banky Slovenska.

/4/ Podľa územného a správneho usporiadania Slovenskej

republiky3/ je pobočka Národnej banky Slovenska v Bratislave

príslušná pre Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj a

Nitriansky kraj, pobočka Národnej banky Slovenska v Banskej Bystrici pre

Žilinský kraj a Banskobystrický kraj a pobočka Národnej banky Slovenska v

Košiciach pre Prešovský kraj a Košický kraj.3/ Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.221/1996 Z.z. oúzemnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.§3

/1/ Banky a pobočky zahraničných bánk pôsobiace v Slovenskej republike

predkladajú Národnej banke Slovenska výkazy podľa § 2 v týchto

variantoch:

a/ výkazy banky za Slovenskú republiku, t.j. súhrnne za centrálu a

pobočky v Slovenskej republike,

b/ výkazy za centrálu a pobočky banky v Slovenskej republike pobočkám

Národnej banky Slovenska podľa § 2 ods. 4,

c/ výkazy banky ako akciovej spoločnosti alebo štátneho peňažného

ústavu celkom /vrátane pobočiek banky v zahraničí/,

d/ výkazy pobočiek zahraničných bánk, ktoré pôsobia v Slovenskej

republike.

/2/ Jednotlivé výkazy predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk vo

variantoch podľa odseku 1 takto /uplatnené varianty sú označené

„x“/:

Označenie výkazu    V a r i a n t  p r e d l o ž e n i a  v ý k a z u
a/       b/       c/        d/
Bil /NBS/ 1-12     x               x        x
Bil /NBS/ 2-12     x               x        x
V /NBS/ 1-12             x                x
V /NBS/ 3-12      x       x                x
V /NBS/ 4-55      x                        x
V /NBS/ 5-12      x       x                x
V /NBS/ 6-36      x                        x
V /NBS/ 7-12      x                        x
V /NBS/ 8-12      x                        x
V /NBS/ 9-12      x                        x
V /NBS/ 10-12     x                        x
V /NBS/ 11-12     x                        x
V /NBS/ 12-12     x                        x
V /NBS/ 13-04     x                        x
V /NBS/ 15-12     x                        x
V /NBS/ 17-36     x               x        x
Dev /NBS/ 11-12    x                        x
Dev /NBS/ 12-12    x                        x
Dev /NBS/ 14-04    x                        x
Dev /NBS/ 19-12    x                        x
Dev /NBS/ 20-98    x                        x
Dev /NBS/ 21-52    x                        x
Dev /NBS/ 31-04    x                        x
Dev /NBS/ 41-04    x                        x
E /NBS/ 1-04                     x        x

/3/ Výkazy FORM 1363/E/,1364/E/,1365/E/,1366/E/,1388/E/ predkladajú banky

podľa metodiky stanovenej Svetovou bankou.§4

Banky a pobočky zahraničných bánk predložia Národnej banke Slovenska do

31.3.1998 výkazy Bil /NBS/ 1-12, V /NBS/ 3-12, V /NBS/ 5-12, Dev /NBS/

11-12, Dev /NBS/ 31-04 a Dev /NBS/ 41-04 podľa § 3 ods.1 písm.a/ a d/

zostavené k 1.1.1998 v metodike roku 1998.§5

/1/ Na účely zostavovania výkazov podľa § 1 sa rozumie

a/ rezidentom

1. právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,

2. zahraničná osoba4/, ktorá má podnik alebo jeho

organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky a

ktorá je zapísaná v obchodnom registri,

3. fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území

Slovenskej republiky5/,

b/ nerezidentom

iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá nie je uvedená v

písmene a/.

/2/ Účty vkladov a úverov sa členia na účty rezidentov a nerezidentov

takto

a/ medzibankové vlastné vklady podľa charakteru subjektu, u ktorého

je vkladový účet otvorený,

b/ medzibankové cudzie vklady podľa charakteru vkladateľa,

c/ vklady klientov podľa charakteru vkladateľa,

d/ poskytnuté úvery podľa charakteru príjemcu úveru (dlžníka),

e/ prijaté úvery podľa charakteru veriteľa,

f/ účty vlastných pobočiek v zahraničí sa uvádzajú pod nerezidentami.

/3/ Cenné papiere, peňažné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, zlato a

ostatné pohľadávky a záväzky sa zaraďujú pod rezidentov a nerezidentov

takto

a/ cenné papiere v majetku bánk podľa ich emitenta,

b/ vlastné cenné papiere emitované bankou podľa charakteru veriteľa,

c/ hodnoty na inkaso podľa miesta platenia,

d/ peňažné prostriedky v cudzej mene v hotovosti pod nerezidenta,

e/ zlato pod nerezidenta a cudziu menu,

f/ ostatné pohľadávky a záväzky podľa charakteru dlžníka a veriteľa.

/4/ Pohľadávky a záväzky účtované v účtových skupinách 91 až 97 sa

zaraďujú pod rezidentov a nerezidentov podľa charakteru

a/ príkazcu, ak ide o vydanú záruku,

b/ garanta, ak ide o prijatú záruku,

c/ dlžníka, ak ide o prísľub na poskytnutie úveru,

d/ veriteľa, ak ide o prísľub na prijatie úveru,

e/ korešpondenta alebo klienta pri ostatných pohľadávkach a

záväzkoch.

/5/ Charakterom osoby (dlžník, veriteľ, vkladateľ, garant …) sa rozumie

členenie na rezidenta a nerezidenta.4/ § 21 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
5/ Zákon č.135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov. ZákonNárodnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z.z. o pobyte cudzincovna území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z.z.
§6

Národná banka Slovenska môže na základe zmeny všeobecne záväzného

predpisu v nevyhnutných prípadoch vykonať zmeny vo výkazoch, ktoré sú

prílohou tohoto opatrenia.§7

Týmto opatrením nie je dotknutá povinnosť bánk a pobočiek zahraničných

bánk predkladať Národnej banke Slovenska iné výkazy, alebo podklady

podľa osobitných predpisov6/.§8

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska zo dňa 22. novembra 1996

č. 15, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami

zahraničných bánk Národnej banke Slovenska /oznámenie č. 370/1996 Z.z./

v znení opatrenia Národnej banky Slovenska zo 4. júna 1997 č. 4 /

oznámenie č.166/1997 Z.z./.§9

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1998.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér

Vydávajúci odbor: Odbor štatistiky6/ Zákon č.21/1992 Zb.o bankách v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnejbanke Slovenska v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Zb. Devízový zákona zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskejrepubliky č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskoršíchpredpisov.
Prílohy – len vo Vestníku NBS