en en

Opatrenie NBS č. 11/1997

O P A T R E N I E č.  11
Národnej banky Slovenska z 28. novembra 1997
o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk

Národná banka Slovenska podľa § 15 a § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb.

o bankách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a

§ 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o

Národnej banke Slovenska ustanovuje:Základné ustanovenia
§ 1

Toto opatrenie ustanovuje

a) obmedzenia pre nezabezpečené devízové pozície bánk1),

pravidlá bezpečnej prevádzky bánk a pobočiek zahraničných

bánk2) pri vykonávaní bankových činností3) s

hodnotami, ktorých ocenenie je vyjadrené v cudzej mene, ktoré sú banky

a pobočky zahraničných bánk povinné dodržiavať podľa § 14 zákona,

b) obsah, formu, členenie a spôsob a termíny predkladania hlásenia o

nezabezpečených devízových pozíciách (ďalej len „hlásenie“),

ktoré sú banky povinné podľa § 24 zákona vypracovať a predkladať

Národnej banke Slovenska.§ 2

Na účely tohto opatrenia sa rozumie

a) aktívom

1. majetková hodnota vo vlastníctve banky, ktorej ocenenie je vyjadrené

v cudzej mene, okrem investičného majetku podľa osobitného

predpisu4) s výnimkou ostatných podielových cenných papierov

a vkladov, ostatných investičných cenných papierov a úverov osobitného

charakteru,

2. pohľadávka, ktorej ocenenie je vyjadrené v cudzej mene, ak povinnosť

dlžníka plniť vznikne podľa dohody v budúcnosti a plnenie nie je

vyrátané ako úrok z istiny,

3. právo kúpiť alebo predať v budúcnosti peňažné prostriedky v cudzej

mene za vopred dohodnutú cenu (opcia),1) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákonaNárodnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z..2) § 1 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákonaNárodnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z..3) § 1 ods. 1 a 3 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákonaNárodnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z..4) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11.novembra 1996 č. 65/355/1996 ktorým sa ustanovuje účtová osnova apostupy účtovania pre banky (oznámenie Ministerstva financií Slovenskejrepubliky č. 348/1996 Z. z.), v znení opatrenia Ministerstva financiíSlovenskej republiky z 29. septembra 1997 č. 3171/97 – sekr. (oznámenieMinisterstva financií Slovenskej republiky č. 296/1997 Z. z.).

b) pasívom

1. záväzok voči tretej osobe, ocenenie ktorého je vyjadrené v cudzej

mene,

2. záväzok, ktorého ocenenie je vyjadrené v cudzej mene, ak povinnosť

banky plniť záväzok vznikne podľa dohody v budúcnosti a plnenie nie je

vyrátané ako úrok z istiny,

3. záväzok predať alebo kúpiť v budúcnosti peňažné prostriedky v cudzej

mene za vopred dohodnutú cenu, ak o to veriteľ požiada (opcia),

c) nezabezpečenou devízovou pozíciou rozdiel rôzny od nuly medzi súčtom

aktív a súčtom pasív, ktorých ocenenie je vyjadrené v rovnakej cudzej

mene a prepočítaných na slovenské koruny podľa platného kurzového

lístka Národnej banky Slovenska,

d) celkovou nezabezpečenou devízovou pozíciou súčet absolútnych hodnôt

všetkých nezabezpečených devízových pozícií v jednotlivých cudzích

menách,

e) kapitálom banky kapitál zistený na účel merania kapitálovej

primeranosti podľa osobitného predpisu5) posledný krát pred

dňom alebo v deň sledovania devízovej pozície.§ 3

Na účely merania devízových pozícií a obmedzovania nezabezpečených

devízových pozícií sa meny tých štátov, ktoré uzavreli medzi sebou

zmluvu o menovej únii, považujú za jednu menu.§ 4
Obmedzenia pre nezabezpečené devízové pozície

Po ukončení výkonu bankových činností v banke v daný deň

a) absolútne hodnoty jednotlivých nezabezpečených devízových pozícií

nesmú prekročiť 10 % kapitálu banky a

b) celková nezabezpečená devízová pozícia nesmie prekročiť 25 %

kapitálu banky.§ 5
Pravidlá bezpečnej prevádzky

Banky a pobočky zahraničných bánk majú5) Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. mája 1997 č. 5 okapitálovej primeranosti bánk (oznámenie Národnej banky Slovenska č.184/1997 Z. z..).

a) denne prepočítavať aktíva a pasíva na slovenské koruny kurzom

vyhláseným v platnom kurzovom lístku Národnej banky Slovenska,

b) sledovať svoje devízové pozície denne,

c) určiť vedúceho zamestnanca, zodpovedného za riadenie devízových

pozícií,

d) usmerniť výkon obchodov6) vnútorným predpisom, ktorý má

obsahovať najmä

1. druhy obchodov, ktoré sú jednotliví zamestnanci oprávnení uzatvárať,

2. menovité hodnoty, do ktorých sú jednotliví zamestnanci oprávnení

uzatvárať jednotlivé druhy obchodov, alebo iné obmedzenia ich činnosti

na účel obmedzenia rizika z vykonávania tej ktorej činnosti,

3. spôsob postupu v prípade zmeny alebo zrušenia uzatvoreného obchodu,

4. kto a za akých podmienok môže povoliť zamestnancom výnimky z

obmedzení podľa prvého až tretieho bodu a kedy môže zamestnanec žiadať

takúto výnimku,

e) zabezpečiť, aby uzatvorené obchody boli pred ich potvrdením,

vysporiadaním a pred vystavením účtovných dokladov o nich

prekontrolované,

f) zabezpečiť, aby kontrola uzatvorených obchodov, vydávanie potvrdení,

overovanie prijatých potvrdení a vystavovanie účtovných dokladov o nich

nevykonával útvar, ktorý obchody uzatvára,

g) zabezpečiť, aby útvar, ktorý uzatvára obchody a útvar ktorý ich

potvrdzuje, kontroluje a vystavuje účtovné doklady o nich, neboli riadené

tou istou osobou a aby ani osoby, ktoré ich riadia, neboli priamo riadené

tou istou osobou,

h) zabezpečiť, aby osoby, ktoré riadia útvary podľa písmena g) neboli

priamo riadené tou istou osobou,

i) zabezpečiť zaznamenávanie dojednávania a uzatvorenia každého obchodu

(napr. na magnetofónovej páske, výpisom zo systému REUTERS),

j) zabezpečiť uloženie záznamov podľa písmena i) mimo útvaru, ktorý

uzatvára obchody najmenej na dobu, kým nezaniknú záväzky a nároky banky z

obchodov, ktorých dojednanie je v nich zaznamenané.6) § 1 ods. 3 písm. h) body 1. až 3. zákona č. 21/1992 Zb. obankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z..§ 6
Hlásenie a správa

/1/ Hlásenie vypracováva banka

a) týždenne k strede a ak je streda dňom pracovného voľna, tak k prvému

pracovnému dňu, ktorý po nej nasleduje a je dňom toho istého týždňa, v

opačnom prípade v posledný pracovný deň toho istého týždňa, ktorý ju

predchádza,

b) ku dňu, v ktorom prekročí obmedzenie pre niektorú nezabezpečenú

devízovú pozíciu uvedenú v hlásení, alebo celkovú nezabezpečenú

devízovú pozíciu.

/2/ Vzor hlásenia a popis jeho obsahu sú uvedené v prílohe tohto

opatrenia.

/3/ Hlásenie sa predkladá útvaru bankového dohľadu Národnej banky

Slovenska najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, ku ktorému je

vypracované.

/4/ Hlásenie sa predkladá aj na diskete 3,5″ a 1,44 MB. Útvar

bankového dohľadu Národnej banky Slovenska disketu banke vráti.

/5/ Správu podľa osobitného zákona7) banka predkladá útvaru

bankového dohľadu Národnej banky Slovenska najneskôr do 30. júna

kalendárneho roka nasledujúceho po roku, ktorého sa správa týka.Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 7

/1/ Ustanovenia § 5 písm. b) a c) sa nevzťahujú na banky a pobočky

zahraničných bánk, ktoré nemajú povolenie na vykonávanie bankovej

činnosti podľa osobitného predpisu8). Aktíva a pasíva

prepočítavajú na slovenské koruny posledný pracovný deň v mesiaci kurzom

vyhláseným v platnom kurzovom lístku Národnej banky Slovenska.

/2/ Ustanovenia § 5 písm. d) až j) sa nevzťahujú na banky a pobočky

zahraničných bánk, ktoré nemajú povolenie na vykonávanie bankových

činností podľa osobitného predpisu6).

/3/ Banky, ktoré nemajú povolenie na vykonávanie bankovej činnosti podľa

osobitného predpisu8) vypracovávajú hlásenie mesačne, k

poslednému pracovnému dňu mesiaca.7) § 22 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 21/1992 Zb. o bankách vznení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z..8) § 1 ods. 3 písm. h) bod 1. zákona č. 21/1992 Zb. o bankách vznení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z..§ 8

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 5 o

regulácií menových pozícií bánk (oznámenie Národnej banky Slovenska č.

30/1994 Z.z.).§ 9

Toto opatrenie nadobudne účinnosť 1. januára 1998, okrem ustanovení § 5

písm. a), h) a i), ktoré nadobúdajú účinnosť 30. júna 1998.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor dohliadok na mieste

Vypracoval: Ing. Ľubomír Kučera, tel. 07/5132787

POPIS OBSAHU HLÁSENIA
O NEZABEZPEČENÝCH DEVÍZOVÝCH POZÍCIÁCH

1. Hlásenie obsahuje údaje v tis. SKK.

2. Stĺpec 1 obsahuje platné kurzy slovenskej koruny k cudzím menám ku dňu

zostavenia hlásenia podľa denného kurzového lístku Národnej banky

Slovenska uverejňovaného v dennej tlači.

3. Stĺpec 2 obsahuje hodnoty aktív, ktoré banka vykazuje podľa príslušnej

cudzej meny ku dňu zostavenia hlásenia.

4. Stĺpec 3 obsahuje hodnoty pasív, ktoré banka vykazuje podľa príslušnej

cudzej meny ku dňu zostavenia hlásenia.

5. Stĺpec 4 obsahuje rozdiely údajov stĺpca 1 a stĺpca 2 príslušných

riadkov cudzích mien. Pokiaľ rozdielom vznikne kladné číslo, napíše sa do

príslušného okienka toto číslo so znamienkom plus. Pokiaľ rozdielom

vznikne záporné číslo, napíše sa do príslušného okienka toto číslo so

znamienkom mínus. Pokiaľ rozdielom vznikne nula, napíše sa do príslušného

okienka nula.

6. Na riadky 24 alebo 25 banka vpíše názov tej cudzej meny, ktorá sa v

budúcnosti objaví v dennom kurzovom lístku uverejňovanom v dennej tlači.

Do doby, kým sa tak stane, bude banka vpisovať do všetkých stĺpcov r. 24

a 25 pomlčky.

7. Jednotlivé aktívne resp. pasívne devízové pozície za ostatné cudzie

meny, ktoré nie sú uverejňované v dennom kurzovom lístku banka sleduje,

ale nevykazuje v predkladanom hlásení. Banka za tieto meny vykazuje súčet

absolútnych hodnôt nezabezpečených devízových pozícií na r. 26 hlásenia,

ktorý nepodlieha žiadnemu zo stanovených limitov. Pokiaľ tento súčet

absolútnych hodnôt nezabezpečených devízových pozícií bude vyšší ako 10 %

kapitálu banky, banka rozpíše v časti II. hlásenia jednotlivo výšku

nezabezpečených devízových pozícií týchto mien a ich pomer ku kapitálu

banky. V prípade, že časť II. hlásenia nebude postačovať svojim rozsahom,

banka ho označí písm. „časť II. – A“ a bude pokračovať na

ďalších stranách, ktoré postupne označí písm. „časť II. – B“,

„časť II. – C“ a pod. Na tento účel bude banka očíslovávať

riadky v „časti II – B“ hlásenia v stĺpci „b“ počnúc

číslom „59“. Pokiaľ tento súčet absolútnych hodnôt

nezabezpečených devízových pozícií bude nižší alebo rovný ako 10 %

kapitálu banky, časť II. hlásenia banka nevypracováva.

8. Skratka „NDP“ znamená nezabezpečenú devízovú pozíciu banky.

9. Skratka „CNDP“ znamená celkovú nezabezpečenú devízovú

pozíciu banky.

10. Ak sa kapitál banky počas štvrťroku zmení aspoň o 10 %, banka v

hlásení použije kapitál podľa § 2 písm. e) tohto opatrenia, ale v časti

I. hlásenia oznámi, akú výšku dosahuje zmenený kapitál banky a ktorými

úbytkami alebo prírastkami zložiek kapitálu (podľa § 3 až § 5 opatrenia

č. 5 Národnej banky Slovenska zo dňa 16. mája 1997 o kapitálovej

primeranosti bánk), v akej hodnote a k akému dátumu sa táto zmena udiala.

Pokiaľ banka nevyužije všetky riadky na zaznamenanie zmeny vo výške

kapitálu banky, vpíše do nich pomlčky. Ak sa kapitál banky počas

štvrťroku zmení o menej ako 10 %, resp. sa nezmení vôbec, banka do

všetkých riadkov vpíše pomlčky.

11. Osoba, ktorá vypracovala hlásenie, uvedie v predkladaných častiach

hlásenia čitateľne svoje meno a priezvisko, nie podpis.

Ostatné prílohy len vo Vestníku NBS