en en

Opatrenie NBS č. 2/1997

O P A T R E N I E č.  2

Národnej banky Slovenska zo dňa 21. marca 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo dňa 21.

decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných

prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996

č. 9

a opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14

Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v

znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z.

ustanovuje:Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa

ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia

Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9 a opatrenia Národnej

banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14 sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

“ d) bánk, ktoré vykonávajú hypotekárne obchody,3b/ je 3 % z vydaných hypotekárnych záložných

listov a komunálnych obligácií.“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:

3b/ § 36a a nasl. zákona č. 21/1992 Zb. o

bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996

Z.z.“.

3. V § 2 odsek 2 znie:

„/2/ Povinné minimálne rezervy, okrem čiastky tvorenej podľa § 1

ods. 1 písm. c/, sa úročia ročnou úrokovou sadzbou 1,5 %.“.

4. V § 4 odsek 2 znie:

„/2/ Stanovené povinné minimálne rezervy sú súčtom nasledovných

čiastok :

a) čiastka vypočítaná percentom podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) z

objemu záväzkov splatných na požiadanie, a to zo stĺpca 3 výkazu

riadok

č. 63 – neterminované vklady ústredných orgánov Slovenskej

republiky,

č. 67 – neterminované vklady miestnych orgánov,

č. 69 – vklady klientov celkom, znížené o sumy uvedené

v riadku č. 71 – terminované vklady podnikateľskej sféry,

v riadku č. 73 – terminované vklady obyvateľstva,

v riadku č. 75 – terminované vklady ostatné,

č. 88 – devízové neterminované vklady,

( R. 63 + r.67 + r.69 – r.71 – r.73 – r.75 + r.88 ),

b) čiastka vypočítaná percentom podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) z

objemu terminovaných záväzkov, a to zo stĺpca 3 výkazu riadok

č. 64 – terminované vklady ústredných orgánov Slovenskej

republiky,

č. 68 – terminované vklady miestnych orgánov,

č. 71 – terminované vklady podnikateľskej sféry,

č. 73 – terminované vklady obyvateľstva,

č. 75 – ostatné terminované vklady,

č. 76 – emitované zmenky,

č. 78 – emisia dlhopisov,

č. 89 – devízové terminované vklady,

( R. 64 + r.68 + r.71 + r.73 + r. 75 + r.76 + r.78 + r.89),

c) suma finančných prostriedkov podľa § 1 ods. 1 písm. c),

d) čiastka vypočítaná percentom podľa § 1 ods. 1 písm. d) z objemu

vydaných hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií, a to

zo stĺpca 3 výkazu riadok č. 79.“.

5. § 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„/3/ Čiastky povinných minimálnych rezerv stanovené podľa odseku 2

sa zaokrúhľujú na celé koruny podľa pravidiel STN 01 1010 .“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

6. V § 4 novooznačený odsek 4 znie:

„/4/ Ak banka nepredloží niektorý z výkazov za jedno dekádne

obdobie uvedené v odseku 1 druhá veta, základňou pre výpočet povinných

minimálnych rezerv je priemer údajov z dvoch predložených výkazov podľa

odseku 1 zvýšený o 20 %. Ak banka nepredloží výkazy za dve dekádne

obdobia, alebo nepredloží žiadne výkazy podľa odseku 1, základňou pre

výpočet povinných minimálnych rezerv sú údaje z posledného predloženého

výkazu zvýšené o 40 %.“.

7. V § 4 v novooznačenom odseku 5 sa za slová „povinných minimálnych

rezerv sa“ vkladajú slová „podľa odseku 4“.Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 1997.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér