en en

Opatrenie NBS č. 3/1997

O P A T R E N I E č.  3
Národnej banky Slovenska zo 4. júna 1997,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 24.

októbra 1996 č. 13

o devízovej pozícii bánk na menové účely

v znení opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 1996 č.

17

Národná banka Slovenska podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a podľa § 15

zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 58/1996 Z.z. ustanovuje:Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 13 o devízovej

pozícii bánk na menové účely v znení opatrenia Národnej banky Slovenska

zo 16. decembra 1996 č. 17 sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 znie:„§ 3

/1/ Devízové aktíva podľa § 2 ods. 1 sú zostatky na účtoch

zodpovedajúcich riadku 33, stĺpec 3, vo výkaze DEV (NBS) 20-98, Denný

výkaz o devízovej pozícii.

/2/ Devízové pasíva podľa § 2 ods. 2 sú zostatky na účtoch

zodpovedajúcich riadku 57, stĺpec 1 a zostatky na účtoch zodpovedajúcich

riadku 83, stĺpec 3, znížené o zostatky na účtoch zodpovedajúcich riadku

53, stĺpec 1 vo výkaze DEV(NBS) 20-98, Denný výkaz o devízovej

pozícii.“.

2. § 5 a 6 znejú:„§ 5
Výpočet koeficientu devízovej pozície bánk na menové

účely

/1/ Pri výpočte koeficientu devízovej pozície bánk na menové účely sa

vychádza z denného stavu devízových aktív a devízových pasív. Pre výpočet

koeficientov na mesiac N, na ktorý sa vzťahuje záväzný koeficient, sa

použijú údaje pracovných dní za obdobie od 16. dňa vrátane mesiaca N-1 do

15. dňa vrátane mesiaca N.

/2/ Koeficient devízovej pozície bánk na menové účely sa zaokrúhľuje na

štyri desatinné miesta.§ 6

Neplnenie záväzných koeficientov devízovej pozície bánk na menové účely

/1/ Objem neplnenia záväzného koeficientu sa vypočíta z denného základu a

to vynásobením rozdielu medzi záväzným a skutočným koeficientom (pokiaľ

je skutočný koeficient nižší ako záväzný) a zostatku devízových pasív ku

každému pracovnému dňu výpočtu koeficientu.

/2/ Pri nedodržaní záväzného koeficientu devízovej pozície bánk na menové

účely sa zvyšuje minimálna výška likvidných prostriedkov na účtoch

peňažných rezerv vedených v Národnej banke Slovenska v slovenských

korunách2) počas mesiaca N+1 o 9% z priemerného

objemu neplnenia záväzného koeficientu.“.Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1997.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér

2) §1 ods. 1 písm. c) opatrenia Národnej banky Slovenska z 21.

decembra 1995 č.1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných

prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996

č.9, opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14 a

opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č.2.