en en

Opatrenie NBS č. 4/1997

O P A T R E N I E č.  4
Národnej banky Slovenska zo 4. júna 1997,
ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. novembra

1996 č.15,

ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami

zahraničných bánk

Národnej banke Slovenska

Národná banka Slovenska podľa § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách

v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z.

ustanovuje:Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. novembra 1996 č.15, ktorým sa

ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk

Národnej banke Slovenska sa mení takto:

Vzor výkazu DEV(NBS) 20-98, Denný výkaz o devízovej pozícii uvedený v

prílohe opatrenia Národnej banky Slovenska z 22. novembra 1996 č.15,

ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami

zahraničných bánk Národnej banke Slovenska sa nahrádza vzorom výkazu

DEV(NBS) 20-98, Denný výkaz o devízovej pozícii uvedenom v prílohe tohto

opatrenia.Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1997.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér

Príloha – len vo Vestníku NBS

Vzor výkazu DEV(NBS) 20-98, Denný výkaz o devízovej pozícii,

predkladaného bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke

Slovenska