en en

Opatrenie NBS č. 5/1997

O P A T R E N I E č.  5
Národnej banky Slovenska zo 16. mája 1997
o kapitálovej primeranosti bánk

Národná banka Slovenska podľa § 15 a § 24 zákona č.21/1992 Zb. o

bankách v znení neskorších predpisov a § 19 zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č.566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

ustanovuje:§ 1
Účel opatrenia

Účelom tohto opatrenia je ustanoviť minimálny pomer kapitálu k rizikovo

váženým aktívam banky1), ktorý zabezpečí

schopnosť banky kryť z vlastných zdrojov straty vyplývajúce z úverového

rizika, ktoré znáša pri svojom podnikaní a súčasné zachovanie

schopnosti v plnej výške plniť svoje záväzky.§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účel tohto opatrenia sa rozumie

a) kapitálovou primeranosťou pomer kapitálu k súčtu všetkých rizikovo

vážených aktív vyjadrený v percentách,

b) kapitálom banky súčet vlastného kapitálu (§ 3) a všeobecných rezerv

na straty z bankových činností (písmeno c) s obmedzením podľa § 4,

znížený o odpočítateľné položky (§ 5),

c) všeobecnými rezervami na straty z bankových činností2) rezervy

tvorené na ťarchu nákladov, vytvárané z dôvodu možnosti strát

vyplývajúcej z vykonávania tej-ktorej bankovej činnosti, s

prihliadnutím na okolnosti, pri ktorých sa vykonáva,

d) aktívami banky čisté účtovné hodnoty jednotlivých druhov majetku

banky a úverové ekvivalenty podsúvahových položiek banky, ktoré

predstavujú možné alebo budúce aktíva banky,

e) rizikovo váženými aktívami aktíva banky vynásobené príslušnou

rizikovou váhou podľa stupňa rizika každého jednotlivého druhu aktíva

(§7),

f) ústrednou vládou vláda štátu, ktorý má úplnú spôsobilosť k právam a

povinnostiam a spôsobilosť na právne úkony v oblasti medzinárodného

práva a ktorého vláda na jeho území vykonáva najvyššiu výkonnú moc

nezávisle od vlády iného štátu,

g) podriadeným dlhom záväzky dlžníka zo zmluvy, podľa ktorej v prípade

vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka, vyrovnania dlžníka s veriteľmi

alebo jeho zrušenia s likvidáciou, budú tieto záväzky splnené až po

splnení ostatných záväzkov dlžníka a ich plnenie nie je žiadnym

spôsobom zabezpečené,

h) štátmi zóny A všetky členské štáty Organizácie pre ekonomickú

spoluprácu a rozvoj (Organization for economic cooperation and

development ďalej len „OECD“),
1) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákonaNárodnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z..2) § 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej radySlovenskej republiky č. 58/1996 Z. z..

ch) štátmi zóny B všetky štáty, ktoré nie sú členmi OECD,

i) fondom tvoreným z rozdelenia zisku po zdanení, ktorý má povahu

záväzku fond, ktorého tvorbu ukladá alebo umožňuje zákon alebo sa na

jeho tvorbu banka zaviazala dohodou a je zaviazaná použiť ho nie vo

svoj prospech, ale v prospech osoby určenej zákonom alebo v dohode

(napr. sociálny fond tvorený podľa osobitného

predpisu3), fondy dôchodkového pripoistenia

tvorené podľa kolektívnej zmluvy so zamestnancami banky),

j) zabezpečením pohľadávky druhotný zdroj jej plnenia, buď záväzok

osoby, že bude plniť za dlžníka, ak tento nebude plniť svoj záväzok

podľa zmluvy (osobné zabezpečenie), alebo určením nejakej veci alebo

práva, ktorými alebo z výťažku ktorých bude pohľadávka uspokojená, ak

tak neurobí dlžník podľa zmluvy (vecné zabezpečenie). Zabezpečením

pohľadávky na účel tohto opatrenia nie je zmluvná

pokuta4), uznanie

dlhu5) alebo záväzku6)

ani blankozmenka7).Kapitál banky
§ 3

/1/ Vlastný kapitál banky sa skladá

a) z upísaných akcií banky, okrem zamestnaneckých

akcií8),

b) zo splateného základného imania banky založenej ako štátny peňažný

ústav9),

c) z rezervného fondu10) a z ostatných fondov

vytváraných z rozdelenia zisku po zdanení, okrem tých, ktoré majú

povahu záväzku,

d) z ážiových a ostatných kapitálových fondov, okrem oceňovacieho

rozdielu k podielovým cenným papierom a vkladom a rozdielu z prepočtu

základného imania a podielových cenných papierov a vkladov v cudzej

mene,

e) z nerozdeleného zisku z minulých rokov.

/2/ Od hodnoty vlastného kapitálu banky podľa odseku 1 sa odpočítava

a) nesplatená časť upísaných akcií banky, okrem zamestnaneckých akcií,

b) neuhradená strata z predchádzajúcich rokov,

c) strata z bežného roku,

d) účtovná hodnota vlastných akcií banky, ktoré sú v jej vlastníctve,

okrem zamestnaneckých akcií,

e) zriaďovacie výdavky,
3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. osociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach zpríjmov v znení neskorších predpisov.4) § 544 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zneníneskorších predpisov.5) § 558 Občianskeho zákonníka.6) § 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.7) § 10 zákona č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový.8) § 158 Obchodného zákonníka.9) § 36 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnejrady Slovenskej republiky č.58/1996 Z.z. a zákona Národnej radySlovenskej republiky č. 386/1996 Z.z.10) § 67 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 600/1992Zb.

f) goodwill,

g) software.§ 4

Všeobecné rezervy na straty z bankových činností sú súčasťou kapitálu

banky len ak nie je potrebné ich použiť pre výpočet kapitálu podľa § 5

ods. 1 písm. e).§ 5

Pri výpočte kapitálu banky sa od súčtu jej vlastného kapitálu a

všeobecných rezerv na straty z bankových činností odpočíta

a) čistá účtovná hodnota vkladu do základného imania inej banky

vyššieho ako 10 % upísaného základného imania tejto banky, bez

zamestnaneckých akcií, a súčet čistých účtovných hodnôt podriadených

pohľadávok voči tejto banke, ktoré sú súčasťou jej kapitálu,

b) súčet čistých účtovných hodnôt vkladov do základného imania iných

bánk, ktoré sú nižšie ako 10 % ich upísaného základného imania, čistých

účtovných hodnôt podriadených pohľadávok voči iným bankám, ktoré sú

súčasťou ich kapitálu, okrem tých, ktoré sú zahrnuté v písmene a), ak

je vyšší ako 10 % kapitálu vykazujúcej banky, vyrátaného bez odrátania

tejto položky a položky uvedenej v písmene a),

c) čistá účtovná hodnota vkladov banky do základného imania obchodných

spoločností, ktoré nie sú bankami a družstiev, ktoré k nej majú

osobitný vzťah11), najviac do hodnoty ich

vkladov do jej základného imania a ážia, ktoré zaplatili za tieto akcie

pri ich úpise,

d) pohľadávka, okrem úveru podľa osobitného

zákona12), alebo záväzok poskytnúť finančné

prostriedky v budúcnosti, voči osobe, ktorá má k banke osobitný vzťah a

nie je bankou a vecná alebo osobná zábezpeka poskytnutá za túto osobu,

ak nie sú zabezpečené podľa § 7 alebo § 8,

e) časti strát, ktoré pravdepodobne v budúcnosti nastanú, o ktoré tieto

straty prekročia hodnotu jestvujúcich opravných položiek a rezerv

vytvorených na ich krytie,

f) vklady do základného imania dcérskych obchodných

spoločností13), ktoré nie sú bankami.
11) § 19 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnejrady Slovenskej republiky č.58/1996 Z. z.12) § 20 ods. 1 zákona o bankách č. 21/1992 Zb. v znení zákonaNárodnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z..13) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č.65/252/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnejzávierky bánk.Rizikovo vážené aktíva
§ 6

/1/ Úverový ekvivalent podsúvahového záväzku sa zistí vynásobením

menovitej hodnoty podsúvahového záväzku príslušným činiteľom úverovej

konverzie.

/2/ Činiteľom úverovej konverzie 1,0 sa násobia

a) neodvolateľné platobné záruky poskytnuté vykazujúcou bankou,

b) rubopisy zmeniek s postihom, ktoré nie sú akceptované alebo

avalované alebo rubopisované s postihom inou bankou,

c) aktíva, ktoré budú nakúpené v dohodnutom termíne.

/3/ Činiteľom úverovej konverzie 0,5 sa násobia

a) neodvolateľné záruky iné ako platobné poskytnuté vykazujúcou bankou,

b) neodvolateľné záväzky banky poskytnúť úver v prípade, že sa na to

banka zaviazala na dobu dlhšiu ako 1 rok,

c) dokumentárne akreditívy otvorené alebo potvrdené bankou, ak je

splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok

1. dokumenty sa nevzťahujú na tovar,

2. banka nemá skutočnú kontrolu nad tovarom,

3. trvanie záväzku presahuje 1 rok.

/4/ Činiteľom úverovej konverzie 0,2 sa násobia dokumentárne akreditívy

otvorené alebo potvrdené bankou ak sú splnené všetky nasledujúce

podmienky

a) dokumenty sa vzťahujú na tovar,

b) banka má skutočnú kontrolu nad tovarom,

c) trvanie záväzku nepresahuje 1 rok.

/5/ Činiteľom úverovej konverzie 0,005 sa násobí hodnota obchodov s

úrokovou sadzbou (napríklad úrokové swapy v jednej mene, nakúpené úrokové

opcie, termínované úrokové obchody, úrokové futures) so zostatkovou dobou

splatnosti do 1 roku, za každý ďalší rok sa činiteľ konverzie zvyšuje o

0,01.

/6/ Činiteľom úverovej konverzie 0,02 sa násobí hodnota obchodov s kurzom

meny (napríklad nakúpené menové opcie, menové futures, termínované

obchody s menou) s dobou splatnosti od 15 dní do 1 roku, ktorý sa zvyšuje

o 0,03 za každý ďalší rok trvania.§ 7

/1/ Čisté účtovné hodnoty jednotlivých druhov aktív sa vážia

a) rizikovou váhou 0 %

1. pokladničné hodnoty,

2. pohľadávky voči vláde Slovenskej republiky a voči ústredným

vládam štátov zóny A,

3. pohľadávky voči Národnej banke Slovenska a voči ústredným

bankám štátov zóny A,

4. pohľadávky voči ústredným vládam a ústredným bankám štátov

zóny B okrem Slovenskej republiky, ak sú to pohľadávky v

tuzemskej mene príslušného štátu,

5. pohľadávky zabezpečené pohľadávkami voči vykazujúcej banke a

cennými papiermi, ktoré predstavujú nárok na vrátenie

poskytnutých peňažných prostriedkov, ktorých vydavateľom je

vykazujúca banka,

6. hodnoty na inkaso s pripísaním platby po jej inkase,

7. pohľadávky zo zúčtovania so sociálnymi inštitúciami,

8. všetky aktíva, ktoré sa odratávajú od vlastného kapitálu

banky, všeobecných rezerv na straty z bankových činností podľa

§ 2 písm. c) a podriadeného dlhu podľa § 13,

b) rizikovou váhou 20 %

1. pohľadávky voči bankám so sídlom v Slovenskej republike

alebo v štátoch zóny A,

2. pohľadávky voči bankám so sídlom v štátoch zóny B okrem

Slovenskej republiky a cenné papiere ktoré predstavujú nárok na

vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov, vydané týmito

bankami, ktorých zostatková doba splatnosti nie je dlhšia ako 1

rok,

3. pohľadávky voči medzinárodným rozvojovým bankám, (napr.

Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj, Európska banka pre

obnovu a rozvoj, Medzinárodná finančná korporácia,

Vnútroamerická rozvojová banka, Európska investičná banka),

4. pohľadávky voči štátnym fondom,

5. pohľadávky voči vládam územných celkov štátov zóny A, ktoré

sú oprávnené určovať príjmy rozpočtu územného celku,

6. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nie dlhšou ako 1

rok zabezpečené zárukami bánk so sídlom v štátoch zóny B,

7. hotovostné položky v procese inkasa,

c) rizikovou váhou 50 %

1. pohľadávky voči mestám a obciam14),

2. hypotekárne úvery15), ak hodnota

pohľadávky nepresahuje 60 % ocenenia založenej nehnuteľnosti,

3. pohľadávky voči obchodným spoločnostiam, štátnym podnikom a

iným právnickým osobám, ktoré boli založené ústredným orgánom

štátnej správy16) podľa osobitných

zákonov17) alebo zriadené osobitnými

zákonmi18) na účel uspokojovania

verejných potrieb,14) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnomzriadení v znení neskorších predpisov.

15) § 36b zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

16) Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii

ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej

republiky v znení neskorších predpisov.

17) Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov a zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších

predpisov.18) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. oSlovenskej televízii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskejnárodnej rady č. 255/1991 o Slovenskom rozhlase v znení neskoršíchpredpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z.z. oŽelezniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z.z.

d) rizikovou váhou 100 % aktíva, ktoré nie sú uvedené v písmenách a)

až c), najmä

1. vklady do základného imania právnických osôb,

2. pohľadávky z podriadených úverov a zo zmlúv o tichom

spoločenstve, ktoré neboli odrátané od súčtu vlastného kapitálu

banky, všeobecných rezerv na straty z bankových činností podľa

§ 2 písm. c) a podriadeného dlhu podľa § 13,

3. náklady budúcich období, príjmy budúcich období a preddavky,

4. dohadné položky aktívne,

5. pohľadávky voči Fondu národného majetku.

/2/ Cenné papiere, ktoré predstavujú nárok na vrátenie poskytnutých

peňažných prostriedkov a pohľadávky z cenných papierov sa vážia takou

rizikovou váhou, akou sa vážia pohľadávky voči osobe, ktorá cenný papier

vydala.

/3/ Zabezpečené aktíva sa vážia nižšou spomedzi rizikových váh, ktorými

sa podľa odseku 1 vážia tieto aktíva a veci ktorými sú zabezpečené alebo

pohľadávky voči osobám, ktoré ich zabezpečujú, s výnimkou osôb podľa

odseku 1 písmeno c) bod 1 a 3. Ak je aktívum zabezpečené viacerými druhmi

zabezpečenia alebo viackrát tým istým druhom zabezpečenia, porovnáva sa

riziková váha aktíva s rizikovou váhou toho zabezpečenia, ktoré ju má

najnižšiu.

/4/ Zabezpečenia aktív pre účel určenia rizikovej váhy, ktorou sa majú

vážiť, musia spĺňať nasledujúce podmienky

a) zabezpečenie je ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom

alebo je uzavretá písomná zmluva alebo urobené písomné vyhlásenie o

zabezpečení pohľadávky, ich obsah je jednoznačný a je z neho jasné,

ktoré pohľadávky, do akej výšky a za akých podmienok sú nimi

zabezpečené,

b) zmluva alebo vyhlásenie o zabezpečení pohľadávky sú neodvolateľné,

c) plnenie nároku banky plynúceho zo zabezpečenia nesmie byť viazané na

podmienku, ktorej splnenie nezávisí výlučne od banky a musí byť právne

vymáhateľné,

d) ak je zabezpečením záložné právo, musí byť prvé v poradí,

e) ak to, čím je aktívum zabezpečené sú cenné papiere alebo pokladničné

hodnoty, tieto musia byť uložené vo vykazujúcej banke alebo u tretej

osoby, voči ktorej dlžník nemá žiadne záväzky a táto osoba nemá žiadny

dôvod na to, aby uplatnila na uložené veci zádržné

právo19),
19) § 151s až 151v Občianskeho zákonníka.

f) zabezpečenie nesmie mať podobu zábezpeky20)

zmluvou o budúcej zmluve.

/5/ Pohľadávka, za splnenie ktorej ručí viacero osôb spoločne a

nerozdielne, sa váži tou rizikovou váhou, ktorá je najnižšia spomedzi

rizikových váh, ktorými sa podľa odseku 1 vážia pohľadávky voči týmto

osobám.§ 8

Ak aktívum nie je zabezpečené podľa § 7 ods. 4 v plnej výške jeho

čistej účtovnej hodnoty, môže sa jeho zabezpečená časť vážiť rizikovou

váhou podľa § 7 ods. 3. Na účel výpočtu kapitálovej primeranosti sa

delí na dve časti, na zabezpečenú a nezabezpečenú časť a tieto sa vážia

samostatne.§ 9
Kapitálová primeranosť

Banka je povinná udržiavať kapitálovú primeranosť vo výške najmenej 8

%.Hlásenia
§ 10

/1/ Banka je povinná zostaviť hlásenie o kapitálovej primeranosti k

poslednému dňu každého štvrťroka a doručiť ho útvaru bankového dohľadu

Národnej banky Slovenska.

/2/ Banka je povinná zostaviť hlásenie o kapitálovej primeranosti za

posledný štvrťrok kalendárneho roku dvakrát. Prvýkrát na základe

predbežných údajov účtovníctva pred zostavením ročnej účtovej závierky a

druhýkrát na základe údajov z ročnej účtovej závierky.

/3/ Hlásenia za prvé tri štvrťroky kalendárneho roku je banka povinná

doručiť útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska najneskôr do

tridsiatich kalendárnych dní nasledujúcich po poslednom dni vykazovaného

štvrťroku.

/4/ Hlásenie za posledný štvrťrok kalendárneho roku vypracované na

základe predbežných údajov je banka povinná doručiť útvaru bankového

dohľadu Národnej banky Slovenska do 28. februára nasledujúceho roku.

Hlásenie vypracované na základe údajov ročnej účtovnej závierky je banka

povinná doručiť útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska

najneskôr do 20. apríla nasledujúceho kalendárneho roku.20) § 555 Občianskeho zákonníka.

/5/ Hlásenie sa zostavuje podľa vzoru. Vzor hlásenia a pokyny na jeho

vypĺňanie tvoria prílohu tohto opatrenia.

/6/ Hlásenie musí byť podpísané dvomi osobami, oprávnenými konať v mene

banky a zodpovednými za riadenie banky ako celku.§ 11

Banka predloží správu podľa osobitného

zákona21) útvaru bankového dohľadu Národnej

banky Slovenska najneskôr do 20. mája roku nasledujúcom po roku,

ktorého sa správa týka.Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 12

Národná banka Slovenska môže udeliť výnimku

a) najdlhšie na dobu 3 rokov z povinnosti uloženej v § 5 ods. 1 písm.

a), ak ide o vklad do základného imania, ktorý bude nadobudnutý

upísaním akcií, ak banka ktorej akcie budú upísané k poslednému dňu

štvrťroka uplynulého pred podaním žiadosti dosiahla kapitálovú

primeranosť menšiu ako 7 % a je pravdepodobné, že bez tohto vkladu nie

je schopná do jedného roku dosiahnuť kapitálovú primeranosť 8 % a túto

naďalej udržiavať,

b) banke, ktorá podľa osobitného predpisu22)

prejde procesom reštrukturalizácie jej úverového portfólia s účasťou

štátu z povinnosti uloženej v § 9, na obdobie trvania tohto procesu

podľa osobitného predpisu22).

§ 13

Banka, súčasťou kapitálu ktorej bol podriadený dlh podľa doterajších

predpisov, môže započítavať tento podriadený dlh do svojho kapitálu podľa

doterajších predpisov počas troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti

tohto opatrenia. Po uplynutí tejto lehoty môže banka započítavať tento

podriadený dlh do svojho kapitálu len ak do uplynutia tejto lehoty platne

upraví zmluvu o podriadenom dlhu tak, že

a) doložka podriadenosti pre prípad vyhlásenia konkurzu na majetok

banky podľa doterajšieho predpisu sa nahrádza dohodou, ktorou sa

veriteľ a banka dohodnú podľa § 574 ods. 1 a § 36 ods. 2 prvej vety

Občianskeho zákonníka, že v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok

banky sa veriteľ vzdáva svojho práva na uspokojenie svojich pohľadávok

voči banke vzniknutých z tejto zmluvy,
21) § 22 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 21/1992 Zb. o bankách vznení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z..22) § 44a zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnejrady Slovenskej republiky č.58/1996 Z. z..

b) v tejto zmluve sa ustanovuje, že zmluva sa môže meniť, dopĺňať alebo

môže byť zrušená len vzájomnou písomnou dohodou po predchádzajúcom

písomnom súhlase Národnej banky Slovenska a že inak je dohoda o takejto

zmene, doplnení alebo zrušení zmluvy neplatná,

c) veriteľ a banka sa dohodli, že pohľadávky a záväzky z tejto zmluvy

nie sú priamo ani nepriamo započítateľné s ich inými pohľadávkami a

záväzkami, d) rozhodným právom pre túto zmluvu ako celok je právo

Slovenskej republiky.

§ 14

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 2 o

kapitálovej primeranosti bánk (oznámenie Národnej banky Slovenska č.

27/1994 Z.z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. novembra

1995 č. 10 (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 298/1995 Z.z.).§ 15

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho

vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor dohliadok na mieste

Referent: Ing. Ľubomír Kučera, tel. 07/5132787

Prílohy – len vo Vestníku NBS