en en

Opatrenie NBS č. 6/1997

O P A T R E N I E č.  6
Národnej banky Slovenska z 23. júna 1997,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21.

decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných

prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996

č. 9, opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14 a

opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č. 2

Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v

znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z.

ustanovuje:Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa

ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia

Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9, opatrenia Národnej banky

Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14 a opatrenia Národnej banky Slovenska

z 21. marca 1997 č. 2 sa mení a dopĺňa takto :

1. V § 1 odsek 2 znie:

„/2/ Záväzkami podľa odseku 1 sa na potreby tohto opatrenia rozumejú

záväzky v slovenských korunách a záväzky znejúce na cudziu menu okrem

dovozných depozít.3c/ „.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:„3c) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

č.122/1997 Z.z. o zavedení dovozného depozita v znení vyhlášky

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 150/1997

Z.z.“.

3. § 4 ods. 2 písmeno b) znie:

“ b) čiastka vypočítaná percentom podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) z

objemu terminovaných záväzkov, a to zo stĺpca 3 výkazu riadok

č. 64 – terminované vklady ústredných orgánov Slovenskej republiky,

č. 68 – terminované vklady miestnych orgánov,

č. 71 – terminované vklady podnikateľskej sféry,

č. 73 – terminované vklady obyvateľstva,

č. 75 – ostatné terminované vklady,

č. 76 – emitované zmenky,

č. 78 – emisia dlhopisov,

č. 89 – devízové terminované vklady,

zníženého o dovozné depozitá,3c/ ktoré sú

uvedené vo výkaze,

( R. 64 + r.68 + r.71 + r.73 + r. 75 + r.76 + r.78 + r.89 – dovozné

depozitá),“.Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho

vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér