en en

Opatrenie NBS č. 7/1997

O P A T R E N I E č.  7
Národnej banky Slovenska z 23. júna 1997,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 31.

januára 1994 č. 4 o pravidlách likvidity bánk v znení opatrenia Národnej

banky Slovenska z 21. apríla 1995 č. 4

Národná banka Slovenska podľa § 15 a § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb.

o bankách v znení neskorších predpisov a § 19 zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

ustanovuje:Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č.4 o pravidlách

likvidity bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. apríla

1995 č. 4 sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 vrátane nadpisu znie:„§ 1
Účel opatrenia

Účelom tohto opatrenia je ustanoviť spôsob merania likvidity bánk a

pobočiek zahraničných bánk (ďalej len „banka“) a pravidlá ich

bezpečnej prevádzky súvisiace s likviditou.“.

2. § 2 vrátane nadpisu znie:„§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto opatrenia sa rozumie

a) likviditou schopnosť bánk premieňať svoje aktíva na peňažné

prostriedky na účel riadneho a včasného plnenia svojich platobných

záväzkov,

b) aktívami obchodný majetok1) bánk, nároky na

poskytnutie peňažných prostriedkov a práva na budúce nároky na dodanie

peňažných prostriedkov,

c) pasívami záväzky bánk vyplývajúce z právnych vzťahov podľa osobitných

predpisov2), záväzky na poskytnutie peňažných

prostriedkov, záväzky na budúce záväzky dodať peňažné prostriedky a

záväzky zo záruk na peňažné plnenia, ktoré bude pravdepodobne nutné

plniť,

d) speňažiteľnými aktívami

1. štátne pokladničné poukážky a štátne dlhopisy vydané Slovenskou

republikou a pokladničné poukážky vydané Národnou bankou Slovenska,

2. cenné papiere kótované na burze cenných

papierov3) podľa schváleného burzového

poriadku4), alebo prijaté na verejné

obchodovanie za obdobných podmienok obdobným organizátorom verejného

trhu v zahraničí.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2, 3, 4 znejú:“ 1) § 6 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.2) Napríklad zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zneníneskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zneníneskorších predpisov, zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v zneníneskorších predpisov.3) Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení zákonaNárodnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z.4) § 21 ods. 2 zákona č. 214/1992 Zb. o burze cennýchpapierov.“.

3. Nad § 3 sa dopĺňa nadpis, ktorý znie: „Pravidlá bezpečnej

prevádzky“.

4. V § 3 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) povahy a stupňa záväznosti podsúvahových záväzkov vydaných alebo

prijatých bankou; stupňom záväznosti sa rozumie právna záväznosť

zmluvných strán, z ktorej vyplýva možnosť alebo nemožnosť odstúpiť od

zmluvy,“.

5. § 4 sa vypúšťa.

6. § 5 znie:„§ 5

/1/ Banka je povinná

a) udržiavať informačný systém na úrovni zodpovedajúcej účelu riadenia

likvidity a to aj s ohľadom na stupeň zložitosti jej podnikania,

b) vykonávať svoju činnosť tak, aby pomer súčtu speňažiteľných aktív,

peňažných prostriedkov v hotovosti, aktív splatných do jedného mesiaca

a súčtu pasív splatných do jedného mesiaca, bol: 1. do 30. septembra

1997 rovný alebo väčší ako 70 %, 2. do 31. decembra 1997 rovný alebo

väčší ako 85 %, 3. do 31. marca 1998 rovný alebo väčší ako 100 %.

c) v rámci svojej politiky likvidity postupovať tak, aby nedochádzalo k

výraznému nesúladu medzi jej aktívami a pasívami z hľadiska lehôt alebo

termínov splatnosti pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z jej

obchodných záväzkových vzťahov,

d) určiť vedúceho zamestnanca, ktorý zodpovedá za 1. navrhovanie a

výkon politiky likvidity vzhľadom na existujúci stav likvidity, 2.

sledovanie vývoja a návrhy každodenných rozhodnutí v tejto oblasti, 3.

udržiavanie prehľadu o riadení likvidity so zameraním na zisťovanie

neopodstatnene veľkých rezerv hotovosti alebo iných vysokolikvidných

aktív, ktoré spôsobujú banke zvýšené náklady,

e) oznámiť meno vedúceho zamestnanca uvedeného v písmene d) útvaru

bankového dohľadu Národnej banky Slovenska,

f) zaúčtovať každý účtovný prípad bezodkladne po jeho vzniku.

/2/ Politiku likvidity banky schvaľuje dozorná rada.“.

7. V § 6 odsek 1 znie:

„/1/ Banka je povinná predkladať útvaru bankového dohľadu Národnej

banky Slovenska hlásenie o likvidite mesačne.“.

8. V § 6 ods. 3 sa číslo „30“ nahrádza číslom „25“

a slovo „štvrťroka“ sa nahrádza slovom „mesiaca“.

9. V § 6 odsek 4 znie:

„/4/ Hlásenie za december predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré

je spracované na základe predbežných údajov sa predkladá do 35

kalendárnych dní po uplynutí predchádzajúceho kalendárneho roka.“.

10. V § 6 ods. 5 sa slová „10. marca“ nahrádzajú slovami

„20. apríla“.

11. § 7 znie:„§ 7

/1/ Hlásenie musí byť podpísané dvomi osobami, oprávnenými konať v mene

banky a zodpovednými za riadenie banky ako celku. V prípade pobočky

zahraničnej banky musí byť hlásenie podpísané oprávnenou osobou konať v

mene tejto pobočky a zodpovednou za riadenie pobočky bez obmedzenia.

/2/ Banka predloží útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska

správu podľa osobitného predpisu5) najneskôr do

20. mája roka nasledujúcom po roku, ktorého sa správa týka.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:„5) § 22 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej

rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z.“.

12. § 9 sa vypúšťa.

13. Príloha opatrenia Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 4

o pravidlách likvidity bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska

z 21. apríla 1995 č. 4 sa nahrádza prílohou tohto opatrenia.Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. augusta 1997.

Prílohy len vo Vestníku NBS

Vladimír Masár, v.r.
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor dohliadok na mieste

Vypracovali: Ing. Ľubomír Kučera, tel. 513 2787

Ing. Martin Mačuga, tel. 513 2786