en en

Opatrenie NBS č. 8/1997

O P A T R E N I E č.  8
Národnej banky Slovenska z 27. augusta 1997,
ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra

1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v

znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9, opatrenia

Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14, opatrenia Národnej

banky Slovenska z 21. marca 1997 č. 2 a opatrenia Národnej banky

Slovenska z 23. júna 1997 č. 6

Národná banka Slovenska podža § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v

znení neskorších predpisov ustanovuje:Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa

ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia

Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9, opatrenia Národnej banky

Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14, opatrenia Národnej banky Slovenska

z 21. marca 1997 č. 2 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 23. júna

1997 č. 6 sa mení takto:

1. V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „okrem dovozných

depozít.3c/„.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 3c sa vypúšťa.

3. V § 4 ods. 3 písm. b/ sa vypúšťajú slová „zníženého o dovozné

depozitá3c/, ktoré sú uvedené vo výkaze“ a slová v

zátvorke „dovozné depozitá“.Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho

vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor bankových obchodov

Vypracoval: Ing. J. Jankovics tel. 513 2752