en en

Opatrenie NBS č. 9/1997

O P A T R E N I E č.  9
Národnej banky Slovenska z 10. októbra 1997,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 24.

novembra 1995 č. 9, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie

platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení opatrenia Národnej banky

Slovenska z 22. novembra 1996 č. 16

Národná banka Slovenska podľa § 29 písm. b) zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

ustanovuje:Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 1995 č. 9, ktorým sa

ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej

republiky v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 22. novembra

1996 č. 16 sa mení a dopĺňa takto:

„Príloha opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. novembra 1995 č.

9, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie

Slovenskej republiky v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 22.

novembra 1996 č. 16 sa nahrádza prílohou tohto opatrenia.“.Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1998.Vladimír Masár, v.r.
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor menovej politiky

Vypracoval: Ing. Peter Fejko, CSc., tel. 513 2530PrílohaPLATOBNÉ TITULY

Skupina 1 INKASÁ A PLATBY ZA TOVAR

Skupina 1 sa vzťahuje na inkasá a platby súvisiace s vývozom a dovozom

tovarov, spracovaním a opravami tovarov a dlhodobým prenájmom nad 12

mesiacov.

110 VÝVOZ TOVARU – inkasá za tovar v dohodnutej parite (vrátane úrokov

zahrnutých v cene tovaru) upravené o korigujúce položky (vratky, storná,

zľavy a pod.). V inkasách za tovar sú zahrnuté náklady na prepravu,

skladovanie, poistenie, provízie, montáže a iné, pokiaľ sú súčasťou ceny

tovaru. Do tohto platobného titulu sa nezahŕňa reexport.

112 FINANČNÝ PRENÁJOM (LEASING) – VÝVOZ – inkasá a prípadné platby

súvisiace s vývozom statkov formou ich dlhodobého prenájmu (nad 12

mesiacov) s následným predajom (prípadne vrátenie už uhradených splátok

pokiaľ nedôjde k následnému predaju). Nezahŕňajú sa inkasá a platby

súvisiace s prevádzkovým prenájmom (viď platobný titul 352).

120 DOVOZ TOVARU – platby za tovar v dohodnutej parite (vrátane úrokov

zahrnutých v cene tovaru) upravené o korigujúce položky (vratky, storná a

pod.). V platbách za tovar sú zahrnuté náklady na prepravu, skladovanie,

poistenie, provízie, montáže a iné, pokiaľ sú súčasťou ceny tovaru.

122 FINANČNÝ PRENÁJOM (LEASING) – DOVOZ – platby, prípadné inkasá

súvisiace s dovozom statkov formou ich dlhodobého prenájmu (nad 12

mesiacov) s následnou kúpou (príp. vrátenie už uhradených splátok, pokiaľ

nedôjde ku kúpe). Nezahŕňajú sa inkasá a platby súvisiace s prevádzkovým

prenájmom (viď platobný titul 352).

130 REEXPORT – inkasá a platby za dodávky tovaru, ktorý bol nakúpený a

dovezený zo zahraničia a bez následnej úpravy a zmeny vlastnej kvality

predaný a exportovaný. Ide o nepriamy reexport na rozdiel od priameho

reexportu na platobnom titule 320.

132 SPRACOVANIE A OPRAVY – inkasá a platby súvisiace so zhodnotením a

opravami tovaru, ktorý prekročil colnú hranicu. V prípade, ak tovar

neprekročil colnú hranicu, viď platobný titul 325.

199 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 1 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 1.

Skupina 2 DOPRAVNÉ SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH

Časť skupiny 2 „dopravné služby“ sa týka dopravných služieb

súvisiacich s prepravou tovaru (s výnimkou nákladov zakalkulovaných do

ceny tovaru, napr. prepravné, skladné, poistné a pod. zahrnutých do

skupiny 1) a prepravou osôb.

Časť skupiny 2 „cestovný ruch“ sa týka nákupu a predaja

peňažných prostriedkov v cudzej mene fyzickým a právnickým osobám, inkás

a platieb fyzických a právnických osôb v oblasti zahraničného cestovného

ruchu.

NÁKLADNÁ DOPRAVA

210 ŽELEZNIČNÁ NÁKLADNÁ – inkasá a platby súvisiace so železničnou

prepravou tovaru.

215 NÁMORNÁ NÁKLADNÁ – inkasá a platby súvisiace s námornou prepravou

tovaru.

218 RIEČNA NÁKLADNÁ – inkasá a platby súvisiace s riečnou prepravou

tovaru.

220 LETECKÁ NÁKLADNÁ – inkasá a platby súvisiace s leteckou prepravou

tovaru.

222 AUTOMOBILOVÁ NÁKLADNÁ – inkasá a platby súvisiace s automobilovou

prepravou tovaru.

225 OSTATNÉ NÁKLADNÉ DOPRAVNÉ SLUŽBY – inkasá a platby súvisiace s

ostatnými druhmi dopravy (špedícia a pod.), daňové poplatky platené na

colnici z nákladnej dopravy. Vzťahuje sa rovnako na služby poskytované na

hraničných prechodoch, letiskách, prístavoch (napr. manipulácia s

nákladom, uskladnenie, balenie, záchranné akcie, služby lodivoda, údržba

dopravných zariadení a pod.).

230 ŽELEZNIČNÝ TRANZIT – inkasá a platby súvisiace s prepravou

zahraničného tovaru po železnici cez územie Slovenskej republiky.

232 AUTOMOBILOVÝ TRANZIT – inkasá a platby súvisiace s tranzitom tovaru

prostredníctvom automobilovej dopravy cez územie Slovenskej republiky.

235 POTRUBNÝ TRANZIT – inkasá a platby súvisiace s tranzitom tovaru

potrubím cez územie Slovenskej republiky.

238 OSTATNÝ TRANZIT – inkasá a platby súvisiace s tranzitom tovarov cez

územie Slovenskej republiky ostatnými dopravnými prostriedkami.

OSOBNÁ DOPRAVA

240 ŽELEZNIČNÁ OSOBNÁ – inkasá a platby súvisiace s prepravou osôb

železničnou dopravou.

242 AUTOBUSOVÁ OSOBNÁ – inkasá a platby súvisiace s prepravou osôb

autobusovou dopravou.

245 LETECKÁ OSOBNÁ – inkasá a platby súvisiace s prepravou osôb leteckou

dopravou.

250 OSTATNÁ OSOBNÁ DOPRAVA – inkasá a platby za ostatné druhy osobnej

dopravy (t.j. napr. riečnu, námornú a pod.).

255 OSTATNÉ OSOBNÉ DOPRAVNÉ SLUŽBY – inkasá a platby za ďalšie služby

poskytované na letiskách, v prístavoch, na hraničných prechodoch a inde.

CESTOVNÝ RUCH

Platobné tituly 260 až 299 sa týkajú iba cestovného ruchu. Šeky, zmenky,

nákupy cudzej meny vzťahujúce sa k obchodnej činnosti sú označované

platobnými titulmi podľa povahy transakcie.

260 INDIVIDUÁLNA TURISTIKA AKTÍVNA – inkasá za nákup peňažných

prostriedkov v cudzej mene od zahraničných návštevníkov (fyzických osôb,

vrátane zahraničných študentov) v zmenárňach bánk a spätné odkúpenie

slovenskej meny za cudziu menu.

265 INDIVIDUÁLNA TURISTIKA PASÍVNA – platby za predaj peňažných

prostriedkov v cudzej mene fyzickým osobám (tuzemcom) v zmenárňach bánk a

prípadné vratky, ako aj platby za úhradu nákladov súvisiacich s

individuálnou turistikou.

270 ORGANIZOVANÁ TURISTIKA AKTÍVNA – inkasá právnických osôb, súvisiace s

poskytovanými službami v oblasti cestovného ruchu (cestovné kancelárie,

hotely a pod.) a prípadné vratky. Zahrňuje organizované cesty cudzozemcov

do Slovenskej republiky.

275 ORGANIZOVANÁ TURISTIKA PASÍVNA – platby právnických osôb, súvisiace s

prijímanými službami v oblasti cestovného ruchu (cestovné kancelárie,

hotely a pod.) a prípadné vratky. Zahrňuje organizované cesty tuzemcov do

zahraničia.

280 ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY – platby za predaj peňažných prostriedkov v

cudzej mene na pracovné cesty do zahraničia a prípadné vratky.

285 MIMOBANKOVÉ ZMENÁRNE – inkasá, prípadne platby za nákup prípadne

predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene od mimobankových zmenární.

290 NÁKUP PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V CUDZEJ MENE OD TUZEMCOV – inkasá za

nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene od fyzických osôb v zmenárňach

bánk (s výnimkou vratiek peňažných prostriedkov v cudzej mene zahrnutých

v PT 265) získané za služby poskytnuté v zahraničnom cestovnom ruchu.

295 TRANSAKCIE Z POUŽITIA PLATOBNÝCH KARIET, ŠEKOV A PODOBNÝCH DOKUMENTOV

– inkasá a platby vyplývajúce zo zúčtovania platobných kariet, šekov a

podobne v zmenárňach bánk.

299 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 2 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 2.

Skupina 3 INÉ SLUŽBY

Skupina 3 sa týka transakcií súvisiacich s poskytovaním všetkých druhov

služieb obchodnej a neobchodnej povahy s výnimkou dopravných služieb a

cestovného ruchu.

310 POŠTOVÉ SLUŽBY – inkasá a platby súvisiace s poštovými službami.

312 TELEKOMUNIKAČNÉ A RÁDIOKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY – inkasá a platby súvisiace

s telekomunikačnými a rádiokomunikačnými službami.

315 STAVEBNÉ A MONTÁŽNE PRÁCE – inkasá a platby za stavebné a montážne

práce vrátane projektovej prípravy (s výnimkou stavebných a montážnych

nákladov zahrnutých v cene tovaru).

320 ZISKOVÉ OPERÁCIE S TOVAROM – inkasá a platby za tovar, ktorý bol v

zahraničí nakúpený a opäť predaný, bez toho aby prekročil tuzemskú

hranicu a nebol colne odbavený v tuzemsku (priamy reexport).

325 SPRACOVATEĽSKÉ SLUŽBY A OPRAVY – inkasá a platby za zhodnotenie a

opravy tovaru, ktorý je vo vlastníctve subjektu inej krajiny a ktorý

neprekročil colnú hranicu.

330 NEŽIVOTNÉ POISTENIE – inkasá a platby za poistenie majetku a osôb,

t.j. všetky druhy poistenia s výnimkou poistenia zahrnutého v cene tovaru

a služieb, životného a dôchodkového poistenia (ide o poistenie, náhrada

škôd sa zachytáva na PT 610).

332 ŽIVOTNÉ A DÔCHODKOVÉ POISTENIE – inkasá a platby za životné poistenie

(napr. na dožitie určitého veku alebo úmrtie) a dôchodkové poistenie (ide

o poistenie, náhrada škôd sa zachytáva na PT 610).

335 FINANČNÉ SLUŽBY – inkasá a platby za finančné služby (okrem úrokov)

poskytované bankami a inými finančnými inštitúciami s výnimkou platobných

titulov 330 a 332. Ide o služby vo vzťahu ku klientom a bankám (poplatky

za sprostredkovateľské služby, služby súvisiace s otvorením akreditívu, s

vedením účtov, správou cenných papierov a pod.).

340 REKLAMA – inkasá a platby za reklamnú, propagačnú a inzertnú službu,

prieskum trhu a prieskum verejnej mienky.

345 PRÁVNE, ÚČTOVNÍCKE A PORADENSKÉ SLUŽBY – inkasá a platby za

poskytované právne, účtovnícke, audítorské, konzultačné, manažérske,

tlmočnícke a prekladateľské služby.

348 NÁJOMNÉ Z NEHNUTEĽNOSTÍ – inkasá a platby za prenájom budov a bytov

(napr. sezónne nájomné).

350 PRENÁJOM NEHMOTNÝCH STATKOV – inkasá a platby za prenájom filmov,

zvukových a obrazových záznamov a iných nehmotných statkov.

352 PRENÁJOM STROJOV A ZARIADENÍ – inkasá a platby za krátkodobý prenájom

strojov a zariadení do 12 mesiacov (dlhodobý prenájom nad 12 mesiacov sa

zahŕňa do skupiny 1).

355 VÝSKUM A VÝVOJ – inkasá a platby za poskytované služby v oblasti

základného a aplikovaného výskumu a vývoja.

360 AUTORSKÉ HONORÁRE, LICENČNÉ POPLATKY A INÉ – inkasá a platby

súvisiace so službami za využívanie nehmotných, nevýrobných, nefinančných

aktív a vlastníckych práv, ako napr. patenty, ochranné známky, autorské a

nakladateľské práva, priemyselné vzory, výrobné postupy a iné. (V prípade

nákupu a predaja nehmotných, nevýrobných, nefinančných aktív a

vlastníckych práv, viď PT 650.)

365 SLUŽBY VÝPOČTOVEJ TECHNIKY A INFORMAČNÉ – inkasá a platby za

akékoľvek služby poskytované v oblasti výpočtovej techniky a v oblasti

informácií (služby poskytované tlačovými a inými agentúrami, predplatné

novín a časopisov) a zapožičanie softwaru, pri ktorom neprišlo k zmene

vlastníctva.

370 DIPLOMATICKÉ ZASTÚPENIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ – platby,

prípadne vratky peňažných prostriedkov v súvislosti s činnosťou,

diplomatických a konzulárnych zastúpení v zahraničí (netýka sa nákupov

pozemkov a nehnuteľností).

372 ZAHRANIČNÉ DIPLOMATICKÉ ZASTÚPENIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – inkasá,

prípadne vratky peňažných prostriedkov v súvislosti s činnosťou

diplomatických a konzulárnych zastúpení cudzích štátov (netýka sa nákupu

pozemkov a nehnuteľností).

375 VLÁDNE PRÍJMY A VÝDAVKY – inkasá a platby v súvislosti so štátnymi

platbami, vrátane účasti v jednotkách OSN, NATO a pod.

378 SPROSTREDKOVATEĽSKÉ SLUŽBY – inkasá a platby za sprostredkovateľské

služby, napr. provízie s výnimkou služieb sprostredkovaných bankami a

finančnými inštitúciami.

380 SLUŽBY OBCHODNEJ POVAHY – inkasá a platby za služby obchodnej povahy

(ako napr. odborné expertízy, veľtrhy, výstavy obchodného charakteru a

iné) a inde neuvedené služby.

382 AUDIOVIZUÁLNE SLUŽBY – inkasá a platby vzťahujúce sa k filmu,

televízii, rozhlasu, magnetickým záznamom a pod.

385 SLUŽBY V OBLASTI VZDELÁVANIA, KULTÚRY, ZÁBAVY, ŠPORTU A REKREÁCIE –

inkasá a platby súvisiace so službami zameranými na vzdelávaciu,

kultúrnu, športovú, rekreačnú, zábavnú a inú činnosť (napr. prednášky,

sympózia, kongresy, výstavy a pod.).

388 SLUŽBY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA – inkasá a platby súvisiace s

lekárskym ošetrením a kúpeľnou liečbou.

390 TECHNICKÉ SLUŽBY – inkasá a platby vzťahujúce sa k službám

technického charakteru (napr. stavebný dozor, konštrukcia, architektúra,

design a pod.).

392 SLUŽBY V OBLASTI ŤAŽOBNÉHO A SPRACOVATEĽSKÉHO PRIEMYSLU – inkasá a

platby súvisiace s ťažbou a spracovaním surovín (geologický prieskum,

ťažba surovín, ťažba dreva, jaderný odpad). Nezahŕňajú sa inkasá a platby

za právo ťažiť nerastné suroviny, využívať vnútrozemské vody a pod. (viď

PT 550).

395 ZASTÚPENIE SLOVENSKÝCH FIRIEM V ZAHRANIČÍ – inkasá a platby súvisiace

s nákladmi na reprezentáciu firiem. Nezahŕňajú sa náklady na mzdy, ktoré

patria do skupiny 4.

397 ZASTÚPENIE ZAHRANIČNÝCH FIRIEM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – inkasá a

platby súvisiace s nákladmi na reprezentáciu firiem. Nezahŕňajú sa

náklady na mzdy, ktoré patria do skupiny 4.

399 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 3 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 3.

Skupina 4 PRACOVNÉ PRÍJMY

Skupina 4 sa týka prevodov prostriedkov získaných za pracovnú činnosť.

410 PREVODY PRACOVNÝCH PRÍJMOV – prevody miezd, platov a iných odmien

získaných fyzickými osobami počas pracovného pobytu v zahraničí (týka sa

tuzemcov v zahraničí a cudzozemcov v Slovenskej republike). Týka sa i

prípadov, kedy slovenská firma zamestnáva cudzozemcov s miestom výkonu

práce v zahraničí.

499 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 4 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 4.

Skupina 5 DÔCHODKY Z MAJETKU A PODNIKANIA

Skupina 5 sa týka inkás a platieb vyjadrujúcich dôchodky plynúce medzi

tuzemcami a cudzozemcami z finančných aktív a pasív.

510 VÝNOSY Z PRIAMYCH INVESTÍCIÍ – inkasá a platby súvisiace s prevodom

podielu na zisku priamej investície určeného na rozdelenie (t.j.

dividendy, tantiémy) a ďalšie formy podielu na zisku (napr. čistý výnos z

prenájmu nehnuteľností).

512 REINVESTOVANÉ VÝNOSY – inkasá a platby súvisiace s tou časťou podielu

na zisku priamej investície, ktorá nie je určená na rozdelenie, ale na

rozšírenie imania priamych investorov v dcérskych spoločnostiach a

pobočkách.

520 VÝNOSY Z PORTFÓLIOVÝCH INVESTÍCIÍ – inkasá a platby súvisiace s

prevodmi výnosov z portfóliových investícií (ide o výnosy z portfóliových

investícií viažucich sa k platobným titulom PT 718 a PT 818).

530 ÚROKY – PRIAME INVESTÍCIE – inkasované a platené úroky z úverov

poskytovaných a prijímaných v rámci priamych investícií.

531 ÚROKY – PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE – KRÁTKODOBÉ – inkasované a platené

úroky z poskytovaných a prijímaných portfóliových investícií (napr.

obligácií), krátkodobé s pôvodnou dobou splatnosti kratšou ako 1 rok

vrátane (ide o výnosy z portfóliových investícií viažucich sa k platobným

titulom PT 720, 725 a PT 820, 825).

532 ÚROKY – PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE – STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ – inkasované

a platené úroky z poskytovaných a prijímaných portfóliových investícií

(napr. obligácií, finančných derivátov – úrokové swapy), stredno a

dlhodobých s pôvodnou dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok (ide o výnosy z

portfóliových investícií viažucich sa k platobným titulom PT 722 a PT

822).

533 ÚROKY Z FINANČNÝCH ÚVEROV – inkasované a platené úroky z finančných

úverov poskytovaných a prijímaných vo vzťahu k zahraničným bankám a

zahraničným finančným inštitúciám a iným subjektom. Zahŕňajú sa aj úroky

z vládnych úverov.

540 OSTATNÉ ÚROKY – inkasované a platené úroky z depozít a terminovaných

obchodov.

550 DÔCHODKY Z PÔDY – inkasá a platby vyplývajúce z vlastníctva pôdy,

t.j. nájomné z pôdy poľnohospodárskej, zastavanej, z využívania voľného

priestranstva, z pôdy lesnej, z využívania vnútrozemských vôd a

pozemských aktív, t.j. za právo ťažiť nerastné zdroje.

599 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 5 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 5.

Skupina 6 JEDNOSTRANNÉ PREVODY

Skupina 6 sa týka bežných a kapitálových prevodov jednostranného

charakteru.

610 PREVODY – inkasá a platby v súvislosti s prevodom prostriedkov tak

fyzickým (napr. vená, podpory, odškodnenia), ako aj právnickým osobám.

Zahŕňajú sa dary do výšky 10 tis. Sk vrátane, ďalej napr. poplatky za

študijný pobyt v zahraniční, semináre, náhrady poistenia a iné.

612 DEDIČSTVÁ A DARY – inkasá a platby v súvislosti s prevodom dedičstva

kapitálového charakteru a darov nad 10 tis. Sk. Dary do výšky 10 tis. Sk

sa zhŕňajú pod platobný titul 610.

615 VÝŽIVNÉ – inkasá a platby plynúce z prevodu čiastok na výživné.

618 DÔCHODKY inkasá a platby vyplývajúce zo starobných a iných dôchodkov.

620 PRÍSPEVKY MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM Z ROZPOČTU – inkasá a platby v

súvislosti s príspevkami medzinárodným organizáciám z rozpočtových

prostriedkov (okrem podielov v medzinárodných menových a finančných

organizáciách, ktoré sú zaznamenávané na PT 770).

622 PRÍSPEVKY MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM MIMO ROZPOČET – inkasá a platby

v súvislosti s príspevkami medzinárodným organizáciám z iných než

rozpočtových prostriedkov (okrem podielov v medzinárodných menových a

finančných organizáciách, ktoré sú zaznamenávané na PT 770).

625 PREVODY V SÚVISLOSTI S VYSŤAHOVANÍM – inkasá a platby v súvislosti s

migráciou obyvateľstva.

628 ZAHRANIČNÁ POMOC NEINVESTIČNÉHO CHARAKTERU – inkasá a platby v

súvislosti s dobrovoľnými príspevkami medzinárodným a nevládnym

inštitúciám poskytovanými subvenciami, štipendiami a ďalšími formami

finančnej pomoci neinvestičného charakteru (napríklad program PHARE).

629 NEINVESTIČNÉ DOTÁCIE – inkasá a platby v súvislosti s nenávratnými

dotáciami bankám a firmám určené výhradne na prevádzkové účely

(nezahŕňajú sa pôžičky a prostriedky na navýšenie základného imania a

pod.)

631 VLÁDNA ZAHRANIČNÁ POMOC INVESTIČNÉHO CHARAKTERU – inkasá a platby

plynúcich od vlád za zničenie, resp. poškodenie hmotného investičného

majetku (napr. budovy a stavby, stroje a zariadenia, chovné zvieratá a

pestované trvalé porasty – vinice, sady, chmeľnice), resp. nehmotného

investičného majetku (geologický prieskum, počítačový software, originály

zábavnej, literárnej a umeleckej činnosti a ostatný nehmotný investičný

majetok) vojenskými akciami, politickými udalosťami alebo prírodnými

katastrofami (povodne a pod.).

632 NEVLÁDNA ZAHRANIČNÁ POMOC INVESTIČNÉHO CHARAKTERU – inkasá a platby

plynúce od nevládnych subjektov za zničenie, resp. poškodenie hmotného

investičného majetku (napr. budovy a stavby, stroje a zariadenia, chovné

zvieratá a pestované trvalé porasty – vinice, sady, chmeľnice), resp.

nehmotný investičný majetok (geologický prieskum, počítačový software,

originály zábavnej, literárnej a umeleckej činnosti a ostatný nehmotný

investičný majetok) vojenskými akciami, politickými udalosťami alebo

prírodnými katastrofami (povodne a pod.).

634 VLÁDNE INVESTIČNÉ GRANTY (DOTÁCIE) – inkasá a platby súvisiace s

investičnými príspevkami plynúcimi od vlád, ktoré slúžia na financovanie

hmotného a nehmotného investičného majetku.

635 NEVLÁDNE INVESTIČNÉ GRANTY (DOTÁCIE) – inkasá a platby súvisiace s

investičnými príspevkami plynúcimi od nevládnych subjektov, (napr. od

podnikov, domácností), ktoré slúžia na financovanie hmotného a nehmotného

investičného majetku.

636 ODPUSTENIE DLHU – inkasá a platby súvisiace so zrušením dlhu po

vzájomnej dohode medzi veriteľom a dlžníkom.

640 POKUTY, PENÁLE – inkasá a platby v súvislosti s platením pokút,

penále, súdnych výloh, súdnych poplatkov a ostatných sankčných postihov.

645 DANE Z DÔCHODKOV A MAJETKU – inkasá a platby súvisiace s daňou z

príjmov (daň z individuálnych príjmov, alebo z príjmov domácností), zisku

(daň zo zisku korporácií, daň zo zisku z majetku a daň z výhier z lotérií

a pod.) a kapitálových výnosov (dane platené pravidelne z vlastníctva

alebo z používania pôdy a budov).

646 DANE Z KAPITÁLU – inkasá a platby súvisiace s daňami z kapitálu,

ktoré zahrňujú dane vyberané nepravidelne a veľmi zriedkavo z hodnoty

aktív alebo čistého majetku vlastneného ekonomickými subjektami, alebo z

hodnoty aktív, ktoré sú predmetom prevodov medzi ekonomickými subjektami.

650 NÁKUP A PREDAJ PATENTOV, LICENCIÍ – inkasá a platby súvisiace s

nákupom a predajom nehmotných nevýrobných nefinančných aktív a

vlastníckych práv, ako napr. patenty, ochranné známky, autorské a

nakladateľské práva, priemyslové vzory, výrobné postupy a iné.

690 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 6 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 6.

695 NEŠPECIFIKOVANÉ POLOŽKY PLATOBNÝCH TITULOV SKUPÍN 1 AŽ 6 –

nezaraditeľné inkasá zo zahraničia, ktoré vykazujú znaky platobných

titulov skupín 1 až 6.

Skupina 7 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI AKTÍVAMI VO VZŤAHU K

ZAHRANIČIU

Skupina 7 sa týka transakcií s finančnými aktívami, ktoré majú vzťah k

zahraničiu.

710 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE – AKCIE – inkasá a platby za nákup a

predaj zahraničných akcií tuzemcami. Ide o priamu investíciu, t.j. keď

priamy investor (tuzemec) vlastní alebo získa najmenej 10% podielu na

základnom imaní cudzozemca (podniku priamej investície) alebo najmenej

10% hlasovacích práv.

712 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE – OSTATNÁ MAJETKOVÁ ÚČASŤ – inkasá a

platby súvisiace s navýšením, resp. znížením majetkovej účasti tuzemcov v

zahraničí (s výnimkou akcií). Ide o priamu investíciu, t.j. keď priamy

investor (tuzemec) vlastní alebo získa najmenej 10% podielu na základnom

imaní cudzozemca (podniku priamej investície) alebo najmenej 10%

hlasovacích práv.

713 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE – AKCIE DO 10% – inkasá a platby za

nákup a predaj zahraničných akcií tuzemcami, ktoré nepresahujú 10%

podielu na základnom imaní cudzozemca – priameho investora, ktorý vlastní

najmenej 10% podielu na základnom imaní tuzemca (podniku priamej

investície).

714 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE – OSTATNÁ MAJETKOVÁ ÚČASŤ DO 10% –

inkasá a platby súvisiace s navýšením, resp. znížením majetkovej účasti

tuzemcov, ktorá nepresahuje 10% podielu na základnom imaní cudzozemca –

priameho investora, ktorý vlastní najmenej 10% podielu na základnom imaní

tuzemca (podniku priamej investície).

715 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE – ÚVERY POSKYTNUTÉ PRIAMYMI INVESTORMI

(TUZEMCAMI) – čerpanie a splácanie úverov, ktoré poskytuje priamy

investor (tuzemec) podniku priamej investície (cudzozemcovi).

716 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE – ÚVERY POSKYTNUTÉ PODNIKMI PRIAMEJ

INVESTÍCIE (TUZEMCAMI) – čerpanie a splácanie úverov, ktoré poskytuje

podnik priamej investície (tuzemec) priamemu investorovi (cudzozemcovi).

718 ZAHRANIČNÉ PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE – AKCIE – inkasá a platby za nákup

a predaj zahraničných akcií tuzemcami. Ide o portfóliovú investíciu, t.j.

keď podiel investora (tuzemca) na základnom imaní cudzozemca je menší ako

10%.

720 ZAHRANIČNÉ CENNÉ PAPIERE KRÁTKODOBÉ – inkasá a platby za nákup a

predaj zahraničných cenných papierov (s výnimkou akcií) so splatnosťou do

1 roka (napr. zmenky, commercial papers, pokladničné a iné poukážky,

bankové akcepty, depozitné certifikáty). Ďalej sa sem zaraďujú aj dohody

o spätnom predaji – REPO – krátkodobé.

722 ZAHRANIČNÉ CENNÉ PAPIERE STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ – inkasá a platby za

nákup a predaj zahraničných cenných papierov (s výnimkou akcií). Ide o

úverové cenné papiere so splatnosťou nad 1 rok (napr. obligácie,

dlhopisy). Ďalej sa sem zaraďujú aj dohody o spätnom predaji – REPO –

strednodobé a dlhodobé.

725 FINANČNÉ DERIVÁTY – inkasá a platby plynúce z operácií s finančnými

derivátmi (prémie za opcie, margins u futures a ďalšie poplatky súvisiace

s finančnými derivátmi, napr. poplatky za menové swapy) okrem

vysporiadania podkladového nástroja, ktorý sa zaradí do príslušného

platobného titulu podľa charakteru uskutočnenej operácie.

735 NÁKUP A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ V ZAHRANIČÍ – inkasá a platby v

súvislosti s nákupom a predajom nehnuteľností tuzemcami v zahraničí.

740 POSKYTNUTÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ FINANČNÉ – čerpanie a splácanie úverov

poskytnutých cudzozemcovi na dobu kratšiu než 1 rok vrátane.

741 FAKTORING – inkasá a platby súvisiace s odkúpenými krátkodobými

vývoznými pohľadávkami.

745 POSKYTNUTÉ ÚVERY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ FINANČNÉ – čerpanie a

splácanie úverov poskytnutých cudzozemcovi na dobu dlhšiu než 1 rok.

746 FORTFAITING – inkasá a platby súvisiace s odkúpenými strednodobými a

dlhodobými vývoznými pohľadávkami.

750 VKLADY PROMPTNÉ A KRÁTKODOBÉ – inkasá a platby v súvislosti s vkladmi

a výbermi z účtov bánk v zahraničí so splatnosťou do 1 roka vrátane.

755 VKLADY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ – inkasá a platby v súvislosti s

vkladmi a výbermi z účtov bánk v zahraničí so splatnosťou nad 1 rok.

760 KONVERZIE, ARBITRÁŽE A ĎALŠIE OPERÁCIE – inkasá a platby plynúce zo

ziskových a ďalších operácií s devízovými hodnotami (cudzie meny,

zahraničné cenné papiere, zlato). Zahŕňajú dealingové operácie na účtoch

bánk v zahraničí vrátane predaja a nákupu cudzej meny za Sk.

769 DEVÍZOVÝ FIXING S NBS – inkasá a platby za nákup a predaj peňažných

prostriedkov v cudzej mene od NBS za Sk.

770 ČLENSKÉ PODIELY V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH – platby za členské

podiely v medzinárodných menových a finančných organizáciách.

780 OSTATNÉ FINANČNÉ AKTÍVA – inkasá a platby v súvislosti s vkladmi a

výbermi peňažných prostriedkov v cudzej mene z devízových účtov fyzických

a právnických osôb v zmenárňach bánk

799 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 7 – inkasá a platby v súvislosti s dotáciami

a odvodmi z pokladníc, ako aj s ostatnými transakciami vykazujúcimi znaky

skupiny 7.

Skupina 8 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI PASÍVAMI VO VZŤAHU K

ZAHRANIČIU

Skupina 8 sa týka transakcií s finančnými pasívami, ktoré majú vzťah k

zahraničiu.

810 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE – AKCIE – inkasá a platby za nákup a

predaj tuzemských akcií cudzozemcovi. Ide o priamu investíciu, keď priamy

investor (cudzozemec) vlastní alebo získa najmenej 10% podielu na

základnom imaní tuzemca (podniku priamej investície) alebo najmenej 10%

hlasovacích práv.

812 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE – OSTATNÁ MAJETKOVÁ ÚČASŤ – inkasá a

platby súvisiace s navýšením, resp. znížením majetkovej účasti v tuzemsku

s výnimkou akcií. Ide o priamu investíciu, t.j. keď priamy investor

(cudzozemec) vlastní alebo získa najmenej 10% podielu na základnom imaní

tuzemca (podniku priamej investície) alebo najmenej 10% hlasovacích práv.

813 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE – AKCIE DO 10% – inkasá a platby za nákup

a predaj tuzemských akcií cudzozemcovi, nepresahujúcich 10% podielu na

základnom imaní tuzemca – priameho investora, ktorý vlastní najmenej 10%

podielu na základnom imaní cudzozemca (podniku priamej investície).

814 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE – OSTATNÁ MAJETKOVÁ ÚČASŤ DO 10% – inkasá

a platby súvisiace s navýšením, resp. znížením majetkovej účasti

cudzozemcov v tuzemsku, ktorá nepresahuje 10% podielu na základnom imaní

tuzemca – priameho investora, ktorý vlastní najmenej 10% podielu na

základnom imaní cudzozemca (podniku priamej investície).

815 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE – ÚVERY PRIJATÉ PODNIKMI PRIAMEJ

INVESTÍCIE (TUZEMCAMI) – čerpanie a splácanie úverov, ktoré poskytuje

priamy investor (cudzozemec) podniku priamej investície (tuzemcovi).

816 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE – ÚVERY PRIJATÉ PRIAMYMI INVESTORMI

(TUZEMCAMI) – čerpanie a splácanie úverov, ktoré poskytuje podnik priamej

investície (cudzozemec) priamemu investorovi (tuzemcovi).

818 TUZEMSKÉ PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE – AKCIE – inkasá a platby za nákup a

predaj tuzemských akcií cudzozemcami. Ide o portfóliovú investíciu, t.j.

keď podiel investora (cudzozemca) na základnom imaní tuzemca je menší než

10%.

820 TUZEMSKÉ CENNÉ PAPIERE KRÁTKODOBÉ – inkasá a platby za nákup a predaj

tuzemských cenných papierov (s výnimkou akcií) so splatnosťou do 1 roka

(napr. zmenky, commerical papers, pokladničné a iné poukážky, bankové

akcepty, depozitné certifikáty).

822 TUZEMSKÉ CENNÉ PAPIERE STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ – inkasá a platby na

nákup a predaj tuzemských cenných papierov (úverové cenné papiere – napr.

obligácie so splatnosťou nad 1 rok, dlhopisy) s výnimkou akcií.

825 FINANČNÉ DERIVÁTY – inkasá a platby plynúce z operácií s finančnými

derivátmi (prémie za opcie, margins u futures a ďalšie poplatky súvisiace

s finančnými derivátmi, napr. poplatky za menové swapy) okrem

vysporiadania podkladového nástroja, ktorý sa zaradí do príslušného

platobného titulu podľa charakteru uskutočnenej operácie.

835 NÁKUP A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ V TUZEMSKU – inkasá a platby súvisiace s

nákupom a predajom nehnuteľností cudzozemcami v tuzemsku v rozsahu

vymedzenom devízovým zákonom.

840 PRIJATÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ FINANČNÉ – čerpanie a splácanie úverov

prijatých od cudzozemcov na dobu kratšiu než 1 rok vrátane.

845 PRIJATÉ ÚVERY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ FINANČNÉ – čerpanie a splácanie

úverov prijatých od cudzozemcov na dobu dlhšiu než 1 rok.

850 VKLADY PROMPTNÉ A KRÁTKODOBÉ – inkasá a platby v súvislosti s vkladmi

a výbermi z účtov bánk v zahraničí, resp. účtov cudzozemcov so

splatnosťou 1 roka vrátane.

855 VKLADY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ – inkasá a platby v súvislosti s

vkladmi a výbermi z účtov bánk v zahraničí, resp. z účtov cudzozemcov so

splatnosťou nad 1 rok.

899 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 8 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 8.

Skupina 9 PREVODY PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V CUDZEJ MENE MEDZI

TUZEMSKÝMI SUBJEKTAMI.

Skupina 9 sa týka prevodov peňažných prostriedkov v cudzej mene medzi

tuzemskými bankami a medzi bankami a ich klientmi – tuzemcami.

910 PREVODY VO VNÚTRI BANKY – prevody medzi pobočkami a centrálou banky

alebo medzi účtami v rámci jednej organizačnej jednotky príslušnej banky

v tuzemsku (s výnimkou pobočiek v zahraničí).

920 PREVODY MEDZI BANKAMI – prevody peňažných prostriedkov v cudzej mene

v súvislosti s poskytovaním a prijímaním úverov a vkladov medzi

tuzemskými bankami.

930 PREVODY – inkasá a platby v cudzej mene v súvislosti s poskytovaním a

splácaním úverov právnickým a fyzickým osobám – tuzemcom.

940 DEVÍZOVÉ ÚČTY FYZICKÝCH OSÔB – vklady a výbery z devízových účtov

fyzických osôb.

945 DEVÍZOVÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSÔB – vklady a výbery z devízových účtov

právnických osôb.

946 DEVÍZOVÝ TRH – nákupy a predaje peňažných prostriedkov v cudzej mene

uskutočňované medzi slovenskými bankami na medzibankovom devízovom trhu

na rezidentských nostro a loro účtoch bánk.

948 DANE Z ÚROKOV DEVÍZOVÝCH ÚČTOV PRÁVNICKÝCH OSÔB – odvody vyplývajúce

z daňového zaťaženia právnických osôb na rezidentských nostro a loro

účtov bánk.

950 PREVODY S NBS – prevody peňažných prostriedkov v cudzej mene v

súvislosti s poskytovaním a prijímaním úverov a vkladov s Národnou bankou

Slovenska.

960 PREVODY VLÁDNYCH ÚVEROV – prevody peňažných prostriedkov v cudzej

mene súvisiace s čerpaním a splácaním vládnych úverov.

970 KURZOVÉ ROZDIELY NA ÚČTOCH REZIDENTOV – rozdiel stavu devízovej

pozície voči rezidentom k ultimu vykazovaného mesiaca, počiatočného stavu

devízovej pozície voči rezidentom k 1.1. bežného roka a rozdiel inkás a

platieb za uplynulé obdobie v prepočte na Sk a prípadné saldo chýb.

971 KURZOVÉ ROZDIELY NA ÚČTOCH NEREZIDENTOV – rozdiel stavu devízovej

pozície voči nerezidentom k ultimu vykazovaného mesiaca, počiatočného

stavu devízovej pozície voči nerezidentom k 1.1. bežného roka a rozdiel

inkás a platieb za uplynulé obdobie v prepočte na Sk a prípadné saldo

chýb.

972 KURZOVÉ ROZPÄTIE NA ÚČTOCH REZIDENTOV – kurzový rozdiel na účtoch

rezidentov medzi kurzom nákup a kurzom stred a medzi kurzom predaj a

kurzom stred.

973 KURZOVÉ ROZPÄTIE NA ÚČTOCH NEREZIDENTOV – kurzový rozdiel na účtoch

nerezidentov medzi kurzom nákup a kurzom stred a medzi kurzom predaj a

kurzom stred.

990 SPROSTREDKOVANÉ OPERÁCIE – inkasá a platby vykonávané voči zahraničiu

iným peňažným ústavom alebo pre iný peňažný ústav.

999 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 9 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 9.