en en

Podmienky na obchodovanie

P O D M I E N K Y
Národnej banky Slovenska zo dňa 15. 5. 1997,
na vykonávanie obchodov na voľnom trhu s cennými

papiermi

Národná banka Slovenska vykonáva obchody na voľnom trhu s cennými

papiermi za týchto podmienokPRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
Čl. I

/1/ Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) podľa § 23 písm.

b) a § 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o

Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov vykonáva

a) predaj cenných papierov so spätným nákupom (ďalej len „REPO

obchod“),

b) predaj cenných papierov so spätným nákupom vykonávaný aukčnou formou

(ďalej len „REPO tender“),

c) nákup a predaj cenných papierov do doby splatnosti na sekundárnom

trhu (ďalej len „priamy nákup a predaj“),

d) emisiu pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska (ďalej len

„emisia pokladničných poukážok NBS“).

/2/ Predmetom obchodov na voľnom trhu sú cenné papiere vydávané a

obchodované zaknihovaním na trhu krátkodobých cenných papierov (ďalej len

„TKCP“) a štátne dlhopisy obchodované na Burze cenných

papierov, a.s. Bratislava (ďalej len „BCPB“).

/3/ NBS vykonáva obchody na voľnom trhu najmä za účelom intervenčného

usmerňovania likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk (ďalej len

„banky“) pri súčasnom zabezpečovaní základných zámerov menovej

politiky.

/4/ NBS vykonáva obchody na voľnom trhu s bankami prípadne s vybraným

okruhom bánk.DRUHÁ ČASŤ
Repo obchod
Čl. II

/1/ Pod pojmom REPO obchod sa na účely týchto podmienok rozumie operácia

zložená z dvoch samostatných transakcií, z jednej pohotovej a druhej

termínovanej.

/2/ Pohotový obchod je predaj cenných papierov za trhovú cenu jednou

zmluvnou stranou (ďalej len „predávajúci“) druhej zmluvnej

strane (ďalej len „kupujúci“).

/3/ Termínovaný obchod je predaj cenných papierov späť od kupujúceho na

predávajúceho vo vopred stanovenom termíne a za vopred stanovenú cenu.

/4/ Refinančný REPO obchod je pohotový predaj cenných papierov bankou

Národnej banke Slovenska a terminovaný predaj cenných papierov späť.

/5/ Sterilizačný REPO obchod je pohotový predaj cenných papierov Národnou

bankou Slovenska banke a terminovaný predaj cenných papierov späť.

/6/ Na účely týchto podmienok sa pri vykonávaní REPO obchodu pod pojmom

predávajúci rozumie ten zmluvný partner, ktorý v deň predaja predáva

cenné papiere a v deň spätného nákupu ich spätne nakupuje a pod pojmom

kupujúci rozumie ten zmluvný partner, ktorý v deň predaja nakupuje cenné

papiere a v deň spätného nákupu ich spätne predáva.Čl. III

/1/ NBS v súlade s menovými zámermi môže vyhlásiť refinančnú REPO sadzbu,

sterilizačnú REPO sadzbu, prípadne obidve sadzby súčasne.

/2/ NBS oznamuje REPO sadzby systémom REUTERS, pričom má právo limitovať

celkový objem REPO obchodov.

/3/ REPO obchod sa vykonáva na základe rámcovej zmluvy o predaji cenných

papierov so spätným nákupom (ďalej len „zmluva“). Vzor zmluvy

je uvedený v prílohe č.1 týchto podmienok.

/4/ Dohodnuté podmienky REPO obchodu doložia zmluvné strany v deň

uzavretia obchodu písomným potvrdením. Záväzný vzor potvrdenia je uvedený

v prílohe č. 2 týchto podmienok pre cenné papiere obchodované na TKCP a v

prílohe č. 3 týchto podmienok pre štátne dlhopisy obchodované na BCPB.

/5/ Zmluvné strany zasielajú v deň predaja Registračnému centru NBS

tlačivá „Ponuka predaja“ a “ Ponuka nákupu“ v prípade

obchodu s cennými papiermi obchodovanými na TKCP (uvedené tlačivá sú

prílohou Prevádzkového poriadku TKCP). Tlačivá sa označia nápisom

„REPO obchod“. Kupujúci v deň predaja a predávajúci v deň

spätného nákupu je povinný zabezpečiť úhradu na účet druhej zmluvnej

strany.

/6/ Minimálna doba, na ktorú sa REPO obchod uzatvára, je jeden deň.

Celková doba REPO obchodu nesmie presiahnuť dobu splatnosti cenného

papiera skrátenú o 2 pracovné dni v prípade obchodu s cennými papiermi

obchodovanými na TKCP a v prípade štátnych dlhopisov nesmie presiahnuť

termín výplaty výnosov a menovitej hodnoty skrátenej o 8 pracovných dní.TRETIA ČASŤ
Repo tender
Čl. IV

/1/ Podľa zámeru stiahnuť prípadne dodať do bankového sektoru likviditu

môže NBS vykonať jeden z dvoch druhov REPO tendrov

a) refinančný REPO tender (ďalej len „RRT“), ak je potrebné

bankovému sektoru dodať likviditu,

b) sterilizačný REPO tender (ďalej len „SRT“), ak je potrebné

z bankového sektoru stiahnuť prebytočnú likviditu.

/2/ REPO tender sa môže uskutočniť

a) americkým spôsobom aukcie,

b) holandským spôsobom aukcie,

c) aukciou s pevne stanovenou úrokovou sadzbou,

d) inou formou.

/3/ NBS je pri vypísaní REPO tendra povinná uverejniť

a) druh REPO tendra,

b) druhy cenných papierov pre príslušný REPO tender,

c) predajnú, prípadne nákupnú cenu cenných papierov podľa druhu REPO

tendra,

d) spôsob vykonania aukcie,

e) obdobie trvania REPO tendra (deň predaja, deň spätného nákupu a

počet dní),

f) termín ukončenia prijímania objednávok,

g) úrokovú sadzbu pri aukcii s pevnou úrokovou sadzbou.

Okrem povinných údajov môže uverejniť aj limitnú úrokovú sadzbu, celkový

objem REPO tendra, maximálny počet požiadaviek, prípadne iné údaje.

/4/ Podmienky REPO tendra NBS oznámi bankám prostredníctvom systému

REUTERS, prípadne faxom ihneď po rozhodnutí o jeho uskutočnení, najneskôr

polhodiny pred termínom ukončenia prijímania objednávok.

/5/ REPO tender sa vykonáva na základe rámcovej zmluvy o predaji cenných

papierov so spätným nákupom (čl. III ods. 3).

/6/ Na účely týchto podmienok sa pri vykonávaní REPO tendra pod pojmom

predávajúci rozumie ten zmluvný partner, ktorý v deň predaja predáva

cenné papiere a v deň spätného nákupu ich opätovne nakupuje a pod pojmom

kupujúci sa rozumie ten zmluvný partner, ktorý v deň predaja nakupuje

cenné papiere a v deň spätného nákupu ich opätovne predáva.Čl. V

/1/ REPO tendra sa môže banka zúčastniť na základe prihlášky. Vzory

prihlášok sú uvedené v prílohe č. 4 a 5 týchto podmienok.

/2/ Prihlášku banka zasiela NBS faxom, systémom REUTERS, prípadne iným

systémom oznámeným Národnou bankou Slovenska v deň konania aukcie,

najneskôr do termínu určeného pre prijímanie objednávok. Prihlášky

zasielané faxom banka telefonicky overuje.

/3/ Pri americkej, prípadne holandskej aukci, ak nie je v podmienkach pre

konkrétny REPO tender stanovené inak, môže banka uviesť maximálne 3

požiadavky za rôzne úrokové sadzby. Na krytie jednotlivej požiadavky môže

banka v prípade RRT, pokiaľ nie je uvedené inak, uviesť maximálne 3 rôzne

druhy cenných papierov.

/4/ V deň konania aukcie po posúdení prihlášky z vecného a formálneho

hľadiska NBS rozhodne o jej prijatí, prípadne vyradení z aukcie.

/5/ Cenné papiere, ktorými banka kryje svoje požiadavky v prípade RRT

musia byť v jej vlastníctve a do ukončenia aukcie nie sú voľne

obchodovateľné.

/6/ NBS môže celkom alebo čiastočne odmietnuť objednávku, prípadne zrušiť

aukciu, ak zistí v jej priebehu alebo výsledkoch chybu. NBS má právo pre

krátenie poslednej skupiny požiadaviek s tou istou úrokovou sadzbou.

/7/ Pri aukcii s pevne stanovenou úrokovou sadzbou sa požiadavky bánk

uspokoja v závislosti na celkovom objeme REPO tendra. Ak požiadavky z

hľadiska objemu presiahnu celkový objem REPO tendra, uspokoja sa banky

pomerným spôsobom. Časové hľadisko zasielania objednávok nerozhoduje.

/8/ Ak NBS kráti požiadavku banke, vyberie cenné papiere, ktoré sa

použijú na krytie uspokojenej časti požiadavky banky.

/9/ V prípade SRT sú, ak nie je stanovené inak, ponúkané cenné papiere

usporiadané zostupne podľa predajných cien. Ich prideľovanie prebieha

postupne tak, aby k najnižšej ponúkanej úrokovej sadzbe boli ako prvé

priradené cenné papiere s najvyššou predajnou cenou. /10/ O výsledkoch

aukcie informuje NBS prostredníctvom systemu REUTERS.

/11/ Kupujúci je povinný uskutočniť prevod finančných prostriedkov vo

výške celkovej akceptovanej sumy predaja tak, aby boli v deň predaja na

účte predávajúceho.

/12/ V deň spätného nákupu je predávajúci povinný uskutočniť prevod

finančných prostriedkov v prospech účtu kupujúceho tak, aby v deň

spätného nákupu boli na účte kupujúceho.ŠTVRTÁ ČASŤ
Priamy nákup a predaj
Čl. VI

/1/ Podľa zámeru dodať, prípadne stiahnúť z bankového sektoru likviditu

môže NBS intervenovať formou priameho predaja, prípadne nákupu cenných

papierov. O svojom intervenčnom zámere formou priamych obchodov informuje

NBS prostredníctvom systému REUTERS.

/2/ Aktuálne úrokové sadzby oznamuje NBS systémom REUTERS, pričom

pracovníci oddelenia sú povinní na telefonický dopyt priameho účastníka

trhu úrokovú sadzbu oznámiť.

/3/ Postupy pri predaji a nákupe cennych papierov, vydávaných a

obchodovaných zaknihovaním na TKCP, upravuje Prevádzkový poriadok TKCP a

v prípade štátných dlhopisov Burzový poriadok BCPB.

/4/ Kupujúci je povinný uskutočniť prevod finančných prostriedkov vo

výške celkovej sumy obchodu tak, aby bola v deň obchodu na účte

predávajúceho.PIATA ČASŤ
Emisia pokladničných poukážok NBS
Čl. VII

/1/ NBS može za účelom zníženia nadbytočnej likvidity emitovať

pokladničné poukážky NBS.

/2/ Pokladničné poukážky NBS sa vydávajú ako krátkodobé, nekupónové a

dematerializované cenné papiere a sú určené pre banky.

/3/ Primárny predaj pokladničných poukážok NBS sa uskutočňuje formou:

a) aukcie pre všetky banky,

b) aukcie pre vybrané banky,

c) priamym predajom.

/4/ Pokladničné poukážky NBS sú vydávané, registrované a obchodované

prostredníctvom TKCP.

/5/ Oznámenie emisných podmienok a následne výsledkov aukcie oznamuje NBS

jej dostupnými prostriedkami, najmä v odbornej tlači a systémom REUTERS.

Banka sa zúčastňuje emisie pokladničných poukážok NBS na základe záväznej

prihlášky (záväzný vzor je uvedený v prílohe Prevádzkového poriadku trhu

krátkodobých cenných papierov vydávaných a obchodovaných zaknihovaním)

zasielanej faxom, prípadne systémom Reuters. Ďalší postup pri primárnom

predaji pokladničných poukážok NBS upravuje Prevádzkový poriadok TKCP.

/6/ Kupujúci je povinný vykonať prevod finančných prostriedkov vo výške

celkovej sumy nákupu pokladničných poukážok tak, aby bola v deň emisie na

účte NBS.ŠIESTA ČASŤ
Sankcie
Čl. VIII

/1/ V prípade omeškania sa pri úhrade platby na primárnom, prípadne

sekundárnom trhu, alebo v prípade odstúpenia od dohodnutého obchodu na

primárnom, prípadne sekundárnom trhu má NBS právo uplatniť sankčné

poplatky v zmysle Prevádzkového poriadku TKCP u cenných papierov

obchodovaných na TKCP. V prípade štátnych dlhopisov sankcie uplatňuje

BCPB v zmysle Burzového poriadku BCPB.Záverečné ustanovenia
Čl. IX

/1/ Zrušujú sa podmienky Národnej banky Slovenska o uskutočnení operácií

na voľnom trhu s cennými papiermi zo dňa 14.12.1995.

/2/ Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich uverejnenia vo Vestníku.

NBS.Vladimír Masár, v.r.
guvernér

Vydávajúci útvar: Odbor bankových obchodov

Vypracovali : Ing. Peter Andresič, tel. 513 2738

Ing. Štefan Bak, tel. 513 2746
Príloha č. 1Rámcová zmluva
o predaji cenných papierov so spätným nákupom
uzavretá medzi

Národnou bankou Slovenska

Štúrova 2, Bratislava

IČO: 30844789

zastúpená riaditeľom odboru bankových obchodov

………………………………………. (titul, meno a priezvisko)

na strane jednej

a

…………………………………………………. (úplný názov

banky)

…………………………………..(adresa)

……………………………… (IČO)

zastúpená ………………… (funkcia)

………………………………….. (titul, meno a priezvisko)

na strane druhej

Zmluvné strany uzatvorili podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a

podľa § 13 a nasl. zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení

neskorších predpisov túto zmluvu:Článok l
Základné ustanovenia

l. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú vykonávať predaj cenných papierov so

spätným nákupom uvedených v § 23 písm. b) a v § 27 Zákona č. 566/1992 Zb.

o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len

„cenné papiere“) spôsobom upraveným touto zmluvou.

2. Predajom cenných papierov so spätným nákupom sa rozumejú operácie s

cennými papiermi, ktoré sa skladajú z dvoch jednotlivých obchodov, z nich

jeden je pohotový a druhý terminovaný obchod. Pohotovým obchodom sa

rozumie predaj cenných papierov za trhovú cenu jednou zmluvnou stranou

(ďalej len “ predávajúci „) druhej zmluvnej strane (ďalej len

“ kupujúci „). Terminovaným obchodom sa rozumie spätný predaj

cenných papierov od kupujúceho k predávajúcemu vo vopred stanovenom

termíne a za cenu vopred dohodnutú medzi zmluvnými stranami.

3. Predmetom predaja so spätným nákupom medzi zmluvnými stranami môžu byť

cenné papiere obchodované na Trhu krátkodobých cenných papierov (ďalej

len “ TKCP „) vydávaných a obchodovaných zaknihovaním, ktorého

správcom je Národná banka Slovenska (ďalej len “ NBS „) a

štátne dlhopisy obchodované na Burze cenných papierov,a.s. Bratislava (

ďalej len “ BCPB “ ) registrované v Stredisku cenných papierov.Článok 2
Vykonávanie predaja so spätným nákupom

1. Predaj cenných papierov so spätným nákupom môže vzniknúť na podnet

predávajúceho ako aj kupujúceho. V mene zmluvných strán môžu konať len

nimi poverené osoby, ktoré sú oprávnené obchodovať na TKCP a BCPB, t.j.

tie osoby, ktorých podpisové vzory sa nachádzajú na odbore bankových

obchodov, na oddelení obchodov na voľnom trhu v NBS.

2. Podrobné podmienky jednotlivých predajov cenných papierov so spätným

nákupom si zástupcovia zmluvných strán dohodnú v súlade s touto zmluvou,

Podmienkami NBS o vykonávaní obchodov na voľnom trhu s cennými papiermi,

Prevádzkovým poriadkom TKCP a Burzovým poriadkom BCPB.

3. V deň predaja (pohotového obchodu) je kupujúci povinný previesť na

účet predávajúceho čiastku rovnajúcu sa celkovej cene predaja.

4. V deň spätného nákupu predávajúci prevedie na účet kupujúceho čiastku

rovnajúcu sa celkovej cene spätného nákupu.Článok 3
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31. decembra 1997. Ak

nevypovie niektorá zo zmluvných strán zmluvu do 30. 11. 1997, alebo do

30. 11. nasledujúcich rokov, predlžuje sa platnosť tejto zmluvy

automaticky vždy o jeden kalendárny rok.

2. Pred uplynutím času, na ktorý je táto zmluva uzatvorená, možno ukončiť

jej platnosť len vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán

kedykoľvek, alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán v

jednomesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť prvým

dňom nasledujúcim po dni doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej

strane. V takomto prípade všetky doposiaľ neukončené predaje so spätným

nákupom musia byť vysporiadané spôsobom dohodnutým obidvoma zmluvnými

stranami. Ak nedohodnú zmluvné strany inak, musia byť neukončené predaje

so spätným nákupom dokončené spôsobom uvedeným v článku 2 podľa podmienok

platných ku dňu skončenia platnosti tejto zmluvy.

3. Predaje so spätným nákupom vykonané medzi zmluvnými stranami pred dňom

účinnosti tejto zmluvy a v deň účinnosti tejto zmluvy dosiaľ neukončené,

sa považujú za predaje so spätným nákupom vykonané podľa tejto zmluvy.

4. Spory z tejto zmluvy sa prerokúvajú na úrovni zástupcov oboch

zmluvných strán, ktorí zmluvu podpísali, alebo nimi splnomocnených

pracovníkov.

5. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami k zmluve s

podpismi oboch zmluvných strán.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú “ Podmienky NBS o

vykonávaní obchodov na voľnom trhu s cennými papiermi“ a „

Prevádzkový poriadok TKCP „, ako aj podpisové vzory pracovníkov

banky, ktorí môžu obchody uzatvárať. Prípadné zmeny alebo doplnky v

uvedených materiáloch budú zmluvnými stranami považované za odsúhlasené

dodatky k tejto zmluve.

7. Ostatné vzťahy medzi zmluvnými stranami touto zmluvou neupravené sa

riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 600/1992 Zb. o

cenných papieroch v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne

záväzných právnych predpisov.

8. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi

zmluvnými stranami.

9. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch, z ktorých po jednom

obdrží každá zo zmluvných strán.

V Bratislave, dňa .............    V ..............., dňa .............
...............................    ....................................
za NBS                za ...........

Príloha č. 2

Deň predaja :

Deň spätného nákupu :

Doba (v dňoch) :Konfirmácia o realizovanom REPO obchode na TKCP

Názov cenného papiera :

Emitent :

Kód emisie :

Kód predávajúceho :

Kód kupujúceho :

Menovitá hodnota (v Sk) :

Počet (v ks) :

Cena predaja (za 1 kus v Sk) :

Celková cena predaja (v Sk) :

Cena spätného nákupu (za 1 kus v Sk) :

Celková cena spätného nákupu (v Sk) :

V Bratislave:                  Pečiatka a podpis

Príloha č. 3

Deň predaja :

Deň spätného nákupu :

Doba (v dňoch) :Konfirmácia o realizovanom REPO obchode na BCPB

Štátne dlhopisy emisie č.:

ISIN :

Menovitá hodnota :

Počet kusov :

Kód predávajúceho :

Kód kupujúceho :

Predajná cena za 1 ks v Sk ( bez AÚV ) :

Predajná cena spolu v Sk ( bez AÚV ) :

AÚV za 1 ks v Sk :

AÚV spolu v Sk :

Celková cena predaja v Sk :

Cena spätného nákupu za 1 ks v Sk ( bez AÚV ) :

Cena spätného nákupu spolu v Sk ( bez AÚV ) :

AÚV spolu v Sk :

Celková cena spätného nákupu v Sk :

V Bratislave :               pečiatka a podpis

Príloha č.4 Prihláška do aukcie RRT len vo Vestníku NBS

Príloha č.5 Prihláška do aukcie SRT len vo Vestníku NBSVzorec pre výpočet úrokovej sadzby:


(n – c) x 360ú = —————— x 100c x d

kde: ú = úroková sadzba v percentuálnom vyjadrení

n = nominálna hodnota v Sk

c = cena obchodu v Sk

d = počet dní do splatnostiÚroková sadzba sa vyjadruje v percentách na dve desatinné miesta a

počíta sa na báze ACT/360. Báza ACT/360 znamená aktuálny počet dní

obchodu pri 360- dňovom kalendárnom roku.VysvetlivkyV potvrdení (konfirmácii) sa používajú tieto pojmy a ich

vymedzenia :

Deň predaja          je deň, kedy sa vykoná prevod peňazí od
kupujúceho k predávajúcemu.
Cena predaja         je trhová cena cenného papiera v deň
predaja, za ktorú sa vykoná prevod
cenného papiera od predávajúceho ku
kupujúcemu.
Celková cena predaja     je suma, ktorú uhradí v deň predaja kupujúci
predávajúcemu.
Deň spätného nákupu      je deň, kedy sa vykoná úhrada peňazí od
predávajúceho ku kupujúcemu.
Cena spätného nákupu     je cena cenného papiera vopred dohodnutá
medzi kupujúcim a predávajúcim, za ktorú
sa vykoná prevod cenného papiera v deň
spätného nákupu.
Celková cena spätného nákupu je suma, ktorú uhradí v deň spätného nákupu
predávajúci kupujúcemu.

Vzorec pre výpočet ceny spätného nákupu :


ú x dc2 = c1 x ( 1 + ———– )100 x 360

kde: c2 = cena spätného nákupu v Sk

c1 = cena predaja v Sk

ú = úroková sadzba REPO obchodu v percentuálnom vyjadrení

d = počet dní trvania REPO obchoduVzorec pre výpočet úrokovej sadzby:


(n – c) x 360ú = —————— x 100c x d

kde: ú = úroková sadzba v percentuálnom vyjadrení

n = nominálna hodnota v Sk

c = cena obchodu v Sk

d = počet dní do splatnostiÚroková sadzba sa vyjadruje v percentách na dve desatinné miesta a

počíta sa na báze ACT/360. Báza ACT/360 znamená aktuálny počet dní

obchodu pri 360- dňovom kalendárnom roku.VysvetlivkyV potvrdení (konfirmácii) sa používajú tieto pojmy a ich

vymedzenia :

Deň predaja          je deň, kedy sa vykoná prevod peňazí od
kupujúceho k predávajúcemu.
Cena predaja         je trhová cena cenného papiera v deň
predaja, za ktorú sa vykoná prevod
cenného papiera od predávajúceho ku
kupujúcemu.
Celková cena predaja     je suma, ktorú uhradí v deň predaja kupujúci
predávajúcemu.
Deň spätného nákupu      je deň, kedy sa vykoná úhrada peňazí od
predávajúceho ku kupujúcemu.
Cena spätného nákupu     je cena cenného papiera vopred dohodnutá
medzi kupujúcim a predávajúcim, za ktorú
sa vykoná prevod cenného papiera v deň
spätného nákupu.
Celková cena spätného nákupu je suma, ktorú uhradí v deň spätného nákupu
predávajúci kupujúcemu.

Vzorec pre výpočet úrokovej sadzby REPO obchodu :


(c2 – c1) x 360ú = —————— x 100c1 x d

kde: ú = úroková sadzba REPO obchodu v percentuálnom vyjadrení

c2 = cena spätného nákupu v Sk

c1 = cena predaja v Sk

d = počet dní trvania REPO obchoduVzorec pre výpočet ceny spätného nákupu :


ú x dc2 = c1 x ( 1 + ———– )100 x 360

kde: c2 = cena spätného nákupu v Sk

c1 = cena predaja v Sk

ú = úroková sadzba REPO obchodu v percentuálnom vyjadrení

d = počet dní trvania REPO obchoduVzorec pre výpočet úrokovej sadzby:


(n – c) x 360ú = —————— x 100c x d

kde: ú = úroková sadzba v percentuálnom vyjadrení

n = nominálna hodnota v Sk

c = cena obchodu v Sk

d = počet dní do splatnostiÚroková sadzba sa vyjadruje v percentách na dve desatinné miesta a

počíta sa na báze ACT/360. Báza ACT/360 znamená aktuálny počet dní

obchodu pri 360- dňovom kalendárnom roku.VysvetlivkyV potvrdení (konfirmácii) sa používajú tieto pojmy a ich

vymedzenia :

Deň predaja          je deň, kedy sa vykoná prevod peňazí od
kupujúceho k predávajúcemu.
Cena predaja         je trhová cena cenného papiera v deň
predaja, za ktorú sa vykoná prevod
cenného papiera od predávajúceho ku
kupujúcemu.
Celková cena predaja     je suma, ktorú uhradí v deň predaja kupujúci
predávajúcemu.
Deň spätného nákupu      je deň, kedy sa vykoná úhrada peňazí od
predávajúceho ku kupujúcemu.
Cena spätného nákupu     je cena cenného papiera vopred dohodnutá
medzi kupujúcim a predávajúcim, za ktorú
sa vykoná prevod cenného papiera v deň
spätného nákupu.
Celková cena spätného nákupu je suma, ktorú uhradí v deň spätného nákupu
predávajúci kupujúcemu.

Vzorec pre výpočet ceny spätného nákupu :


ú x dc2 = c1 x ( 1 + ———– )100 x 360

kde: c2 = cena spätného nákupu v Sk

c1 = cena predaja v Sk

ú = úroková sadzba REPO obchodu v percentuálnom vyjadrení

d = počet dní trvania REPO obchoduVzorec pre výpočet úrokovej sadzby:


(n – c) x 360ú = —————— x 100c x d

kde: ú = úroková sadzba v percentuálnom vyjadrení

n = nominálna hodnota v Sk

c = cena obchodu v Sk

d = počet dní do splatnostiÚroková sadzba sa vyjadruje v percentách na dve desatinné miesta a

počíta sa na báze ACT/360. Báza ACT/360 znamená aktuálny počet dní

obchodu pri 360- dňovom kalendárnom roku.VysvetlivkyV potvrdení (konfirmácii) sa používajú tieto pojmy a ich

vymedzenia :

Deň predaja          je deň, kedy sa vykoná prevod peňazí od
kupujúceho k predávajúcemu.
Cena predaja         je trhová cena cenného papiera v deň
predaja, za ktorú sa vykoná prevod
cenného papiera od predávajúceho ku
kupujúcemu.
Celková cena predaja     je suma, ktorú uhradí v deň predaja kupujúci
predávajúcemu.
Deň spätného nákupu      je deň, kedy sa vykoná úhrada peňazí od
predávajúceho ku kupujúcemu.
Cena spätného nákupu     je cena cenného papiera vopred dohodnutá
medzi kupujúcim a predávajúcim, za ktorú
sa vykoná prevod cenného papiera v deň
spätného nákupu.
Celková cena spätného nákupu je suma, ktorú uhradí v deň spätného nákupu
predávajúci kupujúcemu.

Vzorec pre výpočet úrokovej sadzby REPO obchodu :


(c2 – c1) x 360ú = —————— x 100c1 x d

kde: ú = úroková sadzba REPO obchodu v percentuálnom vyjadrení

c2 = cena spätného nákupu v Sk

c1 = cena predaja v Sk

d = počet dní trvania REPO obchoduVzorec pre výpočet ceny spätného nákupu :


ú x dc2 = c1 x ( 1 + ———– )100 x 360

kde: c2 = cena spätného nákupu v Sk

c1 = cena predaja v Sk

ú = úroková sadzba REPO obchodu v percentuálnom vyjadrení

d = počet dní trvania REPO obchoduVzorec pre výpočet úrokovej sadzby:


(n – c) x 360ú = —————— x 100c x d

kde: ú = úroková sadzba v percentuálnom vyjadrení

n = nominálna hodnota v Sk

c = cena obchodu v Sk

d = počet dní do splatnostiÚroková sadzba sa vyjadruje v percentách na dve desatinné miesta a

počíta sa na báze ACT/360. Báza ACT/360 znamená aktuálny počet dní

obchodu pri 360- dňovom kalendárnom roku.VysvetlivkyV potvrdení (konfirmácii) sa používajú tieto pojmy a ich

vymedzenia :

Deň predaja          je deň, kedy sa vykoná prevod peňazí od
kupujúceho k predávajúcemu.
Cena predaja         je trhová cena cenného papiera v deň
predaja, za ktorú sa vykoná prevod
cenného papiera od predávajúceho ku
kupujúcemu.
Celková cena predaja     je suma, ktorú uhradí v deň predaja kupujúci
predávajúcemu.
Deň spätného nákupu      je deň, kedy sa vykoná úhrada peňazí od
predávajúceho ku kupujúcemu.
Cena spätného nákupu     je cena cenného papiera vopred dohodnutá
medzi kupujúcim a predávajúcim, za ktorú
sa vykoná prevod cenného papiera v deň
spätného nákupu.
Celková cena spätného nákupu je suma, ktorú uhradí v deň spätného nákupu
predávajúci kupujúcemu.

Vzorec pre výpočet úrokovej sadzby REPO obchodu :


(c2 – c1) x 360ú = —————— x 100c1 x d

kde: ú = úroková sadzba REPO obchodu v percentuálnom vyjadrení

c2 = cena spätného nákupu v Sk

c1 = cena predaja v Sk

d = počet dní trvania REPO obchoduVzorec pre výpočet ceny spätného nákupu :


ú x dc2 = c1 x ( 1 + ———– )100 x 360

kde: c2 = cena spätného nákupu v Sk

c1 = cena predaja v Sk

ú = úroková sadzba REPO obchodu v percentuálnom vyjadrení

d = počet dní trvania REPO obchoduVzorec pre výpočet úrokovej sadzby:


(n – c) x 360ú = —————— x 100c x d

kde: ú = úroková sadzba v percentuálnom vyjadrení

n = nominálna hodnota v Sk

c = cena obchodu v Sk

d = počet dní do splatnostiÚroková sadzba sa vyjadruje v percentách na dve desatinné miesta a

počíta sa na báze ACT/360. Báza ACT/360 znamená aktuálny počet dní

obchodu pri 360- dňovom kalendárnom roku.VysvetlivkyV potvrdení (konfirmácii) sa používajú tieto pojmy a ich

vymedzenia :

Deň predaja          je deň, kedy sa vykoná prevod peňazí od
kupujúceho k predávajúcemu.
Cena predaja         je trhová cena cenného papiera v deň
predaja, za ktorú sa vykoná prevod
cenného papiera od predávajúceho ku
kupujúcemu.
Celková cena predaja     je suma, ktorú uhradí v deň predaja kupujúci
predávajúcemu.
Deň spätného nákupu      je deň, kedy sa vykoná úhrada peňazí od
predávajúceho ku kupujúcemu.
Cena spätného nákupu     je cena cenného papiera vopred dohodnutá
medzi kupujúcim a predávajúcim, za ktorú
sa vykoná prevod cenného papiera v deň
spätného nákupu.
Celková cena spätného nákupu je suma, ktorú uhradí v deň spätného nákupu
predávajúci kupujúcemu.

Vzorec pre výpočet ceny spätného nákupu :


ú x dc2 = c1 x ( 1 + ———– )100 x 360

kde: c2 = cena spätného nákupu v Sk

c1 = cena predaja v Sk

ú = úroková sadzba REPO obchodu v percentuálnom vyjadrení

d = počet dní trvania REPO obchoduVzorec pre výpočet úrokovej sadzby:


(n – c) x 360ú = —————— x 100c x d

kde: ú = úroková sadzba v percentuálnom vyjadrení

n = nominálna hodnota v Sk

c = cena obchodu v Sk

d = počet dní do splatnostiÚroková sadzba sa vyjadruje v percentách na dve desatinné miesta a

počíta sa na báze ACT/360. Báza ACT/360 znamená aktuálny počet dní

obchodu pri 360- dňovom kalendárnom roku.VysvetlivkyV potvrdení (konfirmácii) sa používajú tieto pojmy a ich

vymedzenia :

Deň predaja          je deň, kedy sa vykoná prevod peňazí od
kupujúceho k predávajúcemu.
Cena predaja         je trhová cena cenného papiera v deň
predaja, za ktorú sa vykoná prevod
cenného papiera od predávajúceho ku
kupujúcemu.
Celková cena predaja     je suma, ktorú uhradí v deň predaja kupujúci
predávajúcemu.
Deň spätného nákupu      je deň, kedy sa vykoná úhrada peňazí od
predávajúceho ku kupujúcemu.
Cena spätného nákupu     je cena cenného papiera vopred dohodnutá
medzi kupujúcim a predávajúcim, za ktorú
sa vykoná prevod cenného papiera v deň
spätného nákupu.
Celková cena spätného nákupu je suma, ktorú uhradí v deň spätného nákupu
predávajúci kupujúcemu.

Vzorec pre výpočet úrokovej sadzby REPO obchodu :


(c2 – c1) x 360ú = —————— x 100c1 x d

kde: ú = úroková sadzba REPO obchodu v percentuálnom vyjadrení

c2 = cena spätného nákupu v Sk

c1 = cena predaja v Sk

d = počet dní trvania REPO obchoduVzorec pre výpočet ceny spätného nákupu :


ú x dc2 = c1 x ( 1 + ———– )100 x 360

kde: c2 = cena spätného nákupu v Sk

c1 = cena predaja v Sk

ú = úroková sadzba REPO obchodu v percentuálnom vyjadrení

d = počet dní trvania REPO obchoduVzorec pre výpočet úrokovej sadzby:


(n – c) x 360ú = —————— x 100c x d

kde: ú = úroková sadzba v percentuálnom vyjadrení

n = nominálna hodnota v Sk

c = cena obchodu v Sk

d = počet dní do splatnostiÚroková sadzba sa vyjadruje v percentách na dve desatinné miesta a

počíta sa na báze ACT/360. Báza ACT/360 znamená aktuálny počet dní

obchodu pri 360- dňovom kalendárnom roku.VysvetlivkyV potvrdení (konfirmácii) sa používajú tieto pojmy a ich

vymedzenia :

Deň predaja          je deň, kedy sa vykoná prevod peňazí od
kupujúceho k predávajúcemu.
Cena predaja         je trhová cena cenného papiera v deň
predaja, za ktorú sa vykoná prevod
cenného papiera od predávajúceho ku
kupujúcemu.
Celková cena predaja     je suma, ktorú uhradí v deň predaja kupujúci
predávajúcemu.
Deň spätného nákupu      je deň, kedy sa vykoná úhrada peňazí od
predávajúceho ku kupujúcemu.
Cena spätného nákupu     je cena cenného papiera vopred dohodnutá
medzi kupujúcim a predávajúcim, za ktorú
sa vykoná prevod cenného papiera v deň
spätného nákupu.
Celková cena spätného nákupu je suma, ktorú uhradí v deň spätného nákupu
predávajúci kupujúcemu.