en en

Podmienky - platobný styk

P O D M I E N K Y
Národnej banky Slovenska zo dňa 29. októbra 1997
na vykonávanie platobného styku v slovenských a českých korunách

s Českou republikou pre klientov Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vykonáva platobný styk v slovenských a českých

korunách s Českou republikou pre klientov Národnej banky Slovenska za

týchto podmienok:Prvá časť
Článok I

Všeobecné ustanovenia

/1/ Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) v rámci

platobného styku v slovenských a českých korunách s Českou republikou

(ďalej len „ČR“) vykonáva pre klientov bezhotovostné tzv.

„hladké platby“, teda priame úhrady do ČR a realizuje prijaté

platby z ČR, prostredníctvom zberných účtov NBS alebo loro účtu Českej

národnej banky (ďalej len „ČNB“), vedeného v NBS.

/2/ Príjem platobných príkazov na úhradu do ČR a vysporiadanie platieb do

ČR a z ČR voči klientom vykonávajú útvary ústredia NBS vykonávajúce

účtovno-operatívnu činnosť, pobočky a expozitúry NBS (ďalej len

„pobočka“).

/3/ NBS vykonáva platby poukázané v českých korunách (ďalej len

„CZK“) a v slovenských korunách (ďalej len „SKK“).

Platby do ČR poukázané v cudzích menách okrem CZK upravujú osobitné

podmienky1/. Príjemcovi v Slovenskej republike (ďalej len

„SR“) sa pripíšu platby v SKK a príjemcovi v ČR sa platby

pripíšu v CZK.

/4/ Na vykonávanie platobného styku s ČR sa používajú prevodníky kódov.

Jednotlivé prevodníky kódov platné ku dňu zverejnenia týchto podmienok sú

uvedené v prílohách č. 3 až 6. Aktualizované prevodníky sú k dispozícii

na nahliadnutie vo všetkých pobočkách.

/5/ Podpisové vzory osôb splnomocnených disponovať s prostriedkami na

účte platia aj na vykonávanie platobného styku s ČR, pokiaľ klient

nepredloží osobitné podpisové vzory.1/ Podmienky Národnej banky Slovenska zo dňa 27. apríla 1995 navykonávanie platobného styku so zahraničím pre klientov Národnej bankySlovenska, uverejnené v čiastke 9/1995 Vestníka Národnej bankySlovenska. Druhá časť Vykonávanie platobného styku v SKK a CZK doČRDruhá časť

Vykonávanie platobného styku v SKK a CZK

do ČR
Článok II

Platobné príkazy

/1/ Klient realizuje úhradu do ČR formou platobného príkazu na úhradu v

SKK a CZK do ČR (ďalej len „príkaz“). Tlačivo príkazu je

uvedené v prílohe č. 2. Spolu s príkazom predloží klient kópiu

dokladov2/, na základe ktorých je príkaz vystavený.

/2/ Klient v príkaze vyplní:

a) povinné údaje, a to:

1. kód meny (CZK alebo SKK),

2. sumu v príslušnej mene číslicami,

3. bankové spojenie platiteľa, teda číslo účtu a kód

banky,

4. sumu slovom v slovenskom jazyku, veľkým začiatočným

písmenom,

5. platobný titul (príloha č. 3),

6. kód subjektu (príloha č. 4),

7. názov platiteľa a jeho presnú adresu,

8. číslo účtu príjemcu,

9.názov príjemcu a jeho presnú adresu,

10. numerický kód banky príjemcu (príloha č.5),

11. kód druhej strany (príloha č. 6),

12. odtlačok pečiatky a podpisy podľa podpisových vzorov,

b) ďalšie údaje, a to:

1. dátum prechodu tovaru hranicou SR,

2. názov banky príjemcu a jej presnú adresu alebo jej swiftový

kód,

3. variabilný symbol,

4. konštantný symbol; ak klient tento údaj neuvedie, NBS doplní

konštantný symbol 258,

5. špecifický symbol,

6. požadovaný deň odpísania prostriedkov z účtu platiteľa.

Pokyny na vyplnenie tlačiva príkazu sú uvedené na rube kópie určenej

pre klienta.

/3/ Klient zodpovedá za správnosť údajov uvedených v príkaze.2/ Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/1995, ktorým saustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb dozahraničia a voči cudzozemcom.

/4/ Ak príkaz neobsahuje povinné údaje uvedené v odseku 2, je poškodený

alebo nečitateľný, pobočka ho vráti platiteľovi a nezodpovedá za škody

vzniknuté jeho nevykonaním.

/5/ Ak je platobný príkaz vystavený v CZK, NBS zúčtuje v prospech

zberného účtu korunovú protihodnotu sumy v CZK vypočítanú kurzom devíza

predaj podľa kurzového lístka peňažných prostriedkov v cudzej mene len

pre potreby NBS platného v deň prevzatia príkazu, zvýšenú o 1% z

vypočítanej korunovej protihodnoty na krytie kurzových rozdielov a cenu

podľa článku VII. Túto sumu zúčtuje NBS v požadovanom dni odpísania

prostriedkov z účtu platiteľa alebo ak tento údaj nie je uvedený na

príkaze, v nasledujúci pracovný deň po dni prevzatia príkazu.

/6/ Rozdiel medzi zúčtovanou sumou podľa odseku 5 (odrátajúc cenu podľa

čl. VII) a protihodnotou realizovanej platby, ktorá sa prepočíta kurzom

devíza predaj podľa kurzového lístka peňažných prostriedkov v cudzej mene

len pre potreby NBS platného v deň úhrady, pobočka zúčtuje v prospech

alebo na ťarchu účtu klienta.

/7/ Ak je platobný príkaz vystavený v SKK a banka príjemcu nie je ČNB,

NBS zúčtuje v prospech zberného účtu sumu v SKK uvedenú na platobnom

príkaze a cenu podľa článku VII v požadovanom dni odpísania prostriedkov

z účtu platiteľa alebo ak tento údaj nie je uvedený na príkaze, v

nasledujúci pracovný deň po dni prevzatia príkazu. Sumu v SKK, uvedenú na

príkaze, NBS prepočíta na CZK kurzom devíza predaj podľa kurzového lístka

peňažných prostriedkov v cudzej mene len pre potreby NBS, platného v

nasledujúci pracovný deň po dni odpísania prostriedkov z účtu platiteľa.

/8/ Ak je platobný príkaz vystavený v SKK a banka príjemcu je ČNB, NBS

zúčtuje v prospech účtu ČNB v NBS sumu v SKK, uvedenú na príkaze, v

požadovanom dni odpísania prostriedkov z účtu platiteľa alebo ak tento

údaj nie je uvedený na príkaze, v nasledujúci pracovný deň po dni

prevzatia príkazu, za predpokladu zodpovedajúceho zostatku na účte

platiteľa. Čiastkové úhrady nebudú realizované.

/9/ Klient môže požiadať o odvolanie príkazu len na základe písomnej

žiadosti. Žiadosť musí byť opatrená odtlačkom pečiatky klienta, podpismi

podľa podpisových vzorov, dátumom vystavenia a musí k nej byť priložená

kópia pôvodného príkazu. Ak je platobný príkaz vystavený v CZK alebo v

SKK a banka príjemcu nie je ČNB, odvolanie príkazu pobočka realizuje len

na základe žiadostí doručených najneskôr do 8.30 hod. nasledujúceho

pracovného dňa po dni odpísania prostriedkov z účtu platiteľa. Ak je

platobný príkaz vystavený v SKK a banka príjemcu je ČNB, odvolanie

príkazu pobočka realizuje len na základe žiadostí doručených najneskôr

predchádzajúci pracovný deň pred požadovaným dňom odpísania prostriedkov

z účtu platiteľa.Článok III

Lehoty zúčtovania

/1/ Ak je platobný príkaz vystavený v CZK alebo v SKK a banka príjemcu

nie je ČNB, NBS realizuje platbu do ČR nasledujúci pracovný deň po dni

pripísania korunového krytia z účtu klienta na zberný účet NBS. Dňom

realizácie platby sa rozumie deň, kedy boli prostriedky v CZK odpísané z

účtu NBS v ČNB.

/2/ Ak je platobný príkaz vystavený v SKK a banka príjemcu je ČNB, NBS

realizuje platbu v deň odpísania prostriedkov z účtu platiteľa.Článok IV

Správy o zúčtovaní

Pobočka informuje klienta o odpísaní ním určených prostriedkov na

úhradu do ČR z jeho účtu avízom a správou o zúčtovaní.Tretia časť

Platby v SKK a CZK z ČR
Článok V

Platobné inštrukcie pre klientov

/1/ Pri platbách z ČR klient oznámi platiteľovi

a/ korešpondenčnú banku NBS v ČR, teda ČNB,

b/ číslo účtu NBS v ČNB, ak účet platiteľa nie je vedený v ČNB,

c/ neskrátený názov NBS alebo jej swiftový kód,

d/ číslo účtu klienta v NBS, na ktorý má byť úhrada pripísaná, spolu

s numerickým kódom NBS,

e/ neskrátený názov a adresu klienta /nesmie sa použiť preklad/,

f/ platobný titul, kód subjektu, kód krajiny a kód druhej strany.

/2/ Platobná inštrukcia bankového spojenia príjemcu, adresovaná

platiteľovi v ČR pri úhradách z ČR v prospech klienta NBS je uvedená v

prílohe č. 1. Aktualizovaná príloha č. 1 je k dispozícii na nahliadnutie

vo všetkých pobočkách.Článok VI

Zúčtovanie platieb v SKK a CZK z ČR

/1/ NBS pripíše platbu v CZK z ČR v prospech účtu klienta v korunovej

protihodnote prijatej sumy v CZK, prepočítanej kurzom devíza nákup podľa

kurzového lístka peňažných prostriedkov v cudzej mene len pre potreby NBS

platného v deň pripísania platby na účet NBS v ČNB, spravidla v

nasledujúci pracovný deň po jej pripísaní na účet NBS v ČNB.

/2/ NBS pripíše platbu v SKK z ČR v prospech klienta spravidla v deň

odpísania platby z účtu ČNB v NBS sumou, ktorá bude z účtu ČNB odpísaná.

/3/ Pobočka informuje klienta o prijatej platbe z ČR a pripísaní

korunovej protihodnoty v prospech jeho účtu správou o zúčtovaní a avízom

o platbe z ČR.Štvrtá časť

Spoločné a záverečné ustanovenia
Článok VII

Ceny za služby

Za úkony a činnosti vykonané v platobnom styku s ČR účtuje pobočka

klientovi ceny podľa Sadzobníka Národnej banky Slovenska za služby v

platobnom styku s ČR (príloha č. 7).Článok VIII

Osobitné ustanovenie

NBS nezodpovedá klientovi za škody spôsobené mimoriadnymi, objektívne

neodvratiteľnými skutočnosťami (živelné katastrofy, štrajky, vojnové

udalosti a podobne).Článok IX

Záverečné ustanovenia

/1/ Na vykonávanie platobného styku s ČR platia primerane ustanovenia

Podmienok Národnej banky Slovenska z 12. júla 1996 pre vedenie účtov

klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto

účtoch.

/2/ Zrušujú sa Podmienky Národnej banky Slovenska zo dňa 14. septembra

1995 na vykonávanie platobného styku s Českou republikou pre klientov

Národnej banky Slovenska.

/3/ Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1. januára 1998.Vladimír Masár, v.r.
guvernér

Vydávajúci odbor: Odbor správy devízových aktív

Vypracoval: Ing. Anna Gajdošová č. tel. 513 2604

Príloha č.1Platobná inštrukcia bankového spojenia príjemcu,

adresovaná platiteľovi v ČR pri úhradách z ČR v prospech klienta

NBS

Bankové spojenie :

korešpondenčná banka NBS v ČR t.j. ČNB

číslo účtu NBS v ČNB, ak účet platiteľa nie je vedený v ČNB

Národná banka Slovenska, Bratislava SWIFT : NBSBSKBX

číslo účtu príjemcu v NBS spolu s numerickým kódom NBS

neskrátený názov a adresa klienta (nesmie sa použiť preklad)

platobný titul, kód subjektu, kód krajiny,

kód druhej strany.Príklad platobnej inštrukcie adresovanej platiteľovi pri úhradách

z ČR

(platba v CZK, krajina platiteľa ČR):

Bankové spojenie:

Česká národná banka, Praha

číslo účtu NBS v ČNB Národná banka Slovenska, Bratislava SWIFT:

NBSBSKBX

číslo účtu v NBS: XXX/0720

Ján Novák, Jasovksá 38, Bratislava

platobný titul: 380, kód subjektu: 1, kód krajiny: CZ

kód druhej strany: 0.

Príjemca sa môže informovať o aktuálnom čísle účtu NBS v ČNB v pobočke

NBS, v ktorej má vedený účet.

Príloha č.2Platobný príkaz na úhradu v SKK a CZKdo Českej republiky

– len vo Vestníku NBSPokyny na vyplnenie tlačiva

„Platobný príkaz na úhradu v SKK a CZK do Českej

republiky“

Všetky údaje, pri ktorých nie je uvedené inak, sú povinné.

Mena: – podľa kódu ISO (trojpísmenný kód uvedený v prílohe č. 1)

Suma: – desatinnú časť oddeliť desatinnou čiarkou,

– desatinná čiarka je povinná aj pri celých číslach,

– oddeľovač tisícov je bodka (napr. SKK 3.456.777,22 )

Na ťarchu účtu platiteľa v NBS č.:

– príslušný účet platiteľa v NBS, z ktorého má byť požadovaná suma

debetovaná

Platobný titul:

– trojčíselný kód podľa prílohy č. 3

Kód subjektu:

– jednočíselný kód podľa prílohy č. 4

Kód krajiny:

– CZ

Kód druhej strany:

– jednočíselný kód podľa prílohy č. 6

Dátum prechodu tovaru hranicou SR: (nepovinný údaj)

– deň, mesiac a rok

Platiteľ: – v každom riadku môže byť uvedené max. 35 znakov

– 1. a 2. riadok – presný a úplný názov organizácie

– 3. riadok – ulica a číslo

– 4. riadok – mesto, štát

Príjemca: – v každom riadku môže byť uvedené max. 35 znakov

– 1. a 2. riadok – presný a úplný názov organizácie

– 3. riadok – ulica a číslo

– 4. riadok – mesto, štát

Číslo účtu príjemcu: (max. 17 znakov, z toho max. 6 znakov predčíslie,

1 znak pomlčka a 10 znakov číslo účtu)

– príslušné číslo účtu príjemcu vo svojej banke (banka príjemcu), na

ktorý má byť úhrada pripísaná

Numerický kód banky príjemcu:

– štvorčíselný kód podľa prílohy č. 5

Swiftový kód banky príjemcu: (nepovinný údaj)

– 8 resp. 11 miestny kód podľa aktuálneho swiftového adresára BIC

DIRECTORY

– môže v plnej miere nahradiť údaje uvedené v kolónke „Banka

príjemcu“

Banka príjemcu: (nepovinný údaj)

– v každom riadku môže byť uvedené max. 35 znakov

– banka, v ktorej má príjemca otvorený účet

– 1. a 2. riadok – presný a úplný názov banky

– 3. riadok – mesto

– 4. riadok – štát

Variabilný symbol: (nepovinný údaj)

– desaťčíselný kód

Konštantný symbol: (nepovinný údaj)

– trojčíselný kód; ak ho klient neuvedie, NBS doplní konštantný symbol

258

Špecifický symbol: (nepovinný údaj)

– desaťčíselný kód

Požadovaný deň odpísania prostriedkov z účtu: (nepovinný údaj)

– deň, mesiac, rok odpísania prostriedkov z účtu

Dátum vystavenia: – deň, mesiac a rok predloženia platobného príkazu

Meno: – meno kontaktnej osoby

Pečiatka platiteľa a podpisy:

– pečiatka a podpisy platiteľa podľa podpisových vzorov

Príloha č. 3PLATOBNÉ TITULY

Skupina 1 INKASÁ A PLATBY ZA TOVAR

Skupina 1 sa vzťahuje na inkasá a platby súvisiace s vývozom a dovozom

tovarov, spracovaním a opravami tovarov a dlhodobým prenájmom nad 12

mesiacov.

110 VÝVOZ TOVARU – inkasá za tovar v dohodnutej parite (vrátane úrokov

zahrnutých v cene tovaru) upravené o korigujúce položky (vratky, storná,

zľavy a pod.). V inkasách za tovar sú zahrnuté náklady na prepravu,

skladovanie, poistenie, provízie, montáže a iné, pokiaľ sú súčasťou ceny

tovaru. Do tohto platobného titulu sa nezahŕňa reexport.

112 FINANČNÝ PRENÁJOM (LEASING) – VÝVOZ – inkasá a prípadné platby

súvisiace s vývozom statkov formou ich dlhodobého prenájmu (nad 12

mesiacov) s následným predajom (prípadne vrátenie už uhradených splátok

pokiaľ nedôjde k následnému predaju). Nezahŕňajú sa inkasá a platby

súvisiace s prevádzkovým prenájmom (viď platobný titul 352).

120 DOVOZ TOVARU – platby za tovar v dohodnutej parite (vrátane úrokov

zahrnutých v cene tovaru) upravené o korigujúce položky (vratky, storná a

pod.). V platbách za tovar sú zahrnuté náklady na prepravu, skladovanie,

poistenie, provízie, montáže a iné, pokiaľ sú súčasťou ceny tovaru.

122 FINANČNÝ PRENÁJOM (LEASING) – DOVOZ – platby, prípadné inkasá

súvisiace s dovozom statkov formou ich dlhodobého prenájmu (nad 12

mesiacov) s následnou kúpou (príp. vrátenie už uhradených splátok, pokiaľ

nedôjde ku kúpe). Nezahŕňajú sa inkasá a platby súvisiace s prevádzkovým

prenájmom (viď platobný titul 352).

130 REEXPORT – inkasá a platby za dodávky tovaru, ktorý bol nakúpený a

dovezený zo zahraničia a bez následnej úpravy a zmeny vlastnej kvality

predaný a exportovaný. Ide o nepriamy reexport na rozdiel od priameho

reexportu na platobnom titule 320.

132 SPRACOVANIE A OPRAVY – inkasá a platby súvisiace so zhodnotením a

opravami tovaru, ktorý prekročil colnú hranicu. V prípade, ak tovar

neprekročil colnú hranicu, viď platobný titul 325.

199 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 1 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 1.

Skupina 2 DOPRAVNÉ SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH

Časť skupiny 2 „dopravné služby“ sa týka dopravných služieb

súvisiacich s prepravou tovaru (s výnimkou nákladov zakalkulovaných do

ceny tovaru, napr. prepravné, skladné, poistné a pod. zahrnutých do

skupiny 1) a prepravou osôb.

Časť skupiny 2 „cestovný ruch“ sa týka nákupu a predaja

peňažných prostriedkov v cudzej mene fyzickým a právnickým osobám,

inkás a platieb fyzických a právnických osôb v oblasti zahraničného

cestovného ruchu.

NÁKLADNÁ DOPRAVA

210 ŽELEZNIČNÁ NÁKLADNÁ – inkasá a platby súvisiace so železničnou

prepravou tovaru.

215 NÁMORNÁ NÁKLADNÁ – inkasá a platby súvisiace s námornou prepravou

tovaru.

218 RIEČNA NÁKLADNÁ – inkasá a platby súvisiace s riečnou prepravou

tovaru.

220 LETECKÁ NÁKLADNÁ – inkasá a platby súvisiace s leteckou prepravou

tovaru.

222 AUTOMOBILOVÁ NÁKLADNÁ – inkasá a platby súvisiace s automobilovou

prepravou tovaru.

225 OSTATNÉ NÁKLADNÉ DOPRAVNÉ SLUŽBY – inkasá a platby súvisiace s

ostatnými druhmi dopravy (špedícia a pod.), daňové poplatky platené na

colnici z nákladnej dopravy. Vzťahuje sa rovnako na služby poskytované na

hraničných prechodoch, letiskách, prístavoch (napr. manipulácia s

nákladom, uskladnenie, balenie, záchranné akcie, služby lodivoda, údržba

dopravných zariadení a pod.).

230 ŽELEZNIČNÝ TRANZIT – inkasá a platby súvisiace s prepravou

zahraničného tovaru po železnici cez územie Slovenskej republiky.

232 AUTOMOBILOVÝ TRANZIT – inkasá a platby súvisiace s tranzitom tovaru

prostredníctvom automobilovej dopravy cez územie Slovenskej republiky.

235 POTRUBNÝ TRANZIT – inkasá a platby súvisiace s tranzitom tovaru

potrubím cez územie Slovenskej republiky.

238 OSTATNÝ TRANZIT – inkasá a platby súvisiace s tranzitom tovarov cez

územie Slovenskej republiky ostatnými dopravnými prostriedkami.

OSOBNÁ DOPRAVA

240 ŽELEZNIČNÁ OSOBNÁ – inkasá a platby súvisiace s prepravou osôb

železničnou dopravou.

242 AUTOBUSOVÁ OSOBNÁ – inkasá a platby súvisiace s prepravou osôb

autobusovou dopravou.

245 LETECKÁ OSOBNÁ – inkasá a platby súvisiace s prepravou osôb leteckou

dopravou.

250 OSTATNÁ OSOBNÁ DOPRAVA – inkasá a platby za ostatné druhy osobnej

dopravy (t.j. napr. riečnu, námornú a pod.).

255 OSTATNÉ OSOBNÉ DOPRAVNÉ SLUŽBY – inkasá a platby za ďalšie služby

poskytované na letiskách, v prístavoch, na hraničných prechodoch a inde.

CESTOVNÝ RUCH

Platobné tituly 260 až 299 sa týkajú iba cestovného ruchu. Šeky, zmenky,

nákupy cudzej meny vzťahujúce sa k obchodnej činnosti sú označované

platobnými titulmi podľa povahy transakcie.

260 INDIVIDUÁLNA TURISTIKA AKTÍVNA – inkasá za nákup peňažných

prostriedkov v cudzej mene od zahraničných návštevníkov (fyzických osôb,

vrátane zahraničných študentov) v zmenárňach bánk a spätné odkúpenie

slovenskej meny za cudziu menu.

265 INDIVIDUÁLNA TURISTIKA PASÍVNA – platby za predaj peňažných

prostriedkov v cudzej mene fyzickým osobám (tuzemcom) v zmenárňach bánk a

prípadné vratky, ako aj platby za úhradu nákladov súvisiacich s

individuálnou turistikou.

270 ORGANIZOVANÁ TURISTIKA AKTÍVNA – inkasá právnických osôb, súvisiace s

poskytovanými službami v oblasti cestovného ruchu (cestovné kancelárie,

hotely a pod.) a prípadné vratky. Zahrňuje organizované cesty cudzozemcov

do Slovenskej republiky.

275 ORGANIZOVANÁ TURISTIKA PASÍVNA – platby právnických osôb, súvisiace s

prijímanými službami v oblasti cestovného ruchu (cestovné kancelárie,

hotely a pod.) a prípadné vratky. Zahrňuje organizované cesty tuzemcov do

zahraničia.

280 ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY – platby za predaj peňažných prostriedkov v

cudzej mene na pracovné cesty do zahraničia a prípadné vratky.

285 MIMOBANKOVÉ ZMENÁRNE – inkasá, prípadne platby za nákup prípadne

predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene od mimobankových zmenární.

290 NÁKUP PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V CUDZEJ MENE OD TUZEMCOV – inkasá za

nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene od fyzických osôb v zmenárňach

bánk (s výnimkou vratiek peňažných prostriedkov v cudzej mene zahrnutých

v PT 265) získané za služby poskytnuté v zahraničnom cestovnom ruchu.

295 TRANSAKCIE Z POUŽITIA PLATOBNÝCH KARIET, ŠEKOV A PODOBNÝCH DOKUMENTOV

– inkasá a platby vyplývajúce zo zúčtovania platobných kariet, šekov a

podobne v zmenárňach bánk.

299 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 2 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 2.

Skupina 3 INÉ SLUŽBY

Skupina 3 sa týka transakcií súvisiacich s poskytovaním všetkých druhov

služieb obchodnej a neobchodnej povahy s výnimkou dopravných služieb a

cestovného ruchu.

310 POŠTOVÉ SLUŽBY – inkasá a platby súvisiace s poštovými službami.

312 TELEKOMUNIKAČNÉ A RÁDIOKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY – inkasá a platby súvisiace

s telekomunikačnými a rádiokomunikačnými službami.

315 STAVEBNÉ A MONTÁŽNE PRÁCE – inkasá a platby za stavebné a montážne

práce vrátane projektovej prípravy (s výnimkou stavebných a montážnych

nákladov zahrnutých v cene tovaru).

320 ZISKOVÉ OPERÁCIE S TOVAROM – inkasá a platby za tovar, ktorý bol v

zahraničí nakúpený a opäť predaný, bez toho aby prekročil tuzemskú

hranicu a nebol colne odbavený v tuzemsku (priamy reexport).

325 SPRACOVATEĽSKÉ SLUŽBY A OPRAVY – inkasá a platby za zhodnotenie a

opravy tovaru, ktorý je vo vlastníctve subjektu inej krajiny a ktorý

neprekročil colnú hranicu.

330 NEŽIVOTNÉ POISTENIE – inkasá a platby za poistenie majetku a osôb,

t.j. všetky druhy poistenia s výnimkou poistenia zahrnutého v cene tovaru

a služieb, životného a dôchodkového poistenia (ide o poistenie, náhrada

škôd sa zachytáva na PT 610).

332 ŽIVOTNÉ A DÔCHODKOVÉ POISTENIE – inkasá a platby za životné poistenie

(napr. na dožitie určitého veku alebo úmrtie) a dôchodkové poistenie (ide

o poistenie, náhrada škôd sa zachytáva na PT 610).

335 FINANČNÉ SLUŽBY – inkasá a platby za finančné služby (okrem úrokov)

poskytované bankami a inými finančnými inštitúciami s výnimkou platobných

titulov 330 a

340 REKLAMA – inkasá a platby za reklamnú, propagačnú a inzertnú službu,

prieskum trhu a prieskum verejnej mienky.

345 PRÁVNE, ÚČTOVNÍCKE A PORADENSKÉ SLUŽBY – inkasá a platby za

poskytované právne, účtovnícke, audítorské, konzultačné, manažérske,

tlmočnícke a prekladateľské služby.

348 NÁJOMNÉ Z NEHNUTEĽNOSTÍ – inkasá a platby za prenájom budov a bytov

(napr. sezónne nájomné).

350 PRENÁJOM NEHMOTNÝCH STATKOV – inkasá a platby za prenájom filmov,

zvukových a obrazových záznamov a iných nehmotných statkov.

352 PRENÁJOM STROJOV A ZARIADENÍ – inkasá a platby za krátkodobý prenájom

strojov a zariadení do 12 mesiacov (dlhodobý prenájom nad 12 mesiacov sa

zahŕňa do skupiny 1).

355 VÝSKUM A VÝVOJ – inkasá a platby za poskytované služby v oblasti

základného a aplikovaného výskumu a vývoja.

360 AUTORSKÉ HONORÁRE, LICENČNÉ POPLATKY A INÉ – inkasá a platby

súvisiace so službami za využívanie nehmotných, nevýrobných, nefinančných

aktív a vlastníckych práv, ako napr. patenty, ochranné známky, autorské a

nakladateľské práva, priemyselné vzory, výrobné postupy a iné. (V prípade

nákupu a predaja nehmotných, nevýrobných, nefinančných aktív a

vlastníckych práv, viď PT 650.)

365 SLUŽBY VÝPOČTOVEJ TECHNIKY A INFORMAČNÉ – inkasá a platby za

akékoľvek služby poskytované v oblasti výpočtovej techniky a v oblasti

informácií (služby poskytované tlačovými a inými agentúrami, predplatné

novín a časopisov) a zapožičanie softwaru, pri ktorom neprišlo k zmene

vlastníctva.

370 DIPLOMATICKÉ ZASTÚPENIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ – platby,

prípadne vratky peňažných prostriedkov v súvislosti s činnosťou,

diplomatických a konzulárnych zastúpení v zahraničí (netýka sa nákupov

pozemkov a nehnuteľností).

372 ZAHRANIČNÉ DIPLOMATICKÉ ZASTÚPENIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – inkasá,

prípadne vratky peňažných prostriedkov v súvislosti s činnosťou

diplomatických a konzulárnych zastúpení cudzích štátov (netýka sa nákupu

pozemkov a nehnuteľností).

375 VLÁDNE PRÍJMY A VÝDAVKY – inkasá a platby v súvislosti so štátnymi

platbami, vrátane účasti v jednotkách OSN, NATO a pod.

378 SPROSTREDKOVATEĽSKÉ SLUŽBY – inkasá a platby za sprostredkovateľské

služby, napr. provízie s výnimkou služieb sprostredkovaných bankami a

finančnými inštitúciami.

380 SLUŽBY OBCHODNEJ POVAHY – inkasá a platby za služby obchodnej povahy

(ako napr. odborné expertízy, veľtrhy, výstavy obchodného charakteru a

iné) a inde neuvedené služby.

382 AUDIOVIZUÁLNE SLUŽBY – inkasá a platby vzťahujúce sa k filmu,

televízii, rozhlasu, magnetickým záznamom a pod.

385 SLUŽBY V OBLASTI VZDELÁVANIA, KULTÚRY, ZÁBAVY, ŠPORTU A REKREÁCIE –

inkasá a platby súvisiace so službami zameranými na vzdelávaciu,

kultúrnu, športovú, rekreačnú, zábavnú a inú činnosť (napr. prednášky,

sympózia, kongresy, výstavy a pod.).

388 SLUŽBY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA – inkasá a platby súvisiace s

lekárskym ošetrením a kúpeľnou liečbou.

390 TECHNICKÉ SLUŽBY – inkasá a platby vzťahujúce sa k službám

technického charakteru (napr. stavebný dozor, konštrukcia, architektúra,

design a pod.).

392 SLUŽBY V OBLASTI ŤAŽOBNÉHO A SPRACOVATEĽSKÉHO PRIEMYSLU – inkasá a

platby súvisiace s ťažbou a spracovaním surovín (geologický prieskum,

ťažba surovín, ťažba dreva, jaderný odpad). Nezahŕňajú sa inkasá a platby

za právo ťažiť nerastné suroviny, využívať vnútrozemské vody a pod. (viď

PT 550).

395 ZASTÚPENIE SLOVENSKÝCH FIRIEM V ZAHRANIČÍ – inkasá a platby súvisiace

s nákladmi na reprezentáciu firiem. Nezahŕňajú sa náklady na mzdy, ktoré

patria do skupiny 4.

397 ZASTÚPENIE ZAHRANIČNÝCH FIRIEM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – inkasá a

platby súvisiace s nákladmi na reprezentáciu firiem. Nezahŕňajú sa

náklady na mzdy, ktoré patria do skupiny 4.

399 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 3 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 3.

Skupina 4 PRACOVNÉ PRÍJMY

Skupina 4 sa týka prevodov prostriedkov získaných za pracovnú činnosť.

410 PREVODY PRACOVNÝCH PRÍJMOV – prevody miezd, platov a iných odmien

získaných fyzickými osobami počas pracovného pobytu v zahraničí (týka sa

tuzemcov v zahraničí a cudzozemcov v Slovenskej republike). Týka sa i

prípadov, kedy slovenská firma zamestnáva cudzozemcov s miestom výkonu

práce v zahraničí.

499 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 4 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 4.

Skupina 5 DÔCHODKY Z MAJETKU A PODNIKANIA

Skupina 5 sa týka inkás a platieb vyjadrujúcich dôchodky plynúce medzi

tuzemcami a cudzozemcami z finančných aktív a pasív.

510 VÝNOSY Z PRIAMYCH INVESTÍCIÍ – inkasá a platby súvisiace s prevodom

podielu na zisku priamej investície určeného na rozdelenie (t.j.

dividendy, tantiémy) a ďalšie formy podielu na zisku (napr. čistý výnos z

prenájmu nehnuteľností).

512 REINVESTOVANÉ VÝNOSY – inkasá a platby súvisiace s tou časťou podielu

na zisku priamej investície, ktorá nie je určená na rozdelenie, ale na

rozšírenie imania priamych investorov v dcérskych spoločnostiach a

pobočkách.

520 VÝNOSY Z PORTFÓLIOVÝCH INVESTÍCIÍ – inkasá a platby súvisiace s

prevodmi výnosov z portfóliových investícií (ide o výnosy z portfóliových

investícií viažucich sa k platobným titulom PT 718 a PT 818).

530 ÚROKY – PRIAME INVESTÍCIE – inkasované a platené úroky z úverov

poskytovaných a prijímaných v rámci priamych investícií.

531 ÚROKY – PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE – KRÁTKODOBÉ – inkasované a platené

úroky z poskytovaných a prijímaných portfóliových investícií (napr.

obligácií), krátkodobé s pôvodnou dobou splatnosti kratšou ako 1 rok

vrátane (ide o výnosy z portfóliových investícií viažucich sa k platobným

titulom PT 720, 725 a PT 820, 825).

532 ÚROKY – PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE – STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ – inkasované

a platené úroky z poskytovaných a prijímaných portfóliových investícií

(napr. obligácií, finančných derivátov – úrokové swapy), stredno a

dlhodobých s pôvodnou dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok (ide o výnosy z

portfóliových investícií viažucich sa k platobným titulom PT 722 a PT

822).

533 ÚROKY Z FINANČNÝCH ÚVEROV – inkasované a platené úroky z finančných

úverov poskytovaných a prijímaných vo vzťahu k zahraničným bankám a

zahraničným finančným inštitúciám a iným subjektom. Zahŕňajú sa aj úroky

z vládnych úverov.

540 OSTATNÉ ÚROKY – inkasované a platené úroky z depozít a terminovaných

obchodov.

550 DÔCHODKY Z PÔDY – inkasá a platby vyplývajúce z vlastníctva pôdy,

t.j. nájomné z pôdy poľnohospodárskej, zastavanej, z využívania voľného

priestranstva, z pôdy lesnej, z využívania vnútrozemských vôd a

pozemských aktív, t.j. za právo ťažiť nerastné zdroje.

599 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 5 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 5.

Skupina 6 JEDNOSTRANNÉ PREVODY

Skupina 6 sa týka bežných a kapitálových prevodov jednostranného

charakteru.

610 PREVODY – inkasá a platby v súvislosti s prevodom prostriedkov tak

fyzickým (napr. vená, podpory, odškodnenia), ako aj právnickým osobám.

Zahŕňajú sa dary do výšky 10 tis. Sk vrátane, ďalej napr. poplatky za

študijný pobyt v zahraniční, semináre, náhrady poistenia a iné.

612 DEDIČSTVÁ A DARY – inkasá a platby v súvislosti s prevodom dedičstva

kapitálového charakteru a darov nad 10 tis. Sk. Dary do výšky 10 tis. Sk

sa zhŕňajú pod platobný titul 610.

615 VÝŽIVNÉ – inkasá a platby plynúce z prevodu čiastok na výživné.

618 DÔCHODKY inkasá a platby vyplývajúce zo starobných a iných dôchodkov.

620 PRÍSPEVKY MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM Z ROZPOČTU – inkasá a platby v

súvislosti s príspevkami medzinárodným organizáciám z rozpočtových

prostriedkov (okrem podielov v medzinárodných menových a finančných

organizáciách, ktoré sú zaznamenávané na PT 770).

622 PRÍSPEVKY MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM MIMO ROZPOČET – inkasá a platby

v súvislosti s príspevkami medzinárodným organizáciám z iných než

rozpočtových prostriedkov (okrem podielov v medzinárodných menových a

finančných organizáciách, ktoré sú zaznamenávané na PT 770).

625 PREVODY V SÚVISLOSTI S VYSŤAHOVANÍM – inkasá a platby v súvislosti s

migráciou obyvateľstva.

628 ZAHRANIČNÁ POMOC NEINVESTIČNÉHO CHARAKTERU – inkasá a platby v

súvislosti s dobrovoľnými príspevkami medzinárodným a nevládnym

inštitúciám poskytovanými subvenciami, štipendiami a ďalšími formami

finančnej pomoci neinvestičného charakteru (napríklad program PHARE).

629 NEINVESTIČNÉ DOTÁCIE – inkasá a platby v súvislosti s nenávratnými

dotáciami bankám a firmám určené výhradne na prevádzkové účely

(nezahŕňajú sa pôžičky a prostriedky na navýšenie základného imania a

pod.)

631 VLÁDNA ZAHRANIČNÁ POMOC INVESTIČNÉHO CHARAKTERU – inkasá a platby

plynúcich od vlád za zničenie, resp. poškodenie hmotného investičného

majetku (napr. budovy a stavby, stroje a zariadenia, chovné zvieratá a

pestované trvalé porasty – vinice, sady, chmeľnice), resp. nehmotného

investičného majetku (geologický prieskum, počítačový software, originály

zábavnej, literárnej a umeleckej činnosti a ostatný nehmotný investičný

majetok) vojenskými akciami, politickými udalosťami alebo prírodnými

katastrofami (povodne a pod.).

632 NEVLÁDNA ZAHRANIČNÁ POMOC INVESTIČNÉHO CHARAKTERU – inkasá a platby

plynúce od nevládnych subjektov za zničenie, resp. poškodenie hmotného

investičného majetku (napr. budovy a stavby, stroje a zariadenia, chovné

zvieratá a pestované trvalé porasty – vinice, sady, chmeľnice), resp.

nehmotný investičný majetok (geologický prieskum, počítačový software,

originály zábavnej, literárnej a umeleckej činnosti a ostatný nehmotný

investičný majetok) vojenskými akciami, politickými udalosťami alebo

prírodnými katastrofami (povodne a pod.).

634 VLÁDNE INVESTIČNÉ GRANTY (DOTÁCIE) – inkasá a platby súvisiace s

investičnými príspevkami plynúcimi od vlád, ktoré slúžia na financovanie

hmotného a nehmotného investičného majetku.

635 NEVLÁDNE INVESTIČNÉ GRANTY (DOTÁCIE) – inkasá a platby súvisiace s

investičnými príspevkami plynúcimi od nevládnych subjektov, (napr. od

podnikov, domácností), ktoré slúžia na financovanie hmotného a nehmotného

investičného majetku.

636 ODPUSTENIE DLHU – inkasá a platby súvisiace so zrušením dlhu po

vzájomnej dohode medzi veriteľom a dlžníkom.

640 POKUTY, PENÁLE – inkasá a platby v súvislosti s platením pokút,

penále, súdnych výloh, súdnych poplatkov a ostatných sankčných postihov.

645 DANE Z DÔCHODKOV A MAJETKU – inkasá a platby súvisiace s daňou z

príjmov (daň z individuálnych príjmov, alebo z príjmov domácností), zisku

(daň zo zisku korporácií, daň zo zisku z majetku a daň z výhier z lotérií

a pod.) a kapitálových výnosov (dane platené pravidelne z vlastníctva

alebo z používania pôdy a budov).

646 DANE Z KAPITÁLU – inkasá a platby súvisiace s daňami z kapitálu,

ktoré zahrňujú dane vyberané nepravidelne a veľmi zriedkavo z hodnoty

aktív alebo čistého majetku vlastneného ekonomickými subjektami, alebo z

hodnoty aktív, ktoré sú predmetom prevodov medzi ekonomickými subjektami.

650 NÁKUP A PREDAJ PATENTOV, LICENCIÍ – inkasá a platby súvisiace s

nákupom a predajom nehmotných nevýrobných nefinančných aktív a

vlastníckych práv, ako napr. patenty, ochranné známky, autorské a

nakladateľské práva, priemyslové vzory, výrobné postupy a iné.

690 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 6 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 6.

Skupina 7 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI AKTÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU

Skupina 7 sa týka transakcií s finančnými aktívami, ktoré majú vzťah k

zahraničiu.

710 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE – AKCIE – inkasá a platby za nákup a

predaj zahraničných akcií tuzemcami. Ide o priamu investíciu, t.j. keď

priamy investor (tuzemec) vlastní alebo získa najmenej 10% podielu na

základnom imaní cudzozemca (podniku priamej investície) alebo najmenej

10% hlasovacích práv.

712 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE – OSTATNÁ MAJETKOVÁ ÚČASŤ – inkasá a

platby súvisiace s navýšením, resp. znížením majetkovej účasti tuzemcov v

zahraničí (s výnimkou akcií). Ide o priamu investíciu, t.j. keď priamy

investor (tuzemec) vlastní alebo získa najmenej 10% podielu na základnom

imaní cudzozemca (podniku priamej investície) alebo najmenej 10%

hlasovacích práv.

713 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE – AKCIE DO 10% – inkasá a platby za

nákup a predaj zahraničných akcií tuzemcami, ktoré nepresahujú 10%

podielu na základnom imaní cudzozemca – priameho investora, ktorý vlastní

najmenej 10% podielu na základnom imaní tuzemca (podniku priamej

investície).

714 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE – OSTATNÁ MAJETKOVÁ ÚČASŤ DO 10% –

inkasá a platby súvisiace s navýšením, resp. znížením majetkovej účasti

tuzemcov, ktorá nepresahuje 10% podielu na základnom imaní cudzozemca –

priameho investora, ktorý vlastní najmenej 10% podielu na základnom imaní

tuzemca (podniku priamej investície).

715 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE – ÚVERY POSKYTNUTÉ PRIAMYMI INVESTORMI

(TUZEMCAMI) – čerpanie a splácanie úverov, ktoré poskytuje priamy

investor (tuzemec) podniku priamej investície (cudzozemcovi).

716 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE – ÚVERY POSKYTNUTÉ PODNIKMI PRIAMEJ

INVESTÍCIE (TUZEMCAMI) – čerpanie a splácanie úverov, ktoré poskytuje

podnik priamej investície (tuzemec) priamemu investorovi (cudzozemcovi).

718 ZAHRANIČNÉ PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE – AKCIE – inkasá a platby za nákup

a predaj zahraničných akcií tuzemcami. Ide o portfóliovú investíciu, t.j.

keď podiel investora (tuzemca) na základnom imaní cudzozemca je menší ako

10%.

720 ZAHRANIČNÉ CENNÉ PAPIERE KRÁTKODOBÉ – inkasá a platby za nákup a

predaj zahraničných cenných papierov (s výnimkou akcií) so splatnosťou do

1 roka (napr. zmenky, commercial papers, pokladničné a iné poukážky,

bankové akcepty, depozitné certifikáty). Ďalej sa sem zaraďujú aj dohody

o spätnom predaji – REPO – krátkodobé.

722 ZAHRANIČNÉ CENNÉ PAPIERE STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ – inkasá a platby za

nákup a predaj zahraničných cenných papierov (s výnimkou akcií). Ide o

úverové cenné papiere so splatnosťou nad 1 rok (napr. obligácie,

dlhopisy). Ďalej sa sem zaraďujú aj dohody o spätnom predaji – REPO –

strednodobé a dlhodobé.

725 FINANČNÉ DERIVÁTY – inkasá a platby plynúce z operácií s finančnými

derivátmi (prémie za opcie, margins u futures a ďalšie poplatky súvisiace

s finančnými derivátmi, napr. poplatky za menové swapy) okrem

vysporiadania podkladového nástroja, ktorý sa zaradí do príslušného

platobného titulu podľa charakteru uskutočnenej operácie.

735 NÁKUP A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ V ZAHRANIČÍ – inkasá a platby v

súvislosti s nákupom a predajom nehnuteľností tuzemcami v zahraničí.

740 POSKYTNUTÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ FINANČNÉ – čerpanie a splácanie úverov

poskytnutých cudzozemcovi na dobu kratšiu než 1 rok vrátane.

741 FAKTORING – inkasá a platby súvisiace s odkúpenými krátkodobými

vývoznými pohľadávkami.

745 POSKYTNUTÉ ÚVERY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ FINANČNÉ – čerpanie a

splácanie úverov poskytnutých cudzozemcovi na dobu dlhšiu než 1 rok.

746 FORTFAITING – inkasá a platby súvisiace s odkúpenými strednodobými a

dlhodobými vývoznými pohľadávkami.

750 VKLADY PROMPTNÉ A KRÁTKODOBÉ – inkasá a platby v súvislosti s vkladmi

a výbermi z účtov bánk v zahraničí so splatnosťou do 1 roka vrátane.

755 VKLADY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ – inkasá a platby v súvislosti s

vkladmi a výbermi z účtov bánk v zahraničí so splatnosťou nad 1 rok.

760 KONVERZIE, ARBITRÁŽE A ĎALŠIE OPERÁCIE – inkasá a platby plynúce zo

ziskových a ďalších operácií s devízovými hodnotami (cudzie meny,

zahraničné cenné papiere, zlato). Zahŕňajú dealingové operácie na účtoch

bánk v zahraničí vrátane predaja a nákupu cudzej meny za Sk.

769 DEVÍZOVÝ FIXING S NBS – inkasá a platby za nákup a predaj peňažných

prostriedkov v cudzej mene od NBS za Sk.

770 ČLENSKÉ PODIELY V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH – platby za členské

podiely v medzinárodných menových a finančných organizáciách.

780 OSTATNÉ FINANČNÉ AKTÍVA – inkasá a platby v súvislosti s vkladmi a

výbermi peňažných prostriedkov v cudzej mene z devízových účtov fyzických

a právnických osôb v zmenárňach bánk

799 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 7 – inkasá a platby v súvislosti s dotáciami

a odvodmi z pokladníc, ako aj s ostatnými transakciami vykazujúcimi znaky

skupiny 7.

Skupina 8 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI PASÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU

Skupina 8 sa týka transakcií s finančnými pasívami, ktoré majú vzťah k

zahraničiu.

810 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE – AKCIE – inkasá a platby za nákup a

predaj tuzemských akcií cudzozemcovi. Ide o priamu investíciu, keď priamy

investor (cudzozemec) vlastní alebo získa najmenej 10% podielu na

základnom imaní tuzemca (podniku priamej investície) alebo najmenej 10%

hlasovacích práv.

812 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE – OSTATNÁ MAJETKOVÁ ÚČASŤ – inkasá a

platby súvisiace s navýšením, resp. znížením majetkovej účasti v tuzemsku

s výnimkou akcií. Ide o priamu investíciu, t.j. keď priamy investor

(cudzozemec) vlastní alebo získa najmenej 10% podielu na základnom imaní

tuzemca (podniku priamej investície) alebo najmenej 10% hlasovacích práv.

813 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE – AKCIE DO 10% – inkasá a platby za nákup

a predaj tuzemských akcií cudzozemcovi, nepresahujúcich 10% podielu na

základnom imaní tuzemca – priameho investora, ktorý vlastní najmenej 10%

podielu na základnom imaní cudzozemca (podniku priamej investície).

814 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE – OSTATNÁ MAJETKOVÁ ÚČASŤ DO 10% – inkasá

a platby súvisiace s navýšením, resp. znížením majetkovej účasti

cudzozemcov v tuzemsku, ktorá nepresahuje 10% podielu na základnom imaní

tuzemca – priameho investora, ktorý vlastní najmenej 10% podielu na

základnom imaní cudzozemca (podniku priamej investície).

815 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE – ÚVERY PRIJATÉ PODNIKMI PRIAMEJ

INVESTÍCIE (TUZEMCAMI) – čerpanie a splácanie úverov, ktoré poskytuje

priamy investor (cudzozemec) podniku priamej investície (tuzemcovi).

816 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE – ÚVERY PRIJATÉ PRIAMYMI INVESTORMI

(TUZEMCAMI) – čerpanie a splácanie úverov, ktoré poskytuje podnik priamej

investície (cudzozemec) priamemu investorovi (tuzemcovi).

818 TUZEMSKÉ PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE – AKCIE – inkasá a platby za nákup a

predaj tuzemských akcií cudzozemcami. Ide o portfóliovú investíciu, t.j.

keď podiel investora (cudzozemca) na základnom imaní tuzemca je menší než

10%.

820 TUZEMSKÉ CENNÉ PAPIERE KRÁTKODOBÉ – inkasá a platby za nákup a predaj

tuzemských cenných papierov (s výnimkou akcií) so splatnosťou do 1 roka

(napr. zmenky, commerical papers, pokladničné a iné poukážky, bankové

akcepty, depozitné certifikáty).

822 TUZEMSKÉ CENNÉ PAPIERE STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ – inkasá a platby na

nákup a predaj tuzemských cenných papierov (úverové cenné papiere – napr.

obligácie so splatnosťou nad 1 rok, dlhopisy) s výnimkou akcií.

825 FINANČNÉ DERIVÁTY – inkasá a platby plynúce z operácií s finančnými

derivátmi (prémie za opcie, margins u futures a ďalšie poplatky súvisiace

s finančnými derivátmi, napr. poplatky za menové swapy) okrem

vysporiadania podkladového nástroja, ktorý sa zaradí do príslušného

platobného titulu podľa charakteru uskutočnenej operácie.

835 NÁKUP A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ V TUZEMSKU – inkasá a platby súvisiace s

nákupom a predajom nehnuteľností cudzozemcami v tuzemsku v rozsahu

vymedzenom devízovým zákonom.

840 PRIJATÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ FINANČNÉ – čerpanie a splácanie úverov

prijatých od cudzozemcov na dobu kratšiu než 1 rok vrátane.

845 PRIJATÉ ÚVERY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ FINANČNÉ – čerpanie a splácanie

úverov prijatých od cudzozemcov na dobu dlhšiu než 1 rok.

850 VKLADY PROMPTNÉ A KRÁTKODOBÉ – inkasá a platby v súvislosti s vkladmi

a výbermi z účtov bánk v zahraničí, resp. účtov cudzozemcov so

splatnosťou 1 roka vrátane.

855 VKLADY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ – inkasá a platby v súvislosti s

vkladmi a výbermi z účtov bánk v zahraničí, resp. z účtov cudzozemcov so

splatnosťou nad 1 rok.

899 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 8 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 8.

Skupina 9 PREVODY PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V CUDZEJ MENE MEDZI TUZEMSKÝMI

SUBJEKTAMI.

Skupina 9 sa týka prevodov peňažných prostriedkov v cudzej mene medzi

tuzemskými bankami a medzi bankami a ich klientmi – tuzemcami.

910 PREVODY VO VNÚTRI BANKY – prevody medzi pobočkami a centrálou banky

alebo medzi účtami v rámci jednej organizačnej jednotky príslušnej banky

v tuzemsku (s výnimkou pobočiek v zahraničí).

920 PREVODY MEDZI BANKAMI – prevody peňažných prostriedkov v cudzej mene

v súvislosti s poskytovaním a prijímaním úverov a vkladov medzi

tuzemskými bankami.

930 PREVODY – inkasá a platby v cudzej mene v súvislosti s poskytovaním a

splácaním úverov právnickým a fyzickým osobám – tuzemcom.

940 DEVÍZOVÉ ÚČTY FYZICKÝCH OSÔB – vklady a výbery z devízových účtov

fyzických osôb.

945 DEVÍZOVÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSÔB – vklady a výbery z devízových účtov

právnických osôb.

946 DEVÍZOVÝ TRH – nákupy a predaje peňažných prostriedkov v cudzej mene

uskutočňované medzi slovenskými bankami na medzibankovom devízovom trhu

na rezidentských nostro a loro účtoch bánk.

948 DANE Z ÚROKOV DEVÍZOVÝCH ÚČTOV PRÁVNICKÝCH OSÔB – odvody vyplývajúce

z daňového zaťaženia právnických osôb na rezidentských nostro a loro

účtov bánk.

950 PREVODY S NBS – prevody peňažných prostriedkov v cudzej mene v

súvislosti s poskytovaním a prijímaním úverov a vkladov s Národnou bankou

Slovenska.

960 PREVODY VLÁDNYCH ÚVEROV – prevody peňažných prostriedkov v cudzej

mene súvisiace s čerpaním a splácaním vládnych úverov.

970 KURZOVÉ ROZDIELY NA ÚČTOCH REZIDENTOV – rozdiel stavu devízovej

pozície voči rezidentom k ultimu vykazovaného mesiaca, počiatočného stavu

devízovej pozície voči rezidentom k 1.1. bežného roka a rozdiel inkás a

platieb za uplynulé obdobie v prepočte na Sk a prípadné saldo chýb.

971 KURZOVÉ ROZDIELY NA ÚČTOCH NEREZIDENTOV – rozdiel stavu devízovej

pozície voči nerezidentom k ultimu vykazovaného mesiaca, počiatočného

stavu devízovej pozície voči nerezidentom k 1.1. bežného roka a rozdiel

inkás a platieb za uplynulé obdobie v prepočte na Sk a prípadné saldo

chýb.

972 KURZOVÉ ROZPÄTIE NA ÚČTOCH REZIDENTOV – kurzový rozdiel na účtoch

rezidentov medzi kurzom nákup a kurzom stred a medzi kurzom predaj a

kurzom stred.

973 KURZOVÉ ROZPÄTIE NA ÚČTOCH NEREZIDENTOV – kurzový rozdiel na účtoch

nerezidentov medzi kurzom nákup a kurzom stred a medzi kurzom predaj a

kurzom stred.

990 SPROSTREDKOVANÉ OPERÁCIE – inkasá a platby vykonávané voči zahraničiu

iným peňažným ústavom alebo pre iný peňažný ústav.

999 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 9 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 9.

Pravidlá pre používanie platobných titulov:

1. Pri transakciách, inkasách a platbách vo vzťahu na zahraničie, t.j.

pri účtovných operáciách účtovaných na účtoch nerezidentov v zahraničnej

mene sa uvádzajú platobné tituly skupiny 1 až 8 podľa ekonomickej

podstaty transakcie.

2. Pri transakciách, inkasách a platbách účtovaných na účtoch rezidentov

v zahraničnej mene sa uvádzajú tituly skupiny9.

Príloha č. 4Kódy subjektov

Kód subjektu Definícia

0 nezaradené do sektorov

1 nefinančné organizácie a korporácie (sektory 100 až

103)

2 obyvateľstvo (sektor 892)

3 vlastné operácie NBS

4 peňažné inštitúcie a korporácie (sektory 400 až

463)

5 poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy (sektory

500 až 503)

6 vládny sektor (sektory 600 až 640

7 súkromné neziskové inštitúcie slúžiace prevažne

domácnostiam (sektor 700)

8 domácnosti (sektor 800)

9 zahraničie (sektor 900)

Pre priraďovanie kódov subjektov slúži ako metodická pomôcka klasifikácia

ekonomických sektorov pre Systém národných účtov (SNA). Kódy sektorov a

ich špecifikácia sú uvedené v materiáli Štatistického úradu SR

„Číselníky k registru organizácií“.

Príloha č. 5P R E V O D N Í K

Subjekty BANIS – Banky SWIFT – Identifikačné kódy pre tuzemský platobný

styk (Kód: AP0001) SLOVENSKÁ

REPUBLIKA

Subjekty BANIS – Banky SWIFT – Identifikačné kódy pre tuzemský platobný

styk (Kód: AP0001) ČESKÁ REPUBLIKA

Príloha č. 6Kódy druhých strán

KódDefinícia
1Zahraničnéhlavné riaditeľstvo
materská spoločnosť
veľký akcionár (vlastník najmenej 10% podielu základnéhoimania)
spoločnosti k nim sa vzťahujúce
spoločnosti s nimi spojené
filiálky
pridružené spoločnosti transaktora
podniky, v ktorých má tento podnik alebo pridružená spoločnosť veľkúúčasť
2Zahraničná vláda, zahraničná centrálna banka, Medzinárodný menovýfond, Svetová banka, ostatné medzinárodné finančné inštitúcie,Európska únia, G24
3Zahraničná banka4Iný zahraničný nerezident5Rezident

Druhou stranou transakcie sa rozumie právnická osoba, ktorá je

partnerom subjektu vykonávajúceho transakciu.

Kód druhej strany sa uvádza len pri nadlimitných transakciách, t.j.:

a) za tovar (platobné tituly skupiny 1) – transakcie nad 100 mil. Sk,

b) za služby (platobné tituly skupiny 2 a 3) – transakcie nad 10 mil.

Sk

c) ostatné transakcie (platobné tituly skupiny 4 až 8, mimo platobného

titulu 750 a 850) – transakcie nad 20 mil. Sk.

Pokiaľ transakcia nie je nadlimitná, kód druhej strany sa rovná 0.

Príloha č. 7Sadzobník cien Národnej banky Slovenska

za služby v platobnom styku v SKK a CZK

s Českou republikou

Národná banka Slovenska za dole uvedené činnosti v platobnom styku v

SKK a CZK s ČR účtuje klientom tieto ceny:I. Základné služby

Položka     Druh činnosti                cena (v Sk)
1.    Úhrada v SKK a CZK do ČR - hladká platba       5,- Sk
2.    Prijatá úhrada v SKK a CZK z ČR - hladká platba   neúčtuje sa
3.    Odvolanie príkazu pri úhrade v SKK a CZK do ČR    8,- Sk

Tento sadzobník nadobúda účinnosť 1.januára 1998.