en en

úplné znenie opatrenia NBS č. 1/1995

Úplné znenie

opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1,

ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov

ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných

opatrením Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9,

opatrením Národnej banky Slovenska z 22. októbra 1996 č. 14

a opatrením Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č. 2

Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v

znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z.

ustanovuje:§ 1
Vymedzenie minimálnej výšky likvidných prostriedkov

/1/ Minimálna výška likvidných prostriedkov

a) bánk1/ a pobočiek zahraničných

bánk2/ je 9 % zo záväzkov splatných na

požiadanie a z terminovaných záväzkov voči všetkým osobám s výnimkou

bánk, pobočiek zahraničných bánk a stavebných

sporiteľní3/ (ďalej len „banky“),

b) stavebných sporiteľní je 3 % zo záväzkov splatných na požiadanie a

z terminovaných záväzkov voči všetkým osobám s výnimkou bánk,

c) bánk, pobočiek zahraničných bánk a stavebných sporiteľní je i suma

finančných prostriedkov ustanovená opatrením Národnej banky

Slovenska3a/,

d) bánk, ktoré vykonávajú hypotekárne

obchody3b/, je 3 % z vydaných hypotekárnych

záložných listov a komunálnych obligácií.

/2/ Záväzkami podľa odseku 1 sa na potreby tohto opatrenia rozumejú

záväzky v slovenských korunách aj záväzky znejúce na cudziu menu.§ 2
Povinné minimálne rezervy

/1/ Likvidné prostriedky podľa § 1 ods. 1 sú banky povinné mať uložené na

účtoch peňažných rezerv vedených v Národnej banke Slovenska v slovenských

korunách ako povinné minimálne rezervy4/.

/2/ Povinné minimálne rezervy, okrem čiastky tvorenej podľa § 1 ods. 1

písm. c/, sa úročia ročnou úrokovou sadzbou 1,5 %.1/ § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákonaNárodnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z.2/ § 1 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. v znení zákona Národnej radySlovenskej republiky č. 58/1996 Z.z.3/ § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. ostavebnom sporení.3a/ Napríklad opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996č. 13 o devízovej pozícii bánk na menové účely.3b/ § 36a a nasl. zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákonaNárodnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z.4/ § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. oNárodnej banke Slovenska.

/3/ Základom pre výpočet úrokov je denný korunový zostatok bánk na účtoch

peňažných rezerv v Národnej banke Slovenska maximálne do výšky

stanovených povinných minimálnych rezerv, pričom ako rok je počítaných

360 dní.

/4/ Úroky budú vyplatené banke druhý pracovný deň po ukončení hodnoteného

obdobia.§ 3

/1/ Banka, ktorá nezačala vykonávať bankovú činnosť na základe povolenia

pôsobiť ako banka udeleného pred 1. marcom 1996, alebo banka, ktorej bolo

udelené povolenie na založenie banky po 1. marci

19965/ je povinná tvoriť povinné minimálne

rezervy prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom

nadobudlo právoplatnosť povolenie na výkon bankových

činností6/.

/2/ Banka, ktorá vznikla zlúčením, splynutím, rozdelením bánk alebo

odkúpením banky inou bankou, tvorí povinné minimálne rezervy dňom

zlúčenia, splynutia, rozdelenia alebo odkúpenia.

/3/ Banka, v ktorej Národná banka Slovenska zaviedla nútenú

správu7/, netvorí povinné minimálne rezervy.§ 4
Spôsob výpočtu povinných minimálnych rezerv

/1/ Pri výpočte stanovených povinných minimálnych rezerv sa vychádza z

priemerného stavu záväzkov za 3 dekádne obdobia, uvádzaných v príslušnom

výkaze bankovej štatistiky V (NBS) 6-36 Dekádny prehľad o aktívach a

pasívach (ďalej len „výkaz“). Pre výpočet povinných minimálnych

rezerv na mesiac N sa použijú dekádne výkazy k 20. a poslednému dňu

mesiaca N-2 a k 10. dňu mesiaca N-18/.

/2/ Stanovené povinné minimálne rezervy sú súčtom nasledovných čiastok:

a) čiastka vypočítaná percentom podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) z objemu

záväzkov splatných na požiadanie, a to zo stĺpca 3 výkazu riadok5/ § 4, § 5 zákona č. 21/1992 Zb. v znení zákona Národnej radySlovenskej republiky č. 58/1996 Z.z.6/ § 4a a § 5a zákona č. 21/1992 Zb v znení zákona Národnej radySlovenskej republiky č. 58/1996 Z.z.7/ § 27 a nasl. zákona č. 21/1992 Zb. v znení zákona Národnej radySlovenskej republiky č. 58/1996 Z.z. 8/ Napr. výpočet stanovených povinných minimálnychrezerv na mesiac december sa vykoná z priemerného stavu údajovdekádneho výkazu k 20. októbru, 31. októbru, 10. novembru.

č. 63 – neterminované vklady ústredných orgánov Slovenskej

republiky,

č. 67 – neterminované vklady miestnych orgánov,

č. 69 – vklady klientov celkom, znížené o sumy uvedené

v riadku č. 71 – terminované vklady podnikateľskej sféry,

v riadku č. 73 – terminované vklady obyvateľstva,

v riadku č. 75 – terminované vklady ostatné,

č. 88 – devízové neterminované vklady,

( R. 63 + r.67 + r.69 – r.71 – r.73 – r.75 + r.88 ),

b) čiastka vypočítaná percentom podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) z

objemu terminovaných záväzkov, a to zo stĺpca 3 výkazu riadok

č. 64 – terminované vklady ústredných orgánov Slovenskej

republiky,

č. 68 – terminované vklady miestnych orgánov,

č. 71 – terminované vklady podnikateľskej sféry,

č. 73 – terminované vklady obyvateľstva,

č. 75 – ostatné terminované vklady,

č. 76 – emitované zmenky,

č. 78 – emisia dlhopisov,

č. 89 – devízové terminované vklady,

( R. 64 + r.68 + r.71 + r.73 + r. 75 + r.76 + r.78 + r.89),

c) suma finančných prostriedkov podľa § 1 ods. 1 písm. c),

d) čiastka vypočítaná percentom podľa § 1 ods. 1 písm. d) z objemu

vydaných hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií, a

to zo stĺpca 3 výkazu riadok č. 79.

/3/ Čiastky povinných minimálnych rezerv stanovené podľa odseku 2 sa

zaokrúhľujú na celé koruny podľa pravidiel STN 01 1010.

/4/ Ak banka nepredloží niektorý z výkazov za jedno dekádne obdobie

uvedené v odseku 1 druhá veta, základňou pre výpočet povinných

minimálnych rezerv je priemer údajov z dvoch predložených výkazov podľa

odseku 1 zvýšený o 20 %. Ak banka nepredloží výkazy za dve dekádne

obdobia, alebo nepredloží žiadne výkazy podľa odseku 1, základňou pre

výpočet povinných minimálnych rezerv sú údaje z posledného predloženého

výkazu zvýšené o 40 %.“

/5/ Ak banka nepredloží niektorý z výkazov z dôvodu zrušenia povinnosti

jeho predloženia za príslušné dekádne obdobie, alebo výkaz nie je k

dispozícii z dôvodu zmeny termínu na jeho predloženie, základňa pre

výpočet povinných minimálnych rezerv sa podľa odseku 4 nezvyšuje.

/6/ Výška povinných minimálnych rezerv na príslušný mesiac sa vypočítava

vopred osobitne pre každú banku. Stanovené povinné minimálne rezervy

banky odsúhlasujú s Národnou bankou Slovenska pred začatím príslušného

mesiaca, ktorého sa povinné minimálne rezervy týkajú.§ 5
Spôsob hodnotenia povinných minimálnych rezerv

/1/ Dodržanie mesačne stanovených povinných minimálnych rezerv sa

vyhodnocuje dvakrát mesačne, a to

a) za obdobie od 1. dňa mesiaca do 15. dňa mesiaca vrátane,

b) za obdobie od 16. dňa mesiaca do posledného dňa mesiaca vrátane,

(ďalej len „hodnotené obdobie“).

/2/ Základom pre hodnotenie je priemer denných korunových zostatkov

príslušnej banky za hodnotené obdobie na účtoch peňažných rezerv v

Národnej banke Slovenska.

/3/ Povinné minimálne rezervy sú splnené, ak priemer jednotlivých denných

zostatkov na účtoch peňažných rezerv banky v Národnej banke Slovenska za

hodnotené obdobie v mesiaci (ďalej len „skutočný priemerný stav

povinných minimálnych rezerv“) dosiahne aspoň výšku povinných

minimálnych rezerv stanovených na príslušný mesiac.§ 6
Neplnenie a sankcie za neplnenie povinných minimálnych

rezerv

/1/ K neplneniu stanovenej výšky povinných minimálnych rezerv dochádza

vtedy, ak skutočný priemerný stav povinných minimálnych rezerv banky za

hodnotené obdobie je nižší ako stanovená výška povinných minimálnych

rezerv.

/2/ Rozdiel medzi stanoveným a skutočným priemerom za hodnotené obdobie

zaťaží Národná banka Slovenska úrokom vo výške trojnásobku diskontnej

úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej na začiatku hodnoteného

obdobia, kedy došlo k neplneniu stanovenej výšky povinných minimálnych

rezerv. Úrok sa zúčtuje do 15 dní po ukončení hodnoteného obdobia

inkasným príkazom Národnej banky Slovenska na ťarchu účtu príslušnej

banky. Pokiaľ banka nešpecifikuje príslušný účet do 5 dní po ukončení

obdobia, v ktorom povinné minimálne rezervy nesplnila, splatenie úrokov

vykoná Národná banka Slovenska na ťarchu účtu platobného styku banky v

Bankovom zúčtovacom centre Slovenska, a.s.§ 7

Zrušuje sa opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej zo 17. septembra

1992 publikované v čiastke 97/1992 Zb.§ 8

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1 nadobudlo

účinnosť 1. marca 1996 (oznámené pod č. 61/1996 Z.z.), opatrenie

Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9 nadobudlo účinnosť 1.

augusta 1996 (oznámené pod č. 228/1996 Z.z.), opatrenie Národnej banky

Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14 nadobudlo účinnosť 30. novembra 1996

(oznámené pod č. 347/1996 Z.z.) a opatrenie Národnej banky Slovenska z

21. marca 1997 č. 2 nadobudlo účinnosť 1. mája 1997.Vladimír Masár, v.r.
guvernér

Vydávajúci útvar: Odbor bankových obchodov

Vypracoval: Ing. S. Hušťavová, tel. 07/ 513- 2751

Ing. J. Jankovics, tel. 07/ 513-2752