en en

1998

Vestník NBS čiastka 5/1998 vydaná dňa 14. apríla 1998

Časť normatívna

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/1998, ktorým sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotamizo dňa 23. januára 1997

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/1998, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní a správe platobného prostriedku elektronickej peňaženky

Časť oznamovacia

Register predpisov Národnej banky Slovenska, uverejnených vo Vestníkoch Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 1997

Vestník NBS čiastka 7/1998 vydaná dňa 28. apríla 1998

Časť normatívna

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/1998, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/1998, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. októbra 1997 č. 10, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/1998, ktorým sa ustanovujú podmienky Národnej banky Slovenska na vykonávanie obchodov so zmenkami

Vestník NBS čiastka 12/1998 vydaná dňa 29. júna 1998

Časť normatívna

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka, minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky a minimálna výška trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou svojej pobočke na území Slovenskej republiky a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 16 ods. 1 zákona o bankách

Vestník NBS čiastka 15/1998 vydaná dňa 25. septembra 1998

Časť normatívna

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas na nadobudnutie akcií alebo podielových účastí na právnickej osobe, ktorá nie je bankou, a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu

Vestník NBS čiastka 17/1998 vydaná dňa 26. októbra 1998

Časť normatívna

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o zriadenie zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie a podmienky na jeho prevádzku

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/1998 o devízovej pozícii bánk a pobočiek zahraničných bánk na menové účely

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/1998, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/1998, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/1998, ktorým sa ustanovujú podmienky na obchodovanie s peňažnými prostriedkami v cudzej mene vykonávané bankami na vnútornom devízovom trhu

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/1998, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia a voči cudzozemcom

Vestník NBS čiastka 19/1998 vydaná dňa 16. novembra 1998

Časť normatívna

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/1998, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Vestník NBS čiastka 20/1998 vydaná dňa 26. novembra 1998

Časť normatívna

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/1998, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štárneho tajomstva a služobného tajomstva v podmienkach Národnej banky Slovenska