en en

Opatrenie NBS č. 1/1998

1

O P A T R E N I E

Národnej banky Slovenska

z 20. marca 1998,

ktorým sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky na vykonávanie

niektorých obchodov s devízovými hodnotami

Národná banka Slovenska podľa § 29 písm. c) zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a podľa

§ 13 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.

Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších

predpisov v znení zákona č.45/1998 Z.z. ustanovuje:PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1

Toto opatrenie ustanovuje

a) podmienky na vykonávanie zmenárenskej činnosti, a to nákup

bankoviek, mincí alebo cestovných šekov1) v

cudzej mene za bankovky a mince v slovenskej mene (ďalej len

„nákup cudzej meny“),

b) podmienky na vykonávanie predaja bankoviek, mincí alebo cestovných

šekov v cudzej mene za bankovky a mince v slovenskej mene (ďalej len

„predaj cudzej meny“),

c) podmienky na vykonávanie zámeny cudzej meny za inú cudziu menu,

ktorá je hracou menou2) iba za účelom výmeny

za hracie žetóny3) v hracej mene a zámeny

výhier4) v cudzej mene za inú menu pri

prevádzkovaní stávkových hier v kasíne povolených podľa osobitného

zákona5) (ďalej len „iné obchody s

cudzou menou“).1) § 720 až § 724 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zneníneskorších predpisov.2) § 33 zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériacha iných podobných hrách.3) § 35 zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. v zneníneskorších predpisov.4) § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. v znenízákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 294/1994 Z. z..5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériach ainých podobných hrách v znení neskorších predpisov.DRUHÁ ČASŤ
PODMIENKY NA VYKONÁVANIE NÁKUPU CUDZEJ MENY A PREDAJA CUDZEJ

MENY
§ 2

Nákup cudzej meny alebo predaj cudzej meny môže vykonávať len devízové

miesto6), a to v rozsahu ustanovenom v povolení

na výkon bankových činností7) alebo v koncesnej

listine na zmenárenskú činnosť8) alebo v

devízovej licencii na predaj cudzej meny za slovenskú

menu.9)§ 3

(1) Devízová licencia na predaj cudzej meny sa udeľuje na základe

písomnej žiadosti.

(2) Žiadosť právnickej osoby o udelenie devízovej licencie na predaj

cudzej meny obsahuje

a) obchodné meno, sídlo, IČO,

b) meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby alebo

osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,

c) odôvodnenie žiadosti,

d) adresy prevádzkarní, v ktorých uvažuje vykonávať predaj cudzej meny.

(3) K žiadosti ďalej priloží

a) výpis z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace alebo jeho

overenú kópiu alebo doklad preukazujúci vznik právnickej osoby, ak sa

táto právnická osoba do obchodného registra nezapisuje,

b) overenú kópiu platnej koncesnej listiny na vykonávanie zmenárenskej

činnosti,6) § 2 písm. o) zákona č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon,ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.o priestupkoch v znení neskorších predpisov7) Druhá časť zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákonaNárodnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.8) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenskýzákon) v znení neskorších predpisov.9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskejnárodnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskoršíchpredpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z.

c) súhrnný údaj o množstve nakúpených cudzích mien zodpovedajúci údajom v

odpočtoch o nákupe cudzej meny vyhotovených za posledné tri mesiace pred

podaním žiadosti.

(4) Žiadosť fyzickej osoby – podnikateľa o udelenie devízovej licencie na

predaj cudzej meny obsahuje

a) meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby –

podnikateľa,

b) obchodné meno, miesto podnikania, IČO,

c) odôvodnenie žiadosti,

d) adresy prevádzkarní, v ktorých uvažuje vykonávať predaj cudzej meny.

(5) K žiadosti ďalej priloží

a) overenú kópiu platnej koncesnej listiny na vykonávanie zmenárenskej

činnosti,

b) súhrnný údaj o množstve nakúpených cudzích mien zodpovedajúci údajom v

odpočtoch o nákupe cudzej meny vyhotovených za posledné tri mesiace pred

podaním žiadosti.

(6) Žiadosť o udelenie devízovej licencie na predaj cudzej meny žiadateľ

predkladá pobočke Národnej banky Slovenska, v ktorej územnom obvode má

právnická osoba sídlo alebo fyzická osoba – podnikateľ miesto podnikania.

(7) Pobočka Národnej banky Slovenska pri rozhodovaní o udelení devízovej

licencie na predaj cudzej meny okrem iného prihliada aj na objem cudzej

meny nakúpenej pri zmenárenskej činnosti žiadateľa.

8) Devízové miesto oznámi bez odkladu pobočke Národnej banky Slovenska,

ktorá vydala devízovú licenciu na predaj cudzej meny, všetky zmeny údajov

uvedených v žiadosti o devízovú licenciu a zmeny dokladov, ktoré sú

určené ako prílohy k tejto žiadosti.§ 4

(1) Banka vykonáva nákup cudzej meny alebo predaj cudzej meny v

prevádzkových priestoroch banky (ďalej len „zmenárenské

pracovisko“) alebo v zmenárenských automatoch. Devízové miesto,

ktoré nie je bankou, vykonáva nákup cudzej meny alebo predaj cudzej meny

v prevádzkarňach alebo v zmenárenských automatoch.

(2) Devízové miesto, ktoré nie je bankou, môže začať vykonávať nákup

cudzej meny alebo predaj cudzej meny len v prevádzkarňach alebo v

zmenárenských automatoch vopred schválených10)

pobočkou Národnej banky Slovenska, v ktorej územnom obvode má devízové

miesto sídlo alebo miesto podnikania.§ 5

(1) Devízové miesto, ktoré nie je bankou, pri vykonávaní nákupu cudzej

meny alebo pri predaji cudzej meny povinne používa odpočet o nákupe

cudzej meny alebo predaji cudzej meny, valutovú knihu alebo valutový

denník, zberný účtovný doklad (ďalej len „tlačivá“).

(2) Banka pri vykonávaní nákupu cudzej meny alebo predaja cudzej meny

povinne používa odpočet o nákupe cudzej meny alebo predaji cudzej meny.

(3) Devízové miesto môže tlačivá nahradiť zostavami spracovanými

prostriedkami výpočtovej techniky,11) pokiaľ

obsahujú rovnaké náležitosti ako tlačivá a nemožno ich dodatočnými

zásahmi meniť (ďalej len „záznamy na technických nosičoch

dát“).

(4) Devízové miesto pri vykonávaní predaja cudzej meny povinne používa

kartotéku platidiel v knižnej alebo elektronickej forme, ktorá obsahuje

vyobrazenie a popis platných bankoviek cudzej meny najmenej v rozsahu

obchodovaných platidiel a informácie o vydaní a platnosti týchto

platidiel.

(5) Tlačivá podľa odsekov 1 a 2 alebo záznamy na technických nosičoch dát

vedie devízové miesto za každé zmenárenské pracovisko alebo prevádzkareň

samostatne.Uschováva ich po dobu päť rokov nasledujúcich po roku, ku

ktorému sa vzťahujú, z toho najmenej rok v zmenárenskom pracovisku alebo

v prevádzkarni devízového miesta.

(6) Devízové miesto uvádza na tlačivách svoje identifikačné znaky.

Identifikačnými znakmi sú

a) obchodné meno,

b) identifikačné číslo (nevzťahuje sa na banky), c) podpis oprávneného

zamestnanca podľa podpisového vzoru (nevzťahuje sa na záznamy na

technických nosičoch dát a na zmenárenské automaty).10) Príloha č. 3 zákona č. 455/1991 Zb.
11) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej radySlovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.
§ 6

(1) O nákupe cudzej meny alebo predaji cudzej meny vyhotoví devízové

miesto odpočet, ktorý označí poradovým číslom a uvedie v ňom tieto

údaje

a) označenie cudzej meny kódom ISO, jej množstvo, kurz,

b) kurzovú hodnotu,

c) cenu služby,

d) sumu na výplatu alebo príjem v Sk,

e) identifikačné znaky a názov zmenárenského pracoviska príp.

prevádzkarne,

f) dátum a miesto vyhotovenia,

g) meno a priezvisko klienta, druh, číslo a krajinu vystavenia preukazu

jeho totožnosti12) (nevzťahuje sa na zmenárenské

automaty).

(2) Pri nákupe alebo predaji cestovných šekov devízové miesto na odpočte

ďalej uvedie meno vystaviteľa cestovného šeku a výslovný údaj o tom, že

ide o nákup cestovného šeku alebo o predaj cestovného šeku.

(3) Odpočet sa vyhotovuje dvojmo. Jedno vyhotovenie odpočtu zostáva v

úschove devízového miesta, druhé obdrží klient. V prípade ručného

spracovania devízové miesto uschováva originál odpočtu. V prípade

spracovania prostriedkami výpočtovej techniky možno odpočet uschovať na

technických nosičoch dát.

(4) Pri vykonávaní storna devízové miesto označí originál aj kópiu

odpočtu slovom „storno“ a v odpočte uvedie identifikačné znaky,

dátum a miesto vystavenia. Odpočet zaradí medzi ostatné odpočty (v

bankách medzi ostatné doklady o pokladničných operáciách ) zoradené v

číselnom poradí.§ 7

Devízové miesto, ktoré nie je bankou, vykoná denne uzávierku nákupu

cudzích mien a predaja cudzích mien. Do valutovej knihy alebo

valutového denníka zapíše dátum, poradové číslo odpočtu a jemu

zodpovedajúci údaj o množstve nakúpenej alebo predanej cudzej meny, a

to v členení podľa jednotlivých druhov cudzích mien označených kódom

ISO a ďalej údaje o zostatkoch cudzích mien v pokladni.
12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. oobčianskych preukazoch v znení neskorších predpisov. Zákon Národnejrady Slovenskej republiky č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobytecudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona Národnej radySlovenskej republiky č. 70/1997 Z. z.§ 8

(1) Devízové miesto, ktoré nie je bankou, vystaví zberný účtovný doklad

vo dvoch vyhotoveniach v prípade, že nakúpené cudzie meny predá banke

alebo inému oprávnenému devízovému miestu za slovenskú menu alebo v

prípade, že nakúpené cudzie meny uloží na devízový účet vedený v banke.

Devízové miesto priebežne zaznamenáva do valutovej knihy alebo valutového

denníka údaje o množstve predanej cudzej meny za slovenskú menu alebo

uloženej na devízový účet. Tieto údaje musia zodpovedať údajom v zbernom

účtovnom doklade.

(2) Devízové miesto, ktoré nie je bankou, uvedie v zbernom účtovnom

doklade údaje o množstve cudzích mien predaných za slovenskú menu alebo

uložených na devízový účet, a to v členení podľa jednotlivých druhov

cudzích mien označených kódom ISO, identifikačné znaky, názov

prevádzkarne a dátum.

(3) Banka alebo iné devízové miesto, ktorému sa cudzie meny predajú,

alebo banka, v ktorej sa cudzie meny uložia na devízový účet, potvrdí obe

vyhotovenia zberných účtovných dokladov uvedením svojich identifikačných

znakov, pričom jedno vyhotovenie vráti devízovému miestu a druhé si

ponechá. Devízové miesto, ktorému sa cudzie meny predajú, priebežne

zaznamenáva do valutovej knihy alebo valutového denníka údaje o množstve

nakúpenej cudzej meny, ktoré musia zodpovedať údajom v zbernom účtovnom

doklade; to sa nevzťahuje na banky.

(4) Pri nákupe cudzej meny alebo predaji cudzej meny za slovenskú menu

podľa odsekov 1 až 3, devízové miesta nevyhotovujú odpočet o nákupe alebo

predaji podľa § 6.§ 9

(1) Nákup cudzej meny alebo predaj cudzej meny vykonáva devízové miesto

podľa dohodnutého nákupného alebo predajného kurzu.

(2) Cenu účtovanú za poskytnuté služby devízové miesto určí pevnou

sadzbou alebo v percentách z kurzovej hodnoty, pričom môže určiť

minimálnu alebo maximálnu výšku tejto ceny. Cena služby sa vyjadruje

číselne.

(3) Devízové miesto uverejní cenník poskytovaných služieb spolu s

kurzovým lístkom na viditeľnom mieste, aby bol klient informovaný o ich

výške pred uskutočnením služby.§ 10

(1) Devízové miesto, ktoré nie je bankou, vykazuje Národnej banke

Slovenska súhrnné údaje o množstve cudzích mien, ktoré vo vykazovanom

štvrťroku nakúpilo a predalo, a to za všetky prevádzkarne a zmenárenské

automaty súhrnnena tlačive, ktoré je uvedené v prílohe. Ak devízové

miesto vo vykazovanom období nevykonalo žiadny nákup cudzej meny alebo

predaj cudzej meny, uvedie na tlačive nulové hodnoty.

(2) Devízové miesto zasiela vyplnené tlačivo v dvoch vyhotoveniach

pobočke Národnej banky Slovenska, v ktorej územnom obvode má devízové

miesto sídlo alebo miesto podnikania, a to najneskôr do 15 kalendárnych

dní po skončení vykazovaného obdobia. Pobočka Národnej banky Slovenska

potvrdí príjem tlačív a jedno potvrdené tlačivo vráti devízovému miestu.TRETIA ČASŤ
PODMIENKY NA VYKONÁVANIE INÝCH OBCHODOV S CUDZOU MENOU
§ 11

Iné obchody s cudzou menou môže vykonávať devízové miesto, ktorému

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo povolenie na

prevádzkovanie stávkových hier v kasíne podľa osobitného

zákona5) a ktorému Národná banka Slovenska

udelila devízovú licenciu na vykonávanie iných obchodov s cudzou

menou,9) a to len v prevádzkarňach uvedených v

devízovej licencii.§ 12

(1) Žiadosť tuzemca o udelenie devízovej licencie na iné obchody s cudzou

menou obsahuje

a) obchodné meno právnickej osoby, jej sídlo, IČO,

b) meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby alebo

osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo jeho členom,

c) odôvodnenie žiadosti,

d) adresy prevádzkarní, v ktorých uvažuje vykonávať iné obchody s cudzou

menou.

(2) K žiadosti ďalej priloží

a) výpis z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace alebo jeho

overenú kópiu alebo doklad, ktorý preukazuje vznik právnickej osoby v

prípade, že sa táto právnická osoba do obchodného registra

nazapisuje,

b) overenú kópiu povolenia na prevádzkovanie stávkových hier v kasíne

vydaného podľa osobitného zákona.5)

(3) Žiadosť o udelenie devízovej licencie na iné obchody s cudzou menou

žiadateľ predkladá ústrediu Národnej banky Slovenska v Bratislave.

(4) Devízové miesto oznámi bez odkladu ústrediu Národnej banky Slovenska

všetky zmeny údajov uvedených v žiadosti o devízovú licenciu na iné

obchody s cudzou menou a zmeny dokladov, ktoré sú stanovené ako prílohy k

tejto žiadosti.§ 13

(1) Devízové miesto vykonáva iné obchody s cudzou menou podľa kurzu

peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhlasovaného Národnou bankou

Slovenska, platného ku dňu otvorenia hracieho dňa.

(2) Cenu služby účtovanú za poskytnutie iného obchodu s cudzou menou

devízové miesto určí pevnou sadzbou alebo v percentách z hodnoty

vypočítanej podľa kurzu. Cena služby sa vyjadruje číselne.

(3) Devízové miesto uverejní cenník iných obchodov s cudzou menou spolu s

kurzovým lístkom na viditeľnom mieste, aby bol klient informovaný o ich

výške pred uskutočnením obchodu.§ 14

(1) O vykonaní každého obchodu vyhotoví devízové miesto odpočet, ktorý

označí poradovým číslom a uvedie v ňom tieto údaje

a) označenie cudzej meny kódom ISO, jej množstvo, kurz,

b) hodnotu vypočítanú podľa kurzu,

c) cenu služby,

d) sumu na výplatu,

e) identifikačné znaky podľa § 5 ods. 6 a názov prevádzkarne,

f) dátum a miesto vystavenia.

(2) Odpočet sa vyhotovuje dvojmo. Jedno vyhotovenie odpočtu zostáva v

úschove devízového miesta, druhé obdrží klient. V prípade ručného

spracovania zostáva v úschove originál odpočtu. V prípade spracovania

prostriedkami výpočtovej techniky možno odpočet uschovať na technických

nosičoch dát.

(3) Pri vykonávaní storna devízové miesto označí originál aj kópiu

odpočtu slovom „storno“ a v odpočte uvedie identifikačné znaky,

dátum a miesto vyhotovenia. Odpočet zaradí medzi ostatné odpočty zoradené

v číslenom poradí.

(4) Devízové miesto vedie o iných obchodoch s cudzou menou samostatnú

evidenciu. Odpočet o vykonaní iných obchodov s cudzou menou devízové

miesto uschováva po dobu päť rokov nasledujúcich po roku, ku ktorému sa

vzťahujú, z toho najmenej rok v prevádzkarni devízového miesta.ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 15

Pri porušení alebo nedodržaní podmienok ustanovených týmto opatrením sa

postupuje podľa osobitného zákona.13)§ 16

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. júna 1996 č. 8,

ktorým sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky na vykonávanie

niektorých obchodov s devízovými hodnotami (oznámenie č. 217/1996 Z.

z.).§ 17

Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho

vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Vladimír Masár v. r.
guvernér

Vydávajúci: devízový odbor – oddelenie metodické a

kontrolné13) Tretia a štvrtá časť zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 202/1995 Z. z. v znení zákona č. 45/1998 Z. z..PrílohaNárodná banka SlovenskaDevízové miesto predloží príslušnej pobočke
Národnej banky Slovenska do 15 dní po ukončení štvrťroka
VÝKAZ O NÁKUPE A PREDAJI CUDZEJ MENY
Vykazované obdobie

Označenie cudzej meny kódom ISONákup cudzej meny podľa nákupných odpočtovSúčet kurzových hodnôt podľa nákupných odpočtov (v Sk)Predaj cudzej meny podľa predajných odpočtovSúčet kurzových hodnôt podľa predajných odpočtov (v Sk)Nákup cudzej meny od iných devízových miestPredaj cudzej meny iným devízovým miestam
1234567
Predkladá:Vypracoval:Dňa:

pečiatka a podpis zodpovednej osoby