en en

Opatrenie NBS č. 10/1998

10

O P A T R E N I E

Národnej banky Slovenska

z 27. augusta 1998,

ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o zriadenie zastúpenia

zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie a

podmienky na jeho prevádzku

Národná banka Slovenska podľa § 39a ods. 6 zákona č. 21/1992 Zb. o

bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.

z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ l

Účel opatrenia

Účelom tohto opatrenia je ustanoviť náležitosti žiadosti o zriadenie

zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej

inštitúcie (ďalej len „zastúpenie“) a podmienky na jeho

prevádzku.

§ 2

Náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia

(1) Žiadosť o registráciu zastúpenia podáva Národnej banke Slovenska

zahraničná banka alebo obdobná zahraničná finančná inštitúcia, ktorá

zastúpenie zriaďuje (ďalej len „zahraničná banka“).

(2) Žiadosť o registráciu zastúpenia musí obsahovať najmä

a) obchodné meno, právnu formu a sídlo zahraničnej banky,

b) údaje o úradnej registrácii zahraničnej banky (napr. označenie

registrového súdu v krajine jej sídla, zápis do obchodného registra),

c) predmet činnosti zahraničnej banky ako vyplýva z úradného povolenia

vydaného príslušnou inštitúciou v krajine jej sídla,

d) základný dokument (napr. stanovy), ktorým sa zahraničná banka riadi

a termín prijatia tohto dokumentu príslušným orgánom zahraničnej banky,

e) informáciu o hodnotení zahraničnej banky vypracovanú orgánom dohľadu

v krajine sídla zahraničnej banky,

f) mená, priezviská a funkcie štatutárnych zástupcov zahraničnej banky,

g) označenie orgánu zahraničnej banky, ktorý rozhodol o zriadení

zastúpenia v Slovenskej republike a dátum rozhodnutia,

h) meno, priezvisko a adresu osoby, ktorá bude zastupovať zahraničnú

banku pri zriaďovaní zastúpenia,

i) meno, priezvisko, adresu a pracovný životopis osoby, ktorá je

navrhovaná ako vedúci zastúpenia, jej kontaktnú adresu v Slovenskej

republike, číslo telefónu a číslo faxu, ak sú už v čase podania

žiadosti známe; ak ide o osobu podľa písmena h), žiadateľ uvedie len

údaje, ktoré sa v písmene h) nevyžadujú,

j) dôvody na zriadenie zastúpenia a predpokladanú dobu jeho trvania,

k) predmet a rozsah činností, ktoré budú zastúpenie vykonávať,

l) adresu zastúpenia,

m) číslo telefónu a číslo faxu zastúpenia, ak sú už v čase podania

žiadosti známe; inak ich zastúpenie oznámi po jeho registrácii,

n) predpokladaný počet zamestnancov zastúpenia.

(3) Prílohou žiadosti o registráciu zastúpenia musí byť najmä

a) výpis z úradnej registrácie zahraničnej banky (výpis z obchodného

alebo obdobného registra),

b) úradne overená kópia povolenia, na základe ktorého bola zahraničná

banka založená a vykonáva svoju činnosť,

c) úradne overené plnomocenstvo pre osobu, ktorá bude zastupovať

zahraničnú banku pri zriadení zastúpenia,

d) výpis z registra trestov osoby, ktorá je navrhovaná za vedúceho

zastúpenia; ak ide o cudzinca aj potvrdenie o jeho občianskej

bezúhonnosti vydané v krajine sídla zahraničnej banky,

e) posledná výročná správa zahraničnej banky,

f) ak ide o cudzinca, ktorý je navrhovaný za vedúceho zastúpenia,

povolenie na dlhodobý pobyt podľa osobitného predpisu1) a

povolenie na zamestnanie cudzincovi podľa osobitného

predpisu.2)1) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. opobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č.70/1997 Z. z.2) § 20 ods. 2 písm. s) a § 116 zákona Národnej rady Slovenskejrepubliky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997Z. z. Pri platbách z devízových účtov zastúpenia tuzemcom musí byť účelplatby označený platobnými titulmi podľa osobitného predpisu

§ 3

Podmienky prevádzky zastúpenia

(1) Zastúpenie v označení svojho sídla a v písomnom styku musí vždy vo

svojom názve uvádzať označenie „zastúpenie“.

(2) Zastúpenie nepodniká a nezapisuje sa do obchodného registra.

(3) Zastúpenie nesmie vykonávať žiadne finančné operácie zahraničnej

banky alebo inej právnickej alebo fyzickej osoby prostredníctvom účtov

zastúpenia. Na účtoch zastúpenia môžu byť uložené len finančné

prostriedky poukázané zahraničnou bankou, slúžiace na prevádzku

zastúpenia. Operácie s finančnými prostriedkami na účtoch zastúpenia

nesmú prevyšovať potreby, ktoré vyplývajú z predmetu činnosti zastúpenia.

Pri platbách z devízových účtov zastúpenia tuzemcom musí byť účel platby

označený platobnými titulmi podľa osobitného predpisu.3)3) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/1998, ktorým sa ustanovujú

podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky

(oznámenie č. 122/1998 Z. z.).

(4 )Vedúci zastúpenia môže robiť právne úkony za zahraničnú banku len v

pracovnoprávnych záležitostiach ostatných zamestnancov zastúpenia.

Ostatní zamestnanci zastúpenia nesmú robiť právne úkony za zahraničnú

banku. Vedúci a ostatní zamestnanci zastúpenia nesmú za odplatu pre

zastúpenie zastupovať zahraničnú banku pri akýchkoľvek jej bankových

obchodoch alebo iných službách.

(5) Zastúpenie nesmie mať priestory, ktoré by vzhľadom a zariadením mohli

vzbudzovať dojem, že ide o zahraničnú banku alebo o jej pobočku.

(6) Zastúpenie je povinné do 30 dní od jeho registrácie oznámiť Národnej

banke Slovenska, v ktorých bankách alebo pobočkách zahraničných bánk na

území Slovenskej republiky má vedené účty (názvy a bankové spojenia).

(7) Zahraničná banka je povinná vopred oznámiť Národnej banke Slovenska

zmenu vedúceho zastúpenia, zmenu umiestnenia (sídla) a zatvorenie

zastúpenia. Pri zmene vedúceho zastúpenia je povinná predložiť pracovný

životopis a výpis z registra trestov alebo ak ide o cudzinca aj

potvrdenie o občianskej bezúhonnosti nového vedúceho zastúpenia a

povolenia podľa § 2 ods. 3 písm. f).

(8) Okrem údajov uvedených v odsekoch 6 a 7 je zastúpenie povinné v

lehote do 30 dní oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu, ktorá

nastala v skutočnostiach tvoriacich podklad pre jeho registráciu.

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 4

(1) Žiadosť a všetky prílohy uvedené v § 2, okrem výročnej správy, sa

podávajú Národnej banke Slovenska v slovenskom jazyku alebo spolu s

úradným prekladom do slovenského jazyka. Ak sa prílohy podávajú ako

kópie, musia byť úradne overené.

(2) Žiadosť zahraničnej banky o registráciu zastúpenia a písomné

plnomocenstvo podľa § 2 ods. 3 písm. c) podpisujú dvaja členovia

štatutárneho orgánu zahraničnej banky.

(3) Národná banka Slovenska môže v odôvodnených prípadoch upustiť od

požadovania niektorých náležitostí a príloh uvedených v § 2 ods. 2 a 3 a

§ 4 ods. 1.

(4) Zastúpenie sa považuje za zrušené dňom právoplatnosti rozhodnutia

Národnej banky Slovenska o zrušení registrácie, vydaného podľa § 39a ods.

7 zákona alebo zrušením registrácie, ak dôjde k zatvoreniu zastúpenia.

§ 5

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. mája 1996 č. 7,

ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o zriadenie zastúpenia

zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie a

podmienky na jeho prevádzku oznámenie č. 174/1996 Z. z.).

§ 6

Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho

vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Vladimír Masár v. r.
guvernér
Vydávajúci útvar:povoľovací odbor
Referent:JUDr. František Hetteš – tel. 513 3432