en en

Opatrenie NBS č. 11/1998

11 OPATRENIE Národnej banky Slovenska zo 14. septembra 1998

o devízovej pozícii bánk a pobočiek zahraničných bánk na menové účely
Národná banka Slovenska podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Predmet opatrenia
Predmetom tohto opatrenia je zavedenie devízovej pozície bánk a pobočiek zahraničných bánk1) (ďalej len „banky“) na menové účely ustanovením minimálneho pomeru devízových aktív k devízovým pasívam.
1) §1 ods. 1 a 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskoršíchpredpisov.

§ 2

Vymedzenie pojmov (1) Devízové aktíva na účely tohto opatrenia sú súvahové aktíva bánk voči nerezidentom v cudzej mene. (2) Devízové pasíva na účely tohto opatrenia sú súvahové pasíva bánk voči rezidentom a nerezidentom v cudzej mene a súvahové pasíva bánk voči nerezidentom – bankám v slovenských korunách. (3) Koeficient devízovej pozície bánk na menové účely je pomer devízových aktív k devízovým pasívam.

§ 3 (1) Devízové aktíva podľa § 2 ods. 1 sú zostatky na účtoch zodpovedajúcich riadku 33, stĺpec 3, vo výkaze DEV (NBS) 20-98, Denný výkaz o devízovej pozícii. (2) Devízové pasíva podľa § 2 ods. 2 sú zostatky na účtoch zodpovedajúcich riadku 57, stĺpec 1 a zostatky na účtoch zodpovedajúcich riadku 84, stĺpec 3, znížené o zostatky na účtoch zodpovedajúcich riadku 53, stĺpec 1, vo výkaze DEV (NBS) 20- 98, Denný výkaz o devízovej pozícii.

§ 4

Záväzný koeficient devízovej pozície bánk na menové účely
Záväzný koeficient devízovej pozície bánk na menové účely je najmenej 0,80.

§ 5

Výpočet koeficientu devízovej pozície bánk na menové účely (1) Pri výpočte koeficientu devízovej pozície bánk na menové účely sa vychádza z denného stavu devízových aktív a devízových pasív. Pre výpočet koeficientov na mesiac N, na ktorý sa vzťahuje záväzný koeficient, sa použijú údaje pracovných dní za obdobie od 16. dňa vrátane mesiaca N-1 do 15. dňa vrátane mesiaca N. (2) Koeficient devízovej pozície bánk na menové účely sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.

§ 6

Neplnenie záväzného koeficientu devízovej pozície bánk na menové účely (1) Objem neplnenia záväzného koeficientu sa vypočíta z denného základu a to vynásobením rozdielu medzi záväzným a skutočným koeficientom (pokiaľ je skutočný koeficient nižší ako záväzný) a zostatku devízových pasív ku každému pracovnému dňu výpočtu koeficientu. (2) Pri nedodržaní záväzného koeficientu devízovej pozície bánk na menové účely sa zvyšuje určená výška povinných minimálnych rezerv2) v slovenských korunách na účtoch peňažných rezerv vedených v Národnej banke Slovenska počas mesiaca N+1 o 9 % z priemerného objemu neplnenia záväzného koeficientu. 2) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/1996, ktorým sa ustanovuje výška minimálnych likvidných prostriedkov (Oznámenie č. 61/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

§ 7
Týmto opatrením nie je dotknutý postup podľa opatrenia Národnej banky Slovenska z 28. novembra 1997 č. 11 o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk.

§ 8

Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 13 o devízovej pozícii bánk na menové účely (oznámenie č. 346/1996 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 1996 č. 17 (oznámenie č. 388/1996 Z. z.) a opatrenia Národnej banky Slovenska zo 4. júna 1997 č. 3 (oznámenie č. 165/1997 Z. z.).

§ 9

Účinnosť
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Vladimír Masár v. r. guvernér
Vydávajúci útvar: odbor menovej politiky
Referent: Ing. Renáta Konečná – tel. 513 2570