en en

Opatrenie NBS č. 12/1998

12 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 25. septembra 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/1998, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky
Národná banka Slovenska podľa §29 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:

Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. apríla 1998 č. 3, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.V prílohe Platobné tituly v skupine 5 platobný titul „533 ÚROKY Z FINANČNÝCH ÚVEROV“ znie: „533 ÚROKY Z KRÁTKODOBÝCH FINANČNÝCH ÚVEROV – inkasované a platené úroky z krátkodobých finančných úverov poskytovaných a prijímaných vo vzťahu k zahraničným bankám a zahraničným finančným inštitúciám a iným zahraničným subjektom. Zahŕňajú sa aj úroky z vládnych úverov.“. 2. V prílohe Platobné tituly v skupine 5 sa za pôvodný platobný titul „533 ÚROKY Z FINANČNÝCH ÚVEROV“ vkladá nový platobný titul, ktorý znie: „535 ÚROKY ZO STREDNODOBÝCH A DLHODOBÝCH FINANČNÝCH ÚVEROV – inkasované a platené úroky zo strednodobých a dlhodobých finančných úverov poskytovaných a prijímaných vo vzťahu k zahraničným bankám a zahraničným finančným inštitúciám a iným zahraničným subjektom. Zahŕňajú sa aj úroky z vládnych úverov.“. 3. V prílohe Platobné tituly, v skupine 5 platobný titul „540 OSTATNÉ ÚROKY“ znie: “ 540 OSTATNÉ KRÁTKODOBÉ ÚROKY – inkasované a platené úroky z krátkodobých depozít a terminovaných obchodov krátkodobého charakteru.“. 4. V prílohe Platobné tituly, v skupine 5 sa za pôvodný platobný titul „540 OSTATNÉ ÚROKY“ vkladá nový platobný titul, ktorý znie: „545 OSTATNÉ STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ ÚROKY – inkasované a platené úroky zo strednodobých a dlhodobých depozít a terminovaných obchodov dlhodobého charakteru.“.

Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1999.
Vladimír Masár v. r. guvernér
Vydávajúci útvar: odbor menovej politiky
Vypracoval: Ing. Peter Fejko, CSc.