en en

Opatrenie NBS č. 15/1998

15 OPATRENIE Národnej banky Slovenska zo 16. októbra 1998, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska
Národná banka Slovenska podľa § 24 ods.2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.58/1996 Z.z. ustanovuje:
§1 (1) Banky1) a pobočky zahraničných bánk2) zostavujú a Národnej banke Slovenska predkladajú tieto výkazy:
Označenie výkazu Názov výkazu
Bil /NBS/ 1-12 Mesačná bilancia aktív a pasív
Bil /NBS/ 2-12 Mesačný výkaz ziskov a strát
V /NBS/ 1-12 Výkaz o hotovostnom peňažnom obehu
V /NBS/ 3-12 Mesačný výkaz o úveroch
V /NBS/ 4-55 Hlásenie o stave úverov a vkladov
V /NBS/ 5-12 Mesačný výkaz o vkladoch
V /NBS/ 6-36 Dekádny prehľad o aktívach a pasívach
V /NBS/ 7-12 Mesačný výkaz o stave úverov v členení podľa priemerných úrokových mier
V /NBS/ 8-12 Mesačný výkaz o cenných papieroch v majetku bánk
V /NBS/ 9-12 Mesačný výkaz o čerpaní úverov v členení podľa priemerných úrokových mier
V /NBS/ 10-12 Hlásenie o úrokových sadzbách za vklady a úvery
V /NBS/ 11-12 Mesačný výkaz o objeme vkladov a výške priemerných úrokových mier
V /NBS/ 12-12 Mesačný výkaz o úverových a vkladových medzibankových obchodoch
V /NBS/ 13-04 Štvrťročný výkaz o úrokových nákladoch a výnosoch
V /NBS/ 14-98 Denný výkaz obratov na medzibankovom peňažnom trhu
V /NBS/ 15-12 Mesačný výkaz o inkasách a platbách na účtoch nerezidentov v slovenských korunách
V /NBS/ 17-36 Evidencia nákupov a predajov na medzibankovom devízovom trhu
Dev /NBS/ 11-12 Mesačný výkaz o devízovej pozícii
Dev /NBS/ 12-12 Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 14-04 Štvrťročný výkaz o devízových inkasách a platbách podľa územného členenia v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 19-12 Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v členení podľa mien
Dev /NBS/ 20-98 Denný výkaz o devízovej pozícii
Pr /NBS/ 20-12 Mesačná príloha k dennému výkazu o devízovej pozícii
Dev /NBS/ 21-12 Hlásenie o nákupe a predaji peňažných prostriedkov v cudzej mene
Dev /NBS/ 31-04 Štvrťročný výkaz o devízových úveroch poskytnutých klientom podľa ekonomických sektorov v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 41-04 Štvrťročný výkaz o devízových vkladoch klientov podľa ekonomických sektorov v konvertibilných menách
E /NBS/ 1-04 Prehľad o rozvoji peňažného sektora v SR
FORM 1363 /E/ FORM 1: Popis jednotlivých štátnych, štátom garantovaných a garantovaných dlhov voči zahraničiu
FORM 1364 /E/ FORM 1A: Rozvrh čerpania a platieb istín a úrokov pre jednotlivé štátne, štátom garantované a garantované dlhy voči zahraničiu
FORM 1365 /E/ FORM 2: Individuálne zahraničné záväzky štátu a štátom garantované súkromné záväzky – aktuálny stav a transakcie uskutočnené v priebehu vykazovaného obdobia
FORM 1366 /E/ FORM 3: Opravy vo výkazoch FORM 1 a 2
FORM 1388 /E/ FORM 4: Negarantované dlhy voči zahraničiu
(2) Vzory výkazov podľa odseku 1 sú prílohou tohoto opatrenia.
1) § 1 ods.1 zákona č.21/1992 Zb. o bankách, v znení zákonaNárodnej rady Slovenskej republiky č.58/1996 Z.z.
2) § 1 ods.5 zákona č.21/1992 Zb. o bankách, v znení zákonaNárodnej rady Slovenskej republiky č.58/1996 Z.z.
§ 2 (1) Banky a pobočky zahraničných bánk predkladajú výkazy ustanovené v § 1 ods.1. Národnej banke Slovenska týmto spôsobom:
P r e d k l a d a n i e v ý k a z u
Označenie výkazu Periodicita Termín Forma
Bil /NBS/ 1-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne v 2 exemplároch
Bil /NBS/ 2 -12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne v 2 exemplároch
V /NBS/ 1-12 mesačne do 13. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca písomne
V /NBS/ 3-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne
V /NBS/4-55 1 krát týždenne každú stredu do 1600 hod. automatizovane
V /NBS/ 5-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne
V /NBS/ 6-36 dekádne do 5.,15.a 25. kalendárneho dňa v mesiaci do 1100 hod. automatizovane a písomne
V /NBS/ 7-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne
V /NBS/ 8-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne
V /NBS/ 9-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne
V /NBS/ 10-12 mesačne a pri zmene úrok. sadzby do 25.dňa predchádzajúceho mesiaca ku dňu stavu automatizovane a písomne
V /NBS/ 11-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne
V /NBS/ 12-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne
V /NBS/ 13-04 štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne
V /NBS/ 14-98 denne do 1300 hod. za príslušný kalendárny deň automatizovane
V /NBS/ 15-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne
V /NBS/ 17-36 dekádne do 5.,15. a 25. kalendárneho dňa v mesiaci automatizovane
Dev /NBS/ 11-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne
Dev /NBS/ 12-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovanea písomne
Dev /NBS/ 14-04 štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka automatizovane a písomne
Dev /NBS/ 19-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne
Dev /NBS/ 20-98 denne do 1100 hod. nasledujúceho pracovného dňa automatizovane (faxom) Pr /NBS/ 20-12 mesačne do 1100 hod. nasledujúceho pracovného dňa po ukončení mesiaca automatizovane (faxom)
Dev/NBS/ 21-12 mesačne do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca písomne (faxom)
Dev /NBS/ 31-04 štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka automatizovane a písomne
Dev /NBS/ 41-04 štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka automatizovane a písomne
E /NBS/ 1-04 štvrťročne do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka písomne
FORM 1363 /E/ štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka, v ktorom záväzok vznikol písomne
FORM 1364 /E/ štvrťročne v prípadoch stanovených metodikou Svetovej banky do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka písomne
FORM 1365 /E/ ročne do 15. marca nasledujúceho roka písomne
FORM 1366 /E/ štvrťročne v prípade opráv ročných údajov do 15. marca, v prípade opráv štvrťročných údajov do 15. kalendárneho dňa po ukončení štvrťroka písomne
FORM 1388 /E/ ročne do 15. marca nasledujúceho roka písomne
(2) Formou predkladania výkazov automatizovane sa rozumie predkladanie výkazov prostredníctvom aplikačného programového systému „STATUS – Zber, spracovanie a uchovávanie údajov z komerčných bánk“, alebo na diskete. Pri predkladaní výkazov v písomnej forme je potrebné predložiť originály výkazov a pri viacerých exemplároch je potrebné predložiť originál a kópiu výkazu. (3) Výkazy predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk organizačným útvarom Národnej banky Slovenska tak ako sú uvedené na jednotlivých výkazoch. Výkaz V/NBS/1-12 predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk pobočkám Národnej banky Slovenska podľa odseku 4. Výkazy V/NBS/3-12 a V/NBS/5-12 predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk pobočkám Národnej banky Slovenska podľa odseku 4 a súhrnne ústrediu Národnej banky Slovenska. Výkazy Svetovej banky predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk odboru štatistiky Národnej banky Slovenska. (4) Podľa územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky3) je pobočka Národnej banky Slovenska v Bratislave príslušná pre Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj a Nitriansky kraj, pobočka Národnej banky Slovenska v Banskej Bystrici pre Žilinský kraj a Banskobystrický kraj a pobočka Národnej banky Slovenska v Košiciach pre Prešovský kraj a Košický kraj.
3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.221/1996 Z.z. oúzemnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.
§3 (1) Banky a pobočky zahraničných bánk pôsobiace v Slovenskej republike predkladajú Národnej banke Slovenska výkazy podľa § 2 v týchto variantoch:
a) výkazy banky za Slovenskú republiku, t.j. súhrnne za centrálu a pobočky v Slovenskej republike,
b) výkazy za centrálu a pobočky banky v Slovenskej republike pobočkám Národnej banky Slovenska podľa § 2 ods. 4,
c) výkazy banky ako akciovej spoločnosti alebo štátneho peňažného ústavu celkom (vrátane pobočiek banky v zahraničí),
d) výkazy pobočiek zahraničných bánk, ktoré pôsobia v Slovenskej republike.
(2) Jednotlivé výkazy predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk vo variantoch podľa odseku 1 takto (uplatnené varianty sú označené „x“): Označenie výkazu V a r i a n t p r e d l o ž e n i a v ý k a z u

a/ b/ c/ d/

Bil /NBS/ 1-12 x x x

Bil /NBS/ 2-12 x x x

V /NBS/ 1-12 x x

V /NBS/ 3-12 x x x

V /NBS/ 4-55 x x

V /NBS/ 5-12 x x x

V /NBS/ 6-36 x x

V /NBS/ 7-12 x x

V /NBS/ 8-12 x x

V /NBS/ 9-12 x x

V /NBS/ 10-12 x x

V /NBS/ 11-12 x x

V /NBS/ 12-12 x x

V /NBS/ 13-04 x x

V /NBS/ 14-98 x x

V /NBS/ 15-12 x x

V /NBS/ 17-36 x x x

Dev /NBS/ 11-12 x x

Dev /NBS/ 12-12 x x

Dev /NBS/ 14-04 x x

Dev /NBS/ 19-12 x x

Dev /NBS/ 20-98 x x

Pr /NBS/ 20-12 x x

Dev /NBS/ 21-12 x x

Dev /NBS/ 31-04 x x

Dev /NBS/ 41-04 x x

E /NBS/ 1-04 x x

(3) Výkazy FORM 1363/E/,1364/E/,1365/E/,1366/E/,1388/E/ predkladajú banky

podľa metodiky stanovenej Svetovou bankou.

§4
Banky a pobočky zahraničných bánk predložia Národnej banke Slovenska do 31.3.1999 výkazy Bil /NBS/ 1-12, V /NBS/ 3-12, V /NBS/ 5-12, Dev /NBS/ 11-12, Dev /NBS/ 31-04 a Dev /NBS/ 41-04 podľa § 3 ods.1 písm.a) a d) zostavené k 1.1.1999 v metodike roku 1999.
§5 (1) Na účely zostavovania výkazov podľa § 1 sa rozumie
a) rezidentom
1. právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,
2. zahraničná osoba4), ktorá má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky a ktorá je zapísaná v obchodnom registri,
3. fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky5),
b) nerezidentom
iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá nie je uvedená v písmene a).
(2) Účty vkladov a úverov sa členia na účty rezidentov a nerezidentov takto
a) medzibankové vlastné vklady podľa charakteru subjektu, u ktorého je vkladový účet otvorený,
b) medzibankové cudzie vklady podľa charakteru vkladateľa,
c) vklady klientov podľa charakteru vkladateľa,
d) poskytnuté úvery podľa charakteru príjemcu úveru (dlžníka),
e) prijaté úvery podľa charakteru veriteľa,
f) účty vlastných pobočiek v zahraničí sa uvádzajú pod nerezidentami.
(3) Cenné papiere, peňažné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, zlato a ostatné pohľadávky a záväzky sa zaraďujú pod rezidentov a nerezidentov takto
a) cenné papiere v majetku bánk podľa ich emitenta,
b) vlastné cenné papiere emitované bankou podľa charakteru veriteľa,
c) hodnoty na inkaso podľa miesta platenia,
d) peňažné prostriedky v cudzej mene v hotovosti pod nerezidenta,
e) zlato pod nerezidenta a cudziu menu,
f) ostatné pohľadávky a záväzky podľa charakteru dlžníka a veriteľa.
(4) Pohľadávky a záväzky účtované v účtových skupinách 91 až 97 sa zaraďujú pod rezidentov a nerezidentov podľa charakteru
a) príkazcu, ak ide o vydanú záruku,
b) garanta, ak ide o prijatú záruku,
c) dlžníka, ak ide o prísľub na poskytnutie úveru,
d) veriteľa, ak ide o prísľub na prijatie úveru,
e) korešpondenta alebo klienta pri ostatných pohľadávkach a záväzkoch.
(5) Charakterom osoby (dlžník, veriteľ, vkladateľ, garant …) sa rozumie členenie na rezidenta a nerezidenta.
4) § 21 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 5) Zákon č.135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z.z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z.z.
§6
Národná banka Slovenska môže na základe zmeny všeobecne záväzného predpisu v nevyhnutných prípadoch vykonať zmeny vo výkazoch, ktoré sú prílohou tohoto opatrenia.
§7
Týmto opatrením nie je dotknutá povinnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk predkladať Národnej banke Slovenska iné výkazy, alebo podklady podľa osobitných predpisov6).
§8
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska zo dňa 10. októbra 1997 č. 10, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska (oznámenie č. 363/1997 Z.z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska zo 17. apríla 1998 č. 4 (oznámenie č. 123/1998 Z.z.).
§9
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1999.
Vladimír Masár v. r. guvernér
Vydávajúci útvar: odbor štatistiky
Vypracoval: Ing. Branislav Sodoma, 5953 3553
6) Zákon č.21/1992 Zb.o bankách v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Zb. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Prílohy – len vo Vestníku NBS