en en

Opatrenie NBS č. 2/1998

2

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

z 20. marca 1998,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní a správe platobného

prostriedku elektronickej peňaženky

Národná banka Slovenska podľa § 1 ods. 8 a § 24 ods. 2 zákona č.

21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov ustanovuje:§ 1
Predmet opatrenia

Predmetom tohto opatrenia je ustanoviť podrobnosti o vydávaní a správe

platobného prostriedku elektronickej peňaženky na území Slovenskej

republiky a spôsob predkladania údajov o vydaných elektronických

peňaženkách a ich používaní Národnej banke Slovenska.Základné pojmy a ustanovenia
§ 2

Elektronickú peňaženku je oprávnená vydať iba banka1) a

pobočka zahraničnej banky2) (ďalej len

„banka“).3)§ 3

(1) Elektronická peňaženka je čipová aplikácia na bankovej platobnej

karte3), ktorá je nosičom reálnej kúpnej sily predstavovanej

uloženou hodnotou, za ktorú klient platí vopred.

(2) Elektronická peňaženka musí byť logicky a funkčne oddelená od

ostatných aplikácií na bankovej platobnej karte a jej vlastnosti musia

zodpovedať medzinárodným normám a štandardom najmenej EMV3.

(3) Účet float je účet vydávajúcej banky, na ktorý sa prevádzajú finančné

prostriedky z účtov klientov nadotované na jednotlivé elektronické

peňaženky a z ktorého sa vyrovnávajú záväzky voči obchodníkom. Tento účet

odzrkadľuje súčet všetkých zostatkov na vydaných elektronických

peňaženkách.

(4) Tretia strana je účastník medzibankového platobného styku, ktorý je

právnickou osobou so sídlom v Slovenskej republike, nie je bankou1) a na

podnet ktorej sa uskutočňuje prevod finančných prostriedkov medzi

bankami.1) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskoršíchpredpisov.2) § 1 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskoršíchpredpisov.3) § 2 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskoršíchpredpisov.§ 4
Vlastnosti systému elektronickej peňaženky

(1) Systém elektronickej peňaženky musí byť plne auditovateľný, čo

znamená, že všetky peňažné operácie treba evidovať s tým, že zároveň

možno overiť podrobnosti o každej z nich. Archivácia údajov o peňažných

operáciách sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.4)

(2) Vydanie elektronickej peňaženky sa viaže na účet klienta vedený v

tuzemskej mene (v Sk).

(3) Voľný transfer finančných prostriedkov z jednej elektronickej

peňaženky na druhú nie je povolený.

(4) Denný limit na dotovanie elektronickej peňaženky, vrátane aktuálneho

zostatku, je najviac 10 000 Sk.

(5) Denný limit na použitie elektronickej peňaženky je najviac 10 000 Sk.

(6) Banka vykazuje údaje o vydaných elektronických peňaženkách a ich

používaní Národnej banke Slovenska na tlačive Mesačný výkaz o stave na

účte float (príloha).§ 5
Clearing a zúčtovanie peňažných operácií

systému elektronickej peňaženky

(1) Clearing peňažných operácií systému elektronickej peňaženky banky

vykonávajú prostredníctvom jedného clearingového centra pre kartové

operácie, ktoré má v medzibankovom platobnom styku postavenie tretej

strany5). Toto clearingové centrum dáva z pozície tretej

strany do Bankového zúčtovacieho centra Slovenska, a.s.6)

príkaz na zúčtovanie výsledných čistých pozícií jednotlivých bánk.

(2) Konečné zúčtovanie peňažných operácií systému elektronickej peňaženky

vykonáva Národná banka Slovenska na účtoch peňažných rezerv bánk v rámci

zúčtovania výsledkov medzibankového platobného styku na základe údajov z

Bankového zúčtovacieho centra Slovenska, a.s.

(3) Clearing a zúčtovanie peňažných operácií systému elektronickej

peňaženky sa vykonáva denne.4) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej radySlovenskej republiky č. 272/1996 Z.z.5) § 9 písm. c) vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 275/1994 Z.z.o zásadách platobného styku medzi bankami.6) § 1 ods. 7 zákona č. 21/1992 Zb. v znení zákona Národnej radySlovenskej republiky č. 58/1996 Z.z. § 2 vyhlášky Národnej bankySlovenska č. 275/1994 Z.z. o zásadách platobného styku medzibankami.§ 6
Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia v Zbierke

zákonov Slovenskej republiky.

Vladimír Masár v. r.
guvernér
Vydávajúci útvar:Odbor platobného styku
Vypracovala:Ing. Antónia Rakúsová, tel.: 513 3078

PrílohaNárodná banka Slovenska

MESAČNÝ VÝKAZ O STAVE NA ÚČTE FLOAT
za mesiac …………… rok …………..
Banka:IČO:
Kód banky:
Banka doručí výkaz odboru ........................ NBS,
oddeleniu .............................................
.................... pracovný deň po vykazovanom období
vždy do .......... hod.

UKAZOVATEĽ

suma v tis. Sk

STAV NA ÚČTE FLOAT:

počiatočný zostatok
celkový obrat
priemerný denný obrat
konečný zostatok

počet vydaných elektronických peňaženiek k …………..

Odoslané dňa:

Pečiatka a podpis
vedúceho útvaru
Zostavil:

Telefón: