en en

Opatrenie NBS č. 4/1998

4

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

zo 17. apríla 1998,


ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. októbra

1997 č. 10, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami

zahraničných bánk Národnej banke Slovenska


Národná banka Slovenska podľa § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o

bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.

z. ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. októbra 1997 č. 10, ktorým sa

ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk

Národnej banke Slovenska, sa mení takto:

Vzor výkazu Dev (NBS) 12-12 Mesačný výkaz o devízových inkasách a

platbách v konvertibilných menách uvedený v prílohe opatrenia Národnej

banky Slovenska z 10. októbra 1997 č. 10, ktorým sa ustanovuje

predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej

banke Slovenska, sa nahrádza vzorom výkazu Dev (NBS) 12-12 Mesačný

výkaz o devízových inkasách a platbách v konvertibilných menách, ktorý

je uvedený v prílohe tohto opatrenia.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 1998.

Vladimír Masár v. r.

guvernér

Vydávajúci útvar:

odbor štatistiky

Vypracovala:

Ing. Magdaléna Maťová, tel.513 3552

Príloha

Vzor výkazu Dev (NBS) 12-12 Mesačný výkaz o devízových inkasách a

platbách v konvertibilných menách, ktorý banky a pobočky zahraničných

bánk predkladajú Národnej banke Slovenska – uvedený len vo

Vestníku NBS (resp. k dispozícii ako súbor vo formáte .XLS

skomprimovaný do formátu .ZIP).