en en

Opatrenie NBS č. 5/1998

5 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 5. júna 1998,

ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka, minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka

Národná banka Slovenska podľa § 4 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 44/1998 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Účel opatrenia

Účelom tohto opatrenia je v záujme objektívneho posúdenia žiadosti podľa § 4 ods. 4 zákona ustanoviť
a) náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka vrátane žiadosti podľa osobitného predpisu,1)
b) minimálnu výšku peňažného vkladu do základného imania banky a banky vykonávajúcej hypotekárne obchody, ktorá je podmienkou na udelenie povolenia pôsobiť ako banka,
c) spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka.

Náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka

§ 2

Žiadosť o povolenie pôsobiť ako banka obsahuje najmä
a) dôvody a rozbor podmienok, v ktorých bude banka pôsobiť,
b) bankové činnosti podľa § 1 ods. 1 a 3 zákona, ktoré sú predmetom žiadosti, spolu s časovým predpokladom začatia výkonu jednotlivých činností a ich rozsahom,
c) údaje o zakladateľoch banky, ak sú fyzickými osobami
1. meno a priezvisko,
2. dátum a miesto narodenia,
3. národnosť a štátna príslušnosť,
4. adresa trvalého pobytu,
5. pracovný životopis s popisom vykonávaných činností,
6. pri občanoch Slovenskej republiky výpisy z registra trestov, a ak ide o cudzinca obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti, vydané príslušným orgánom krajiny trvalého pobytu cudzinca,
1) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.
7. prehľad o majetkovej a finančnej situácii zakladateľov (napr. výpisy z účtov, z katastra nehnuteľností, daňové, majetkové priznanie),
8. hodnoverné doklady, ktorými sa preukáže pôvod a rozsah finančných prostriedkov vkladaných do zakladanej banky, predložené doklady musia jednoznačne preukázať schopnosť zakladateľov v prípade potreby poskytnúť finančné prostriedky na preklenutie nepriaznivej situácie v hospodárení zakladanej banky,
9. mená a priezviská blízkych osôb2), ktoré sú v čase podania žiadosti zamestnané v bankách alebo finančných inštitúciách, ktorými sú na účely tohto opatrenia právnické osoby podnikajúce v poisťovníctve alebo vykonávajúce niektorú z činností uvedených v § 1 ods. 1 a 3 zákona podľa osobitných predpisov3), s uvedením obchodného mena a sídla banky alebo finančnej inštitúcie,
10. obchodné meno, právnu formu, sídlo a výšku základného imania právnických osôb, v ktorých majú zakladatelia podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 %, alebo sú zastúpení v ich štatutárnych orgánoch alebo vo vedení, alebo celým svojím majetkom ručia za ich záväzky a výšku tohto podielu v percentuálnom vyjadrení,
d) údaje o zakladateľoch banky, ak sú právnickými osobami
1. výpis z obchodného registra alebo iný obdobný doklad preukazujúci vznik právnickej osoby (nie starší ako dva mesiace),
2. písomnú zmluvu alebo zakladaciu listinu, ktorou bola právnická osoba založená alebo zriadená (napr. zakladateľská listina alebo stanovy družstva) s uvedením miesta a dátumu ich založenia alebo zriadenia, zoznam činností, ktoré vykonáva,
3. výpisy z obchodného registra právnických osôb, ktorých podiel na základnom imaní zakladateľa alebo hlasovacích právach je v rozsahu najmenej 10 %, alebo ktoré celým svojím majetkom ručia za záväzky zakladateľa a výšku tohto podielu v percentuálnom vyjadrení,
4. zoznam fyzických osôb, ktorých podiel na základnom imaní zakladateľa alebo na hlasovacích právach je v rozsahu najmenej 10 %, alebo ktoré celým svojím majetkom ručia za záväzky zakladateľa a výšku tohto podielu v percentuálnom vyjadrení,
5. pri akciovej spoločnosti časový priebeh ceny akcií (účtovnej a trhovej) za posledné tri roky,
6. audítorom overenú účtovnú závierku, správy o hospodárení predkladané valnému zhromaždeniu za posledné tri roky,
7. hodnoverné doklady, ktorými sa preukazuje pôvod, rozsah a zloženie finančných prostriedkov a vecného majetku vkladaného do zakladanej banky, predložené doklady musia jednoznačne preukázať schopnosť zakladateľov v prípade potreby poskytnúť finančné prostriedky na preklenutie nepriaznivej situácie v hospodárení zakladanej banky,
8. obchodné meno, právnu formu, sídlo a výšku základného imania právnických osôb, v ktorých majú zakladatelia podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 %, alebo sú zastúpení v ich štatutárnych orgánoch alebo vo vedení, alebo ktoré celým svojím majetkom ručia za záväzky zakladateľa a výšku tohto podielu v percentuálnom vyjadrení,
2) § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
3) Napríklad zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z.
e) údaje o výške a zložení základného imania zakladanej banky, pričom základné imanie nemôže byť tvorené z finančných prostriedkov získaných úverom alebo pôžičkou; osobitne je potrebné uviesť predpokladanú výšku zriaďovacích výdavkov súvisiacich so zakladanou bankou,
f) zakladateľskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu 4), súčasťou ktorej je aj návrh stanov banky5),
g) plán podnikateľskej činnosti zakladanej banky na prvé tri roky v štruktúre zhodnej so štruktúrou súvahy a štruktúrou výkazu ziskov a strát ustanovenými pre banky osobitným predpisom 6) a stratégiu rozvoja jednotlivých bankových činností, ktorá obsahuje zámery banky
1. pri poskytovaní úverov a získavaní vkladov z hľadiska vkladateľov, odvetví ekonomiky, územia, druhu a rozsahu vkladov a úverov,
2. na získanie finančných prostriedkov od bánk a finančných inštitúcií a spôsob ich vyrovnania,
3. pri obchodovaní s tuzemskými a zahraničnými cennými papiermi, účasť banky na vydávaní cenných papierov a poskytovaní súvisiacich služieb,
4. vo vykonávaní tuzemského a zahraničného platobného styku a zúčtovania a rozvíjaní ďalších prevádzkových služieb,
5. pri obchodovaní s devízovými hodnotami,
6. pri poskytovaní záruk,
7. na obmedzenie rizika z poskytovania úverov klientovi alebo ekonomicky spojenej skupine klientov,
8. pri zvyšovaní základného imania,
9. pri rozvíjaní pobočkovej siete na území Slovenskej republiky a vytváraní zastúpení a pobočiek v zahraničí, o ich počte a začlenení do organizačnej štruktúry banky a spôsobe ich riadenia a kontroly,
h) informácie o organizácii zakladanej banky, ktoré obsahujú údaje o
1. organizačnej štruktúre banky a jej ústredia,
2. činnosti pobočiek a nižších organizačných zložiek v Slovenskej republike a počte ich zamestnancov, o spôsobe ich riadenia a kontroly, o rozdelení právomocí a kompetencií medzi vedúcich zamestnancov, ktorí riadia ich činnosť,
3. organizácii a riadení informačného systému banky, uchovávaní a prenose dát, ochrane dát a informácií, metodických, technických a programových prostriedkoch používaných v informačnom systéme banky,
4. organizácii obchodu s devízovými hodnotami,
5. organizácii rozhodovacieho procesu pri poskytovaní úverov v banke,
6. organizácii riadenia kapitálovej primeranosti a likvidity banky,
7. budovách, ktoré sú vo vlastníctve alebo v nájme zakladateľa, a v ktorých sa budú uskutočňovať bankové činnosti,
4) § 162 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
5) § 173 Obchodného zákonníka a § 9 ods.1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.
6) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 1996 č. 65/356/1996, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určený a zverejnenie (oznámenie č. 349/1996 Z. z.) v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. septembra 1997 č. 3171/1997 – sekr. (oznámenie č. 296/1997 Z. z.) a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. decembra 1997 č. 4299/1997 – sekr. (oznámenie č. 9/1998 Z. z.).
i) údaje o navrhovaných členoch štatutárneho orgánu, ktorí spĺňajú podmienku minimálne trojročnej praxe v podobnej vedúcej funkcii v banke alebo vo finančnej inštitúcii, podľa písmena c) prvého až šiesteho a deviateho bodu (súčasťou životopisov sú aj doklady o odbornej spôsobilosti na navrhovanú funkciu, absolvovanie odborných výcvikov a stáží v príslušnej oblasti riadenia, prehľad doteraz vykonávaných činností v bankách alebo vo finančných inštitúciách s uvedením dĺžky praxe vo vedúcej funkcii a počte riadených osôb), písomné odporúčania aspoň dvoch subjektov pôsobiacich v bankovom sektore alebo vo finančných inštitúciách a obchodné meno a sídlo právnických osôb, v ktorých majú navrhovaní členovia štatutárneho orgánu podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 %, alebo sú zastúpení v ich štatutárnych orgánoch alebo vo vedení a výšku tohto podielu v percentuálnom vyjadrení,
j) údaje o navrhovaných štatutárnych predstaviteľoch banky (ak nie sú súčasne členmi štatutárneho orgánu banky), ktorými sú na účely tohto opatrenia osoby oprávnené podľa stanov banky zastupovať banku navonok, a ktorí spĺňajú podmienku minimálne trojročnej praxe v podobnej vedúcej funkcii v banke podľa písmena c) prvého až šiesteho a deviateho bodu (súčasťou životopisov sú aj doklady o odbornej spôsobilosti na navrhovanú funkciu, absolvovanie odborných výcvikov a stáží v príslušnej oblasti riadenia, prehľad doteraz vykonávaných činností v bankách s uvedením dĺžky praxe vo vedúcej funkcii a počte riadených osôb), písomné odporúčania aspoň dvoch subjektov pôsobiacich v bankovom sektore alebo vo finančných inštitúciách a obchodné meno a sídlo právnických osôb, v ktorých majú navrhovaní štatutárni predstavitelia podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 %, alebo sú zastúpení v ich štatutárnych orgánoch alebo vo vedení, výšku tohto podielu v percentuálnom vyjadrení a funkcie, do ktorých sú navrhovaní, ako aj rozsah právomocí a kompetencií vyplývajúci z týchto funkcií,
k) údaje o navrhovaných členoch dozornej rady podľa písmena c) prvého až šiesteho a deviateho bodu (súčasťou životopisov sú aj doklady o odbornej spôsobilosti na navrhovanú funkciu, prehľad doteraz vykonávaných činností v bankách alebo vo finančných inštitúciách s uvedením dĺžky praxe) a obchodné meno a sídlo právnických osôb, v ktorých majú navrhovaní členovia dozornej rady podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 %, alebo sú zastúpení v ich štatutárnych orgánoch alebo vo vedení a výšku tohto podielu v percentuálnom vyjadrení,
l) čestné vyhlásenie členov dozornej rady o dodržaní § 8 ods. 2 zákona,
m) organizáciu a ciele vnútorného kontrolného systému, ktorý sa skladá z vnútornej kontroly a vnútorného auditu, ako aj spôsob zabezpečenia ich objektívneho fungovania,
n) údaje o navrhovanom vedúcom útvaru vnútorného kontrolného systému, ktorý spĺňa podmienku minimálne trojročnej praxe v podobnej funkcii v banke alebo vo finančnej inštitúcii, podľa písmena c) prvého až šiesteho a deviateho bodu (súčasťou životopisu sú doklady o odbornej spôsobilosti na navrhovanú funkciu), písomné odporúčania aspoň dvoch subjektov pôsobiacich v bankovom sektore alebo vo finančných inštitúciách a obchodné meno a sídlo právnických osôb, v ktorých má navrhovaný vedúci útvaru vnútorného kontrolného systému podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 %, alebo je zastúpený v ich štatutárnych orgánoch alebo vo vedení a výšku tohto podielu v percentuálnom vyjadrení,
o) povolenie na dlhodobý pobyt podľa osobitného predpisu7) a povolenie na zamestnanie cudzincovi podľa osobitného predpisu 8), ak ide o funkcie podľa písmen i), j) a n).
7) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
8) § 20 ods. 2 písm. s) a § 116 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.

§ 3

Žiadosť podaná podľa osobitného predpisu1) obsahuje zásady podľa osobitného predpisu9). Pre ďalšie náležitosti takejto žiadosti platia primerane ustanovenia § 2 a § 6 ods. 1.

§ 4

Žiadosť o povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov obsahuje okrem dokladov uvedených v § 6 ods. 1 aj
a) všeobecné podmienky poskytovania hypotekárnych a komunálnych úverov podľa § 36ch zákona,
b) spôsob vedenia registra hypoték podľa § 36i zákona,
c) spôsob oddeleného vedenia analytickej evidencie v systéme účtovníctva podľa § 36k zákona,
d) osoby navrhované bankou na funkciu hypotekárneho správcu a jeho zástupcu podľa § 36 l zákona, ako aj údaje o nich podľa § 2 písmena c) prvého až šiesteho a deviateho bodu tohto opatrenia (súčasťou životopisov sú aj doklady o odbornej spôsobilosti na navrhovanú funkciu, absolvovanie odborných výcvikov a stáží, prehľad doteraz vykonávaných činností v bankách alebo vo finančných inštitúciách s uvedením dĺžky praxe), písomné odporúčania aspoň dvoch subjektov pôsobiacich v bankovom sektore alebo vo finančných inštitúciách a obchodné meno a sídlo právnických osôb, v ktorých majú navrhované osoby podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 %, alebo sú zastúpené v ich štatutárnych orgánoch alebo vo vedení a výšku tohto podielu v percentuálnom vyjadrení,
e) spôsob oceňovania nehnuteľností slúžiacich na zabezpečenie hypotekárnych úverov.

§ 5

Minimálna výška peňažného vkladu do základného imania

(1) Minimálna výška peňažného vkladu do základného imania, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia pôsobiť ako banka, je 500 000 000 Sk alebo čiastka zodpovedajúca tejto sume vo voľne zameniteľnej cudzej mene. (2) Ak je predmetom žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka aj vykonávanie hypotekárnych obchodov, minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia pôsobiť ako banka, je 1 000 000 000 Sk alebo čiastka zodpovedajúca tejto sume vo voľne zameniteľnej cudzej mene.

§ 6

Spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka

(1) Splnenie podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka a ktorými sa preukazuje pripravenosť na začatie výkonu bankových činností, sa hodnotí na základe postupov podľa § 40h zákona. Za tým účelom sú požadované najmä nasledujúce doklady
9) § 7 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb.
a) výpis z obchodného registra, ktorý nie je starší ako dva mesiace,
b) notárska zápisnica z ustanovujúceho valného zhromaždenia spolu so stanovami,
c) potvrdenie o splatení minimálneho peňažného vkladu do základného imania,
d) úvodná súvaha v štruktúre zhodnej so štruktúrou súvahy ustanovenou pre banky osobitným predpisom6),
e) doklad o vlastníctve budovy alebo zmluva o nájme budovy, v ktorej sa budú uskutočňovať bankové činnosti,
f) prehľad zmien v skutočnostiach, ktoré boli podkladom na vydanie rozhodnutia o udelení povolenia pôsobiť ako banka, ku ktorým došlo od doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia pôsobiť ako banka,
g) zmluva s Národnou bankou Slovenska o vedení účtu peňažných rezerv,
h) zmluva s Národnou bankou Slovenska o príjme a výdaji peňazí v uzatvorených obaloch,
i) zmluvy o ochranných bezpečnostných službách,
j) oznámenie o zaradení banky do prevodníka identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk ako neaktívneho člena medzibankového platobného styku,
k) zmluva s Bankovým zúčtovacím centrom Slovenska, a. s. o vedení účtov platobného styku a o odovzdávaní údajov medzibankového platobného styku, oznámenie Bankového zúčtovacieho centra Slovenska, a. s. o úspešnom ukončení testovacej prevádzky a o technickej spôsobilosti banky pre výkon medzibankového platobného styku,
l) stručný popis informačného systému,
m) zmluva s Národnou bankou Slovenska o odovzdávaní údajov do registra bankových úverov a záruk a poskytovaní údajov z registra bankových úverov a záruk prostredníctvom aplikačného programového systému „Register bankových úverov a záruk“a o ochrane údajov v registri bankových úverov a záruk,
n) právoplatné povolenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na obchodovanie s cennými papiermi,
o) platné vnútorné pracovné predpisy a pokyny, upravujúce výkon povolených bankových činností vypracované v slovenskom jazyku,
p) obchodné podmienky, ktoré zahŕňajú aj sadzobník poplatkov za bankové produkty,
r) program aktivity banky proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti10) ,
s) platné vnútorné predpisy a pokyny zabezpečujúce vypracovanie a predkladanie výkazov, podkladov a informácií Národnej banke Slovenska,
t) zoznam a vzory tlačív používaných v styku s klientami v slovenskom jazyku,
u) splnenie povinností vyplývajúcich z opatrenia Národnej banky Slovenska o pravidlách likvidity bánk11) a z opatrenia Národnej banky Slovenska o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk12),
v) rokovací poriadok štatutárneho orgánu,
w) rokovací poriadok dozornej rady,
x) podpisové vzory osôb oprávnených konať v mene banky,
y) prehľad o uskutočnenom vzdelávaní a ďalšej odbornej príprave zamestnancov podľa jednotlivých organizačných útvarov,
z) politika banky v oblasti refinancovania.
(2) Pre banku, ktorá žiada o rozšírenie povolenia pôsobiť ako banka podľa § 6 ods. 2 zákona, platia primerane ustanovenia § 2, § 5 ods. 2 a § 6 ods. 1.
10) § 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov
11) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/1994 o pravidlách likvidity bánk (oznámenie č. 29/1994 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
12) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/1997 o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk (oznámenie č. 364/1997 Z. z.)
(3) Splnenie podmienky informovania o pripravovaných zmenách stanov banky, jej dozornej rady, štatutárneho orgánu, štatutárnych predstaviteľov a vedúceho útvaru vnútorného kontrolného systému v banke podľa § 6 ods. 3 zákona preukazuje banka priebežne počas výkonu povolených bankových činností.

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 7

(l) Žiadosť a jej prílohy sa podávajú vo dvoch vyhotoveniach. Ak žiadosť podáva právnická osoba, žiadosť musí byť podpísaná dvoma členmi jej štatutárneho orgánu. K dokladom v cudzom jazyku je potrebné priložiť ich úradne overený preklad do slovenského jazyka. Doklady predkladané ako kópie musia byť úradne overené. (2) Národná banka Slovenska môže v odôvodnených prípadoch upustiť od predloženia niektorých dokladov vyžadovaných podľa § 2 a 6. (3) Súčasťou žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka je úradne overené plnomocenstvo pre osoby poverené zastupovaním zakladateľov banky pri vybavovaní žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka a písomné vyhlásenie zakladateľov banky, že predložené doklady a údaje sú aktuálne, úplné a pravdivé.

§ 8

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. mája 1996 č. 3, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie na založenie banky a žiadosti o

§ 9

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Vladimír Masár v. r. guvernér
Vydávajúci útvar: povoľovací odbor
Referenti: Ing. Izabela Fendeková, 513 3427 JUDr. František Hetteš, 513 3432