en en

Opatrenie NBS č. 7/1998

7 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 5. júna 1998,

ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 16 ods. 1 zákona o bankách

Národná banka Slovenska podľa § 16 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Účel opatrenia

Účelom tohto opatrenia je ustanoviť náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska (ďalej len „súhlas“) a podmienky na udelenie súhlasu na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach vo výške 10 %, 20 %, 33 % alebo 50 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode, na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie banky, na zvýšenie alebo na zníženie základného imania banky, ak nejde o zníženie z dôvodu straty a na predaj banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti1).

§ 2

Náležitosti žiadosti o súhlas na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach

(1) Žiadosť o súhlas podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 44/1998 Z. z. (ďalej len „zákon“) na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach vo výške 10 %, 20 %, 33 % alebo 50 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode obsahuje najmä a) ak ide o fyzickú osobu, ktorá žiada o súhlas
1. meno a priezvisko,
2. dátum a miesto narodenia,
3. národnosť a štátnu príslušnosť,
4. adresu trvalého pobytu,
5. pracovný životopis s popisom vykonávaných činností,
6. pri občanoch Slovenskej republiky výpisy z registra trestov a ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti, vydané príslušným orgánom krajiny trvalého pobytu cudzinca,
1) § 476 až 488 zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb.
7. hodnoverný doklad, ktorým preukáže pôvod peňažných prostriedkov vkladaných do základného imania banky s úradne overenými podpismi vystavovateľov dokladu,
8. prehľad bánk, v ktorých má fyzická osoba vedené účty s uvedením názvu účtu a bankového spojenia,
9. mená a priezviská blízkych osôb2), ktoré sú v čase podania žiadosti zamestnané v bankách alebo finančných inštitúciách, ktorými sú na účely tohto opatrenia právnické osoby podnikajúce v poisťovníctve alebo vykonávajúce niektorú z činností uvedených v § 1 ods. 1 a 3 zákona podľa osobitných predpisov3), s uvedením obchodného mena a sídla banky alebo finančnej inštitúcie,
10. obchodné meno, právnu formu, sídlo a výšku základného imania právnických osôb, v ktorých má fyzická osoba podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 %, alebo je zastúpená v ich štatutárnych orgánoch, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky a výšku tohto podielu v percentuálnom vyjadrení,
b) ak ide o právnickú osobu, ktorá žiada o súhlas
1. výpis z obchodného registra alebo iný obdobný doklad preukazujúci vznik právnickej osoby, nie starší ako dva mesiace,
2. zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorých podiel je najmenej 10 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach právnickej osoby žiadajúcej o súhlas,
3. obchodné meno, právnu formu, sídlo a výšku základného imania právnických osôb, v ktorých má právnická osoba podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 %, alebo je zastúpená v ich štatutárnych orgánoch, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky a výšku tohto podielu v percentuálnom vyjadrení,
4. audítorom overené ročné účtovné závierky za posledné dva roky, prípadne jej právneho predchodcu,
5. posledné známe hospodárske výsledky bežného roka, nie staršie ako tri mesiace,
6. hodnoverný doklad, ktorým sa preukáže pôvod, rozsah a zloženie peňažných prostriedkov vkladaných do základného imania banky, s úradne overenými podpismi vystavovateľov dokladu,
7. prehľad bánk, v ktorých má právnická osoba vedené účty s uvedením názvu účtu a bankového spojenia.
(2) Žiadosť, okrem náležitostí uvedených v odseku 1, ďalej obsahuje
a) obchodné meno a sídlo banky, ktorej podiel na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach chce fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „žiadateľ“) nadobudnúť alebo prekročiť a obchodné meno a sídlo banky, ktorej podiel na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach žiadateľ vlastní v čase podania žiadosti na území Slovenskej republiky a v zahraničí,
b) prehľad o akciách banky, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, a to
1. počet,
2. menovitú hodnotu,
3. celkovú hodnotu (násobok počtu a menovitej hodnoty),
4. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,
5. celkový podiel na základnom imaní po nadobudnutí akcií, vyjadrený v percentách,
6. druh a podobu,
2) § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
3) Napríklad zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z.
c) prehľad o hlasovacích právach banky, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, a to
1. počet,
2. podiel vyjadrený v percentách,
3. celkový podiel na hlasovacích právach po nadobudnutí podielu, vyjadrený v percentách,
d) prehľad o akciách bánk, uvedených v písmene a), ktoré žiadateľ vlastní v čase podania žiadosti, a to
1. počet,
2. menovitú hodnotu,
3. podiel na základnom imaní, vyjadrený v percentách,
e) prehľad o hlasovacích právach bánk uvedených v písmene a), ktoré žiadateľ vlastní v čase podania žiadosti, a to
1. počet,
2. podiel, vyjadrený v percentách.

§ 3

Náležitosti žiadosti banky o súhlas na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie banky

(1) Žiadosť o súhlas podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie banky predkladá príslušná banka alebo banky vo forme projektu, ktorý obsahuje najmä
a) obchodné mená a sídla bánk a inej právnickej osoby, ktoré sa majú zlúčiť, splynúť alebo rozdeliť,
b) ekonomické zdôvodnenie zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia banky,
c) zápisnicu z valného zhromaždenia, ktorá obsahuje rozhodnutie akcionárov o zlúčení, splynutí alebo rozdelení banky,
d) dátum, ku ktorému má dôjsť k zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu banky,
e) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov potrebných vykonať v procese zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia banky,
f) stanovy, prípadne návrh stanov, ktoré budú pri vzniku novej banky súčasťou zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny,
g) plán podnikateľskej činnosti banky na prvé tri roky v štruktúre zhodnej so štruktúrou súvahy a so štruktúrou výkazu ziskov a strát ustanovenými pre banky osobitným predpisom4) a stratégiu rozvoja jednotlivých bankových činností, ktorá obsahuje zámery banky,
4) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 1996 č. 65/356/1996, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie (oznámenie č. 349/1996 Z. z.) v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. septembra 1997 č. 3171/1997 – sekr. (oznámenie č. 296/1997 Z. z.) a opatrenia Ministerstva financií SR z 23. decembra 1997 č. 4299/ 1997 – sekr. (oznámenie č. 9/1998 Z. z.)
1. pri poskytovaní úverov a získavaní vkladov z hľadiska vkladateľov, odvetví ekonomiky, územia, druhu a rozsahu vkladov a úverov,
2. na získanie finančných prostriedkov od bánk a iných finančných inštitúcií a spôsob ich vyrovnania,
3. pri obchodovaní s tuzemskými a zahraničnými cennými papiermi, účasť banky na vydávaní cenných papierov a poskytovaní súvisiacich služieb,
4. vo vykonávaní tuzemského a zahraničného platobného styku a zúčtovania a rozvíjaní ďalších prevádzkových služieb,
5. pri obchodovaní s devízovými hodnotami,
6. pri poskytovaní záruk,
7. na obmedzenie rizika z poskytovania úverov klientovi alebo ekonomicky spojenej skupine klientov,
h) rozpočet nákladov, výnosov a tvorbu zisku na prvé tri roky činnosti, i) kvantifikáciu kapitálu a kapitálovej primeranosti na prvé tri roky činnosti, j) informácie o organizácii banky, ktoré obsahujú údaje o
1. organizačnej štruktúre banky a jej ústredia,
2. činnosti pobočiek a nižších organizačných zložiek v Slovenskej republike a počte ich zamestnancov, o spôsobe ich riadenia a kontroly, o rozdelení právomoci a kompetencií medzi vedúcich zamestnancov, ktorí riadia ich činnosť,
3. organizácii a riadení informačného systému banky, uchovávaní a prenose dát, ochrane dát a informácií, metodických, technických a programových prostriedkoch používaných v informačnom systéme banky,
4. budovách, ktoré sú, alebo budú vo vlastníctve alebo v prenájme banky a v ktorých sa budú uskutočňovať bankové činnosti zlúčenej, splynutej banky alebo rozdelených bánk,
k) údaje o navrhovaných členoch štatutárneho orgánu, dozornej rady, štatutárnych predstaviteľoch banky, ktorými sú na účely tohto opatrenia osoby oprávnené podľa stanov banky zastupovať banku navonok a vedúcom útvaru vnútorného kontrolného systému, a to
1. meno a priezvisko,
2. dátum a miesto narodenia,
3. národnosť a štátnu príslušnosť,
4. adresu trvalého pobytu,
5. pracovný životopis s popisom vykonávaných činností,
6. pri občanoch Slovenskej republiky výpisy z registra trestov a ak ide o cudzinca obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti, vydané príslušným orgánom krajiny trvalého pobytu cudzinca,
7. povolenie na dlhodobý pobyt podľa osobitného zákona5) a povolenie na zamestnanie cudzincovi podľa osobitného zákona6), okrem členov dozornej rady,
l) organizáciu vnútorného kontrolného systému, ktorý sa skladá z vnútornej ontroly a vnútorného auditu, ako aj spôsob zabezpečenia ich objektívneho fungovania.
5) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
6) § 20 ods. 2 písm. b) a § 116 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
(2) Ak právnická osoba, ktorá sa chce zlúčiť alebo splynúť, nie je bankou jej žiadosť obsahuje aj údaje o tejto právnickej osobe v rozsahu uvedenom v § 2 ods. 1 písm. b).

§ 4

Náležitosti žiadosti banky o súhlas na zvýšenie alebo zníženie jej základného imania

(1) Žiadosť banky o súhlas podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona na zvýšenie jej základného imania obsahuje najmä
a) údaje o základnom imaní banky ku dňu podania žiadosti, a to
1. výšku,
2. peňažné a nepeňažné vklady,
3. zoznam akcionárov a ich štruktúru, vyjadrenú v percentách,
b) ekonomické zdôvodnenie zvýšenia základného imania,
c) zápisnicu z rokovania štatutárneho orgánu alebo valného zhromaždenia, ktorá obsahuje rozhodnutie akcionárov o zvýšení základného imania banky,
d) spôsob zvyšovania základného imania,
e) emisné podmienky akcií, schválené štatutárnym orgánom alebo valným zhromaždením banky, a to
1. druh a práva s nimi spojené,
2. formu a podobu,
3. počet kusov,
4. menovitú hodnotu,
5. celkovú sumu emisie,
6. emisný kurz,
7. prednostné právo upisovania,
8. upisovací pomer,
9. čas a miesto upisovania vrátane dátumu prvého a posledného upisovania akcií,
10. dátum splácania, platobné miesto, výšku a spôsob splácania upísaných akcií.
(2) Žiadosť banky o súhlas podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona na zníženie jej základného imania obsahuje najmä a) údaje o základnom imaní banky ku dňu podania žiadosti, a to
1. výšku,
2. peňažné a nepeňažné vklady,
3. zoznam akcionárov a ich štruktúru, vyjadrenú v percentách,
b) zápisnicu z valného zhromaždenia, ktorá obsahuje rozhodnutie akcionárov o znížení základného imania banky,
c) údaje o zníženom základnom imaní, a to
1. ekonomické zdôvodnenie zníženia základného imania,
2. výšku zníženého základného imania,
3. spôsob, akým sa má vykonať zníženie základného imania,
4. predpokladaný termín zníženia.

§ 5

Náležitosti žiadosti banky o súhlas na predaj banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti

(1) Žiadosť banky alebo zahraničnej banky o súhlas podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona na predaj banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti obsahuje údaje o banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorá alebo časť ktorej má byť predmetom predaja, najmä
a) obchodné meno a sídlo banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorá alebo časť ktorej má byť predaná,
b) obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorá má banku, pobočku zahraničnej banky alebo ich časť kúpiť,
c) ekonomické zdôvodnenie predaja,
d) zápisnicu z valného zhromaždenia, ktorá obsahuje rozhodnutie akcionárov o predaji banky,
e) návrh zmluvy o predaji,
f) záväzné vyhlásenie kupujúceho, že kupujúci je s predávajúcim dohodnutý na kúpe v prípade udelenia súhlasu Národnej banky Slovenska, na predaj,
g) vymedzenie hmotného a nehmotného investičného majetku, tvoriaceho predmet predaja,
h) uvedenie ostatných aktív a pasív, tvoriacich predmet predaja,
i) plán podnikateľskej činnosti banky na prvé tri roky v štruktúre zhodnej so štruktúrou súvahy a so štruktúrou výkazu ziskov a strát ustanovenými pre banky osobitným predpisom, 4)
j) rozpočet nákladov, výnosov a tvorbu zisku na nasledujúce tri roky činnosti,
k) kvantifikáciu kapitálu a kapitálovej primeranosti na nasledujúce tri roky činnosti,
l) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov potrebných vykonať v procese predaja banky.
(2) Ak právnická osoba, ktorá chce kúpiť banku, pobočku zahraničnej banky alebo ich časti, nie je bankou, žiadosť obsahuje aj údaje o tejto právnickej osobe v rozsahu uvedenom v § 2 ods.1 písm. b).

§ 6

Podmienky na udelenie súhlasu

(1) Rozdelením banky a znížením základného imania banky podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona nemožno znížiť výšku základného imania banky pod hodnotu ustanovenú osobitným predpisom7). (2) Právnická osoba, ktorá vznikne splynutím bánk alebo splynutím banky a inej právnickej osoby, môže vykonávať bankové činnosti len na základe povolenia Národnej banky Slovenska podľa § 4 zákona. (3) Právnické osoby, ktoré vzniknú rozdelením banky, môžu vykonávať bankové činnosti len na základe povolenia Národnej banky Slovenska podľa § 4 zákona. (4) Právnická osoba, ktorá kúpi banku, pobočku zahraničnej banky alebo ich časť, môže vykonávať bankové činnosti len na základe povolenia Národnej banky Slovenska podľa § 4 zákona. (5) Účastníci konania8) môžu uskutočniť zmenu podľa § 16 ods. 1 zákona len v súlade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí Národnej banky Slovenska o žiadosti o udelenie súhlasu. (6) Navrhovaní štatutárni predstavitelia banky musia spĺňať podmienku minimálnej trojročnej praxe v podobnej riadiacej funkcii v banke alebo finančnej inštitúcii.

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 7

(1) Ak žiadosť podáva banka alebo iná právnická osoba, žiadosť musí byť podpísaná dvoma členmi jej štatutárneho orgánu. Žiadosť sa podáva Národnej banke Slovenska pred uskutočnením predpokladanej zmeny uvedenej v § 2 až 5 tak, aby mohli byť dodržané lehoty podľa § 40l ods. 2 zákona. (2) Žiadosť a jej prílohy sa podávajú v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku alebo spolu s úradným prekladom do slovenského jazyka. Ak sa prílohy predkladajú ako kópie, musia byť úradne overené. (3) Ak podáva žiadosť splnomocnená osoba, musí doložiť k žiadosti písomné plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa. Ak zastupuje právnickú osobu, plnomocenstvo musí byť podpísané dvoma členmi jej štatutárneho orgánu.
7) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5 /1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka, minimálna výška peňažného vkladu do základného imania a spôsob preukazovania plnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka.
8) § 40a zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.
(4) Národná banka Slovenska môže v odôvodnených prípadoch upustiť od predloženia niektorých náležitostí, uvedených v § 2 až 5 a v § 7 ods. 2. (5) Splnenie podmienky informovania o pripravovaných zmenách stanov, dozornej rady banky, štatutárneho orgánu banky, štatutárnych predstaviteľov banky a vedúceho útvaru vnútornej kontroly v banke podľa § 6 ods. 3 zákona preukazuje banka priebežne počas výkonu povolených bankových činností.

§ 8

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. mája 1996 č. 5, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 16 ods. 1 zákona o bankách (oznámenie č. 172/1996 Z. z.).

§ 9

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Vladimír Masár v. r. guvernér
Vydávajúci útvar: povoľovací odbor
Referent: Ing. Marta Adamcová, 513 3424