en en

Opatrenie NBS č. 8/1998

8

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

z 27. augusta 1998,

ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci

súhlas

na zriadenie pobočky v zahraničí

Národná banka Slovenska podľa § 10 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. o

bankách v znení zákona č. 44/1998 Z. z. (ďalej len ,,zákon“)

ustanovuje:

§ 1

Účel opatrenia

Účelom tohto opatrenia je ustanoviť náležitosti žiadosti banky o

predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí.

§ 2

Náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v

zahraničí

Žiadosť banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí

obsahuje najmä

a) dôvody zriadenia pobočky v zahraničí s rozborom podmienok, v ktorých

bude pôsobiť,

b) bankové činnosti podľa § 1 ods. 1 a 3 zákona, ktoré bude vykonávať

spolu s časovým predpokladom začatia výkonu jednotlivých činností a ich

predpokladaný rozsah,

c) označenie miesta pôsobenia pobočky v zahraničí,

d) predpokladané zriaďovacie výdavky pri realizácii zámeru zriadiť

pobočku v zahraničí,

e) plán podnikateľskej činnosti pobočky v zahraničí na prvé tri roky

jej činnosti v štruktúre zhodnej so štruktúrou súvahy a štruktúrou

výkazu ziskov a strát ustanovenými pre banky osobitným predpisom,1)1) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11.novembra 1996 č. 65/356/1996, ktorým sa ustanovuje usporiadanie aobsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsahúdajov z nej určený na zverejnenie (oznámenie č. 349/1996 Z. z.) vznení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29.septembra 1997 č. 3171/1997 – sekr. (oznámenie č. 296/1997 Z. z.) aopatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. decembra1997 č. 4299/1997 – sekr. (oznámenie č. 9/1998 Z. z.).

f) informácie o organizácii pobočky v zahraničí

1. organizačná štruktúra pobočky,

2. činnosti organizačných zložiek pobočky, počet zamestnancov,

rozdelenie právomocí a kompetencií medzi vedúcich zamestnancov

pobočky, ktorí riadia činnosť pobočky,

3. organizácia a riadenie informačného systému pobočky ; metodické,

technické a programové prostriedky používané v informačnom systéme

pobočky,

4. organizácia obchodu s devízovými hodnotami,

5. organizácia rozhodovacieho procesu pri poskytovaní úverov,

6. organizácia riadenia likvidity,

7. budovy, v ktorých sa budú uskutočňovať bankové činnosti,

g) údaje o najmenej troch vedúcich zamestnancoch pobočky v zahraničí,

ktorí riadia činnosť pobočky, funkcie, do ktorých sú navrhovaní, ich

pracovné životopisy (vrátane dokladov o odbornej spôsobilosti na

navrhovanú funkciu, absolvovanie odborných výcvikov a stáží v

príslušnej oblasti riadenia, prehľad doteraz vykonávaných činností v

bankách alebo vo finančných inštitúciách, ktorými sú na účely tohto

opatrenia právnické osoby podnikajúce v poisťovníctve alebo

vykonávajúce niektorú z činností uvedených v § 1 ods. 1 a 3 zákona

podľa osobitných predpisov,2) s uvedením dĺžky praxe vo

vedúcej funkcii a počte riadených osôb), písomné odporúčania aspoň

dvoch subjektov pôsobiacich v bankovom sektore alebo vo finančných

inštitúciách, výpisy z registra trestov, a ak ide o cudzinca aj iné

obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti,

h) organizáciu a ciele vnútorného kontrolného systému, ako aj spôsob

zabezpečenia ich objektívneho fungovania, údaje o navrhovanom vedúcom

útvaru vnútornej kontroly, jeho pracovný životopis (vrátane dokladov o

odbornej spôsobilosti na navrhovanú funkciu), výpis z registra trestov,

a ak ide o cudzinca aj iné obdobné potvrdenie o občianskej

bezúhonnosti,

i) informáciu o právnej úprave ochrany alebo poistenia vkladov v štáte,

v ktorom chce banka zriadiťpobočku, vrátane toho, či táto pobočka bude

povinná zúčastniť sa na ochrane alebo poistení vkladov fyzických osôb v

tomto štáte bez ohľadu na systém ochrany vkladov v Slovenskej

republike.3)2) Napríklad zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach ainvestičných fondoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 310/1992Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskejrepubliky č. 386/1996 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republikyč. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákonSlovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneníneskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z.

3) § 4 ods.4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z.

z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 3

(1) Doklady sa predkladajú v jednom vyhotovení. Doklady podávané ako

kópie musia byť úradne overené. Národná banka Slovenska môže v

odôvodnených prípadoch upustiť od úradného overenia niektorých dokladov

vyžadovaných podľa § 2.

(2) Súčasťou žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky

v zahraničí je aj vyhlásenie štatutárnych predstaviteľov banky o tom, že

údaje uvedené v žiadosti sú aktuálne, úplné a pravdivé.

§ 4

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. júla 1996 č. 10,

ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas

na zriadenie pobočky v zahraničí (oznámenie č. 237/1996 Z. z.).

§ 5

Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho

vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Vladimír Masár v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar:povoľovací odbor
Referent:Ing. Izabela Fendeková, 513 3427