en en

Opatrenie NBS č. 9/1998

9

O P A T R E N I E

Národnej banky Slovenska

z 27. augusta 1998,

ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas

na nadobudnutie akcií alebo podielových účastí na právnickej osobe, ktorá

nie je bankou, a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu

Národná banka Slovenska podľa § 17 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. o

bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.

z. (ďalej len ,,zákon“ ) ustanovuje:

§ l

Účel opatrenia

Účelom tohto opatrenia je ustanoviť náležitosti žiadosti banky o

predchádzajúci súhlas (ďalej len ,,súhlas“) na nadobudnutie akcií

alebo podielových účastí na právnickej osobe, ktorá nie je bankou podľa

§ 1 ods. 1 zákona (ďalej len ,,právnická osoba“) a podmienky na

udelenie súhlasu.

§ 2

Náležitosti žiadosti o udelenie súhlasu na nadobudnutie akcií alebo

podielových účastí na právnickej osobe

(1) Žiadosť o súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona na nadobudnutie

akcií alebo podielových účastí, ktoré vo svojom úhrne sú viac ako 10 %

základného imania právnickej osoby a žiadosť o súhlas podľa § 17 ods. 1

písm. b) zákona na nakupovanie akcií alebo nadobúdanie podielových účastí

na právnických osobách v celkovom rozsahu prevyšujúcom 25 % kapitálu a

rezerv banky obsahuje najmä

a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a výšku základného imania

právnickej osoby, akcie alebo podielové účasti ktorej banka chce

nadobudnúť,

b) prehľad o akciách, ktoré banka chce nadobudnúť na právnickej osobe, a

to

1. počet,

2. menovitú hodnotu,

3. celkovú hodnotu (násobok počtu a menovitej hodnoty),

4. podiel na základnom imaní právnickej osoby vyjadrený v percentách,

5. cenu obstarania,

c) prehľad o podielovej účasti, ktorú chce banka nadobudnúť na právnickej

osobe, a to

1. hodnotu,

2. podiel na základnom imaní právnickej osoby vyjadrený v percentách,

3. cenu obstarania,

d) údaje uvedené v tlačive, ktoré tvorí prílohu opatrenia,

e) výšku kapitálu a rezerv banky zistenú na základe stavu ku koncu

príslušného štvrťroka pred podaním žiadosti podľa osobitného

predpisu,1)

f) podiel súčtu čistých účtovných hodnôt akcií a podielových účastí banky

uvedených v tlačive v stĺpci 6, zvýšeného o hodnotu podľa písmena b)

piaty bod alebo písmena c) tretí bod ku kapitálu a rezervám banky podľa

písmena e) vyjadrený v percentách,

g) ekonomické zdôvodnenie potreby nadobudnutia akcií alebo podielovej

účasti,

h) vzťah medzi bankou a právnickou osobou z hľadiska navzájom

poskytnutých služieb (napríklad úvery) a ich podmienok.

(2) Ak banka chce nadobudnúť akcie alebo podielovú účasť na založenej

právnickej osobe, žiadosť okrem údajov podľa odseku 1 obsahuje údaje o

právnickej osobe, najmä a) výpis z obchodného registra alebo iný obdobný

doklad preukazujúci vznik právnickej osoby, nie starší ako dva mesiace,

b) audítorom overené ročné účtovné závierky za posledné dva roky,

prípadne jej právneho predchodcu, c) posledné známe hospodárske výsledky

bežného roka, nie staršie ako tri mesiace, d) obchodné meno, právnu formu

a sídlo iných právnických osôb, na ktorých sa právnická osoba podieľa

svojím majetkom, ak tento predstavuje viac ako 10 % ich základného

imania,

(3) Ak banka chce nadobudnúť akcie alebo podielovú účasť na

novozakladanej právnickej osobe, žiadosť okrem údajov podľa odseku 1

písm. b) až g) obsahuje aj údaje o právnickej osobe, najmä

a) obchodné meno, právnu formu a sídlo,

b) predpokladaný termín jej vzniku,

c) výšku základného imania,

d) predmet podnikania,

e) mená a priezviská navrhovaných členov štatutárneho orgánu a dozorného

orgánu,

f) meno a priezvisko navrhovanej osoby oprávnenej konať v mene právnickej

osoby, pracovný životopis a príbuzenské vzťahy s členmi štatutárneho

orgánu banky,

g) zoznam iných fyzických osôb a právnických osôb, ktorých podiel na

základnom imaní právnickej osoby bude predstavovať viac ako 5 %,

h) plán podnikateľskej činnosti právnickej osoby na prvé tri roky v

štruktúre zhodnej so štruktúrou súvahy a so štruktúrou výkazu ziskov a

strát ustanovenými pre podnikateľské subjekty osobitným predpisom2)1) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/1997 o kapitálovejprimeranosti bánk (oznámenie č. 184/1997 Z.z.).

2) Opatrenie Federálneho ministerstva financií z 29. decembra 1992 č.

V/1-31 388/1992, ktorým sa ustanovuje usporiadanie položiek súvahy a

výkazu ziskov a strát a ich obsahové vymedzenie pre podnikateľov v

znení neskorších predpisov (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č.

13/1992)

§ 3

Podmienky na udelenie súhlasu

(1) Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o súhlas na nadobudnutie

akcií alebo podielových účastí na právnickej osobe po posúdení

rozhodujúcich okolností, najmä

a) finančnej situácie, kapitálovej vybavenosti, likvidity a kvality aktív

banky,

b) úverovej angažovanosti banky voči právnickej osobe,

c) dĺžky výkonu bankových činností,

d) predmetu podnikania právnickej osoby,

e) vzťahu banky a právnickej osoby, predovšetkým z hľadiska kontroly.

(2) Národná banka Slovenska udelí súhlas na nadobudnutie akcií alebo

podielových účastí na právnickej osobe po posúdení pravidiel obozretného

podnikania banky.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

§ 4

(1) Žiadosť a jej prílohy podľa § 2 sa podávajú Národnej banke Slovenska

v slovenskom jazyku. Ak sú prílohy predkladané ako kópie, musia byť

úradne overené.

(2) Žiadosť podpisujú dvaja členovia štatutárneho orgánu banky.

(3) Národná banka Slovenska môže v odôvodnených prípadoch upustiť od

predloženia niektorých náležitostí uvedených v § 2 ods. 1 písm. e), § 2

ods. 2 písm. a) až c) a v § 4 ods. 1.

(4) Banka podá žiadosť Národnej banke Slovenska pred uskutočnením

predpokladaného nadobudnutia akcií alebo podielovej účasti tak, aby mohli

byť dodržané lehoty podľa § 40l ods. 2 zákona.

(5) Súhlas na nadobudnutie akcií alebo podielovej účasti Národná banka

Slovenska vydá v konaní podľa § 40 až 41b zákona formou rozhodnutia, v

ktorom uvedie lehotu na nadobudnutie akcií alebo podielovej účasti.

(6) V rozhodnutí o žiadosti, ktorým Národná banka Slovenska udelí súhlas

uvedie

a) celkovú hodnotu akcií, ktoré banka môže nadobudnúť, ich počet a

menovitú hodnotu alebo hodnotu podielovej účasti a súčasne podiel týchto

akcií alebo podielovej účasti na základnom imaní právnickej osoby

vyjadrený v percentách, ak ide o súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a)

zákona,

b) súhlas na nákup akcií alebo podielovej účasti, nadobudnutím ktorých

dôjde k prekročeniu 25% kapitálu a rezerv banky, ak ide o súhlas podľa §

17 ods. 1 písm. b) zákona.

(7) Banka môže uskutočniť zmenu podľa § 17 ods. 1 zákona len v súlade s

podmienkami uvedenými v rozhodnutí Národnej banky Slovenska o žiadosti o

udelenie súhlasu.

(8) Kapitálom a rezervami banky sa na účely tohto opatrenia rozumie

kapitál ustanovený osobitným predpisom.1)

§ 5

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. mája 1996 č. 6,

ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas na

nadobudnutie akcií alebo podielových účastí na právnickej osobe, ktorá

nie je bankou a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu

(oznámenie č. 173/1996 Z. z.).

§ 6

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho

vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Vladimír Masár v. r.
guvernér
Vydávajúci útvar:povoľovací odbor
Referent:Ing. Marta Adamcová, 513 3424